Inicjatywa JESSICA

advertisement
Inicjatywa jeremie2 w RPO WZ –
preferencyjne pożyczki na
rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej – Działanie 6.4
Michał Kopeć
Bank Gospodarstwa Krajowego
21 czerwca 2017 r.
Inicjatywa JEREMIE – 2007-2013
• Inicjatywa JEREMIE to wsparcie
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, w tym start-upów,
w dostępie do źródeł finansowania o
charakterze pozadotacyjnym
• BGK pełnił rolę Menadżera Funduszy
Powierniczych działającego na
zlecenie zarządów sześciu
województw
• W ramach JEREMIE BGK zarządzał
kwotą ok. 1,8 mld zł, w tym 280 mln
zł w województwie
zachodniopomorskim
Instytucje Zarządzające
- zarządy województw
- Urzędy Marszałkowskie
Menadżer Funduszu
Powierniczego
- Bank Gospodarstwa Krajowego
Pośrednicy Finansowi
MŚP
2
O projekcie
Umowa podpisana dnia:
21 listopada 2016 roku
Projekt pod nazwą:
„Wspieranie
przedsiębiorczości poprzez
Fundusz Funduszy
Pomorza Zachodniego
Jeremie2”
Termin realizacji:
od listopada 2016 roku
do grudnia 2023 roku
Wkład UE:
398,00 mln zł
Instrumenty
zwrotne
w ramach RPO
2014-2020
Wkład własny pośredników:
70,2 mln zł
Ogólna wartość umowy:
468 225 094,11 mln zł
jeremie2 – perspektywa 2014-2020
• W ramach projektu jeremie2, BGK pełni rolę Menadżera
Funduszu Funduszy (MFF), zarządzającego kwotą 398 mln zł
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
• Zadaniem MFF jest m.in. wybór pośredników finansowych
(PF) udzielających wsparcia w ramach działań:
– 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty
finansowe
– 1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie
rozwoju
– 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz
tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
Schemat instrumentów zwrotnych
Unia
Europejska
Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca
Menadżer Funduszu Funduszy
Pośrednicy Finansowi
pożyczki
Małe i średnie
przedsiębiorstwa
Pośrednicy Finansowi
poręczenia
Małe i średnie
przedsiębiorstwa
Pośrednicy Finansowi
instrumenty kapitałowe
Małe i średnie
przedsiębiorstwa
Osoby bezrobotne lub bierne
zawodowo w wieku 30 lat i
więcej
5
jeremie2 dla MŚP
W ramach wsparcia MŚP finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oferowane będą:
• Instrumenty zwrotne dla działania 1.9, w tym:
– Instrumenty dłużne: mikropożyczki, pożyczki obrotowoinwestycyjne, pożyczki inwestycyjne, pożyczki na wdrożenia do
praktyki gospodarczej wyników działalności B+R
– Produkty gwarancyjne: reporęcznie, poręczenie portfelowe
• Instrumenty kapitałowe dla działania 1.17 w formie wejść
kapitałowych na wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju,
w szczególności powstałych w oparciu o wdrożenie wyników
B+R
• Całkowita alokacja na instrumenty dla MŚP - 335 196 180,00 zł
Projekty EFS w BGK w ramach RPO
BGK obsługuje projekty w ramach EFS w 9 województwach:
dolnośląskim
55.73
lubelskim
18
lubuskim
5.69
łódzkim
30.31
małopolskim
22.15
opolskim
10.27
podkarpackim
27.73
podlaskim
8.66
zachodniopomorskim
62.79
0
10
20
30
40
50
60
70
Całkowita alokacja na projekty EFS wynosi 241,33 mln zł
jeremie2 na rzecz rozwoju rynku pracy
• W ramach rozwoju rynku
pracy finansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego,
BGK dokona wyboru
pośredników finansowych
udzielających wsparcia
osobom planującym
rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej
• Całkowita alokacja wynosi – 62 795 150,00 zł
• Celem projektu będzie utworzenie co najmniej 973
działalności gospodarczych w ramach których powstanie
1110 miejsc pracy
Oferowane produkty
W województwie zachodniopomorskim w ramach
Instrumentu Finansowego (EFS) udzielane będą dwa
rodzaje Jednostkowych Pożyczek:
1. Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
2. Mikropożyczka na utworzenie miejsca pracy
9
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności
gospodarczej (1)
• Kwota pożyczki - 20-krotności wysokości
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego
w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą
(aktualnie – 87 071,0 zł)
• Okres spłaty – 84 miesiące
• Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
• Oprocentowanie wkładu Funduszu Funduszy – 0,1
stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,175%)
• Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
• Zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane przez PF
10
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności
gospodarczej (2)
• Grupa docelowa - osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej
• 80% środków przeznaczonych na udzielenie Pożyczek na
rozpoczęcie działalności gospodarczej musi być wydatkowane na
osoby znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj.:
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– kobiety
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby o niskich kwalifikacjach
11
Mikropożyczka na utworzenie miejsca
pracy
• Kwota pożyczki – maksymalnie 20 tysięcy zł
• Okres spłaty – 36 miesiące od momentu
uruchomienia
• Karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy
• Oprocentowanie wkładu Funduszu Funduszy – 0,1
stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,175%)
• Dostępna tylko dla osób, które rozpoczęły
prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku
wcześniejszego skorzystania z pożyczki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
• Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
• Zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane przez PF
12
Zakres finansowania
• W ramach Instrumentu finansowane będą
wydatki związane z rozpoczynaniem działalności
gospodarczej lub z utworzeniem dodatkowego
miejsca pracy przez Ostatecznego Odbiorcę.
• Nie przewidujemy doprecyzowania szczegółowego
katalogu wydatków w ramach pożyczki
• Zakres finansowania musi być zgodny z zasadami
udzielania pomocy de minimis
13
Zasady udzielania pożyczek
• Udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia
może stanowić do 100% jego wartości
• Pożyczka będzie finansowana z dwóch źródeł, wkładu UE
oraz wkładu Pośrednika finansowego
• Informacja o maksymalnej wysokości oprocentowania
wkładu PF w pożyczkę będzie ustalona w przetargu na
wybór PF
• Ostateczny Odbiorca/osoba rozpoczynająca działalność
gospodarczą może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki z
Instrumentu – jedną na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i jedną na utworzenie dodatkowego miejsca
pracy
14
Wykluczenia z finansowania
W ramach instrumentu nie jest możliwe
finansowanie:
• wydatków pokrytych uprzednio ze środków UE
lub innych źródeł pomocy krajowej lub
zagranicznej
• ukończonych inwestycji (refinansowanie)
• spłaty zobowiązań publiczno-prawnych
15
Harmonogram
II kw. 2017 r. Uruchomienie przetargów na PF
III kw. 2017 r. Podpisanie umów z PF
Udostępnienie środków dla
III kw. 2017 r. Ostatecznych Odbiorców
2019 r.
Uruchomienie kolejnych
przetargów
16
Gdzie szukać informacji
Biuro Regionalne w Szczecinie
ul. Tkacka 3A
70-556 Szczecin
tel.: +48 91 48 90 879
Strona internetowa
www.rpo.bgk.pl
17
Dziękuję za uwagę
Departament Programów Europejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel. (+48 22) 522 94 10
faks (+48 22) 522 91 94
Download