Łódź - moje miasto

advertisement
ŁÓDŹ – MOJE MIASTO
Badanie na temat "Łódź- moje miasto" zostało przeprowadzone przez
studentów Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu
Łódzkiego.
Różnorodność interakcji i cechy charakterystyczne sposobu życia
mieszkańców dużych miast prowadzą, jak twierdził już sam Simmel,
do powstania specyficznej ich mentalności.
Problem ten nie jest nam, badaczom - mieszkańcom dużego miasta, obcy,
dlatego postanowiliśmy poznać bliżej i dokładniej postawy, jakie przyjmują
mieszkańcy Łodzi w stosunku do naszego miasta.
Celem badania było przyjrzenie się bliżej temu, co łodzianie myślą o naszym
mieście, co wiedzą na jego temat i jakie zachowania prezentują.
Chcieliśmy także zbadać ich standard życia, ich subiektywne postrzeganie
własnej sytuacji życiowej i społecznej oraz perspektywy na przyszłość, jakie
stwarza im miasto Łódź.
W naszym projekcie skupiliśmy się głównie na poznawaniu postaw
mieszkańców Łodzi w kontekście zaufania społecznego według P. Sztompki.
Socjolog ten wyjaśnił złożoną koncepcję zaufania społecznego, na które składa
się współcześnie wiele czynników. Aby kogoś lub coś darzyć zaufaniem trzeba
przede wszystkim znać tę osobę, tę instytucję. Odpowiedni poziom
znajomości zyskuje się natomiast m.in. poprzez posiadanie odpowiedniej ilości
informacji o danym obiekcie, poprzez zgodność jego zachowań, pewną
przewidywalność.
Zaufaniem nie darzymy jednak tylko konkretnych jednostek. Ufać możemy także
pewnym instytucjom, organizacjom. Nasze postawy wobec nich zależą od
spoistości ich norm, stabilności oraz ogólnej przejrzystości życia
społecznego.
Nasze badania odnosiły się w pewnej części właśnie do budowania zaufania
społecznego wobec miasta. By poznać poziom ufności wobec łódzkich władz,
instytucji, czy po prostu innych ludzi, musieliśmy najpierw zapytać łodzian
o ich postawy wobec różnych dziedzin życia
Podczas naszego badania przeprowadziliśmy łącznie 140 wywiadów
kwestionariuszowych, na grupie łodzian między 20 a 69 rokiem życia.
14 ankieterów miało za zadanie przeprowadzenie wywiadów z 10 osobami
różnej płci i w różnym wieku, które urodziły się w Łodzi lub żyją tu od dawna.
Próba do badania została dobrana w sposób kwotowy.
Dane statystyczne zostały zaczerpnięte z Głównego Urzędu
Statystycznego i dotyczyły stanu liczby mieszkańców z dnia 18.05.2009r.
ZAUFANIE SPOŁECZNE ŁODZIAN
WOBEC MIASTA
Szczególną uwagę poświęciliśmy zagadnieniom, które dotyczą charakterystyki
mieszkańców Łodzi, ich stosunku do swojego miasta, a także więzi łączącej ich
z tym miejscem.
Ustaliliśmy, iż w badaniach wzięło udział 86 rodowitych Łodzian oraz
54 osoby, które nie urodziły się w Łodzi.
Respondentom, którzy nie urodzili się w Łodzi zostało zadane pytanie:
„Jak długo mieszka Pan/i w Łodzi?”
Na poniższym wykresie widać, iż zdecydowana większość badanych mieszka w
Łodzi dłużej niż 10 lat.
5
7
poniżej 3 lat
12
od 4 do 7 lat
od 7 do 10 lat
powyżej 10 lat
całe życie
3
34
W badaniu stosunku Łodzian do swojego miasta, istotnym elementem jest
poczucie dumy, odczuwane z powodu bycia Łodzianinem. Wśród
mieszkańców miasta dominuje poczucie dumy z bycia Łodzianinem, które
deklaruje 99 osób, co stanowi 70,7% wszystkich badanych. Natomiast 39
osób, czyli 27,9% nie odczuwa dumy z bycia Łodzianinem.
39
dumni
nie dumni
99
Można zauważyć, że rodowici Łodzianie częściej deklarowali odczuwanie
dumy z bycia Łodzianinem, niż osoby, które nie pochodzą z Łodzi. Z 86
rodowitych Łodzian, 66 osób przyznało, iż odczuwa dumę z bycia
Łodzianinem, natomiast z 54 nie rodowitych Łodzian, tylko 19 osób uznało,
że taką dumę odczuwa.
Okazuje się, że osoby odczuwające dumę z bycia Łodzianami wykazują
mocne związanie z miastem. 86 osób, czyli 48,5% badanych deklaruje
raczej mocne i bardzo mocne związanie z Łodzią. Jedynie 19 osób, czyli
13,6% odczuwa raczej słabe związanie z miastem.
19
bardzo mocne i raczej mocne
raczej słabe
86
Na związanie respondenta z Łodzią wpływa także jego sytuacja zawodowa.
Badani, którzy w obecnym miejscu pracy, pracują powyżej 10 lat są bardzo
mocno lub raczej mocno związani z miastem (zadeklarowało 27 z 95 osób),
Natomiast z osób pracujących w obecnym miejscu pracy, nie więcej niż 5 lat,
3 osoby, czyli wszystkie w tej grupie, opowiedziały się za brakiem związania
z Łodzią.
Jeśli chodzi o powody najsilniej wiążące rodowitych Łodzian z miastem, to
przede wszystkim: urodzenie się w tym mieście i zamieszkiwanie tu rodziny
od pokoleń. (Pierwsza przyczyna została wskazana przez 32 osoby, natomiast
druga przez 28.) Wśród powodów wiążących z miastem osoby, które się tu
nie urodziły, najczęściej wymieniane były: posiadanie pracy w Łodzi lub
posiadanie tu przyjaciół. (Pierwsza odpowiedź została wybrana przez 20 osób,
natomiast druga przez 14.)
Zwrócono także uwagę na to, czy
mieszkańców Łodzi denerwuje
fakt, iż ktoś niepochlebnie wyraża
się o mieście w ich obecności.
72 osoby, czyli ponad połowa
ankietowanych uznało, że złości
je powyższa sytuacja,
43
złości
nie złości
72
natomiast 43 osoby, czyli jedna
trzecia badanych nie odczuwa
złości z wyżej wymienionego
powodu.
OPINIE ŁODZIAN W ZAKRESIE
INWESTYCJI I ROZWOJU
Rozpoczynając nasze rozważania na temat opinii łodzian w zakresie inwestycji i
rozwoju, interesującą kwestią były także opinie dotyczące wizerunku miasta.
Większość pytanych osób, 70% (98 osób) uważa, że wizerunek miasta w
przeciągu ostatnich 10 lat zmienił się na lepsze, zaś tylko 15 osób (10, 7%)
uważa przeciwnie
Badani zauważają jednak, że rozwój Łodzi w porównaniu
do innych polskich miast przebiega mniej dynamicznie
Nadzieje związane z rozwojem miasta pokładane są:
•We władzach miasta (99,3%)
•W inwestorach zagranicznych (90,7%)
•W inwestorach lokalnych (89,3%)
Główna przeszkoda w rozwoju miasta:
•Obecna polityka władz miasta
Przebadani respondenci posiadają podstawową wiedzę na temat działań
inwestycyjnych, prowadzonych w Łodzi.
Na pytanie: Które z podanych inwestycji zostały w Łodzi przeprowadzone
lub są w trakcie realizacji?
Poprawnej odpowiedzi, czyli: „IKEA” i „Fabryka Della” udzieliło odpowiednio 123
(87, 9%) oraz 116 (82, 9%) spośród ankietowanych.
Najwięcej respondentów zauważa w ciągu ostatnich pięciu lat negatywne zmiany
w funkcjonowaniu rynku pracy 73 osoby (52,1%), a także w służbie zdrowia 69 osób (49,2%). W opozycji do tych dziedzin stoją usługi, co deklaruje aż
97osób (69,2%), kulturalne życie miasta -90 osób (64,3%), oraz możliwości
wypoczynku i rekreacji -77osób (55%).
WNIOSKI
•Jako mieszkańcy Łodzi czujemy się dumni z bycia łodzianami.
• Większość z nas jest bardzo mocno związana z miastem a niepochlebne
o nim opinie złoszczą nas.
•Zwracamy uwagę na potrzebę poprawy stanu technicznego środków
komunikacji miejskiej, oraz zwiększenia częstotliwości jazdy komunikacji
miejskiej, potrzebę remontu dróg i, w związku z tym, usprawnienia ruchu
ulicznego.
•Komfort jazdy środkami komunikacji miejskiej oceniamy na poziomie
średnim.
•Mieszkańcy Łodzi nie czują się w swoim mieście bezpieczni .
•Za przyczynę przestępczości uznajemy rosnący poziom bezrobocia.
•Największym zainteresowaniem cieszą się: chodzenie do kina, pubów
bądź restauracji, na koncerty lub wyjazdy poza miasto.
•Większość z nas chciałaby w większym niż obecnie zakresie korzystać z
różnorodnych form spędzania czasu wolnego.
•Uniemożliwiają nam to najczęściej: brak czasu, brak środków, brak
towarzystwa czy brak informacji o takich możliwościach.
•Rozwój Łodzi przebiega mniej dynamicznie, niż rozwój innych polskich
miast.
•Władze miasta mają największy wpływ na jego rozwój i to właśnie one są
w największym stopniu za niego odpowiedzialne. Jednakże działania
władz nie są przez mieszkańców oceniane pozytywnie.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !
Download