Projekt edukacyjny

advertisement
Nauczanie
projektowe
wprowadzone
było
w szkołach amerykańskich w początkach XX wieku
i spopularyzowane w innych krajach zwłaszcza w Anglii
i Danii, gdzie w miejsce tradycyjnego systemu klasowolekcyjnego wprowadza się tzw. projekty jako metody
nauki i formy pracy dzieci. W Polsce pierwsze próby
z metodą projektów sięgały 1928 r.
2
Pod red. Bogusławy
Doroty Gołębniak
Warszawa 2002
W pierwszej części - autorka
przedstawia dzisiejszą szkołę
i działającego w niej nauczyciela.
Część druga – ma charakter
praktycznego przewodnika po
projektowaniu, zawiera zwięzły opis
poszczególnych kroków
projektowania, wiele rad oraz
wskazówek.
Część trzecia to przykłady
autorskich projektów edukacyjnych.
3
Projekt edukacyjny – jest jedną z metod aktywizujących,
jest to zaplanowane oraz koordynowane przez nauczyciela
działanie, a realizowane samodzielnie przez uczniów. Jest
to zadanie albo cykl zadań powiązanych celem i treścią
programu nauczania (programu szkoły). Może być
powiązany z realizacją programu jednego lub wielu
przedmiotów, może też wykraczać poza program.
Metodę projektu sprzyjającą osiąganiu celów kształcenia
wykorzystywać na wielu przedmiotach, ale szczególnie na:
można
Języku polskim oraz językach obcych,
Historii,
Wiedzy o społeczeństwie,
Biologii,
Informatyce,
Zajęciach artystycznych i technicznych,
Wychowaniu fizycznym
4
W których klasach uczniowie mają pracować nad projektem?
Którzy nauczyciele będą opiekunami projektu?
W jaki sposób zostanie wybrany temat?
Jak zostaną utworzone zespoły uczniów?
Jak będzie dokumentowana praca uczniów?
Kiedy i jak zostanie przygotowana prezentacja rezultatów projektu?
Kto zostanie zaproszony na szkolną prezentację?
5
Przygotowanie projektu. Ciężar realizacji tego etapu spoczywa zwykle na
barkach nauczyciela. Wprowadzenie do projektu powinno zawierać opis
sytuacji problemowej, która ma zaciekawić uczniów, a może nawet
sprowokować do samodzielnego zainicjowania działań.
Planowanie działań. W realizację tego etapu zaangażowany jest zarówno
nauczyciel jak i uczniowie. Ten etap uważany jest przez nauczycieli za
najtrudniejszy. Tu dokonuje się wyboru obszaru działania, tematyki,
oszacowania zasobów, pozyskania sojuszników. Powstaje też scenariusz
działań (opis projektu), instrukcja dla uczniów, projekt oceny i prezentacji
rezultatów.
6
Etapy realizacji projektu c.d.
Działanie. I nauczyciel, i uczniowie wypełniają zaplanowane role.
Nauczyciel zwykle dyskretnie wspiera i kieruje pracami uczniów. Doradza,
obserwuje. wówczas najlepiej poznaje młodzież, może łatwiej
zdiagnozować jej potrzeby, poznać zainteresowania, mocne i słabe strony,
możliwości i talenty. Może też spełniać rolę eksperta, chociaż ekspertami
mogą być też specjaliści z zewnątrz lub uczniowie zainteresowani którąś z
dziedzin związanych z projektem.
Prezentacja i ocena projektu. Odpowiedzialność za prezentację biorą na
siebie uczniowie. Dokonują oni również samooceny własnej pracy i oceny
skuteczności współpracy w zespole. Nauczyciel wspomaga ich w wyborze
sposobu prezentacji projektu, organizuje od strony technicznej
prezentację, oraz ocenia projekt na podstawie wcześniej przyjętych
kryteriów.
7
Wybór tematu – sposoby:
Nauczyciel opracowuje sam listę tematów, przedstawia ją uczniom, a oni
wybiorą temat, nad którym chcieliby pracować.
W klasie odbywa się dyskusja lub formułowanie
różnych możliwych tematów projektów i uczniowie
wybierają z utworzonej listy temat dla siebie.
Nauczyciel sam określa jeden temat projektu, który będzie realizowany
przez wszystkich uczniów.
8
Rola nauczyciela i ucznia w metodzie
projektu
Metoda ta wymaga od nauczyciela:
 zaangażowania,
 wcześniejszego przygotowania zadań,
 organizacji pracy zespołów zadaniowych,
 czuwania nad ich pracą i udzielania pomocy przy opracowywaniu
projektu i jego prezentacji.
Uczniowie samodzielnie zbierają potrzebne dane do wykonania projektu,
opracowują je (nie tylko w formie pisemnej), a następnie prezentują innym.
Sami podejmują decyzje o wyborze źródeł informacji i sposobie
prezentacji.
Projekty mają odpowiadać zainteresowaniom uczących się i wiązać
działalność praktyczną z pracą umysłową, rozwijać samodzielność.
9
Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia
30 kwietnia 2007 roku uczniowie klas gimnazjalnych,
w których obowiązuje nowa podstawa programowa
kształcenia ogólnego maja obowiązek udziału w realizacji
projektu gimnazjalnego. Zakres tematyczny projektu
edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza
te treści.
Udział ucznia w pracach projektowych będzie miał wpływ
na ocenę z zachowania, a informacje o udziale oraz temat
projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.
10
Zapisy rozporządzenia nakładają na gimnazja do 30 listopada 2010 r.
obowiązek:
 Uwzględnienia w kryteriach oceniania zachowania ucznia zawartych w
ocenianiu wewnątrzszkolnym udziału ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego,
 Określenia przez dyrektora i radę pedagogiczną szczegółowych
warunków realizacji projektu edukacyjnego,
 Poinformowania przez nauczycieli lub wychowawców uczniów i ich
rodziców o warunkach realizacji projektu.
11
Niezależnie od przyjętych przez szkołę rozwiązań (ocena
punktowa, opisowa, w formie stopnia) należy uwzględnić
następujące
kryteria
przy
formułowaniu
oceny
z zachowania:
 Samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów
postawionych w projekcie,
 Sposób współpracy w zespole projektowym,
 Właściwe pełnienie w zespole powierzonych ról,
 Doprowadzanie powierzonych prac projektowych do
końca,
 Umiejętność dokonania samooceny adekwatnej do wkładu
i efektów pracy nad projektem
12
W szkole mogą powstać następujące dokumenty:
 Lista projektów na dany rok szkolny
 Lista grup projektowych
 Karta projektu, zawierająca tytuł projektu, jego cele,
harmonogram realizacji projektu, zawierający listę
głównych działań ich wykonawców, ramy czasowe ich
prowadzenia.
Dodatkowo, dokumentacja uczniowska może być
gromadzona w formie np. portfolio czy też internetowego
blogu.
13
Najważniejsze cechy dobrych projektów
edukacyjnych:
określone cele najlepiej ustalane wspólnie z uczniami;
nawiązanie do realnych znanych uczniom sytuacji;
łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin;
łączenie możliwości gromadzenia wiedzy i kształcenia umiejętności;
określone terminy realizacji całości przedsięwzięcia oraz
poszczególnych etapów;
6. dokładne określenie odpowiedzialności za realizację i podział zadań;
7. dobra instrukcja zawierająca: temat, cele, metody pracy, terminy,
kryteria oceny;
8. uczniowie mogą pracować indywidualnie, ale znaczna część zadania
powinna być realizowana w grupach;
9. znane są z góry zasady monitorowania efektów: oceny
poszczególnych etapów pracy i aktywności uczniów;
10. rezultaty pracy prezentowane są publicznie.
1.
2.
3.
4.
5.
14
Nasz projekt na rok szkolny
2010/2011
”Nie zaśmiecaj swojego sumienia”
15
Zagadnienia w ramach projektu
„Nie zaśmiecaj swojego sumienia”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W zdrowym ciele zdrowy duch.
My i nasza wiara.
Szlachetne serce otwarte na osoby potrzebujące pomocy.
Troska o zwierzęta.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Inne działania Szkolnego Koła Caritas.
Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Biała Bransoletka – Dzień solidarności z krajami Trzeciego Świata.
Bezpieczny Internet, bezpieczny komputer.
Dzień Ziemi.
Opieka nad zwierzętami.
Zbiórka zużytych baterii i kartridży.
16
Przykłady dobrych praktyk
Życie na Zamku Krzyżackim w Malborku
17
Język polski
Poznać i polubić bohaterów powieści Krzyżacy
Informatyka
Zamek Krzyżacki w Malborku – prezentacja
multimedialna oraz folder
Historia
Średniowieczne stroje rycerskie
Biologia
Odżywianie dawniej a dziś oraz jego wpływ na
zdrowie człowieka.
Nauczyciel bibliotekarz
Zestawienie bibliograficzne na temat lektury
„Krzyżacy”: H. Sienkiewicza - pozycje dostępne
w bibliotece publicznej i szkolnej. Teksty
liryczne, które znajdujemy w tej lekturze.
18
Główne cele projektu, to:
1. kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej
oraz promocja aktywności ruchowej;
2. zróżnicowany i zbilansowany sposób odżywiania się
młodzieży.
19
Kultura w pudełku
20
21
22
23
Download