Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”

advertisement
Priorytet 2
Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów
gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności
gospodarstw rolnych
Ogólne założenie:
Wzmacnianie konkurencyjności polskiego sektora rolnego poprzez
ukierunkowane wsparcie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, także
tych o niewystarczającym obecnie poziomie towarowości. Ułatwianie
podejmowania działalności rolniczej przez młodych ludzi.
Działanie
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
Modernizacja gospodarstw rolnych
Beneficjenci
Rolnik lub grupa rolników.
Rolnik może być osobą fizyczną, osobą prawną, spółką osobową,
prowadząca działalność rolniczą w celach zarobkowych w
zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się
wspólnie o pomoc w celu zrealizowania operacji, która poprawi ogólne wyniki
w gospodarstwach tych rolników.
Modernizacja gospodarstw rolnych
Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje
poprawiające
ogólne
wyniki
gospodarstw
rolnych
prowadzących zarobkową działalność rolniczą.
Każda operacje będzie musiała obligatoryjnie przyczyniać się do
poprawy ogólnych wyników gospodarstwa rolnego poprzez
poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności
gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji, co wyrazi
się wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA).
Modernizacja gospodarstw rolnych
Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany
w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego
konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności oraz dokonywane
z uwzględnieniem zmian w otoczeniu oraz wewnętrznych potrzeb
danego gospodarstwa.
Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej
brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku
racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji,
zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub
zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 20 % w
odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania
pomocy.
Modernizacja gospodarstw rolnych
Dodatkowo (nieobligatoryjnie) operacja będzie mogła
przyczyniać się do poprawy ogólnych wyników
gospodarstwa poprzez:
• poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych
w gospodarstwie,
• poprawę efektywności korzystania z energii w gospodarstwie,
• zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w gospodarstwie,
• redukcję emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa
w gospodarstwie,
• poprawę sekwestracji węgla w rolnictwie w gospodarstwie.
Modernizacja gospodarstw rolnych
Możliwość realizacji inwestycji zbiorowych.
(tj. inwestycji realizowanych przez co najmniej dwóch rolników,
dotyczące gospodarstw tych rolników i w nich realizowane np.
budowa wspólnej przechowalni, silosu albo zakup wspólnej
maszyny do prac polowych. Inwestycje zbiorowe są realizowane
wyłącznie przez grupy rolników.)
Modernizacja gospodarstw rolnych
Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb zaplanowano, że
w ramach działania będę realizowane operacje:
• wynikające z konieczności dostosowania gospodarstw
prowadzących produkcję mleka do planowanego zniesienia
kwotowania produkcji mleka,
• dotyczące produkcji bydła mięsnego,
• dotyczące produkcji prosiąt,
• dotyczące
przechowalnictwa
produktów
rolnych
pochodzących z gospodarstwa (m.in. zboża, owoce, warzywa),
Modernizacja gospodarstw rolnych
• stanowiące projekty zbiorowe (realizowane przez co najmniej
2 rolników),
• dotyczące gospodarstw ekologicznych lub gospodarstw
prowadzących produkcję integrowaną,
• mające na celu poprawę jakości produktu lub zwiększenie
wartości dodanej produktu, w tym poprzez przygotowanie
produktu do sprzedaży,
• mające na celu zakładanie plantacji wieloletnich.
Uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii może stanowić element ww. rodzajów operacji.
Modernizacja gospodarstw rolnych
Koszty kwalifikowalne :
a) koszty budowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
b) koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem
prawa własności nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w
tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej
majątku;
c) koszty zakładania plantacji wieloletnich, z wyłączeniem
zakładania plantacji choinek, plantacji roślin na cele
energetyczne, mateczników drzew, (…).
d) koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w lit. a)
i b), takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za
konsultacje, studia wykonalności, nabycie patentów,
pozwoleń lub licencji.
Modernizacja gospodarstw rolnych
Brak możliwości dofinansowania:
• prostych inwestycji odtworzeniowych,
• zakupu zwierząt lub roślin jednorocznych,
• dodatkowych kosztów związanych z umową leasingu, takich jak
np. marża finansującego i ubezpieczenie.
Nie przewiduje się możliwości wsparcia zakupu używanych
rzeczy ruchomych (maszyn, urządzeń i wyposażenia).
Modernizacja gospodarstw rolnych
Warunki kwalifikowalności
O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zarobkową działalność rolniczą.
Pomoc dotyczy gospodarstw prowadzących działalność w zakresie
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również produkcji materiału
siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji
warzywniczej, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa,
hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowego fermowego, z
wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
Modernizacja gospodarstw rolnych
W przypadku produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy wyłącznie
produkcji w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich.
O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo
rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków
rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do
prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
Modernizacja gospodarstw rolnych
W gospodarstwie, którego posiadacz ubiega się
o pomoc, musi być prowadzona rachunkowość rolna.
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie
chowu drobiu.
Modernizacja gospodarstw rolnych
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do
otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 15 tys.
euro. i nie jest większa niż 100 tys. euro.
Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300
ha nie może ubiegać się o pomoc.
W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa
powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę.
Wymagana wielkość ekonomiczna oraz wymagana maksymalna
powierzchnia będą ustalane przez sumowanie wielkości
ekonomicznej i powierzchni gospodarstw rolników tworzących grupę.
Gospodarstwo każdego z rolników tworzących grupę powinno mieć
co najmniej minimalną wielkość ekonomiczną wymaganą w działaniu
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”.
Modernizacja gospodarstw rolnych
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru
Konieczne zagwarantowanie ukierunkowania pomocy na
precyzyjnie
zdefiniowane
cele
wynikające
ze
zidentyfikowanych strukturalnych i terytorialnych potrzeb
oraz problemów strukturalnych.
Przewiduje się preferencję w przyznawaniu pomocy na
operacje dotyczące budowy lub modernizacji budynków
inwentarskich łącznie z ich wyposażeniem w zakresie
niezbędnym do produkcji.
Zapewnienie minimalizacji ryzyka zaistnienia efektu zdarzenia
niezależnego ( efektu deadweight) .
Modernizacja gospodarstw rolnych
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych
operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji).
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może
przekroczyć:
• 500 000 zł – dotyczy budowy lub modernizacji budynków
inwentarskich łącznie z ich wyposażeniem w zakresie niezbędnym
do produkcji,
• 200 000 zł - dotyczy pozostałych operacji.
Beneficjent będzie mógł otrzymać zaliczkę.
Modernizacja gospodarstw rolnych
Intensywność pomocy
Do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji
i nie mniej niż 40 %.
Podwyższony poziom pomocy będzie miał zastosowanie
w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych.
Działanie
„Premie dla młodych rolników”
Premie dla młodych rolników
Beneficjent
Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne
prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem (nie
prowadziła działalności rolniczej lub prowadzi działalność rolniczą nie dłużej
niż 18 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy).
Kierujący gospodarstwem prowadzi gospodarstwo osobiście, na własny
rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z
jego prowadzeniem.
Premie dla młodych rolników
Przesłanki
prowadzenia
gospodarstwem:
gospodarstwa
rolnego
jako
kierujący
• uzyskanie wpisu do ewidencji producentów rolnych
• zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru
• wystąpienie o płatności bezpośrednie
• wystąpienie o pomoc finansową dla rolników (SAPARD, SPO 2004-2006
PROW 2004-2006, PROW 2007-2013)
• wystąpienie o kredyt preferencyjny
• prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej
Premie dla młodych rolników
Warunki kwalifikowalności
Przedłożenie i realizacja biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.
Gospodarstwo młodego rolnika:
• ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej powierzchni
gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w którym położone
jest gospodarstwo młodego rolnika, oraz nie większą niż 300 ha (nie
dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej)
• ma wielkość ekonomiczną od 20 tys. euro do 100 tys. Euro
• stanowi własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Gospodarstwo młodego rolnika musi osiągnąć wymaganą wielkość w okresie
realizacji warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o
przyznaniu pomocy.
Premie dla młodych rolników
Rodzaj wsparcia
Premia na rozwój gospodarstwa, wypłacana w dwóch ratach (I rata w
wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy).
Warunkiem wypłaty drugiej raty jest prawidłowa realizacja biznesplanu.
Wydatkowanie I raty (80%) premii na inwestycje w gospodarstwie musi być
udokumentowane.
Niektóre zobowiązania beneficjenta:
• prowadzenie rachunkowości rolnej w gospodarstwie
• stanie się „aktywnym rolnikiem” w rozumieniu przepisów UE
o płatnościach bezpośrednich w terminie 18 miesięcy od daty przejęcia
gospodarstwa
Działanie
„Restrukturyzacja małych
gospodarstw”
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Beneficjent
rolnik, będący osobą fizyczną, prowadzący małe gospodarstwo rolne
Warunki kwalifikowalności
• prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie
produkcji roślinnej lub zwierzęcej
• wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie mniejsza niż 2 tys. euro i nie
większa niż 15 tys. euro
• prowadzenie rachunkowości rolnej w gospodarstwie
• przedłożenie i realizacja biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Biznesplan powinien zawierać:
• cele, spójną koncepcję i etapy rozwoju gospodarstwa
• opis wyjściowej i docelowej sytuacji gospodarstwa, w szczególności
informacje dotyczące zasobów gospodarstwa oraz struktury produkcji
• opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do
restrukturyzacji gospodarstwa, w tym inwestycji
• wyjściową i docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa,
• informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa,
• informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju gospodarstwa.
W okresie realizacji biznesplanu ma nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej
gospodarstwa do poziomu co najmniej 15 tys. euro, przy czym wzrost ten
musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Rodzaj wsparcia
Premia w wysokości 60 000 zł.
Premia będzie wypłacana w dwóch ratach (I rata w wysokości 80% kwoty
pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy).
Warunkiem wypłaty drugiej raty jest prawidłowa realizacja biznesplanu.
Wydatkowanie I raty premii na inwestycje w gospodarstwie musi być
udokumentowane.
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu.
Priorytet 3
Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego
i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie
Ogólne założenie:
Pogłębienie integracji poziomej i pionowej w łańcuchu żywnościowym oraz
rozwój rynku produktów wysokojakościowych celu wsparcia konkurencyjności
sektora żywnościowego, wzmocnienia pozycji producentów i ich lepszego
powiązania z rynkiem. Stabilizacja potencjału produkcji rolnej i leśnej wprowadzenie instrumentów umożliwiających zapobieganie i likwidowanie
skutków katastrof naturalnych.
Działanie
„Systemy jakości produktów rolnych
i środków spożywczych”
Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych
Rodzaj
operacji:
.
- roczna płatność motywująca,
- poziom płatności ustala się na podstawie kosztów stałych wynikających z
udziału we wspieranych systemach,
- maksymalny okres wsparcia - pięć lat
- maksymalna kwota wsparcia 3 000 euro/ gospodarstwo/rok
W przypadku grup rolników, wytwarzających produkty objęte systemami
jakości żywności, pomoc może być udzielana także na przeprowadzanie działań
informacyjnych i promocyjnych, realizowanych przez grupy rolników na rynku
wewnętrznym.
Wsparcie to polega na dofinansowaniu do 70% kosztów działań promocyjnych.
Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych
.
Koszty kwalifikowalne:
Koszty kwalifikowalne (tzw. „koszty stałe” związane są
z funkcjonowaniem w ramach systemu) oznaczają koszty
poniesione przy przystępowaniu do wspieranego systemu jakości
i roczną składkę za udział w tym systemie, w miarę potrzeby
łącznie z wydatkami na wymagane kontrole zgodności
z wymaganiami systemu.
Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych
Beneficjenci działania:
Rolnik lub grupa rolników, który/a wytwarza produkty
przeznaczone do spożycia przez ludzi, w ramach systemów
jakości żywności i który/a nie otrzymywał/a tego rodzaju
wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013.
Systemy jakości produktów rolnych
i środków spożywczych
I Systemy Wspólnotowe:
1. System
ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz
gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków
spożywczych;
2. Rolnictwo ekologiczne;
3. System ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;
4. System ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów
sektora wina;
5. System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów
winiarskich.
Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych
II Systemy krajowe:
1. Integrowana produkcja roślin (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455);
2. System Jakość Tradycja uznany za krajowy system jakości żywności na mocy
decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.;
3. System jakości QMP uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.;
4. System jakości QAFP uznany za krajowy system jakości żywności w zakresie mięsa
wieprzowego i drobiowego na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 11 grudnia 2009 r. oraz z dnia 13 stycznia 2011r.;
5. System jakości PQS uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.;
6. Inne krajowe systemy jakości.
Działanie
„Przetwórstwo i marketing
produktów rolnych”
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Zakres działania
Wsparcie projektów dotyczących przetwórstwa i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, a
maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu
jednemu beneficjentowi wynosi 2 mln zł.
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Kryteria dostępu
• konieczność realizacji umów zawieranych bezpośrednio z producentami
rolnymi w wysokości 50% surowców niezbędnych do produkcji – wskazane
umowy powinny zawierać mechanizm ustalania cen nabycia produktów
rolnych
• pomoc może być przyznana podmiotom zdolnym do realizacji
przedsięwzięcia – udzielenie pomocy jest możliwe jedynie w przypadku,
gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw.
efekt deadweight)
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Kryteria dostępu
• operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej;
• operacje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod
warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania
możliwości zbytu planowanej produkcji;
• pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach
spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony
środowiska i dobrostanu zwierząt.
Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych
Kryteria wyboru
Kryteria wyboru powinny preferować operacje dotyczące:
• innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu
• wnioskodawców posiadających określony poziom umów zawartych
bezpośrednio z producentami rolnymi w roku poprzedzającym złożenie
wniosku o przyznanie pomocy
• realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o
poziomie bezrobocia w kraju
najwyższym
• wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Beneficjenci
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która:
• posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub
wprowadzania do obrotu produktów rolnych
• działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub
średnie przedsiębiorstwo
W ramach działania zakłada się priorytetowe traktowanie:
1) grup producentów rolnych;
2) wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw;
3) uznanych organizacji producentów owoców i warzyw;
4) spółdzielni, w szczególności mleczarskich lub ogrodniczych.
Działanie
„ Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Podstawa prawna
Art. 21 projektu rozporządzenia EFRROW rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Cele szczegółowe i cele przekrojowe
lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym
poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle
dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe (3A)
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Rodzaj operacji
- rozwijanie i poprawa infrastruktury handlowej, w tym: budowa lub
modernizacja targowisk, budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie
obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych
produktów i usług.
Ponadto, możliwa będzie realizacja zakresów tego działania objętych
podejściem
Leader na obszarach wiejskich nieobjętych Lokalną Strategią Rozwoju.
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Beneficjenci
- gmina
- związek międzygminny
Koszty kwalifikowalne
- koszty operacji związanych z budową lub modernizacją targowisk, budową,
przebudową, remontem lub wyposażaniem obiektów budowlanych
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług.
Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana na projekty realizowane w miejscowościach
liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców.
Utworzona infrastruktura będzie ogólnodostępna.
Projekt nie ma charakteru komercyjnego.
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru
Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. O
przyznaniu pomocy będzie decydowała liczba uzyskanych punktów.
Kryteria wyboru operacji określone będą przez podmiot wdrażający działanie.
Jednakże premiowane będą operacje, w których zastosowane zostaną
rozwiązania wpływające na osiągnięcie celów przekrojowych polityki rozwoju
obszarów wiejskich, jakimi są: innowacyjność, środowisko, oraz
przeciwdziałanie
zmianie
klimatu
i przystosowaniu się do niej.
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Intensywność pomocy
Do 75% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Poziom współfinansowania
Do ustalenia zgodnie z przepisami rozporządzenia EFRROW.
Dodatkowe informacje specyficzne dla danego działania
Projekty dotyczące budowy lub modernizacji targowisk powinny być zgodne
z wytycznymi krajowymi dotyczącymi standardów wykonania targowiska.
Działanie
„Tworzenie grup producentów”
Tworzenie grup producentów
Cel działania
Wspieranie konsolidacji producentów - poziomej i pionowej, w celu
skracania łańcuchów dostaw, poprzez eliminację pośredników.
W efekcie powinna wzrosnąć opłacalność produkcji i zwiększenie
dochodów producentów rolnych, co wpłynie na zapewnienie
producentom stabilniejszej pozycji na rynku.
Zrzeszanie się rolników umożliwia dostarczanie na rynek dużych,
jednolitych partii towaru, przy jednoczesnym zapewnieniu dbałości
o jego jakość.
Tworzenie grup producentów
Beneficjenci działania
Grupy producentów (w tym grupy producentów owoców i warzyw),
wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.
Rejestracja grup na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie
innych ustaw
(Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.)
Tworzenie grup producentów
Warunki kwalifikalności
Grupa producentów, prowadząca działalność jako przedsiębiorca mający
osobowość prawną, zostaje uznana i wpisana na jej wniosek do rejestru
prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby grupy.
Warunkiem rejestracji jest:
1) utworzenie przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy
produktów, którzy w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o rejestrację grupy, nie byli członkami innej grupy producentów, utworzonej ze
względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc
w ramach dz. „Grupy producentów rolnych” objętego PROW 2004-2006 lub
PROW 2007-2013, a w przypadku grup producentów owoców i warzyw - nie
byli wcześniej członkami wstępnie uznanych grup producentów owoców
i warzyw lub uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, którym
przyznano pomoc w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych;
Tworzenie grup producentów
Warunki kwalifikalności cd.:
2) przedstawienie planu operacyjnego i zadeklarowanie jego realizacji, w tym
osiągnięcie jednego lub więcej z celów udzielania wsparcia na tworzenie grup:
3) działanie na podstawie statutu lub umowy, zwanych aktem założycielskim;
4) żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej członkami
grupy nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub
zgromadzeniu wspólników;
5) co najmniej połowa udokumentowanych przychodów grupy pochodzi ze
sprzedaży produktów grupy, ze względu na które grupa została utworzona,
wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków;
6) określenie obowiązujących członków grupy zasad produkcji, w tym
dotyczących jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposobów
przygotowania produktów do sprzedaży;
7) wpisanie się w zakres definicji
MŚP.
Tworzenie grup producentów
Wsparcie
Zryczałtowana pomoc udzielana grupom producentów w pierwszych 5
latach ich funkcjonowania od dnia uznania i wpisania grupy do rejestru,
na podstawie jej planu operacyjnego.
Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej
działalności.
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru
Kryteria wyboru wniosków o przyznanie pomocy będą uwzględniać
w szczególności parametry dotyczące liczebności grupy, planowanej
produkcji oraz branż produkcji.
Tworzenie grup producentów
Wsparcie –
procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów
lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w
poszczególnych latach i sprzedanych do odbiorców niebędących członkami grupy.
Procentowa stawka pomocy może wynosić maksymalnie 10% w pierwszym roku
działalności i będzie degresywna w kolejnych latach wsparcia.
Maksymalna, możliwa do uzyskania roczna kwota wsparcia dla grup producentów
wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
Ostatnia rata pomocy wypłacana jest wyłącznie po potwierdzeniu prawidłowej
realizacji planu operacyjnego przez grupę producentów.
Działanie
„Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie
odpowiednich działań zapobiegawczych ”
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie
odpowiednich działań zapobiegawczych
Rodzaj operacji
• zapobiegające lub minimalizujące skutki prawdopodobnych klęsk
żywiołowych lub katastrof w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej
• odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej zniszczony
w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof
Przywracanie potencjału produkcji rolnej…
Koszty kwalifikowalne
• budowa lub odbudowa nieruchomości
• zakup lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności nowych
maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego,
do wartości rynkowej majątku
• odtwarzania plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji
choinek, mateczników drzew(…), w przypadku odtwarzania potencjału
produkcji roślinnej, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
lub katastrof
• zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, w przypadku
odtwarzania potencjału produkcji zwierzęcej, zniszczonego w wyniku
wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof
• koszty ogólne, np. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za
konsultacje, studia wykonalności, nabycie patentów, pozwoleń lub licencji
Przywracanie potencjału produkcji rolnej…
Beneficjent
Rolnik lub grupa rolników, jednostka organizacyjna posiadająca osobowość
prawną, zrzeszająca, osoby fizyczne lub prawne, która ma na celu
zaspokajanie potrzeb w dziedzinie zapobiegania skutkom określonych zjawisk
atmosferycznych powodujących niszczenie potencjału produkcyjnego
gospodarstw rolnych.
Jednostka ta może podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej
osiągnięcie zysku, jeśli przeznaczony będzie on wyłącznie na cele statutowe
organizacji.
Przywracanie potencjału produkcji rolnej…
Warunki kwalifikowalności
Rolnik prowadzi działalność rolniczą w celu osiągnięcia dochodu.
Pomoc na inwestycje zapobiegawcze może być przyznana, jeśli zostanie
zidentyfikowane prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej lub
katastrofy, której skutkom ma zapobiegać dana operacja.
Pomoc na inwestycje odtworzeniowe może być przyznana, jeśli w wyniku
klęski lub działań podjętych zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu
zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników uległo
zniszczeniu co najmniej 30% potencjału rolniczego.
Przywracanie potencjału produkcji rolnej…
Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (części
poniesionych kosztów realizacji inwestycji).
Intensywność pomocy
Do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Dodatkowe informacje specyficzne dla działania
W przypadku inwestycji odtworzeniowych pomoc może być udzielona
wyłącznie na inwestycje mające na celu szybkie i bezpośrednie odtworzenie
zniszczonego majątku produkcyjnego gospodarstwa lub przywrócenie funkcji
użytkowych majątku produkcyjnego uszkodzonego w wyniku wystąpienia
poszczególnych zdarzeń. Wsparcie nie może stanowić rekompensaty z tytułu
straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej lub katastrofy.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards