Szpital Musgrove Park Witamina K

advertisement
Szpital Musgrove Park
Witamina K
Informacje dla pacjentów
Czym jest witamina K
VKDB występuje niemal wyłącznie u niemowląt
karmionych piersią, które nie otrzymały witaminy K
przy narodzinach.
Witamina K jest niezbędna w procesie krzepnięcia
krwi. U dorosłych wytwarzana jest w żołądku na skutek
spożywania zielonych warzyw oraz kombinacji
Zalecenia
naturalnie występujących bakterii. Witamina K
magazynowana jest w wątrobie. Jej niedobór
Witamina K może być podawana na dwa sposoby:
przeciwdziała krzepnięciu krwi i powoduje samoistne
• W pojedynczym zastrzyku. Jest to
krwawienie.
najskuteczniejsza metoda zapobiegania VKDB i
jest standardowym leczeniem stosowanym od wielu
W porównaniu ze starszymi dziećmi i dorosłymi
lat.
wszystkie nowo narodzone dzieci mają niski poziom
Doustnie. Sposób ten wymaga podania trzech dawek witaminy K w organizmie, ponieważ nie posiadają
przy narodzinach, w wieku 7-10 dni oraz, gdy dziecko
koniecznych bakterii w żołądku oraz komórki ich
karmione jest wyłącznie piersią, w wieku 6 tygodni. Za
wątrób nie są w pełni rozwinięte. Bez dodatkowej
podanie drugiej i trzeciej dawki odpowiedzialni są
witaminy K nowo narodzone dzieci będą przez dłuższe rodzice.
okresy czasu otrzymywać jedynie niewielkie ilości tej
istotnej witaminy. Witamina K zużywana jest przez
Aby zapewnić Państwa dziecku jak najlepszą opiekę,
organizm bardzo szybko, co skutkuje jej niskim
zalecamy podanie witaminy K w zastrzyku w
poziomem po krótkim okresie czasu.
przypadku, gdy dziecko:
• miało ciężki poród (poród kleszczowy lub przy
Departament Zdrowia zaleca podanie wszystkim nowo
udziale wyciągacza próżniowego)
narodzonym dzieciom witaminy K przy narodzinach ,
urodziło się przedwcześnie
by uniknąć rzadkiej, ale poważnej choroby zwanej
jest na cokolwiek chore
"Krwawieniem Spowodowanym Niedoborem Witaminy Lub jeśli
• Matka dziecka przyjmowała podczas ciąży niektóre
K" (Vitamin K Deficiency Bleeding - VKDB).
leki, w szczególności leki przeciwdrgawkowe lub
Schorzenie to było uprzednio nazywane Chorobą
heparynę
Krwotoczną Noworodków.
W rodzinie występuje historia chorób krzepnięcia krwi.
VKDB to choroba niedziedziczna, występująca u
niemowląt poniżej szóstego miesiąca życia. Powoduje Witamina K musi zostać podane w ciągu 24 godzin od
narodzin. Będziemy potrzebować Państwa zgody na
ona samoistne krwawienie/siniaki lub krwotok w
podanie jej dziecku. Najlepiej byłoby, gdy mieli
mózgu i może być śmiertelna. Nie ma sposobu, by
Państwo możliwość przedyskutowania tej kwestii w
określić u których dziec się rozwinie.
trakcie ciąży z położną środowiskową.
Zachorowalność na VKDB w Zjednoczonym
Królestwie wynosi 1,62 na 100 000 urodzeń.
Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji,
prosimy przedyskutować swoje obawy z zespołem
pediatrycznym.
Odnośniki
Departament Zdrowia (Lipiec 2000). Witamina K:
Informacje dla przyszłych pacjentów.
Departament Zdrowia (Marzec 2005). Książeczka
ciążowa
PIL0960/H Smart/Oct09/review Oct11
Download