Informatyka w biznesie – II stopień ZA GADN IEN IA – EG ZA M IN D

advertisement
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW
Informatyka w biznesie – II stopień
 Systemy informacyjno-decyzyjne w biznesie. Struktura i podstawowe technologie systemów
ZAGADNIENIA – EGZAMIN DYPLOMOWY
wspomagania decyzji (SWD). Drzewa decyzyjne i systemy ekspertowe. Zaawansowane techniki
modelowania SWD: wielowymiarowe dynamiczne analizy danych (OLAP), eksploracja danych,
eksploracja tekstów i informacji w Internecie. Różnice między OLTP a OLAP. Systemy
wspomagające prace grupowe.
 Outsourcing
i insourcing informatyczny. Outsourcing i insourcing informatyczny (pojęcia,
różnice). Przesłanki stosowania outsourcingu IT. Kryteria podziału outsourcingu IT. Modele
outsourcingu i insourcingu. Korzyści, koszty i ryzyko związane z outsourcingiem i insourcingiem
IT. Zarządzanie outsourcingiem informatycznym: analiza decyzyjna outsourcingu, wybór
dostawcy/dostawców usług, konstruowanie kontraktu outsourcingowego, implementacja
outsourcingu usług informatycznych, monitorowanie i kontrola realizacji kontraktu.
 Inżynieria
procesów biznesowych. Modelowanie i projektowanie procesów biznesowych.
Orkiestracje i choreografia procesów biznesowych. Implementacje i wykonanie procesów
biznesowych. Zastosowanie diagramów aktywności i notacji modelowania procesów
biznesowych (Business Process Modeling – BPM).
 Usługi sieciowe. Funkcjonalność i standardy usług sieciowych. Architektura zorientowana na
usługi (SOA). Bezpieczeństwo usług sieciowych.
 Metodyka zarządzania projektami informatycznymi. Organizacja i zarządzanie projektami
informatycznymi (definicja). Podstawowe metodyki zarządzania projektami (PMI/IPMA,
Prince2, Scrum). Metodyki zwinne (zakres, szacowanie, planowanie, organizacja zespołu).
Szacowanie czasu i kosztów projektu.
 Inżynieria
oprogramowania. Cykl życia oprogramowania. Modele i metodyki rozwoju
oprogramowania. Podejście obiektowe w inżynierii oprogramowania. Języki i techniki
programowania. Weryfikacja, walidacja i testowanie oprogramowania. Ocena wydajności
oprogramowania.
 Efektywność
przedsięwzięć informatycznych. Ocena efektywności przedsięwzięć
informatycznych oparta na analizie CBA (Cost-Benefits Analysis): procedura badania
efektywności, identyfikacja i kwantyfikacja nakładów, kosztów i efektów, ocena metodami
finansowymi (NPV, IRR, MIRR) i dedykowanymi (TCO, ekonomika informacji).
 Business
Intelligence w przedsiębiorstwie. Istota rozwiązań Business Intelligence (BI).
Architektura systemu BI. Rodzaje przetwarzania danych w systemie BI. Hurtownia danych
(definicja, architektura, modele logiczne danych). Systemy BI 2.0. Różnice miedzy BI a BI 2.0.
 Data
Mining. Definicja. Metody eksploracji danych. Proces eksploracji danych. Typowe
algorytmy data mining. Techniki w pozyskiwaniu wiedzy biznesowej (drzewa decyzyjne, reguły
asocjacyjne, clustering, sieci neuronowe). Metody klasyfikacji i ekstrakcji reguł. Pomiar i ocena
jakości reguł. Reguły asocjacji. Algorytmy grupowania.
 Biznes plan. Istota, funkcje, zasady i okoliczności opracowywania biznes planu. Cechy dobrych
biznes planów, najczęściej popełniane błędy. Struktura i elementy biznesplanu.
INFORMATYKA W BIZNESIE – II stopień [ 1 ]
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW
 Społeczeństwo informacyjne. Miary rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo
obywatelskie, gospodarka, polityka i administracja w społeczeństwie informacyjnym. Typologia
społeczności warunkowanych rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 Programowanie aplikacji biznesowych. Architektura systemów IT wspierających biznes. MS
SharePoint (zastosowanie, podstawowa funkcjonalność). Zadania systemów klasy Workflow.
Podstawy języka Java Script.
ZAGADNIENIA – EGZAMIN DYPLOMOWY
 Big Data. Model Big Data. Podstawowe oraz zaawansowane metody analityczne.
Rozwiązania
technologiczne Big Data. Platformy Big Data.
INFORMATYKA W BIZNESIE – II stopień [ 2 ]
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards