Zdobywanie doświadczenia zawodowego, czyli za kierownicą życia

advertisement
Zdobywanie doświadczenia zawodowego,
czyli za kierownicą życia
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, w okresie od 31 maja
do 31 grudnia 2012 roku, realizuje program specjalny dla osób
poniżej 30 roku życia: „INICJATYWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-TO SIĘ
współfinansowany
ze
środków
rezerwy
Ministra
Pracy
OPŁACA”,
i Polityki Społecznej.
Projekt obejmuje trzy moduły: moduł stażowy- służący zdobyciu
doświadczenia
zawodowego
poprzez
udział
uczestników
projektu
w stażach, moduł refundacyjny- umożliwiający podjęcie zatrudnienia
przez osoby bezrobotne poprzez udzielenie wsparcia pracodawcom
w zakresie utworzenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz moduł
przedsiębiorczy- prowadzący do utworzenia przez uczestników projektu
nowych firm, przy zapewnieniu merytorycznego i finansowego wsparcia.
W ramach projektu zorganizowane zostały również warsztaty
dotyczące prawa pracy i umów cywilnoprawnych dla osób wkraczających
na rynek pracy oraz seminarium z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Dynamika i globalizm współczesnego rynku pracy powodują,
że
wymagania
stawiane
przez
pracodawców
młodym
kandydatom
są niezmiernie wysokie, a kompetencje nabyte w procesie edukacji
formalnej bardzo często nie odpowiadają potrzebom rynku pracy.
Pracodawcy poszukują osób aktywnych, poszerzających własne
horyzonty, posiadających wiedzę zdobytą i wykorzystaną w praktyce.
Niewystarczające okazuje się posiadanie dobrego wykształcenia,
znajomość języków obcych, predyspozycje osobowościowe. Wszystko to
schodzi na drugi plan, jeśli brakuje nam najcenniejszego kapitałudoświadczenia.
Młody człowiek zapyta z pewnością- kiedy i jak zdobywać
doświadczenie, kiedy czas zabierają egzaminy, studia, kolejne
fakultety?
Odpowiedź jest prosta-doświadczenia nie musimy zdobywać od razu
„na pełnym etacie”. Doskonale sprawdzi się tutaj metoda małych
kroków bo przecież każdy z nas jest w stanie wygospodarować chociaż
trochę czasu. Sęk w tym, aby aktywnie go spożytkować. Liczy się
czynna, zaangażowana postawa, nie ograniczająca się jedynie do
przyswajania wiedzy koniecznej do zaliczenia kolejnych egzaminówwspółcześni pracodawcy wysoko cenią również pozanaukową aktywność
kandydatów, np. uczestnictwo w wolontariacie. WOLONTARIAT-ZYSKUJESZ COŚ WIĘCEJ
publicznego
Według
Ustawy
o
działalności
pożytku
i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie
i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz
osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji
działających w różnych obszarach społecznych.
Wolontariat daje obopólne korzyści- zarówno osobie działającej
w tym charakterze, jak i instytucji, która pozyskuje zaangażowanego
pracownika, nie ponosząc przy tym kosztów.
Tego rodzaju działalność pozwala na zdobywanie doświadczenia
zawodowego związanego z wykształceniem, już w trakcie studiów.
Wolontariatu warto szukać w podmiotach trzeciego sektora-fundacjach
i stowarzyszeniach.
Wolontariat może być pierwszym stopniem do kariery i chociaż
nie przynosi korzyści materialnych, to satysfakcja związana z faktem
pomocy innym oraz zdobyte doświadczenie jest niewymierna.
Tego rodzaju działalność coraz bardziej zyskuje w oczach
pracodawców. Wolontariat wpisany w CV świadczy o motywacji,
bezinteresowności
i
odpowiedzialności
kandydata-cechach,
które
pracodawcy cenią bardzo wysoko.
Chętni do podjęcia wolontariatu mogą wybierać spośród projektów
realizowanych nie tylko na terenie Polski, ale również w państwach
Unii Europejskiej.
Informacji o pracy w wolontariacie można szukać na stronie
internetowej Sieci Centrów Wolontariatu: www.wolontariat.org.pl lub
na portalu organizacji pozarządowych: www.ngo.pl
PRAKTYKA CZYNI MISTRZA
Kolejną szansę zdobycia doświadczenia zawodowego stwarza
uczestnictwo w różnego rodzaju praktykach zawodowych-śródrocznych
i wakacyjnych oraz stażach.
Praktyki dają studentom możliwość weryfikacji nabytej wiedzy
i umiejętności w środowisku pracy. Często, wysokie zaangażowanie
praktykanta owocuje podjęciem przez niego zatrudnienia.
Ciekawe propozycje praktyk znaleźć można w uczelnianych Biurach
Karier. Informacji warto również zasięgnąć bezpośrednio w działach
personalnych konkretnych firm.
Praktyki są zwykle bezpłatną formą uzyskania doświadczenia
zawodowego. Szansę na zdobycie wynagrodzenia zwiększa podjęcie
stażu.
Nowe umiejętności, doświadczenie, wejście na rynek pracy- to
tylko niektóre korzyści płynące z podjęcia tej formy aktywizacji
zawodowej.
Staż
oznacza
nabywanie
przez
bezrobotnego
umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu
pracy bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy nim a pracodawcą.
Na staż organizowany przez Urząd Pracy mogą być skierowane
jedynie
ci,
którzy
posiadają
status
osoby
bezrobotnej
oraz
reprezentują grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
zgodnie z art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Bezrobotnemu
w
okresie
odbywania
stażu
przysługuje
stypendium. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy oraz od 3 do
6 miesięcy.
Więcej
informacji
na
temat
możliwości
i
warunków
uczestnictwa
w
stażu
można
uzyskać
na
stronie
internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej: www.puprudaslaska.pl
Dobrym sposobem na wygranie stażu w renomowanych firmach jest
również coroczny konkurs Gazety Wyborczej „Grasz o staż”. Konkurs
umożliwia
młodym
osobom,
które
najlepiej
rozwiążą
wszystkie
konkursowe
zadania,
odbycie
płatnych,
merytorycznych
staży
w najbardziej renomowanych firmach oraz organizacjach rządowych
i pozarządowych.
Więcej na stronie: www.grasz.pl
PRACA TYMCZASOWA I WYJAZDY ZAGRANICZNE
Praca tymczasowa to świetny sposób na zarobienie dodatkowych
pieniędzy oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Popyt na
pracowników sezonowych nie słabnie, firmy rekrutują pracowników do
obsługi targów, pomocy przy inwentaryzacji, prostych prac biurowych,
przeprowadzania ankiet itp.
Pracy czasowej warto szukać w prasie, w Internecie, w Biurach
Karier. Pierwszym krokiem w zdobyciu tego rodzaju pracy jest często
zarejestrowanie się na stronie agencji pracy tymczasowej. Przydatne
adresy:www.adecco.pl,www.workexpress.pl,www.randstad.pl.
Dla osób znających języki obce lub chcących udoskonalić ich
znajomość, ciekawą alternatywą są wyjazdy zagraniczne. Można
skorzystać z szerokiej gamy programów edukacyjnych dla studentów,
oferty praktyk wakacyjnych czy śródrocznych wyjazdów na stypendium:
www.socrates.org.pl, www.workcamps.pl.
W przypadku zagranicznych wyjazdów, niezmiernie ważne jest
sprawdzenie firmy pośredniczącej. Wykaz instytucji i agencji
legalnie pośredniczących w wyjazdach dostępny jest w serwisie
informacyjnym urzędów pracy: www.psz.praca.gov.pl
Niezależnie od tego, jakich zawodowych wyborów przyjdzie nam
dokonać, warto trzymać rękę na pulsie i nie przegapić możliwości
zdobycia doświadczenia na rynku pracy.
Bo jak pisał Platon: „Doświadczenie pozwala nam kierować
własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na
igraszkę losu”.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards