Czy wszystkie skały są twarde? - Szkoła Podstawowa w Kupiskach

advertisement
POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI
Scenariusz lekcji otwartej z przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej
„ Czy wszystkie skały są twarde?” w dn. 20.05.2013 r.
FORMATKA
autor/ szkoła / miejscowość
Agnieszka Mieczkowska
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu
szkół), miejscowość
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach
tytuł dobrej praktyki
Czy wszystkie skały są twarde?
lead
Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania)
przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)
Przyroda kl. IV
Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została
przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę
cele
Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia:
Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy
programowej (wymagania szczegółowe)
Cel ogólny:
poznanie cech i przykładów skał litych, zwięzłych i
luźnych
Cele operacyjne:
uczeń :
wymienia rodzaje skał
podaje przykłady poszczególnych rodzajów skał
rozpoznaje wybrane skały
przyporządkowuje podane skały do poszczególnych
grup
podaje kilka cech skał litych, zwięzłych i luźnych
pomoce dydaktyczne
Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia
dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)?
-
multibook Tajemnice przyrody cz. III
kl.IV
prezentacja multimedialna
laptop
rzutnik
tablica interaktywna
zestawy skał
lupy
karty pracy
krótki opis pomysłu
Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy
Nauczyciel przedstawia minerały posługując się multibookiem, następnie omawia skały za pomocą przygotowanej przez
siebie prezentacji Power Point. Trakcie prezentacji uczniowie wskazują omawiane okazy skał. W fazie podsumowującej
uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne z multibooka.
efekty pracy
Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosować TIK?
uwagi
Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienić lub rozwinąć swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec
naśladowców dobrej praktyki?
załączniki
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra
praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach)
karty pracy, instrukcja pracy dla grup, samoocena, prezentacja multimedialna
Download