2. Minerały i skały budujące wnętrze Ziemi

advertisement
1.
2. Minerały i skały budujące wnętrze Ziemi
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:
-
potrafi zdefiniować, co to jest minerał i skała,
-
zna minerały rodzime i minerały skałotwórcze,
-
wymienia rodzaje skał.
b) Umiejętności
Uczeń:
- potrafi nazwać wskazane przez nauczyciela skały,
-
umie scharakteryzować dany minerał i skałę,
-
umie sklasyfikować poszczególne skały.
2. Metoda i forma pracy
Pogadanka, opis, praca z całą klasą, prace indywidualne.
3. Środki dydaktyczne
Podręcznik, okazy wybranych typów skał i minerałów
4. Przebieg lekcji
i. a) Faza przygotowawcza
Nauczyciel wita się z uczniami, podaje temat lekcji: Minerały i skały budujące wnętrze Ziemi.
Nauczyciel przygotowuje środki dydaktyczne.
ii. b) Faza realizacyjna
1. Minerały. Nauczyciel definiuje pojęcie minerału, wymienia minerały rodzime i minerały
skałotwórcze. Uczniowie zapisują przykłady minerałów omawianych przez nauczyciela.
2. Nauczyciel definiuje pojęcie skały i wykorzystując tabelę 1 (załącznik 1), przedstawia uczniom
ogólny podział skał.
3. Nauczyciel charakteryzuje poszczególne typy skał. Opisuje proces ich powstawania. Wymienia
nazwy skał, typowych dla poszczególnych grup skał (magmowych, osadowych i
metamorficznych). Uczniowie samodzielnie wynotowują główne cechy skał różnego
pochodzenia. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.
4. Okazy skał. Nauczyciel przedstawia uczniom okazy skał. Uczniowie oglądają okazy skał,
rozpoznają cechy charakterystyczne dla danej skały. Nauczyciel daje każdemu uczniowi jeden
okaz skały, uczniowie charakteryzują tę skałę, zapisując notatki w zeszycie.
iii. c) Faza podsumowująca
Uczniowie analizują swoje wnioski. Nauczyciel podaje treść zadania domowego (załącznik).
5. Bibliografia
1. Flis J., Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
2. Modzelewska B., Piełowska E., Podstawy geografii fizycznej i geologii dla klasy I i II liceum
ogólnokształcącego, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 1999.
3. Stankowski W., Geografia fizyczna z geologią, Podręcznik dla szkoły średniej, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
6. Załączniki
i. a) Materiał dla nauczyciela
Załącznik 1
Tabela 1. Ogólny podział skał
Rodzaje skały
Nazwa skały
wylewowe
Magmowe
głębinowe
andezyt
dioryt
bazalt
gabro
granit
sjenit
okruchowe
pochodzenia organicznego
Osadowe
pochodzenia chemicznego
less
wapień
sól
kamienna
żwir
kreda
gips
zlepieniec
węgiel
anhydryt
piaskowiec
ropa
gnejsnaftowa
Metamorficzne (przeobrażone)
gaz ziemny
kwarcyt
fosforyt
marmur
łupki krystaliczne
ii. b) Zadanie domowe
Wymień przykłady zastosowania skał.
7. Czas trwania lekcji
45 minut
8. Uwagi do scenariusza
brak
Download