Filozofia Sieci - Academia Electronica

advertisement
Dr hab. Michał Ostrowicki | Sidey Myoo
Kurs zdalny, prowadzony w Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ, w Second Life
Sylabus
Filozofia Sieci
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki
prowadzącej moduł
Nazwa modułu
kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla
modułu kształcenia
Typ modułu
kształcenia
(obowiązkowy/fakultat
ywny)
Rok studiów
Semestr
Imię i nazwisko
osoby/osób
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny
Instytut Filozofii
Filozofia Sieci
Język polski
I. Wiedza
1. Studentki/studenci otrzymują wiedzę z zakresu sztucznej
inteligencji i bioniki prezentowaną z perspektywy filozoficznej.
2. Poznają współczesne teorie oraz przykłady urządzeń
(powszechnego użytku, jak i laboratoryjnych prototypów).
3. Uzyskują wiedzę dotyczącą znaczenia przemian w rozwoju
technologii, w tym szybkości jej rozwoju.
II. Umiejętność
1. Studentki/studenci rozróżniają różnorodne technologie,
głównie związane ze sztuczna inteligencja i bioniką.
2. Oceniają konsekwencje (np. etyczne lub użytkowe)
zastosowania omawianych technologii.
3. Zyskują zdolność futurologicznego myślenia odnośnie
technologii.
III. Kompetencje
1. Studentki/studenci są w stanie docenić i zrozumieć znaczenie
powielania, rozwoju i
implementowania programów
sztucznej inteligencji w rożnych sytuacjach i urządzeniach (np.
botów lub programów ekspertowych).
2. Są w stanie prowadzić analizę filozoficzną we wszelkich
sytuacjach, gdy tematyka dotyczy współczesnej technologii.
3. Mogą zająć miejsce w grupach badawczo-roboczych,
zajmujących się sztuczna inteligencja lub bioniką, poddając
taką działalność filozoficznej interpretacji.
Celem kursu jest także praktyczne zastosowanie edukacji zdalnej,
prowadzonej w środowisku graficznym 3d, w wykreowanej
graficznie sali wykładowej/Uczelni w Second Life
Fakultatywny
Dowolny
2
Dr hab. Michał Ostrowicki | Sidey Myoo
1
Dr hab. Michał Ostrowicki | Sidey Myoo
Kurs zdalny, prowadzony w Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ, w Second Life
Sylabus
Filozofia Sieci
prowadzących moduł
Imię i nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzami
nujących bądź
udzielającej zaliczenia,
w przypadku gdy nie
jest to osoba
prowadząca dany
moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne
i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin
zajęć dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela
akademickiego
i studentów, gdy
w danym module
przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody
dydaktyczne
Seminarium
Brak
30 godz.
6
Udział w wykładach: 15x2 = 30 godz.
Kurs prowadzony jest w sieci, w środowisku otwartym, w Academia
Electronica-Instytut Filozofii UJ, w Second Life. Forma zajęć
pozwala, by w kursie który zazwyczaj realizowany jest w ramach
jednej uczelni, mogli uczestniczyć studenci z różnych ośrodków
naukowych w Polsce, jak i studenci przebywający na stypendiach
zagranicznych. Kurs jest skierowany do studentów studiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz dla doktorantów, jak również
dla wszystkich zainteresowanych przedstawianą problematyką.
Uczestnictwo w zajęciach łączy się z posiadaniem awatara w
Second Life. Zgłoszenia na kurs można dokonać na stronie
www.academia-electronica.net, oprócz tego studentki/studenci
z Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą dokonać wpisu na kurs
poprzez system USOS, a także, niezależnie, można zgłoszenia
kierować na adres: [email protected]
Wykład jest prowadzony głosem, w systemie synchronicznym,
z udziałem słuchaczy na czacie pisanym. Wsparty jest prezentacją
multimedialną pokazywaną na ekranie wykreowanym w Academia
2
Dr hab. Michał Ostrowicki | Sidey Myoo
Kurs zdalny, prowadzony w Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ, w Second Life
Sylabus
Filozofia Sieci
Electronica-Instytut Filozofii UJ, a także materiałami z sieci.
Po wykładzie prowadzona jest dyskusja. Kurs jest otwarty dla
studentów z innych Uczelni, stąd ma charakter ogólnopolski.
Metody sprawdzania
i kryteria oceny
efektów kształcenia
uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki
zaliczenia moduły,
w tym zasady
dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia,
a także forma i warunki
zaliczenia
poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres
danego modułu
Treść modułu
kształcenia
Konsultacje odbywają się w poniedziałki, w Academia ElectronicaInstytut Filozofii UJ, o godz. 20.30.
Egzamin pisemny, egzamin ustny, test, aktywność na zajęciach
i/lub referat
Podstawą oceny z egzaminu jest końcowa praca pisemna,
dotycząca dowolnie wybranego tematu, nawiązującego do
poruszanej na zajęciach tematyki. Praca składa się z tekstu
o objętości minimum 5 stron (1800 znaków na stronie) oraz
bibliografii z książek/czasopism, jak i z hipertekstowej bibliografii z
sieci. W pracy pisemnej oceniana jest samodzielność prowadzenia
analizy, zdolność wyciągania wniosków, które wykraczają poza tezy
zawarte w materiałach bibliograficznych, także wnikliwość
i oryginalność przedstawienia tematyki.
1. Teoria systemów, bifurkacji i katastrof, chaosu –
wprowadzenie metodologiczne.
2. Kognitywistyka z perspektywy światów wirtualnych,
sztucznej inteligencji i bioniki.
3. Ontologiczne podstawy dla inteligencji, intencjonalności i
świadomości.
4. Sztuczna inteligencja jako dziedzina filozofii (test Turinga).
5. Historia sztucznej inteligencji oraz zjawisko Osobliwości
Raya Kurzweila.
6. Znaczenie homocentryzmu w definiowaniu zjawiska
inteligencji i świadomości – inteligencja i świadomość jako
właściwość, a nie własność człowieka.
7. Teoria superweniencji.
8. Modalne rozumienie świadomości – panpsychizm Davida
Chalmersa.
9. Samodzielność a determinacja – sieci neuronowe.
10. Twórcze roboty.
11. Połączenie człowieka i maszyny – cyborgizacja i jej rodzaje
oraz poziomy.
12. Posthumanizm i transhumanizm.
13. Dwie ewolucje i ich prędkość: biologizm i technologia.
14. Bionika – integracja służąca porozumieniu się człowieka ze
sztuczną inteligencją.
3
Dr hab. Michał Ostrowicki | Sidey Myoo
Kurs zdalny, prowadzony w Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ, w Second Life
Sylabus
Filozofia Sieci
Wykaz literatury
podstawowej
i uzupełniającej
obowiązującej do
zaliczenia danego
przedmiotu
15. Etyczny wymiar cyborgizacji (Kevin Warwick).
1. Chalmers D., Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii
fundamentalnej, (przeł. Marcin Miłkowski), Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010.
2. Clark A., Chalmers D., The Extended Mind, Analysis 58, s. 10-23,
1998 oraz The Philosopher's Annual, vol XXI, 1998:
http://postcog.ucd.ie/files/TheExtendedMind.pdf
3. K. Hayles, How we Became Posthuman. Virtual Bodies, in
Cybernetics, Literature, and Informatics, University of Chicago
Press, Chicago 1999.
4. Kurzweil R, Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy
granice biologii, (przeł. E. Chodkowska, A. Nowosielska),
Kurhaus Publishing, Warszawa 2013.
5. Eliezer S. Yudkowsky, Staring into the Singularity
http://www.yudkowsky.net/singularity/
6. Menzel P, d’Aluisio F., Robo Sapiens. Czy roboty mogą myśleć?,
G+J Guner + Jahr Polska, Warszawa 2002.
7. Moravec H., Robots, Re-Evolving Mind
http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/robot.paper
s/2000/Cerebrum.html
8. Myoo S. (Ostrowicki M.), Inteligentne byty w elektronicznym
realis. Spotkanie, w „Przegląd Kulturoznawczy”, Polska
Akademia Nauk, Komitet Nauk o Kulturze, nr 3, 2007.
http://ostrowicki.art.pl/Inteligentne_byty_w_elektronicznym_r
ealis.pdf
9. René Thom, Parabole i katastrofy. Rozważania o matematyce,
nauce i filozofii, przeł. Roman Duda, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1991.
10. Stalnaker R., Odmiany superweniencji, przeł. T. Ciecierski, w: E.
Morawska (red.), Analityczna metafizyka umysłu, ,
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 98–125.
11. Turkle S., A Nascent Robotics Culture: New Complicities for
Companionship, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge.
http://mit.edu/sturkle/www/nascentroboticsculture.pdf polska
wersja: Nadejście kultury robotycznej, w „Sztuka i Filozofia”,
Wydawnictwo Naukowe Semper, Instytut Filozofii, Uniwersytet
Warszawski, nr 41/2012, Warszawa 2013.
12. Warwick K, A study in Cyborgs:
http://www.ingenia.org.uk/ingenia/issues/issue16/warwick.pdf
13. Warwick K, Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics, w
“Ethics and Information Technology”, Kluwer Academic
Publishers, 5: 131–137, 2003.
4
Dr hab. Michał Ostrowicki | Sidey Myoo
Kurs zdalny, prowadzony w Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ, w Second Life
Sylabus
Filozofia Sieci
http://mysite.du.edu/~lavita/dmst_2901_w12/docs/warwi
ck_cyborg_ethics.pdf
Źródła w sieci:
Wymiar, zasady
i forma praktyk,
w przypadku gdy
program kształcenia
przewiduje praktyki
1. BrainGate:
http://braingate2.org/
2. Hans Moravec:
https://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/
3. Harold Cohen:
http://aaronshome.com/aaron/gallery/index.html
4. Ray Kurzweil:
http://www.kurzweilai.net/
5. Kevin Warwick:
http://www.kevinwarwick.com/
6. Kognitywistyka.net:
http://www.kognitywistyka.net/
7. Leonardo MIT :
http://robotic.media.mit.edu/portfolio/leonardo-socialcognition/
5
Download