Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

advertisement
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Dotyczy: usługi społecznej polegającej na organizacji kursów SEP, spawania, obrabiarek CNC, obsługi kasy fiskalnej, rachunkowości, kasjera, czas i ewidencja pracy kierowcy dla
uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu nr identyfikacyjny WND-RPPK.09.04.0018-0039/16 pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014 – 2020, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.” (VIII części)
Część I: Organizacja kursów „SEP- uprawnienia do 1 KV – certyfikowany” dla 65 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie.*
Lp.
Tematyka kursu
Rodzaj
kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
Szkoła /
kierunek
Łączna liczba godzin kursu: min. 60
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Kurs SEPuprawnien
ia do 1 KV
1. certyfikow
any
a) część teoretyczna – 45 godzin:
1. Eksploatacja:
 Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej,
 zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,
 instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego
zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia;
2. Dozór:
 Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci,
dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą,
 Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci,
instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego
użytkowania paliw i energii,
 Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie
prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz
stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
tak
5
1
Od dnia
podpisania
umowy do
15.12.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecwrzesień)
Zewnętrzny/
Kurs musi
kończyć się
egzaminem
państwowy
m przed
komisją
Stowarzysze
nia Elektryków
Polskich oraz
wydaniem
stosownego
świadectwa
kwalifikacyjn
ego
Zespół Szkół
Technicznych,
ul.
Matuszczaka
7, 35-084
Rzeszów /
technik
mechanik,
technik
informatyk,
technik
elektronik
certyfikat
(świadectwo
kwalifikacyjne
do 1 kV)
1



Przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz normy
i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te sieci,
instalacje i urządzenia,
Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem udzielania
pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
elektrycznej.
b) część praktyczna – 15 godzin:
1. Eksploatacja:
 Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 Udzielanie pierwszej pomocy;
2. Dozór:
 Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych,
 Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń,
 Zasady wykonywania prac instalacji i sieci
elektroenergetycznych, wymagane przepisami budowy i
normami
Łączna liczba godzin kursu: min. 40
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Ilość godzin teoretycznych i praktycznych: 40 godzin
Kurs obejmujący:
Uprawnie
nia
2. elektryczn
e SEP do
1kV
 Podstawy elektrotechniki (omówienie podstawowych pojęć o prądzie
elektrycznym, zjawisko przepływu prądu przez przewodnik, pojęcie
półprzewodnika, izolator, rezystancja, reaktancja indukcyjna i
pojemnościowa, impedancja. Prawa elektrotechniki dla prądu stałego i
przemiennego - prawo Ohma, prawa Kirchoffa, Juel`a – Lenza, pojęcie
mocy i energii dla prądu stałego i przemiennego, budowa i zasada
działania transformatora 1-fazowego i 3-fazowego).
 Linie napowietrzne (Linie napowietrzne z przewodami gołymi projektowanie i budowa. Elementy linii napowietrznych, konstrukcje
wsporcze, izolatory, przewody, obostrzenia. Minimalne odległości od
ziemi, skrzyżowania i zbliżenia z innymi obiektami, liniami
napowietrznymi. Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi i
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
60
6
(grup
y liczą
max.
10
osób)
tak
Od dnia
podpisania
umowy do
15.12.2017
r. (z
wyłączeniem
lipca i
sierpnia)
zewnętrzny /
Kurs musi
kończyć się
egzaminem
państwowy
m przed
komisją
Stowarzysze
nia Elektryków
Polskich oraz
wydaniem
stosownego
świadectwa
kwalifikacyjn
ego
zaświadczenie
ukończenia
szkolenia a po
zdaniu
egzaminu
zewnętrznego
– świadectwo
kwalifikacji z
uprawnieniam
i SEP na grupę
„E”
2
Zespół Szkół
Elektronicznyc
h, ul.
Hetmańska
120, 35-078
Rzeszów /
technik
elektronik





osłonie izolacyjnej. Minimalne odległości od ziemi. Skrzyżowania i
zbliżania z innymi obiektami, liniami napowietrznymi. Przeglądy i
oględziny linii).
Linie kablowe (Elektroenergetyczne linie kablowe, projektowanie i
budowa. Układanie kabli w różnych warunkach dla kabli do 1 kV.
Rodzaje kabli do 1 kV, przeznaczenie. Odległości przy skrzyżowaniach,
zbliżeniach z obiektami podziemnymi. Kable specjalne. Oznaczenia
kabli. Oznaczenia trasy linii kablowej. Warunki eksploatacji. Przeglądy i
oględziny.)
Instalacje elektryczne (Określenie instalacji i sieci - pojęcia
podstawowe. Złącza - typy i lokalizacja. Układy sieciowe: TN: TN-C, TNS, TN-C-S oraz TT, IT. Narzucony wybór sposobu ochrony od porażeń
elektrycznych w zależności od układów sieci. Budowa i zasada działania
wyłączników nadmiarowych, bezpieczniki „Bi” i obecnie stosowane „S”,
charakterystyki czasowo-prądowe, Omówienie pojęć: rozłącznik,
wyłącznik, odłącznik.
Podział odbiorników elektrycznych pod
względem ochronności na klasy. Kody IP obudów odbiorników
elektrycznych. Połączenia wyrównawcze główne, szyny ochronne,
uziemienia naturalne budynków możliwości ich wykorzystania.
Przewody elektryczne - rodzaje, budowa, zastosowanie, dobór
przekroju, dobór zabezpieczeń od przeciążeń i zwarć, spadki napięcia
na przewodach i straty energii).
Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (Klasyfikacja
przestrzeni zagrożonych wybuchem: mieszanin gazowych, mieszanin
pyłowych, kolejność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, badania
i certyfikacja urządzeń, oznaczanie urządzeń w wykonaniu
przeciwwybuchowym, ochrona przeciwporażeniowa wymagane atesty,
pomiary, osprzęt).
Urządzenia oświetleniowe (Klasyfikacja dróg, elementy oświetlenia
ulicznego, sposoby wykonywania oświetlenia ulicznego, czynniki
wpływające na wybór rozwiązania oświetlenia ulicznego, układ
rozmieszczenia opraw oświetleniowych względem ulicy, lampy
stosowane w oświetleniu ulicznym, urządzenia i aparatura sterownicza,
aparatura stosowana w rozdzielnicach, ochrona przeciwporażeniowa.
Przeglądy i oględziny).
Czynności kontrolno – pomiarowe (Rodzaje pomiarów ochrony
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
3
przeciwporażeniowej w tym: pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar
rezystancji uziemień ochronnych, pomiar rezystancji podłogi, pomiar
rezystancji odbiorników, pomiar rezystancji uziemień odgromowych,
pomiar napięcia wrażeniowego dotykowego. Przyrządy służące do
pomiarów oraz zasady ich działania. Metody obliczeniowe skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej. Częstotliwość wykonywania pomiarów).
 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym (Ogólne zasady stosowania
ochrony przeciwporażeniowej podstawowej. Napięcie bezpieczne w
środowisku I i II. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskich napięć
SELV, PELV i FELV. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: izolacja
podstawowa, osłony, bariery, przenośne ogrodzenia, wyłączniki
różnicowo-prądowe. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa, zasady
stosowania. Rodzaje ochrony dodatkowej: szybkie samoczynne
wyłączanie zasilania w układach sieciowych TN, TT, IT. Urządzenia w II
klasie ochronności. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe,
separacja odbiorników, izolacja stanowisk).
 Ratowanie osób porażonych prądem i udzielanie pierwszej pomocy
(Działanie prądu na organizm człowieka w zależności od: rodzaju prądu,
natężenia prądu, czasu przepływu, rezystancji ciała ludzkiego, stanu
psychicznego człowieka. Dopuszczalne wartości natężenia prądu i czasu
przepływu dla człowieka. Uwalnianie porażonego spod działania prądu
elektrycznego o napięciu do 1 kV. Udzielanie pomocy przedlekarskiej
osobom porażonym prądem elektrycznym w zależności od stanu
porażonego. Odpowiednie ułożenie, ocena stanu porażonego,
udrożnienie dróg oddechowych, stosowanie metody usta-usta,
zewnętrzny masaż serca. Postępowanie z porażonym w przypadku
przywrócenia mu czynności życiowych. Przekazanie ratowanego służbie
medycznej. Obowiązek prowadzenia akcji ratowniczej).
 Organizacja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach
energetycznych
(Określenia - osoby funkcyjne w procesie pracy: poleceniodawca,
koordynujący, dopuszczający, nadzorujący, kierujący zespołem
pracowników, kierownik robót i wymagania kwalifikacyjne. Narzędzia
pracy i sprzęt ochronny. Rodzaje prac, które powinny być wykonywane
co najmniej przez dwie osoby. Strefy prac pod napięciem i w pobliżu
napięcia. Organizacja prac przy urządzeniach i instalacji
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
4
energetycznych. Polecenia ustne i pisemne, przygotowanie miejsca
pracy, przygotowanie i dopuszczenie do pracy).
 Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem,
sprzęt p.poż. (Zasady postępowania gaśniczy powstania pożaru.
Grupy pożarów, podręczny sprzęt, oznaczenia na gaśnicach, rodzaje
gaśnic, uruchamianie, projektowanie, eksploatacja, konserwacja,
wykonywanie zabezpieczeń p.poż.).
Część II: Organizacja kursów spawania gazowego, spawania TIG, TIG/MAG oraz spawania łukowego dla 40 uczniów z zespołów szkół
ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Lp.
Tematyka kursu
Rodzaj
kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
Szkoła /
kierunek
Łączna liczba godzin kursu: min. 120
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
1.
Kurs
spawacza
gazowego
–
Certyfikow
any
a) część teoretyczna – 40 godzin:
1. bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
3. materiały dodatkowe do spawania.
4. spawanie w praktyce.
5. oznaczenie i wymiarowanie spoin.
6. metody przygotowania złączy do spawania.
7. kwalifikowanie spawaczy.
8. wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali.
9. złącza spawane blach.
10. spawalność stali.
11. skurcz, naprężenia, odkształcenia.
12. niezgodności spawalnicze.
13. przegląd procesów spawania.
14. bezpieczna praca na montażu.
15. kontrola i badania.
16. zapewnienie jakości w spawalnictwie.
17. budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego, typowe
parametry.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
5
1
tak
Od dnia
podpisania
umowy do
15.12.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecwrzesień)
zewnętrzny
Zespół Szkół
Technicznych,
ul.
Matuszczaka
7, 35-084
Rzeszów /
technik
mechanik,
technik
elektronik
Książeczka
spawacza i
certyfikat
europejskiego
spawacza
metodą 311
5
18.
19.
20.
21.
2.
Kurs
spawacza
metodą
TIG/MAG
–
Certyfikow
any
materiały dodatkowe do spawania.
materiały inne niż stale niestopowe.
przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń.
normy spawalnicze.
b) część praktyczna – 80 godzin:
1. instruktaż stanowiskowy
2. budowa i rodzaje palników
3. wymiana butli
4. praktyczna nauka na różnych typach palników
5. organizacja pracy w różnych warunkach klimatycznych i
atmosferycznych
6. kontrolowanie jakości wykonanych prac
7. praktyczna nauka spawania.
Łączna liczba godzin kursu: min. 250
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
a) część teoretyczna – 50 godzin:
Szkolenie teoretyczne obejmuje:
• zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
• urządzenia spawalnicze.
• bezpieczeństwo i higiena pracy.
• bezpieczna praca w hali produkcyjnej.
• materiały dodatkowe do spawania.
• spawanie w praktyce.
• oznaczanie i wymiarowanie.
• metody przygotowania złączy do spawania.
• kwalifikowanie spawaczy.
• budowa i użytkowanie urządzeń do spawania.
• charakterystyka spawania oraz typowe parametry.
• spawalność oraz technika spawania.
• złącza spawane i ich odkształcenie.
• podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania,
ochrona zdrowia.
• korozja i obróbka cieplna po spawaniu.
• bezpieczna praca na montażu
• kontrola i badania
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
5
1
tak
Od dnia
podpisania
umowy do
15.12.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecwrzesień)
zewnętrzny
Zespół Szkół
Technicznych,
ul.
Matuszczaka
7, 35-084
Rzeszów /
technik
mechanik,
technik
elektronik
Książeczka
spawacza,
certyfikat
europejskiego
spawacza
metodą 135MAG, 141-TIG
6
•
•
•
•
•
•
•
zapewnienie jakości w spawalnictwie
budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego, typowe
parametry
materiały dodatkowe do spawania
złącza spawane rur
materiały inne niż stale niestopowe
przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń
normy spawalnicze.
b) część praktyczna – 200 godzin:
Szkolenie praktyczne obejmuje:
• instruktaż stanowiskowy
• budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG
• materiały dodatkowe do spawania
• charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry
• budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG
• elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania
• charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry
• praktyczna nauka spawania.
Łączna liczba godzin kursu: min. 150
Jednostka: godzina zegarowa (60 minut ) / godzina dydaktyczna (45
minut)
3.
Kurs
spawania
metodą
TIG
Ilość godzin teoretycznych: 20godzin, godzina dydaktyczna (45 minut)
Szkolenie teoretyczne obejmuje:
1) bezpieczeństwo i higiena pracy.
2) bezpieczna praca ma hali produkcyjnej.
3) materiały dodatkowe do spawania.
4) spawanie w praktyce.
5) oznaczenie i wymiarowanie spoin.
6) metody przygotowania złączy do spawania.
7) kwalifikowanie spawaczy.
8) wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali.
9) złącza spawane blach.
10) spawalność stali.
11) skurcz, naprężenia, odkształcenia.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
15
1
tak
Od dnia
podpisania
umowy do
15.12.2017
r. (z
wyłączeniem
lipca i
sierpnia)
zewnętrzny/
(Egzamin
składa się z:
- części
teoretycznej
- części
praktycznej)
Zespół Szkół
Energetycznyc
h, ul.
Dąbrowskiego
66a, 35-040
Rzeszów /
technik
elektryk,
mechanik,
elektryk,
ślusarz,
operator
obrabiarek
skrawających
Książeczka
spawacza,
certyfikat
europejskiego
spawacza
metodą TIG
7
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
niezgodności spawalnicze.
przegląd procesów spawania.
bezpieczna praca na montażu.
kontrola i badania.
zapewnienie jakości w spawalnictwie.
budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, typowe parametry.
materiały dodatkowe do spawania.
złącza spawane rur.
materiały inne niż stale niestopowe.
przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń.
normy spawalnicze.
Kursanci powinni uzyskać informacje na temat technologii spawania.
Sposób prowadzenia zajęć powinien uwzględnić zróżnicowany poziom
uczestników podstawowych kursów spawania w Polsce i powinien być
dostosowany do ich poziomu.
4.
Kurs
spawania
łukowego
w osłonie
gazu
aktywneg
o
elektrodą
topliwą,
spawanie
Ilość godzin praktycznych: 130 godzin, godzina zegarowa ( 60 minut ).
Szkolenie praktyczne obejmuje:
1) instruktaż stanowiskowy
2) materiały dodatkowe do spawania
3) budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG
4) elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania
5) charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry
6) praktyczna nauka spawania.
Łączna liczba godzin kursu: min. 150
Jednostka: godzina zegarowa (60 minut )
Liczba godzin teoretycznych: 25 godzin
Szkolenie teoretyczne:
1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
2. Urządzenia spawalnicze.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
5. Materiały dodatkowe do spawania.
6. Spawanie w praktyce.
7. Oznaczanie i wymiarowanie spoin.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
15
1
tak
Od
01.07.201731.08.2017
r.
zewnętrzny
Zespół Szkół
Mechanicznyc
h, ul.
Hetmańska
45a, 35-078
Rzeszów /
technik
mechanik i
technik
mechatronik
Książeczka
spawacza,
certyfikat
europejskiego
spawacza
metodą 135MAG
8
metodą
MAG
(135),
materiał stal
niestopow
a, MODUŁ
1Spawanie
pachwino
we blach i
rur (FW)
8. Metody przygotowania materiału do spawania.
9. Spawalność stali.
10. Skurcz, naprężenia, odkształcenia.
11. Niezgodności spawalnicze w złączach spawanych.
12. Kontrola i badania złączy spawanych.
13. Normy spawalnicze.
14. Kwalifikowanie spawaczy.
15. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG.
16. Przeglądy i konsekwencje związane z awarią urządzeń spawalniczych.
17. Materiały dodatkowe do spawania.
18. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry.
Liczba godzin praktycznych: 125 godzin
1. Spawanie w praktyce.
2. Metody przygotowania materiału do spawania.
3. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG.
4. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry.
5. Zajęcia praktyczne: instruktaż stanowiskowy i ćwiczenia.
Część III: Organizacja kursów obsługi wózków widłowych dla 65 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Lp.
Tematyka kursu
Rodzaj
kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Łączna liczba godzin kursu: min. 60
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
1.
Kurs
obsługi
wózków
widłowych
Ilość godzin teoretycznych: 40 godzin.
Ilość godzin praktycznych: 20 godzin.
Szkolenie teoretyczne obejmuje:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych;
2. Budowa wózka;
3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po
pracy wózkami;
4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami;
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
20
2
(grup
y liczą
max.
10
osób)
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r.
zewnętrzny
Zaświadczenie
/
certyfikat
Imienny
certyfikat
wydany przez
organizatora
kursu w języku
polskim i
angielskim
oraz
zaświadczenie
o ukończeniu
kursu na
oficjalnym
9
Szkoła /
kierunek
Zespół Szkół
Ekonomicznyc
h, ul.
Hoffmanowej
13, 35-016
Rzeszów /
technik
handlowiec,
technik
ekonomista
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;
6. Wiadomości z zakresu bhp,
7. Wiadomości o Dozorze Technicznym.
druku MEN.
Szkolenie praktyczne obejmuje:
1. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków;
2. Rodzaje ładunków
3. Dozór techniczny,
4. Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi przy wymianie butli gazowych.
Łączna liczba godzin kursu: min. 40
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Liczba godzin teoretycznych: 30
Liczba godzin praktycznych: 10
2.
Obsługa
wózków
widłowych
Szkolenie teoretyczne obejmuje:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych;
2. Budowa wózka;
3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po
pracy wózkami;
4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami;
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;
6. Wiadomości z zakresu bhp,
7. Wiadomości o Dozorze Technicznym.
Szkolenie praktyczne obejmuje:
1. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków;
2. Rodzaje ładunków
3. Dozór techniczny,
4. Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi przy wymianie butli gazowych.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
35
3
(grup
y liczą
max.
12
osób)
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
30.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecwrzesień)
Zewnętrzny
Uczniowie
powinni
ponadto
otrzymać
uprawnienia
Urzędu
Dozoru
Technicznego
po zdaniu
egzaminu
państwowego
(wliczonego w
cenę kursu).
Imienny
certyfikat
wydany przez
organizatora
kursu w języku
polskim i
angielskim
oraz
zaświadczenie
o ukończeniu
kursu na
oficjalnym
druku MEN.
Uczniowie
powinni
ponadto
otrzymać
uprawnienia
Urzędu
Dozoru
10
Zespół Szkół
Nr 2, ul.
Rejtana 3, 35326 Rzeszów /
technik
logistyk i
technik
spedytor
Technicznego
po zdaniu
egzaminu
państwowego
(wliczonego w
cenę kursu).
Łączna liczba godzin kursu: min. 25
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
3.
Obsługa
wózków
widłowych
Ilość godzin teoretycznych: 8 godzin
Szkolenie teoretyczne obejmuje następujące zagadnienia:
1) Typy stosowanych wózków jezdniowych;
2) Budowa wózka;
3) Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po
pracy wózkami;
4) Czynności operatora w czasie pracy wózkami;
5) Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;
6) Wiadomości z zakresu bhp,
7) Wiadomości o Dozorze Technicznym.
10
1
tak
Od dnia
podpisania
umowy do
30.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
Ilość godzin praktycznych: 17 godzin
Szkolenie praktyczne obejmuje następujące zagadnienia:
1) Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków;
2) Rodzaje ładunków
3) Dozór techniczny.
4) Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi przy wymianie butli gazowych
Imienny
certyfikat
wydany przez
organizatora
kursu w języku
polskim i
angielskim
oraz
zaświadczenie
o ukończeniu
kursu na
oficjalnym
druku MEN.
Zespół Szkół
Spożywczych,
ul.
Warszawska
20, 35-205
Rzeszów /
technik
eksploatacji
portów i
terminali,
technik
technologii
żywności
Część IV – Organizacja kursu obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarki CNC) dla 20 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w
Rzeszowie*
Lp.
Rodzaj
kursu
Tematyka kursu
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
11
Szkoła /
kierunek
Łączna liczba godzin kursu: min. 100
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
a) część teoretyczna – 40 godzin obejmuje:
1. BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
 Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
 Osie sterowane numerycznie
 Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie:
 Punkty charakterystyczne obrabiarki
 Układy sterowania numerycznego CNC
 Urządzenia do wymiany narzędzi
1.
kurs
obrabiarek
sterowany
ch
numeryczn
ie
(obrabiark
i CNC)
2. ZAKRES NIEZBĘDNYCH PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI
 Podstawy rysunku technicznego
 Matematyczne podstawy opisu geometrycznego
 Dokumentacja techniczna
 Ustalanie baz obróbkowych
 Podstawowe metody obróbki skrawaniem
 Narzędzia skrawające
 Parametry skrawania
3. PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH
NUMERYCZNIE ISO
 Wprowadzenie do programowania
 Struktura programu sterującego
 Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
 Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
 Punkty charakterystyczne narzędzi
 Cykle stałe
 Programowanie funkcji prędkości obrotowej
 Programowanie funkcji pomocniczych
4. OBSŁUGA PROGRAMU SINUTRAIN
20
2
(grup
y liczą
max.
10
osób)
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
15.12.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecwrzesień)
Wewnętrzny
Zaświadczenie
o ukończeniu
kursu
b) część praktyczna - 60 godzin:
1. STEROWANIE CNC – SINUMERIK
 Obsługa techniczna obrabiarki CNC
 Uruchamianie
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
12
Zespół Szkół
Technicznych,
ul.
Matuszczaka
7, 35-084
Rzeszów /
technik
mechanik,
technik
informatyk
oraz technik
elektronik










Mocowanie narzędzi
Ustalanie wartości korekcji narzędzi
Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
Programowanie obrabiarki z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK
Programowanie cykli stałych
Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
Kontrola wymiarów
Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku SINUMERIK
2.STEROWANIE CNC – FANUC
 Obsługa techniczna obrabiarki CNC
 Uruchamianie
 Mocowanie narzędzi
 Ustalanie wartości korekcji narzędzi
 Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
 Programowanie obrabiarki z wykorzystaniem sterownika FANUC
 Programowanie cykli stałych
 Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
 Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
 Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
 Kontrola wymiarów
Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku FANUC
3.STEROWANIE CNC – HEIDENHAIN
 Cechy obrabiarki sterowanej numerycznie
 Definicja sterowania numerycznego
 Układy współrzędnych
 Sposoby pomiaru narzędzi
 Sondy pomiarowe narzędzi i przedmiotów obrabianych
 Programowanie ruchów narzędzi (linia, okrąg, linia śrubowa)
 Podprogramy
 Elementy programowania parametrycznego
 Korekcja promieniowa narzędzi
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
13















•
•
•
•
•
Cykle obróbkowe
Cykle transformacji
Parametry skrawania
Eksploatacja narzędzi skrawających
Tryby pracy na obrabiarce
Uzbrajanie magazynu narzędzi
Pomiar narzędzi przy pomocy sondy pomiarowej
Pomiar narzędzi przy braku sondy pomiarowej
Ustawianie baz obróbkowych
Cykle sondy pomiarowej
Kalibracja sondy
Tworzenie programów w trybie półautomatycznym (MDI)
Funkcje edytora
Symulacja programów
Programowanie podstawowych elementów geometrycznych
Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbkowych
Tworzenie podprogramów
Definiowanie parametryczne (zmienne Q)
Procedura bezpiecznego uruchamiania programów
Obróbka precyzyjna z dużymi dokładnościami
Część V – Organizacja kursów obsługi kasy fiskalnej dla 90 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Lp.
1.
Rodzaj
kursu
Profesjona
lna
sprzedaż z
obsługą
kasy
fiskalnej
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Łączna liczba godzin kursu: min. 30
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
Liczba godzin teoretycznych: 15
Szkolenie teoretyczne obejmuje:
1) Organizacja pracy i obowiązki kasjera
2) Kody kreskowe
3) Różne formy płatności
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
80
Ilość
grup
8
(grup
y liczą
max.
10
osób)
Badania
wstępne
nie
Termin
realizacji
kursu
Zs nr 2:
Od dnia
podpisania
umowy do
15.12.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiec-
Egzamin
wewnętrzny
Zaświadczenie
/
certyfikat
Certyfikat
wydany przez
organizatora
kursu oraz
zaświadczenie
o ukończeniu
kursu na
oficjalnym
14
Szkoła /
kierunek
Zespół Szkół
Nr 2, ul.
Rejtana 3, 35326 Rzeszów /
technik
ekonomista
4) Raporty – dobowy, okresowy, zmianowy
5) Prezentacja produktu i techniki sprzedaży.
6) Omówienie rodzajów urządzeń fiskalnych – małe placówki handlowe,
średnie i duże sklepy.
wrzesień)
2.
Kurs
obsługi
kasy
fiskalnej
Ilość godzin praktycznych: 7 godzin.
Szkolenie praktyczne:
1) Organizacja stanowiska sprzedażowego
2) Pokaz sprzętu: kasa i drukarka fiskalna, skaner kodów kreskowych,
szuflada kasowa
3) Sprzedaż za pomocą kodów
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
Zespół Szkół
Ekonomicznyc
h, ul.
Hoffmanowej
13, 35-016
Rzeszów /
technik
ekonomista,
technik
handlowiec
ZS Ekon:
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
Liczba godzin praktycznych: 15
Szkolenie praktyczne obejmuje:
1) Organizacja stanowiska sprzedażowego
2) Pokaz sprzętu: kasa i drukarka fiskalna, skaner kodów kreskowych,
szuflada kasowa
3) Sprzedaż za pomocą kodów
4) Różne formy płatności
5) Raporty – dobowy, okresowy, zmianowy
6) Obsługa kas fiskalnych – praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach.
7) Najczęściej popełniane błędy przez sprzedających – ćwiczenia na
kasach fiskalnych.
8) Gospodarka magazynowa i fakturowanie – zasady wystawiania faktur,
przyjmowanie dostaw, inwentaryzacja.
Łączna liczba godzin kursu: min. 10
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
Ilość godzin teoretycznych: 3 godziny
1) Organizacja pracy i obowiązki kasjera
2) Kody kreskowe
3) Różne formy płatności
4) Raporty - dobowy, okresowy, zmianowy
5) Prezentacja produktu i techniki sprzedaży.
6) Omówienie rodzajów urządzeń fiskalnych – małe placówki handlowe,
średnie i duże sklepy.
druku MEN.
10
1
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
Zaświadczenie
15
Zespół Szkół
Spożywczych,
ul.
Warszawska
20, 35-205
Rzeszów /
technik
technologii
żywności,
technik
hotelarstwa,
technik
żywienia i
usług
gastronomiczn
ych, cukiernik,
kucharz
4) Różne formy płatności
5) Raporty - dobowy, okresowy, zmianowy
6) Obsługa kas fiskalnych – praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach.
7) Najczęściej popełniane błędy przez sprzedających – ćwiczenia na
kasach fiskalnych.
8) Gospodarka magazynowa i fakturowanie – zasady wystawiania faktur,
przyjmowanie dostaw, inwentaryzacja.
Część VI – Organizacja kursu „Uproszczone formy rachunkowości” dla 40 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Lp.
Rodzaj
kursu
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
40
4
(grup
y liczą
max.
10
osób)
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
Szkoła /
kierunek
Łączna liczba godzin kursu: min. 30
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Liczba godzin teoretycznych: 10
Liczba godzin praktycznych: 20
Kurs obejmujący:
1.
Uproszczo
ne formy
rachunko
wości
1) samodzielne prowadzenie księgowości na podatkowej księdze
przychodów i rozchodów,
2) obliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne,
3) wypełnianie deklaracji PIT-4, PIT-11/8B, PIT-5, VAT-7, VAT-7K,
4) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
5) prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji,
6) obsługa programów księgowych.
nie
Od
01.10.2017 15.12.2017
r.
wewnętrzny
zaświadczenie
Program kursu:
• naliczanie płac,
• umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne,
• obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
• deklaracje PIT-4R, PIT-11,
• indywidualne karty wynagrodzeń,
• deklaracje VAT-7, VAT-7K,
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
16
Zespół Szkół
Nr 2, ul.
Rejtana 3, 35326 Rzeszów /
technik
ekonomista


•
•
•
•
•

rejestry nabycia i dostawy,
sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
terminy dokonywania zapisów,
zamknięcie miesięczne, roczne,
ustalanie przychodu,
amortyzacja środków trwałych,
ewidencja środków trwałych,
obsługa programów komputerowych.
Część VII – Organizacja kursu „kasjer kas walutowo-złotowych” dla 20 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Lp.
Rodzaj
kursu
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
Szkoła /
kierunek
wewnętrzny
imienny
certyfikat
wydany przez
organizatora
kursu oraz
zaświadczenie
o ukończeniu
kursu na
oficjalnym
druku MEN
Zespół Szkół
Ekonomiczn
ych, ul.
Hoffmanowe
j 13, 35-016
Rzeszów /
technik
ekonomista,
technik
handlowiec
Łączna liczba godzin kursu: min. 20
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
1.
Kurs kasjer
kas
walutowozłotowych
Ilość godzin teoretycznych: 10 godzin.
Ilość godzin praktycznych: 10 godzin.
Szkolenie obejmujące następującą tematykę:
1. Podstawowe prawa i obowiązki kasjera walutowego;
2. Przepisy prawa dewizowego;
3. Cechy identyfikacyjne znaków pieniężnych;
4. Praktyczne umiejętności rozpoznawania fałszywych banknotów i
monet;
5. Zasady postępowania w przypadku wykrycia fałszywych znaków
pieniężnych.
20
2
(grup
y liczą
max.
10
osób)
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
Część VIII – Organizacja kursu „Czas i ewidencja pracy kierowcy” dla 20 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie *
Lp.
Rodzaj
kursu
Tematyka kursu
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
17
Szkoła /
kierunek
Łączna liczba godzin kursu: min. 30
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
1.
Czas i
ewidencja
pracy
kierowcy
Liczba godzin praktycznych: 30
Kurs obejmujący:
1) Źródła prawa w zakresie czasu pracy kierowców,
2) Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców,
3) Obowiązek rejestrowania aktywności kierowców:
a) czas prowadzenia pojazdu,
b) czas odpoczynków,
c) przerwy w jeździe,
d) wyłączenia w zakresie obowiązków
e) kontrola organów
4) Czas pracy kierowców – ustawa o czasie pracy kierowców,
5) Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców
a) co się wlicza do czasu pracy kierowców
b) dyżur, pozostawanie w dyspozycji i gotowość do pracy
c) odpoczynki
d) systemy czasu pracy – jakie można wprowadzić
e) praca w godzinach nadliczbowych kierowców
f) środki prawne w przypadku stwierdzenia naruszeń z zakresu
czasu pracy kierowców
6) Wynagrodzenie kierowców
a) wynagrodzenie zasadnicze
b) rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze
nocnej,
c) wynagrodzenie za czas dyżuru, pozostawanie w gotowości,
d) podróż służbowa
7) Dokumentacja związana z zatrudnieniem kierowców.
20
2
(grup
y liczą
max.
10
osób)
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
zaświadczenie
Zespół Szkół
Nr 2, ul.
Rejtana 3, 35326 Rzeszów /
technik
logistyk
Do ceny kursu należy uwzględnić (dot. wszystkich części):
1. Wynajem sali wykładowej wyposażonej w: adekwatną do liczby uczestników ilość miejsc siedzących, zapewniających możliwość notowania (krzesła ze
sztywnymi blatami montowanymi w podłokietnikach lub oddzielne stoły i krzesła), flipchart wraz z papierem i kompletem markerów lub tablicę, sprzęt do
prezentacji (ekran i rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna), nagłośnienie (jeśli jest niezbędne). Sale szkoleniowe muszą spełniać wymogi BHP i
p.poż.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
18
2. Dot. części II - Wykonawca powinien zapewnić, do przeprowadzenia zajęć praktycznych, pomieszczenia warsztatowe z dostępem do sanitariatów –
spełniające wymogi BHP i p.poż oraz wymogi jednostki certyfikującej, wyposażonego w stanowiska spawalnicze, sprzęt spawalniczy i oprzyrządowanie
niezbędne do realizacji zajęć praktycznych
3. Materiały szkoleniowe (pendrive min. 8 GB z nagranymi materiałami dydaktycznymi, papierowy skrypt dotyczący tematyki szkolenia odwzorowujący
program szkolenia lub książka związana z tematyką szkolenia, notatnik formatu minimum A5, teczka formatu minimum A4, długopis) – prezentacje i
materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji projektu – zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i
szkoleń.
Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym
oraz dobre jakościowo.
Kursanci z niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich formie np. powiększona czcionka.
4. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie niezbędne wyposażenie, sprzęt, produkty i materiały eksploatacyjne do realizacji zajęć teoretycznych i
praktycznych, adekwatnych do zakresu prowadzonego kursu.
5. Catering na dzień szkoleniowy - przerwa kawowa. Serwis kawowy powinien zawierać:
- wyposażenie niezbędne do obsługi cateringowej dla ilości osób przewidzianych w każdej grupie (serwetki, serwis do kawy i herbaty, sztućce, talerzyki do
ciastek, szklanki/kubki do zimnych napojów);
- Kawa rozpuszczalna (100% kawy naturalnej) – 2 g na osobę;
- Herbata (czarna) – min. 1 torebka na osobę;
- Gorąca woda w czajniku elektrycznym lub termosie;
- Cukier – 10 g na osobę;
- Mleko min. 2 % – 30 ml na osobę;
- Cytryna pokrojona (podawana na talerzykach)- 1 plaster na osobę.
- Wodę mineralną gazowaną i niegazowaną – 0,2 l na osobę.
- Minimum 2 rodzaje soków owocowych – 0,2 l na osobę.
- Minimum 2 rodzaje ciastek – 80 g na osobę.
- Bułeczki/kanapki cateringowe – 3 sztuki na osobę.
W przypadku kiedy kurs trwa nieprzerwanie więcej niż 4 godziny dydaktyczne/ zegarowe, należy uwzględnić ciepły posiłek w formie drugiego dania:
- ziemniaki/ frytki/ ryż/ kasza – min. 200 g
- mięso/ryba – min. 200 g,
- surówka – min. 150 g,) lub
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
19
- pierogi – min. 12 szt.
6. Ubezpieczenie NNW dla każdego ucznia na czas trwania kursu.
7. Miejscem realizacji kursów zawodowych jest miasto Rzeszów. Dopuszcza się miejsce realizacji do 50 km od centrum Rzeszowa, tj. Ratusz, Rynek 1,
szczególnie jeśli wymaga tego specyfika szkolenia i/lub baza wyposażenia w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji kursu poza Rzeszowem.
8. Dojazd kursantów tam i z powrotem i opieka nad nimi, jeśli kurs lub szkolenie odbywa się poza granicami Miasta Rzeszowa do 50 km włącznie.
9. Wstępne badania lekarskie, jeśli są wymagane do uczestnictwa w kursie.
10. Egzamin zewnętrzy - przeprowadzony przez niezależny organ do tego uprawniony - jeśli jest to wymagane w programie kursu.
11. Egzamin wewnętrzny, przeprowadzony przez trenera prowadzącego kurs w celu podsumowania i weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności – jeśli nie
jest wymagany egzamin zewnętrzny.
12. Niezależnie od wyniku zdania egzaminu wewnętrznego lub zewnętrznego, na zakończenie kursów, uczestnicy, którzy uzyskają min. 80% frekwencji na
zajęciach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenia powinny posiadać logo zgodne z zasadami promocji i oznakowania projektów
finansowanych z UE (Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagane oznaczenia).
13. Zaświadczenie wydane na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia – dotyczy części III i
VII.
14. Dokument potwierdzający zdobyte uprawnienia np. książeczka spawacza, zaświadczenie kwalifikacyjne – jeśli jest to przewidziane w programie kursu.
15. Odzież ochronną w tych kursach, w których jest ona konieczna, np. ubranie robocze, buty, rękawice, fartuch, kask
16. Dot. części II - zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia indywidualnych środków ochrony spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173) w postaci:

ubrania dla spawacza składającego się z bluzy i spodni,

rękawic spawalniczych,

trzewików dla spawaczy,
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
20

fartucha ochronnego,

przyłbicy spawalniczej z wymiennymi filtrami spawalniczymi.
17. Przeprowadzenie testów ex ante i ex post oraz opracowania wyników ankiet w postaci raportu po zakończeniu szkolenia, przedstawiającego rezultaty
kształcenia po kursie.
18. Właściwego udokumentowanie przebiegu kursu/kursów na potrzeby realizacji projektu i przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po ich zakończeniu:
listy obecności, dziennika zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych, rejestru wydanych certyfikatów, zaświadczeń, protokołu egzaminacyjnego,
testów ex post i ex ante, raport z wyników ankiet.
19. Kursy nie mogą odbywać się w formie e-leraningowej.
20. Dot. części I – (kursy dot. SEP) Wykonawca zorganizuje i opłaci egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), a koszty
egzaminu uwzględni w ofercie. Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektrycznych do 1 kV oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV - E G1 - na
obowiązującym wzorze (Zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn.
zm.).
21. Dot. części II – (kursy dot. spawania) zapewnienie opłaty za podejście każdego z uczestników do egzaminu umożliwiającego nabycie uprawnień
spawalniczych i wydaniem certyfikatów spawalniczych wydanych przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania jakością w spawalnictwie spełniającą
wymogi europejskich norm certyfikacji – Instytut Spawalnictwa/ Urząd Dozoru Technicznego/TÜV lub równoważny.
22. Dot. części III – (kurs obsługi wózków widłowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie) – Wykonawca zorganizuje i
opłaci egzamin kwalifikacyjny przeprowadzony przed komisją zewnętrzną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Każdy uczestnik otrzyma
zaświadczenie ukończenia kursu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego – zaświadczenie
kwalifikacyjne.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
21
Download