Document 1147826

advertisement
Zadania opracowano na podstawie M. Remlein „Sprawozdanie finansowe jednostek
gospodarczych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”
.
......................................................................................................................
Aktywa
Wartość
A Aktywa trwałe
Pasywa
A.
Kapitał własny
I. Wartości niematerialne i prawne
I
Kapitał podstawowy
II. Rzeczowe aktywa trwałe
II
Kapitał zapasowy
III Należności długoterminowe
III
Kapitał z aktualizacji wyceny
Inwestycje długoterminowe
IV
Pozostałe kapitały rezerwowe
V Długoterminowe rozliczenia
V
Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI
Zysk (strata) netto roku
IV
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
obrotowego
VII
I. Zapasy
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego
II. Należności krótkoterminowe
B.
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
III Inwestycje krótkoterminowe
I.
Rezerwy na zobowiązania
IV
II
Zobowiązania długoterminowe
III
Zobowiązania krótkoterminowe
IV
Rozliczenia międzyokresowe
Krótkotermiowe rozliczenia
międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Razem aktywa
Razem pasywa
........................................
.......................................
1
Wartość
Zadanie 1(Bilans)
Na dzień bilansowy jednostka gospodarcza „Jeleń” posiadała następujące składniki inwestycji
krótkoterminowych:
1) 100 akcji spółki „X” nabytych po 48 zł/akcję,
2) 200 udziałów w spółce zależnej Y nabytych po 75 zł za udział,
3) 3.000 w kasie,
4) 40.000 na bieżącym rachunku bankowym,
5) 5.000 euro na bieżącym rachunku walutowym (wartość po kursach historycznych
zastosowanych do wyceny operacji na rachunku 20.000),
6) udzielona spółce zależnej pożyczka 6.000 zł,
7) weksle obce o wartości 7.000 zł i terminie wykupu 2 miesiące,
8) lokata miesięczna 8.000 zł założona na dzień bilansowy,
9) sztabka złota nabyta za 9.000 zł.
Dodatkowe informacje ważne na dzień bilansowy:
średni kurs NBP dla euro wynosił 4,20 PLN/EUR,
notowania spółki „X” wyniosły 37,00 zł/akcję,
naliczono odsetki od pożyczki w wysokości 200 zł,
wartość godziwa udziałów w spółce zależnej Y nie zmieniła się,
w wyniku spadku cen złota wartość sztabki spadła o 500 zł.
Sporządzić fragment bilansu w zakresie „Inwestycji krótkoterminowych”
Rozwiązanie:
Lp.
III
1
a
b
c
2
Nazwa pozycji bilansowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
W jednostkach powiązanych
Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
W pozostałych jednostkach
Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
2
Kwota
Zadanie 2 (Bilans)
Jednostka gospodarcza „Bawół” wykazuje na dzień bilansowy następujące składniki
zobowiązań:
1) zadłużenie na karcie kredytowej 17.000,
2) kredyt w rachunku bieżącym 32.000,
3) zaległe wynagrodzenie pracowników 15.000 zł,
4) spłacany regularnie (wraz z odsetkami) 6-letni kredyt inwestycyjny zaciągnięty na 2
lata wcześniej w kwocie 504.000 zł (równe raty kapitałowe),
5) wpłacone przez dostawców zaliczki na dostawy towarów 12.000 zł,
6) weksle własne o wartości 13.000 zł do wykupu w kolejnym roku obrotowym,
7) przeterminowane (ale nieprzedawnione) długi wobec niepowiązanych dostawców w
kwocie 48.000 zł wraz z odsetkami za zwłokę,
8) wyemitowane 2 lata wcześniej obligacje 3-letnie o wartości 100.000 zł,
9) należne wypłaty dywidendy dla udziałowców 25.000 zł,
10) zobowiązania wobec ZUS na kwotę 11.000 zł,
11) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.000 zł,
12) zobowiązania z tytułu zakupu środka trwałego 3.000 zł o terminie płatności 90 dni,
13) długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.000 zł, w tym część
krótkoterminowa 7.000 zł,
14) krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 4.000 zł.
Lp
B
II.
1.
2.
a)
b)
c)
d)
III.
1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
3.
Pozycja
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Kredyty i pożyczki
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe
Inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
Do 12 miesięcy
Powyżej 12 miesięcy
Inne
Wobec pozostałych jednostek
Kredyty i pożyczki
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe
Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
Do 12 miesięcy
Powyżej 12 miesięcy
Zaliczki otrzymane na dostawy
Zobowiązania wekslowe
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Z tytułu wynagrodzeń
Inne
Fundusze specjalne
3
Kwota
Zadanie 3 (rachunek zysków i strat)
W tabeli zawarto informację o przychodach i kosztach w jednostce gospodarczej w danym okresie
sprawozdawczym. Na podstawie przedstawionych danych należy sporządzić rachunek zysków i strat w
wariancie kalkulacyjnym i porównawczym.
Kwota/Obroty Wn
Lp.
Pozycja
Koszty w układzie rodzajowym
1
Amortyzacja
468.330
2
Zużycie materiałów i energii
6.511.060
3
Usługi obce
4.782.795
4
Podatki i opłaty
40.200
5
Wynagrodzenia
3.376.800
6
Świadczenia na rzecz pracowników
675.360
7
Pozostałe koszty
1.645.989
Koszty w układzie funcjonalno-kalkulacyjnym
8
Koszty działalności podstawowej
11.921.681
9
Koszty handlowe
845.808
10
Koszty wydziałowe
2.391.397
11
Koszty sprzedaży
478.279
12
Koszty zarządu
1.434.838
Pozostałe koszty i przychody
13
Sprzedaż produktów i usług
16.656.500
14
Koszt własny sprzedanych produktów i usług
14.324.590
15
Sprzedaż towarów
8.836.800
16
Wartość sprzedanych towarów
6.936.888
17
Sprzedaż materiałów
47.250
18
Wartość sprzedanych materiałów
40.162
19
Przychody finansowe:
68.082
20
- uzyskane z dywidend i udziałów w zyskach
4.200
21
---w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych
4.200
22
- uzyskanych odsetek
29.708
23
- zyski ze zbycia papierów wartościowych
26.320
24
- z tytułu różnic kursowych
3.003
25
- pozostałe przychody finansowe
651
26
Koszty finansowe
43.491
26
- z tytułu aktualizacji wartości długoterminowych aktywów finansowych
7.000
27
- zapłaconych i naliczonych odsetek
1.379
28
- straty ze zbycia papierów wartościowych i innych inwestycji
20.580
krótkoterminowych
29
- z tytułu różnic kursowych
13.720
30
- pozostałe koszty finansowe
812
31
Pozostałe przychody operacyjne
50.187
32
- przychody z tytułu otrzymania drogą darowizny składników aktywów
1.750
33
- zyski ze zbycia środków trwałych
41.262
34
- przychody z działalności obiektów socjalnych
5.243
35
- inne pozostałe przychody operacyjne
1.932
36
Pozostałe koszty operacyjne
61.019
37
- straty ze zbycia środków trwałych
37.996
38
- inne zmniejszenia majątku trwałego
2.450
39
- inne koszty utrzymania obiektów socjalnych
15.372
40
- inne pozostałe koszty operacyjne
5.201
41
Otrzymane odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń
12.320
42
Wartość materiałów zniszczonych z powodu pożaru
15.015
43
Obroty wewnętrzne (Ma)
171.500
44
Koszt własny obrotów wewnętrznych
171.500
45
Wartość podatku dochodowego do zapłaty
524.800
4
Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej
Lp
A
I
II
B
I
II
C
D
E
F
G
I
II
III
IV
H
I
II
III
I
J
I
a)
b)
II
III
IV
V
K
I
II
III
IV
L
M
N
O
Pozycja
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
od jednostek pozostałych, w tym:
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
-w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (L-M-N)
5
Kwota
Lp
A
I
II
III
IV
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
C
D
I
II
III
IV
E
I
II
III
F
G
I
a)
b)
II
III
IV
V
H
I
II
III
IV
I
J
K
L
Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
Pozycja
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
Emerytalne
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
od jednostek pozostałych, w tym:
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (I-J-K)
6
Wartość
7
Download