REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY UNIWERSYTETU

advertisement
Załącznik do uchwały nr 1732
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 stycznia 2017 r.
REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU
§1
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
zwany dalej Samorządem Słuchaczy UTW, działa na podstawie:
1) Uchwały nr 1617 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2016 r.,
2) Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we
Wrocławiu,
3) Regulaminu Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym
we Wrocławiu.
2. Samorząd Słuchaczy UTW jest reprezentantem ogółu studentów - seniorów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
§2
Struktura Samorządu Słuchaczy UTW
Organami Samorządu Słuchaczy UTW są:
1) Ogólne Zebranie Słuchaczy,
2) Prezydium Samorządu,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§3
Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW
1. Ogólne Zebranie Słuchaczy jest najwyższą władzą Samorządu Słuchaczy UTW.
2. Do jego kompetencji należy:
1) wybór Prezydium Samorządu UTW w liczbie 7 osób,
2) wybór członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 3-5 osób,
3) wybór członków Sądu Koleżeńskiego w liczbie 3-5 osób,
4) udzielanie ustępującemu Prezydium Samorządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) odwołanie członków Prezydium Samorządu, Komisji Rewizyjnej.
3. Prezydium Samorządu w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW, zwanym dalej
Pełnomocnikiem, zwołuje:
1
1) Ogólne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Słuchaczy co 4 lata,
2) Ogólne Zebranie Sprawozdawcze co roku,
3) Ogólne Nadzwyczajne Zebranie Słuchaczy w miarę potrzeb lub na wniosek co najmniej 50%
studentów - seniorów.
4. Prezydium
Samorządu
na
14
dni
przed
planowanym
terminem
zebrania
zawiadamia
o jego terminie, miejscu, godzinie oraz proponowanym porządku obrad.
5. Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW wybiera Prezydium Zebrania i zatwierdza porządek obrad. W skład
Prezydium Zebrania nie mogą być wybrani członkowie Prezydium Samorządu i Komisji Rewizyjnej
oraz kandydaci do tych organów.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby słuchaczy w I
terminie zwołania zebrania i bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
§4
Prezydium Samorządu
1. Prezydium Samorządu wybiera ze swego grona: przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i
skarbnika.
2. Do kompetencji Prezydium należy:
1) współpraca z Pełnomocnikiem oraz Radą Naukowo-Programową w zakresie realizacji celów UTW,
2) współuczestnictwo w tworzeniu programu nauczania w danym roku akademickim,
3) przyjmowanie i opiniowanie wniosków w sprawie powołania sekcji i kół zainteresowań,
4) powoływanie kierowników odpowiedzialnych za poszczególne sekcje i koła zainteresowań (w
porozumieniu z Pełnomocnikiem),
5) nadzorowanie sekcji i kół zainteresowań,
6) inspirowanie nowych kierunków działania,
7) sporządzanie planu finansowego dotyczącego wydatków 20% składek, a także 30% darowizn oraz
innych środków finansowych,
8) przyjmowanie skarg i wniosków,
9) prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami ustalonymi przez Pełnomocnika,
10) zapraszanie na posiedzenia Prezydium osób spoza swego grona.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Prezydium poniżej 7 osób, przeprowadza się wybory
uzupełniające na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.
4. Prezydium Samorządu zbiera się dwa razy w semestrze z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Zebrania są
protokołowane przez sekretarza lub wybraną osobę.
5. Uchwały Prezydium Samorządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Prezydium, w tym Przewodniczącego lub upoważnionego jednego z zastępców.
2
6. W czasie trwania roku akademickiego członkowie Prezydium Samorządu pełnią dyżury w siedzibie
UTW.
7. W zebraniach Prezydium Samorządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz kierownicy sekcji i kół zainteresowań.
§5
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy. Komisja
spośród swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.
2. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola pracy Prezydium Samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej w
zakresie legalności, rzetelności i celowości dotyczącej części składek, darowizn oraz innych
dochodów finansowych,
2) przedstawianie Prezydium Samorządu i Pełnomocnikowi wniosków pokontrolnych,
3) składanie
sprawozdań
pokontrolnych
na
Ogólnym
Zebraniu
Słuchaczy
UTW
z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium Samorządu,
4) wystąpienie do Prezydium Samorządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania
Słuchaczy.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji poniżej 3 osób, przeprowadza się wybory
uzupełniające na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek mają prawo uczestniczyć z głosem
doradczym w zebraniach Prezydium Samorządu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Prezydium Samorządu.
§6
Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński jest niezależnym organem powołanym do rozstrzygania spraw spornych między
studentami-seniorami, jak również do rozpatrywania kwestii natury etycznej.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób wybranych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy. Członkowie Sądu
Koleżeńskiego wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo do odwołania się za pośrednictwem
Przewodniczącego Prezydium do Ogólnego Zebrania Słuchaczy w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia
orzeczenia.
4. Sankcje karne Sądu Koleżeńskiego obejmują: upomnienie, ostrzeżenie lub naganę i skreślenie z listy
studentów.
3
§7
Środki materialne
1. Nadzór nad działalnością finansową UTW sprawuje Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, a
odpowiedzialność za opracowanie budżetu i jego realizację ponosi Pełnomocnik (zgodnie z
Regulaminem Organizacyjnym UTW).
2. Do dyspozycji Prezydium Samorządu pozostaje 20% środków pochodzących z opłat wnoszonych przez
studentów-seniorów, a także 30 % darowizn oraz innych środków finansowych, które na podstawie
kosztorysu oraz uchwał Prezydium Samorządu przeznaczone są na działalność Samorządu Słuchaczy
UTW.
3. Odpowiedzialność za gospodarkę tymi środkami ponosi Skarbnik Prezydium Samorządu.
4. Rokiem sprawozdawczym jest rok akademicki trwający od 1 października do 30 września następnego
roku.
5. Prawidłowość gospodarowania tymi środkami kontroluje Komisja Rewizyjna:
1) kontrola jeden raz w roku na koniec roku sprawozdawczego,
2) kontrola może być przeprowadzona doraźnie na wniosek Pełnomocnika, Ogólnego Zebrania
Słuchaczy oraz Przewodniczącego Prezydium Samorządu UTW.
6. Zestawienie przychodów i kosztów środków Samorządu prowadzi skarbnik Prezydium Samorządu.
§8
Przepisy końcowe
Zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu Samorządu Słuchaczy UTW mogą być dokonywane na
wniosek Prezydium Samorządu aneksem do niniejszego regulaminu i zatwierdzane przez Prorektora
ds. Rozwoju Uczelni za pośrednictwem Pełnomocnika.
4
Download