Wrocław_MATW_notatka_S. Warmuz - UTW - Uczyć

advertisement
Notatka IV podsumowująca spotkanie.
PROJEKT: UTW: UCZYĆ- TWORZYĆ –WSPIERAĆ
MODUŁ I: Wymiana dobrych praktyk.
Spotkanie we Wrocławiu
Termin spotkania – 21 kwietnia 2017r.
Temat spotkania: Spotkanie partnerskie.
Gospodarz spotkania - Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku (MATW) przy
Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej Centrum Edukacyjne we Wrocławiu.
Uczestnicy spotkania:
Słuchacze Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku przy EWST we Wrocławiu;
dr hab. Wojciech Szczerba prof. EWST, Rektor EWST,
dr Monika Humeniuk, koordynatorka MATW;
Słuchacze Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu;
mgr Anna Śliwińska, prezes TUTW;
mgr Anna Gużda – koordynatorka I Modułu Projektu: „UTW: Uczyć -Tworzyć –
Wspierać”;
superwizorki: Teresa Dźwigałowska i Renata Babac-Stencel;
grupa słuchaczy z UTW w Uniwersytecie Wrocławskim.
Ogólna liczba uczestników – 59 Osób, w tym 52 kobiety i 7 mężczyzn.
Uczestników spotkania projektowego powitali rektor EWST dr hab. Wojciech
Szczerba prof. w EWST i dr Monika Humeniuk, koordynatorka MATW. W krótkiej
prezentacji MATW przedstawili cele i rodzaje zajęć w działającej od 2008 roku
Akademii.
Głównym
celem
jest
realizacja
programów
z
zakresu
międzykulturowości i dialogu religijnego poprzez zajęcia takie jak: wykłady,
warsztaty rozwoju osobistego, turystyka, lektoraty, warsztaty rękodzieła
artystycznego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W realizacji wyznaczonych
celów pomaga pielęgnowana w MATW atmosfera dialogu, zrozumienia, dzielenia
się doświadczeniami, wzajemnego uczenia się.
Dobrą formą porozumienia są spotkania, a ludzi łączy coś, co Pani Anna Śliwińska
prezes UTW w Zgorzelcu, określiła mottem Transgranicznego UTW: „Żeby życie
nie bolało, a dobrze smakowało”. Dla podtrzymania serdecznego dialogu
wręczyła słuchaczom MATW „skrzyneczkę na dobre wiadomości” wykonaną przez
słuchaczy TUTW.
Gospodarze spotkania zaprosili wszystkich obecnych na „śpiewającą lekcję języka
angielskiego”. Lekcję poprowadził mgr Bartosz Bobeł, muzyk, nauczyciel i lektor
języka angielskiego, autor projektu „Songs For English”, czyli ,,o tym, że
angielskiego uczymy się śpiewająco”. Uczestniczki kursu uczą się języka
angielskiego poprzez pracę nad zrozumieniem treści, sensu, rozpoznaniem
emocji zawartych w znanych, popularnych piosenkach i wyrażanie tego śpiewem
i tańcem. Zastosowana metoda zyskała uznanie i wprowadziła wszystkich
w dobry nastrój.
Pani mgr Anna Gużda omówiła istotę i cel wspierania uniwersytetów trzeciego
wieku podkreślając, że Seniorzy chcą nie tylko brać, ale chcą także robić coś dla
innych.
Taką
działalność
„na
zewnątrz”
nazywa
się
wolontariatem
i seniorzy mogą wykorzystać swój potencjał w tym zakresie. Następnie
przeprowadziła zajęcia animacyjne, które sprzyjały wzajemnemu poznaniu się
i nawiązaniu przyjacielskich kontaktów.
Pan Rektor EWST wygłosił wykład pt. „O co chodzi w reformacji? Marcin Luter
and Company” zapoznając słuchaczy z postacią Marcina Lutra, niemieckiego
reformatora zachodniego chrześcijaństwa, współtwórcy protestanckiej tradycji
chrześcijaństwa. Z okazji 500- lecia Reformacji (1517-2017) we Wrocławiu,
w dniach 7-4 maja 2017roku organizowany jest VII Festiwal Kultury
Protestanckiej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zaproszenia na obchody
Jubileuszu 500 lat Reformacji.
Wykład mgr Aleksandry Wilczury „Święta żydowskie w pigułce” przybliżył
słuchaczom tradycje, zwyczaje, obrzędy i święta, których bardzo wiele w tradycji
judaizmu. Pani Teresa Dźwigałowska (superwizorka) zwróciła uwagę na jedno
z najważniejszych świąt, jakim jest Szabat zaczynający się w piątek wieczorem
i kończący się w sobotę wieczorem. Uczestniczki i uczestnicy otrzymali wielu
ciekawych informacji na temat codziennego życia w Izraelu. Dowiedzieli się
m.in. o tym, że niedziela jest w Izraelu pierwszym dniem tygodnia i jako taka
stanowi zwykły dzień pracy.
Ostatnim punktem bardzo ciekawego, bogatego w treści i dobre emocje
programu, był spacer do Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, podczas którego mgr
Anna Oryńska opowiedziała i pokazała miejsca kultu religijnego - kościoły:
prawosławny, ewangelicki, katolicki oraz synagogę. Przy Pomniku Czterech
Wyznań nastąpiło pożegnanie, wzajemne podziękowania za owocne spotkanie
z nadzieją na kolejne, nie tylko w ramach Projektu „U - T – W”.
Z obserwacji superwizorek wynika, że autorskie programy zajęć są bardzo
ciekawe i warte zaprezentowania w innych organizacjach senioralnych
z możliwością wykorzystania metodą kreatywnego naśladownictwa. Do
zastosowania niemal od zaraz są wykłady z zakresu dialogu międzykulturowego
z możliwością zaproszenia pracowników naukowych EWST we Wrocławiu.
Spotkanie partnerów Projektu- Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku przy
EWST we Wrocławiu i Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Zgorzelcu pokazało, że mądrze wykorzystując ogólne założenia twórców
pierwszych uniwersytetów trzeciego wieku i obserwując działalność działających
już UTW, można stworzyć własny, oryginalny w swej formule uniwersytet lub
akademię, odpowiadające na potrzeby lokalnego środowiska senioralnego.
Spotkanie we Wrocławiu było czwartym z serii zaplanowanych spotkań
projektowych. Na podstawie obserwacji zebranych przez superwizorów należy
podkreślić, że Zespół Projektu „UTW: UCZYĆ- TWORZYĆ - WSPIERAĆ” trafnie
połączył w diady poszczególne UTW.
/Stanisława Warmuz/
Download