Załącznik nr 7 do SIWZ PO MODYFIKACJI PUNKTU IV L

advertisement
Załącznik nr 7 do SIWZ PO
MODYFIKACJI PUNKTU IV L
STANDARD USŁUGI
Niniejsze standardy obowiązują w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
w Konstancinie-Jeziornie. Wykonywanie usługi podlega rygorom właściwym dla placówek ochrony zdrowia.
Ze względu na ciągłe działanie placówki, służby utrzymania czystości zobowiązane są do bezkolizyjnego
wykonywania usług podczas pobytu pacjentów i wykonywania zabiegów. Wszelkie zmiany w sposobie
wykonywania usługi, wynikające ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej,
zasad dotyczących świadczonej usługi, w szczególności zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń,
postępowania z materiałem skażonym, będą wdrażane niezwłocznie.
Serwis porządkowy, pomocowy i transportowy będzie wykonywany 24 godziny na dobę, przez 7 dni
w tygodniu.
Usługa specjalistycznego sprzątania, całodobowego utrzymania czystości oraz dezynfekcji obejmuje:
 sprzątanie z użyciem własnych urządzeń, środków czystości i środków dezynfekcyjnych,
 mycie i dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń,
 mycie i dezynfekcja powierzchni sprzętów, aparatury medycznej (powierzchnia zewnętrzna).
I.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1) zapewnienia całodobowego serwisu sprzątającego,
2) zapewnienia całodobowej realizacji prac pomocniczych przy chorych,
3) zapewnienia środków eksploatacyjnych (środki myjące, dezynfekujące) oraz serwisu do 9 myjni do
kaczek i basenów,
4) mycia i dezynfekcji kaczek i basenów,
5) dostawy, zabezpieczenia i bieżącego uzupełniania środków czystościowych ( mydło, papier toaletowy,
ręczniki jednorazowego użytku, worki foliowe zgodnie z Instrukcją postępowania z odpadami),
6) prania tapicerek, foteli, wykładzin, vertikali, czyszczenie rolet i żaluzji,
7) kompleksowej renowacji (impregnacja, doczyszczanie, zabezpieczenie) wszystkich podłóg warstwą
akrylową ochronną,
8) utrzymanie w czystości mat wejściowych, Wykonawca zabezpieczy strefy wejściowe do szpitala w
system wycieraczek, mat oczyszczających oraz zobowiązuje się do codziennego sprzątania wszystkich
wejść do administracji, budynku szpitala wraz ze schodami prowadzącymi do budynku głównego oraz
podjazdem dla transportu sanitarnego
9) pielęgnacji zieleni wewnątrz budynków szpitala,
10) zapewnienia transportu wewnętrznego,
11) pomocy przy przeprowadzkach, kasacji,
12) pomocy przy rozładunku zaopatrzenia,
13) wyposażenia pracowników w profesjonalny sprzęt do utrzymania czystości oraz odzież ochronną,
rękawiczki, maski, gogle, fartuchy i czepki do wydawania posiłków,
14) stosowanie serwisowych wózków bezwiadrowych z pojemnikami na mopy i ściereczki,
15) centralne przygotowywanie mopów nasączonych roztworem roboczym i ich transport do miejsc
docelowych w zamykanych kontenerach (element wyposażenia wózka serwisowego),
16) stosowanie mopów jednokrotnego użycia w ilości zabezpieczającej mycie i dezynfekcję powierzchni,
17) ilość mopów i ściereczek dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątanej powierzchni,
18) stosowania systemu kolorowych ściereczek (kolor odpowiada rodzajowi powierzchni),
19) zachowania reżimu sanitarnego w zakresie stosowanych środków transportu,
20) wyposażenia pracowników w imienne identyfikatory oraz stworzenia systemu identyfikacji personelu
zgodnie z zakresem ich obowiązków,
21) używania środków myjących i dezynfekujących posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
produktem biobójczym, o szerokim spektrum działania, krótkim czasie działania i możliwości
stosowania w obecności pacjentów, wykaz środków i ich ewentualne zmiany Wykonawca
zobowiązany jest uzgadniać z Kierownikiem Działu Higieny,
22) merytorycznego przeszkolenia w zakresie wykonywanych obowiązków, stosowania środków
myjących, dezynfekujących i sprzętu mechanicznego, postępowania z odpadami medycznymi i
komunalnymi, pisemnego potwierdzenia odbycia szkolenia,
1
23) udostępnienia dokumentacji dotyczącej szkolenia na każde żądanie Zamawiającego,
24) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi (karty kontroli opracowane zostaną
wspólnie z Działem Higieny),
25) przygotowania i załączenia do oferty instrukcji postępowania w przypadku ekspozycji na zakażenia
HIV, HCV i HBV.
II.
OBSZARY I STREFY OBJĘTE USŁUGĄ – POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE
1. Budynki szpitalne przy ulicy Wierzejewskiego 12
 obszar medyczny (OM) o powierzchniu
w tym:
- Oddział Rehabilitacyjny Odcinek I
-Oddział Rehabilitacyjny Odcinek II
- Oddział Rehabilitacyjny Odcinek III
- Oddział Pooperacyjny (III)
- OIT ( IV)
- Oddział Neuroortopedii (V)
- Oddział Urazowo – Ortopedyczny ( VII)
- Urazowa Izba Przyjęć z Przychodnią
- Blok Operacyjny
- Apteka
- Centralna Sterylizacja
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej
- RTG
- Oddział Dzienny
- Pozostałe
- 8909,76 m²
- 660,64 m²
– 974,90 m²
– 782,32 m²
– 329,44 m²
– 277,29 m²
– 780,42 m²
– 1053,94 m²
- 315,00 m²
– 771,35 m²
- 396,70 m²
- 569,90 m²
– 707,93 m²
– 150,00 m²
– 871,82 m²
- 268,11 m²

obszar administracyjny (OA) o powierzchni
- 5409,45m²
w tym:
a. biura, pomieszczenia socjalne, Ośrodek Zakładów Ortopedycznych (pomieszczenia do produkcji),
szatnie, ciągi komunikacyjne ogólnodostępne, klatki schodowe, hole, sala konferencyjna i wykładowa
wraz z zapleczem
– 4440,15 m²
b. magazyny
– 969,30 m²

balkony przy oddziałach o powierzchni
2. Budynki szpitalne przy ulicy Długiej 40/42
 obszar medyczny (OM) o powierzchni
w tym:
- Oddział XIII
- Oddział XIII „A”
- Oddział XIII „B”
- Oddział XIII ‘C”
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej
- Przychodnia
- Pozostałe


- 444,00 m².
- 3588,65 m²
- 521,21 m²
- 536,37 m²
- 567,50 m²
- 501,20 m²
– 589,86 m²
- 632,23 m²
- 240,28 m²
obszar administracyjny (OA) o powierzchni
w tym:
a. biura, ciągi komunikacyjne, szatnie, hole, toalety
b. magazyny
- 844,18 m²
balkony przy oddziałach o powierzchni
- 229,04m²,
- 555,75 m²
- 288,43 m²
Obszar medyczny podzielono na strefy o różnym poziomie skażenia:
2
 strefa „ciągłej czystości” medycznej,
 strefa „ogólnej czystości” medycznej,
 strefa „zmiennej czystości” medycznej,
 strefa ciągłego skażenia.
Strefa „ciągłej czystości” to strefa pozostająca w sposób ciągły jako wolna od drobnoustrojów patogennych
dla człowieka. Obejmuje pomieszczenia wymagające mycia oraz dezynfekcji niskiego stopnia:
 magazyny materiałów czystych/sterylnych,
 magazyny czystej bielizny.
Strefa „ogólnej czystości medycznej” obejmuje pomieszczenia wymagające mycia oraz okresowej
dezynfekcji niskiego stopnia:
 sale chorych,
 gabinety lekarskie,
 pokoje badań,
 dyżurki pielęgniarek,
 sale ćwiczeń i gabinety fizykoterapii,
 ciągi komunikacyjne oddziałów,
 pokoje administracyjno – socjalne oddziałów, poradni, pracowni diagnostycznych i rehabilitacji,
 gabinety diagnostyki nieinwazyjnej ( rtg, ekg, usg),
 gabinety poradni,
 rejestracja poradni,
 planowa izba przyjęć,
 pomieszczenia działu farmacji szpitalnej (punkt wydawania leków, magazyn przechowywania leków
i materiałów),
 strefa czysta centralnej Sterylizatorni,
 podręczne magazyny sprzętu medycznego,
 kuchenki oddziałowe,
 stołówki dla pacjentów,
 windy.
Strefa „zmiennej czystości medycznej” obejmuje pomieszczenia wymagające ciągłej dezynfekcji ,
ukierunkowanej na określony rodzaj zagrożenia:
 gabinety zabiegowe i sale opatrunkowe w oddziałach,
 sale operacyjne, sale przygotowawcze, umywalnie, śluzy,
 sale intensywnej terapii,
 sale wzmożonego nadzoru w oddziałach,
 sale pooperacyjne,
 sale septyczne,
 gabinety zabiegowe urazowej izby przyjęć,
 izolatki,
 przechowalnia zwłok,
 pomieszczenia do hydroterapii,
 niecki basenowe.
Strefa „ciągłego skażenia” podlega stałej kontaminacji drobnoustrojami chorobotwórczymi. Wymagana jest
dezynfekcja średniego stopnia oraz mycie. Obejmuje:
 pomieszczenia sanitarne (łazienki, toalety),
 brudowniki,
 pomieszczenia składowania odpadów medycznych,
 pomieszczenia składowania brudnej bielizny,
 strefa brudna w Centralnej Sterylizatorni.
III.
ZASADY SPRZĄTANIA OBOWIĄZUJACE W SZPITALU
3
1. Środki czystości, preparaty dezynfekcyjne muszą być dostępne dla personelu przez całą dobę.
2. Do sprzątania używa się detergentów i środków dezynfekcyjnych z użyciem profesjonalnego sprzętu.
3. Kolejność wykonywanych czynności opisano w planach higieny (mycie i dezynfekcja), wykonywać
w zależności od rodzaju stosowania preparatu dezynfekcyjnego i poziomu skażenia.
4. Podczas mycia i dezynfekcji powierzchni obowiązuje „ósemkowy” sposób pracy z mopem płaskim.
5. Do mycia i dezynfekcji poszczególnych powierzchni i sprzętów należy stosować ścierki, zgodnie z ich
przeznaczeniem:
 kolor czerwony: łazienki i toalety, brudowniki, pomieszczenia składowania odpadów,
pomieszczenia składowania brudnej bielizny, sterylizatornia – strefa materiałów skażonych,
 kolor zielony: sale intensywnej terapii, sale operacyjne, sale zabiegowe, sale opatrunkowe,
izolatki, gabinety urazowej izby przyjęć, hydroterapia,
 kolor żółty: sale chorych, kuchenki oddziałowe, pokoje badań, dyżurki pielęgniarek,
poczekalnie dla pacjentów, magazyny zasobów czystych i sterylnych, sale ćwiczeń i gabinety
fizykoterapii,
 kolor niebieski: gabinety lekarskie, pokoje socjalne, pokój pielęgniarki oddziałowej,
rejestracja, planowa izba przyjęć, biura, sale wykładowe, korytarze.
6. Obowiązuje zasada wykorzystania ściereczek i nakładek na mopa tylko jeden raz.
7. Przed przystąpieniem do sprzątania nie wolno zamiatać podłogi na sucho.
8. Sprzątanie należy wykonywać w rękawicach ochronnych.
9. Osoba sprzątająca musi znać nazwę i stężenie roztworu dezynfekcyjnego, którym prowadzi
dezynfekcję.
10. Do roztworu dezynfekcyjnego nie wolno dodawać innych środków myjących.
11. Roztwory robocze, należy przygotować tuż przed użyciem. Stężenie roztworu roboczego nie może być
ani wyższe ani niższe od zalecanego.
12. Do dezynfekcji powierzchni stosuje się roztwory preparatów działających skutecznie w czasie
15 minut. Ważne jest mycie powierzchni jeden raz dobrze zwilżonym mopem, a drugi raz lekko
odsączonym mopem. Dezynfekowanych powierzchni nie wolno wycierać do sucha.
13. Czynności należy wykonać w czasie, który umożliwia wyschnięcie powierzchni.
14. Stosując preparaty „myjąco-dezynfekujące” należy przestrzegać tych samych środków ostrożności,
co przy pracy ze środkami dezynfekcyjnymi, tzn. stosować środki ochrony osobistej. Uważać na
szkodliwe działanie stężonych i rozcieńczonych preparatów na błony śluzowe oka, nosa, jamy ustnej.
Należy uważać na wybielające i odbarwiające działanie niektórych preparatów chlorowych i
tlenowych.
15. W pomieszczeniach myje się najpierw ściany, drzwi, kontakty, sprzęt. Następnie umyć obrzeża
podłogi, po czym przestawić sprzęt na swoje miejsce i zakończyć mycie środkowej części podłogi.
16. Do dezynfekcji trudno dostępnych miejsc używa się preparatów w rozpylaczu.
17. W przypadku zabrudzenia powierzchni substancjami organicznymi należy postępować zgodnie
z instrukcją obowiązującą w szpitalu.
18. Sprzęt używany do sprzątania należy po każdym użyciu zdezynfekować, umyć i wysuszyć.
19. Po każdym użyciu nakładki na mopy i ścierki należy umieścić w worku koloru czerwonego,
a następnie poddać procesowi prania i dezynfekcji termicznej.
20. Czysty sprzęt do sprzątania przechowywać w stanie suchym.
21. Minimum raz dziennie i w/g potrzeb należy usunąć brudną bieliznę i odpady szpitalne.
22. Wykonawca ma obowiązek rejestru wykonanych czynności myjąco – dezynfekujących w karcie
odbioru usługi. Rejestr wykonanych czynności pozostaje dostępny do wglądu.
Instrukcja codziennego sprzątania oddziału
1. Wykonywanie czynności mycia i dezynfekcji opisano w planie higieny.
2. Stosować zasady sprzątania i instrukcje obowiązujące w szpitalu.
3. Przed przystąpieniem do sprzątania należy usunąć brudną bieliznę, odpady, baseny i kaczki poddać
dezynfekcji.
4. W godzinach rannych wykonać codzienne rutynowe czynności, zaczynając od najmniej
zanieczyszczonych pod względem fizycznym i mikrobiologicznym pomieszczeń oddziału: gabinety,
dyżurki, pokoje socjalne, pokoje badań, sale chorych, łazienki, toalety, brudowniki.
4
5. Podczas dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętu obowiązuje kod kolorów ściereczek zgodnie z ich
przeznaczeniem.
6. Należy powstrzymać się od rutynowego sprzątania sal chorych w następujących okresach:
 przed godziną 6:00 rano oraz po godzinie 20:00,
 podczas rozdawania i spożywania posiłków,
 podczas wizyty lekarskiej,
 podczas wykonywania zabiegów inwazyjnych u pacjenta,
 sale chorych należy sprzątnąć codziennie do godziny 12.00.
7. Utrzymanie czystości balkonów przy oddziałach:
 balkony pokryte terakotą umyć wodą z płynem myjącym,
 balkony bez terakoty tylko zamieść.
Zasady sprzątania sal operacyjnych
Sprzątanie gruntowne
Sprzątanie gruntowne wykonuje się po zakończonym dniu pracy, czyli po zakończonych zabiegach
zaplanowanych w danym dniu a także zawsze po zabiegach septycznych i w związku z tym należy:
1. wywieźć z sali operacyjnej worki z odpadami pooperacyjnymi i z brudną bielizną operacyjną.
Przy zdejmowaniu zapełnionego worka ze stelaża należy pamiętać, aby chwytać worek od strony
zewnętrznej, tzn. dłonie należy włożyć pod wywinięty mankiet tak, aby nie dotykać ręką wnętrza
worka, zawiązać worek lub zapiąć, zdjąć ze stelaża i wynieść z sali operacyjnej do brudownika
(wyznaczonego miejsca),
2. przekazać brudne narzędzia chirurgiczne w kontenerze do centralnej sterylizatorni,
3. wywieźć stół operacyjny poza salę operacyjną, jeżeli jest to możliwe,
4. odsunąć sprzęt od ścian i przesunąć na środek sali operacyjnej (stoliki, wózki, aparat do znieczulania
itd.),
5. myć powierzchnie pionowe raz na mokro, raz na wilgotno. Najpierw należy myć ściany, drzwi,
okienka podawcze, następnie kontakty, klamki, lampę operacyjną, kaloryfery,
6. myć powierzchnie poziome raz na mokro, raz na wilgotno. Najpierw myć obrzeża sali operacyjnej,
szczególnie dokładnie miejsca łączenia podłogi ze ścianami. Szczególnie dokładnie należy umyć
wszystkie kółka, na koniec kółka powinny być zdezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym w
rozpylaczu. Umyty sprzęt przesunąć na umyte obrzeża sali operacyjnej. Umyć środkową część podłogi
sali operacyjnej,
7. podłogę należy myć ruchem „ósemkowym” , zachowując jeden kierunek mycia, tzn, od obrzeży
do
środka sali operacyjnej,
8. każdy mop, ścierkę należy traktować jednorazowo,
9. myć podłogę raz na mokro, raz na wilgotno. Nie wolno wycierać do sucha. Podłoga powinna być
wilgotna nie dłużej niż 15 minut,
10. sprzątanie należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych.
Jeżeli zdarzy się jakaś awaria w sali operacyjnej i konieczne jest wezwanie serwisu technicznego oraz
wniesienie brudnego sprzętu, przy pomocy którego awaria zostanie usunięta, należy każdorazowo
dopilnować gruntownego mycia i dezynfekcji sali operacyjnej.
Wejście ekipy naprawiającej usterkę w sali operacyjnej dyskwalifikuje salę operacyjną z użycia, pomimo
przebrania się personelu z działu technicznego w ubrania operacyjne.
Sprzątanie bieżące
Sprzątanie bieżące wykonuje się między zabiegami operacyjnymi. Polega ono na umyciu sali
po zakończonym zabiegu, przygotowanie sali do kolejnego zabiegu.
Zasady sprzątania bieżącego:
1. wywieźć worki z odpadami pooperacyjnymi i bieliznę operacyjną,
2. wynieść brudne narzędzia,
3. wywieźć stół operacyjny poza salę operacyjną, jeżeli to możliwe.
Jeżeli w bloku operacyjnym są tradycyjne stoły operacyjne, których nie można wywieźć z sali,
wówczas po wywiezieniu pacjenta po operacji należy zdjąć okrycie stołu, dokładnie umyć stół
5
operacyjny, zdezynfekować go środkiem dezynfekcyjnym w rozpylaczu a kiedy wyschnie nakryć
prześcieradłem bawełnianym,
4. umyć i zdezynfekować stoliki na narzędzia chirurgiczne i pozostały sprzęt,
5. umyć i zdezynfekować podłogę w sposób opisany przy sprzątaniu gruntownym,
6. odczekać 15 minut aż wyschnie podłoga i sprzęt.
Po sprzątnięciu sali operacyjnej należy wózek do sprzątania opróżnić, dokładnie umyć, zdezynfekować,
uzupełnić zapas ściereczek i mopów oraz środków dezynfekcyjnych. Przygotować wózek do następnego
użycia.
Postępowanie z wózkiem po sprzątaniu
1. Czynności wykonać w pomieszczeniu do mycia i dezynfekcji wózków,
2. Opróżnić kuwety, pojemniki z płynów.
3. Dokładnie umyć i zdezynfekować wszelkie elementy wózka (wiadra, kuwety, uchwyty, osprzęt).
4. Uzupełnić zapas świeżych ścierek i nakładek na mopy.
5. Uzupełnić zapas środków dezynfekcyjnych i myjących.
6. Przechowywać w stanie suchym w magazynku do sprzątania.
Postępowanie z wózkiem transportowym
Po każdorazowym transporcie wózek należy poddać dezynfekcji w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Wykonawca ma obowiązek rejestru wykonanych procesów dezynfekcji wózków transportowych. Rejestr
procesów dezynfekcji pozostaje dostępny do wglądu.
Utrzymanie czystości pomieszczeń obszaru administracyjnego
Codziennie (7 dni w tygodniu) czyszczenie ciągów komunikacyjnych ogólnodostępnych, klatek schodowych,
sanitariatów ogólnodostępnych i innych pomieszczeń, zgodnie z planem higieny.
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy), zgodnie z planem higieny.
IV.
ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW
A. Zakres czynności wykonywanych przez pracownika wykonującego usługę w oddziałach
szpitalnych w ramach serwisu dziennego
1. mycie, dezynfekcja i konserwacja wszystkich pomieszczeń, zgodnie z planem higieny.
2. przygotowywanie odpadów do transportu poza oddział, zbieranie odpadów ze wszystkich
pomieszczeń, zamykanie i znakowanie worków,
3. przygotowanie odzieży ochronnej pracowników do transportu do pralni, zamykanie i znakowanie
worków,
4. mycie, dezynfekcja i uzupełnianie dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne podajników na
papier toaletowy i ręczniki jednorazowego,
5. sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń po remoncie,
6. obsługa urządzeń myjąco dezynfekujących, opróżnianie, dezynfekcja i mycie basenów i kaczek,
7. mycie i dezynfekcja łóżek wraz z wyposażeniem, wózków do przewożenia pacjentów, wózków
kąpielowych, wózków zabiegowych, wózków transportowych,
8. mycie i dezynfekcja sprzętu i aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego,
9. mycie i dezynfekcja sprzętu do pielęgnacji i obsługi pacjenta.
10. opróżnianie, mycie i dezynfekcja ssaków,
11. zmiana bielizny pościelowej, mycie i dezynfekcji łóżka, ścielenie łóżek,
12. przyjęcie posiłków od pracownika firmy cateringowej, sprawdzenie zgodności ilości porcji
z zapotrzebowaniem, uzupełnianie stwierdzonych niedoborów porcji z rezerwy żywieniowej będącej
w dyspozycji firmy cateringowej,
13. porcjowanie i rozdawanie posiłków pod nadzorem pielęgniarki, parzenie herbaty,
6
14. zbieranie naczyń po posiłkach, usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych,
15. przygotowanie naczyń do włożenia do maszyny myjącej, załadowanie i rozładowanie maszyny i jej
obsługa,
16. mycie naczyń i sztućców pacjentów leżących,
17. uzupełnianie środka myjącego w maszynach myjących naczynia kuchenne,
18. przygotowanie termoportów do oddania firmie cateringowej,
19. przygotowanie brudnej bielizny do transportu do pralni, zamykanie i znakowanie worków,
20. odbiór bielizny czystej od pracownika transportu wewnętrznego i umieszczenie jej w szafach na
oddziałach,
21. przygotowanie odpadów komunalnych i medycznych do transportu poza oddział, zbieranie odpadów
ze wszystkich pomieszczeń, zamykanie i znakowanie worków,
Zakres zadań pomocowych wykonywanych przez pracownika /w ramach serwisu dziennego / czynności
wykonywane pod nadzorem i/lub współudziale personelu medycznego.
1. pomoc w obsłudze / toalecie pacjenta (czynności nie wymagające kwalifikacji medycznych),
w razie potrzeby asystowanie przy korzystaniu z toalet i łazienek,
2. podstawienie wózka/fotela transportowego i pomoc pod nadzorem medycznym w przełożeniu pacjenta
na wózek lub fotel oraz w przygotowaniu pacjenta do transportu,
3. pomoc pielęgniarce w zmianie pozycji ułożenia pacjenta w łóżku,
4. pomoc przy zmianie pampersów,
5. podawanie i odbieranie kaczek i basenów,
6. pomoc przy myciu pacjentów w łóżku,
7. pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu oraz przy zmianie bielizny osobistej pacjenta,
8. pomoc w toalecie pośmiertnej pacjenta,
9. pomoc w transporcie pacjenta na inny oddział, blok operacyjny, pracowni diagnostycznych, do
karetki, przechowalni zwłok,
10. pomoc w przełożeniu pacjenta przed/po zabiegu,
11. pomoc w toalecie pacjenta przyjmowanego do szpitala i jego transporcie na oddział,
22. karmienie i dopajanie pacjentów.
Zakres zadań wykonywanych przez pracownika wykonującego usługę na oddziałach w ramach serwisu
nocnego.
1. mycie i dezynfekcja węzłów sanitarnych,
2. obsługa urządzeń myjąco-dezynfekujacych, opróżnianie, dezynfekcja i mycie basenów i kaczek,
opróżnianie worków na mocz,
3. mycie i dezynfekcja sprzętów do pielęgnacji i obsługi pacjenta tj. miski do mycia, miski nerkowate tp.
4. opróżnianie, mycie i dezynfekcja ssaka,
5. mycie i dezynfekcja łóżek po zgonie pacjenta lub w przypadku zanieczyszczenia łóżka, założenie
czystej pościeli,
6. mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni poziomych i pionowych w przypadku ich
zanieczyszczenia,
7. przygotowywanie odpadów do transportu poza oddział, zbieranie odpadów ze wszystkich
pomieszczeń, zamykanie i znakowanie worków,
8. transport materiałów do badań z oddziałów do laboratorium, odbieranie wyników,
Zakres zadań pomocowych wykonywanych przez pracownika w ramach serwisu nocnego - czynności
wykonywane pod nadzorem i/lub współudziale personelu medycznego.
1. pomoc w obsłudze /toalecie pacjenta (czynności nie wymagające kwalifikacji medycznych), w razie
potrzeby asystowanie przy korzystaniu z toalet i łazienek,
2. pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu oraz przy zmianie bielizny osobistej pacjenta,
3. podstawianie wózka/fotela transportowego pomoc w przełożeniu pacjenta na wózek lub fotel, pomoc
pod nadzorem medycznym w przełożeniu pacjenta na wózek oraz w przygotowaniu pacjenta
do transportu
7
4. pomoc pielęgniarce w zmianie pozycji ułożenia pacjenta
5. podawanie i odbieranie kaczek i basenów,
6. pomoc w transporcie pacjenta na inny oddział, blok operacyjny, pracowni diagnostycznych, do
karetki, przechowalni zwłok,
7. pomoc w ułożeniu pacjenta na stole operacyjnym oraz przełożeniu na łóżko po zabiegu,
8. pomoc w toalecie pacjenta przyjmowanego do szpitala i jego transporcie na oddział.
B. Blok Operacyjny - zakres czynności wykonywanych przez pracownika
1. mycie, dezynfekcja i konserwacja wszystkich pomieszczeń, zgodnie z zasadami i planem higieny,
2. przygotowanie wózków do przewożenia pacjentów na sale operacyjne (dezynfekcja blatów, okrycie
wózków prześcieradłem),
3. przygotowanie okrycia pacjenta (koszula jednorazowa, prześcieradło, poduszka lub podgłówek),
4. transport pacjenta na salę operacyjną,
5. pomoc przy przeniesieniu pacjenta z łóżka szpitalnego na wózek operacyjny i odwrotnie,
6. pomoc w ułożeniu pacjenta na stole operacyjnym,
7. pomoc w przygotowaniu pola operacyjnego tj. np. podtrzymywanie kończyn do mycia chirurgicznego
i dezynfekcji,
8. pomoc przy gipsowaniu pacjenta,
9. odnoszenie badań do laboratorium po godz. 15:00,
10. transport odpadów medycznych i bytowych oraz bielizny operacyjnej do brudownika (poza blokiem
operacyjnym),
11. pomoc przy odbiorze i rozpakowaniu kontenera z pakietami z centralnej sterylizatorni,
12. sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń po remoncie,
13. przygotowywanie odpadów do transportu poza blok, zbieranie odpadów ze wszystkich pomieszczeń,
zamykanie i znakowanie worków,
14. przygotowanie odzieży ochronnej pracowników do transportu do pralni, zamykanie i znakowanie
worków.
15. Mycie, dezynfekcja i uzupełnianie dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne, podajników na
papier toaletowy i ręczniki jednorazowego.
C. Centralna Sterylizatornia - zakres czynności wykonywanych przez pracownika
1. obsługa stacji p.poż, zlokalizowanej w pokoju socjalnym,
2. dezynfekcja, mycie wózków transportowych, kuwet, koszy wsadowych,
3. obsługa urządzenia myjąco-dezynfekcyjnego do wózków transportowych, kuwet i koszy wsadowych –
bieżące uzupełnianie środka myjąco-dezynfekcyjnego,
4. przyjęcie narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego z poszczególnych komórek i jego kontrola
pod względem ilościowym i jakościowym oraz jego rejestracja,
5. wstępne czyszczenie narzędzi i sprzętu, właściwe ułożenie na siatkach, oznaczenie nazwą zestawu
i oddziału,
6. dezynfekcja manualna lub maszynowa narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego zgodnie
z zaleceniami producenta i zgodnie z obowiązującymi procedurami,
7. przygotowanie i oznaczenie środków dezynfekcyjnych zgodnie z procedurami,
8. kontrola bieżąca stanu technicznego narzędzi chirurgicznych i zgłaszanie wszelkich uszkodzeń
i usterek kierownikowi / pielęgniarce dyżurnej centralnej sterylizatorni,
9. bieżąca konserwacja narzędzi i sprzętu przed pakietowaniem,
10. przygotowanie i obsługa myjni-dezynfektora (czyszczenie sita, ramion spryskiwaczy, sprawdzanie
i uzupełnianie środków myjąco-dezynfekujących),
11. załadowanie komory myjni-dezynfektora, sterylizatorów, odpowiedni wybór programu dla danego
cyklu i urządzenia,
12. rozładunek wsadu z urządzeń po zakończeniu cyklu pracy,
13. ułożenie na regałach pakietów po procesie sterylizacji w ustalonym porządku ,
14. stosowanie wskaźników mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
8
15. interpretacja wyników wskaźników z poszczególnych urządzeń,
16. rejestrowanie wyników wskaźników w karcie kontroli procesów mycia i sterylizacji,
17. obsługa suszarki, w razie potrzeby dosuszanie narzędzi i sprzętu,
18. pakowanie narzędzi, bielizny i sprzętu medycznego w pakiety zgodnie z obowiązującą procedurą,
19. oznakowywanie pakietów pozwalające na jego identyfikacje i termin przydatności do użycia,
20. obsługa sterylizatorów na parę wodna i tlenek etylenu,
21. bieżąca kontrola pracy urządzeń myjni, dezynfektora, suszarki i sterylizatorów,
22. przyjęcie bielizny operacyjnej z pralni, jej kontrola ilościowa i jakościowa,
23. przygotowanie wybrakowanej bielizny do cerowania i ewentualnej kasacji,
24. składanie i pakietowanie bielizny,
25. przygotowanie i pakietowanie materiałów opatrunkowych,
26. dystrybucja sterylnego materiału do poszczególnych jednostek szpitala,
27. transport narzędzi i sprzętu z bloku operacyjnego w godzinach 22.00 – 7.00.
28. mycie i dezynfekcja obuwia operacyjnego,
29. mycie, dezynfekcja i konserwacja wszystkich pomieszczeń, zgodnie z planem higieny.
30. przygotowywanie odpadów do transportu poza centralną sterylizatornię, zbieranie odpadów
ze wszystkich pomieszczeń, zamykanie i znakowanie worków,
31. przygotowanie odzieży ochronnej pracowników do transportu do pralni, zamykanie i znakowanie
worków,
32. mycie, dezynfekcja i uzupełnianie dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne, podajników na
papier toaletowy i ręczniki jednorazowego.
Wymogi dla pracowników Centralnej Sterylizatorni
1. wymagane wykształcenie minimum zawodowe, w przypadku wykształcenia podstawowego
wymagany staż pracy w centralnej sterylizatorni min. 3 lata,
2. wymagane aktualne świadectwo kwalifikacyjne TYP „E” uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i bieżąca aktualizacja,
3. dla osób z wykształceniem średnim zalecane ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii
sterylizacji i dezynfekcji medycznej,
4. umiejętność organizacji pracy i jej samodzielne wykonanie,
5. serwis dzienny 2 pracowników (w tym 1 mężczyzna),
6. serwis nocny 2 pracowników ,
7. personel stały, nie podlegający rotacji.
D. Zakład Rehabilitacji Leczniczej - zakres czynności wykonywanych przez pracownika
1. mycie, dezynfekcja i konserwacja wszystkich pomieszczeń, zgodnie z planem higieny.
2. przygotowywanie odpadów do transportu poza ZRL, zbieranie odpadów ze wszystkich pomieszczeń,
zamykanie i znakowanie worków,
3. przygotowanie odzieży ochronnej pracowników do transportu do pralni, zamykanie i znakowanie
worków,
4. mycie, dezynfekcja i uzupełnianie dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne, podajników na
papier toaletowy i ręczniki jednorazowego,
5. sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń po remoncie,
6. mycie i dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego,
7. sprawdzanie sprawności urządzeń do hydroterapii przed ich użytkowaniem,
8. sprawdzanie temperatury wody i zawartości chloru w wodzie w basenie,
9. napełnianie wodą urządzeń do hydromasażu,
10. przygotowanie do użycia, poprzez włączenie do sieci, urządzeń typu hydrokolator i aparatu FANGO ,
11. nadzór nad przestrzeganiem higieny przez pacjentów korzystających z urządzeń do hydroterapii,
12. bieżące usuwanie wody z podłóg pomieszczeń z urządzeniami do hydroterapii, jak też pomieszczeń
sanitarnych przyległych,
13. opróżnianie wanien z wody, mycie i dezynfekcja urządzeń do hydroterapii,
14. codzienna obsługa odkurzacza basenowego do czyszczenia dna niecki basenowej po zakończeniu
zajęć pacjentów,
9
15. mycie i dezynfekcja sprzętu do ćwiczeń w wodzie (deski pływackie „makarony” itp.) z ułożeniem na
regale do wysuszenia,
16. sprzątanie, mycie i dezynfekcja pomieszczeń zakładu rehabilitacji leczniczej po zakończeniu zajęć
pacjentów,
17. zgłaszanie nieprawidłowości w hydroterapii (zimna woda w natryskach, zimna woda w niecce basenu,
niewłaściwe parametry wody w niecce, niewłaściwa temperatura powietrza pomieszczeń),
i niewłaściwe działanie urządzeń.
Zakres czynności pomocowych:
1. pomoc pacjentom mniej sprawnym w przygotowaniu się do zabiegu,
2. pomoc pacjentom mniej sprawnym w ubraniu się po skończonym zabiegu,
3. pomoc pacjentom mniej sprawnym w wejściu/ wyjściu do/z urządzeń rehabilitacyjnych,
4. nadzór nad pacjentami korzystającymi z zabiegów hydroterapii.
E. Punkt przyjmowania brudnej bielizny i odzieży ochronnej, magazyn czystej bielizny - zakres
czynności wykonywanych przez pracownika:
1. gospodarowanie bielizną szpitalną i odzieżą pracowniczą,
2. ważenie i przeliczenie bielizny przed przekazaniem firmie świadczącej usługi pralnicze,
3. zapakowanie i oznakowanie bielizny w worki foliowe i przekazanie firmie świadczącej usługi
pralnicze,
4. prowadzenie ewidencji przyjmowania brudnej bielizny i czystej bielizny,
5. przyjmowanie czystej bielizny od firmy świadczącej usługi pralnicze,
6. wydawanie czystej bielizny na oddziały,
7. prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej dla szpitala (zestawienie miesięczne kilogramów bielizny
i odzieży oddanej do prania w przeliczeniu na komórki szpitala, braki w bieliźnie i odzieży,
specyfikacji przekazania poszczególnego asortymentu do pralni),
8. dbanie o czystość pomieszczeń, mycie i dezynfekcja zgodnie z planem higieny.
F. Punkt składowania odpadów medycznych - zakres czynności wykonywanych przez pracownika:
1. ważenie odpadów medycznych,
2. prowadzenie ewidencji złożonych odpadów przez poszczególne komórki,
3. pomoc przy załadunku odpadów na środek transportu firmy odbierającej odpady do unieszkodliwiania,
odbiór odpadów przez firmę zewnętrzną,
4. przygotowanie zestawienia miesięcznego kilogramów odpadów w przeliczeniu na komórki szpitala,
5. mierzenie i zapis temperatury w pomieszczeniu i lodówce,
6. dbanie o czystość pomieszczeń, urządzeń i wokół kontenerów na odpady (mycie i dezynfekcja zgodnie
z planem higieny).
G. Szatnia dla pacjentów - zakres czynności wykonywanych przez pracownika
(dotyczy szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12)
Szatnia szpitalna czynna w godz. 7:00 do 19:00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta
w godz. 9:00 do 18:00
1. przyjmowanie i wydawanie okryć wierzchnich,
2. przyjmowanie odpłatności w wysokości zawartej w Regulaminie szpitala,
3. wydawanie kluczy do szafek dla pacjentów oddziału dziennego,
4. prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy do szafek,
5. zabezpieczenie okryć powierzonych przed dostępem osób postronnych,
6. obsługa centrali telefonicznej w godzinach pracy szatni,
7. utrzymanie w czystości pomieszczenia i sprzętu w szatni,
H. Portiernia w szpitalu przy ul Długiej 40/42 - zakres czynności wykonywanych przez pracownika
Szatnia – portiernia szpitala w holu głównym jest czynna całodobowo 7 dni w tygodniu.
Do zadań pracownika należy :
1. bezpłatne przyjmowanie i wydawanie okryć wierzchnich,
2. zabezpieczenie okryć powierzonych przed dostępem osób postronnych,
3. obsługa centrali telefonicznej,
10
4. utrzymanie w porządku pomieszczenia szatni,
5. monitorowanie osób wchodzących i wychodzących przez wejście główne szpitala.
I. Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna przy ul Długiej 40/42 -zakres czynności wykonywanych
przez pracownika:
1. obsługa szatni w Przychodni Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej (szatnia czynna jest w godz. 7:00 - 22:00
w dni powszednie),
2. bezpłatne przyjmowanie i wydawanie okryć wierzchnich,
3. zabezpieczenie okryć powierzonych przed dostępem osób postronnych,
4. utrzymanie w czystości pomieszczenia i sprzętu w szatni,
5. wydawanie kluczy do szafek dla pacjentów,
6. monitorowanie osób wchodzących i wychodzących z Przychodni.
7. mycie, dezynfekcja i konserwacja wszystkich powierzchni poziomych i pionowych w Przychodni,
zgodnie z planem higieny ( patrz pkt. 4 SIWZ - Zakład Rehabilitacji Leczniczej - zakres czynności
wykonywanych przez pracownika).
J. Stołówka przy ul Długiej 40/42 -zakres czynności wykonywanych przez pracownika:
1. mycie, dezynfekcja i konserwacja wszystkich pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z zasadami i planem
higieny,
2. rozdawanie posiłków pod nadzorem dietetyczki w stołówce i zgodnie z harmonogramem
obowiązującym w tej placówce,
3. dowóz posiłków ze stołówki na oddziały i ich rozdanie pod nadzorem pielęgniarki dla pacjentów
pozostających w oddziale,
4. przygotowanie naczyń do włożenia do maszyny myjącej, załadowanie i rozładowanie maszyny i jej
obsługa,
5. uzupełnianie środka myjącego w maszynach myjących naczynia kuchenne,
6. przygotowanie termoportów do oddania firmie cateringowej,
7. zbieranie naczyń po posiłkach, usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych,
8. mycie, dezynfekcja i uzupełnianie dozowników na środki myjące i dezynfekcyjne, podajników na
papier toaletowy i ręczniki jednorazowego.
K. Transport wewnątrzszpitalny -zakres czynności wykonywanych przez pracownika:
1. transport odpadów z brudownika do miejsca składowania i magazynowania,
2. transport bielizny czystej z magazynu czystej bielizny do poszczególnych komórek szpitala,
3. transport brudnej bielizny z poszczególnych komórek szpitala do magazynu składowania bielizny
brudnej,
4. transport materiałów z magazynu ogólnego do poszczególnych komórek szpitala,
5. transport materiałów do/z centralnej sterylizatorni, na blok operacyjny, oddziały szpitalne i do izby
przyjęć,
6. transport leków, płynów i materiałów opatrunkowych z apteki szpitalnej do poszczególnych komórek
szpitala,
7. transport materiałów do laboratorium do godz. 15:00, w dni wolne i święta w/w realizuje pracownik
oddziału,
8. transport zużytego sprzętu i mebli do kasacji,
9. pomoc przy przeprowadzkach, rozładunku samochodów z meblami i sprzętem Zamawiającego,
10. transport mebli, sprzętu i aparatury w sytuacjach awaryjnych i remontowych lub innych zdarzeń,
11. mycie i dezynfekcja wózków transportowych.
Do transportu używane będą wózki z przeznaczeniem do:
 odpadów medycznych,
 odpadów komunalnych,
 leków, płynów i środków opatrunkowych z apteki,
11





materiałów z magazynu ogólnego,
brudnej bielizny,
czystej bielizny
czystych i brudnych narzędzi chirurgicznych
innych materiałów i sprzętu w przypadku remontu i modernizacji lub innych zdarzeń.
Harmonogram prac transportowych
LP
Rodzaj transportu
godziny
1.
odpady bytowe i medyczne
7:00 – 10:00
16:00 – 19:00
2.
magazyn szpitalny
11:00 – 13:00
3.
4.
5.
6.
7.
narzędzia brudne z bloku operacyjnego do
centralnej sterylizatorni
narzędzia sterylne z centralnej sterylizatorni na
blok operacyjny
narzędzia sterylne z centralnej sterylizatorni na
oddziały szpitalne
narzędzia brudne z oddziałów szpitalnych do
centralnej sterylizatorni
Leki , płyny, środki opatrunkowe
z działu farmacji szpitalnej
8.
bielizna czysta
9.
bielizna brudna
10.
meble i inny sprzęt w przypadku remontów,
modernizacji, kasacji lub innych zdarzeń
7.00 – 22.00 (na wezwanie)
7.00 – 22.00 (na wezwanie )
7:00 – 8:00
8:00 – 8:30
10:00 – 14:00
11.30– 14.30
(poniedziałek, środa, piątek
i w razie potrzeby)
7.00 -10.00
i w razie potrzeb
7.00 – 14.00
po uzgodnieniu dzień wcześniej
L. Transport chorych- -zakres czynności wykonywanych przez pracownika:
Wykonawca zapewni 1 pracownika w godz. 8:00 - 18:00 i 1 pracownika w godz. 7.00-15.00 przez 5 dni w
tygodniu do transportu chorych do pracowni diagnostycznych, na blok operacyjny, do karetki, do domu lub na
badania diagnostyczne poza szpital. W sobotę lub niedzielę 1 pracownik w godz. 7.00-15.00 w zależności od
zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania godzin pracy pracownika transportu.
Do czynności pomocowych przy pacjencie należą m.in..:
1.Przełożenie pacjenta z łóżka na wózek, z wózka na łóżko.
2.Transport pacjenta na oddział, blok operacyjny, do pracowni diagnostycznych, do karetki, przechowalni
zwłok itp.
3.Transport pacjenta oraz opieka nad nim w drodze do domu, pracowni diagnostycznych poza szpitalem oraz
innych miejsc poza szpitalem.
4.Pomoc pacjentom w ubraniu się po zakończonych badaniach, zabiegach.
Ł. Usługa dezynsekcji i deratyzacji
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić usługę przez odpowiednio przeszkolonych pracowników,
z użyciem urządzeń i preparatów posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w zakładach
opieki zdrowotnej.
12
Zasady dezynsekcji i deratyzacji:
1. zabiegi dezynsekcyjne i deratyzacyjne muszą być przeprowadzane przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników,
2. przy wykonywaniu zabiegów należy zachować szczególną ostrożność ze względu na obecność ludzi
o obniżonej odporności, bardziej podatnych na szkodliwe działanie wprowadzanych do środowiska
substancji chemicznych,
3. stosowane środki powinny spełniać wysokie kryteria bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz
charakteryzować się dobrą skutecznością,
4. należy stosować tylko preparaty dopuszczone do użytku w obiektach ochrony zdrowia,
5. preparaty do opryskiwania używać zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i tylko tam, gdzie to
konieczne,
6. jako integralną czynność przy zwalczaniu owadów należy stosować trutki, których skuteczność jest
porównywalna ze środkami do opryskiwania, a szkodliwość jest znacznie ograniczona.
7. na oddziałach dziecięcych stosować preparaty nie zawierające insektycydu,
8. na oddziałach dziecięcych nie stosować trutek bez obudowy. Trutki stosować tylko w miejscach
niedostępnych dla dzieci,
9. należy ściśle przestrzegać sposobu użycia preparatów zgodnie z zaleceniem producenta,
10. nie wykonywać zabiegów w porze posiłków pacjentów,
11. nie stosować preparatów do opryskiwania na wilgotne powierzchnie,
12. zabezpieczyć przed opryskiwaniem bieliznę szpitalną, żywność, naczynia, itp.,
13. preparaty gryzoniobójcze należy umieszczać w stacjach trutek dla zwiększenia bezpieczeństwa ich
stosowania, które należy oznaczyć ostrzegawczym napisem,
14. należy dokumentować wszystkie działania podjęte w ramach programu zwalczania szkodników.
Wykonawca dołączy do oferty wykaz preparatów przeznaczonych do wykonania usługi.
Stosowane preparaty do dezynsekcji i deratyzacji na terenie szpitala muszą być zaakceptowane przez
Dział Higieny.
Częstotliwość usługi
Lp.
usługa
adres obiektu
Konstancin – Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 12
i ul. Długa 40/42
Konstancin – Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 12
i ul. Długa 40/42
1.
dezynsekcja
2.
deratyzacja
3.
dezynsekcja
Warszawa, ul Ożarowska 75 A
4
deratyzacja
Warszawa, ul Ożarowska 75 A
częstotliwość
powierzchnia
2 x w roku
i w razie potrzeby
19.000 m²
2 x w roku
i w razie potrzeby
4.700 m²
2 x w roku
i w razie potrzeby
2 x w roku
i w razie potrzeby
624 m²
312 m²
V. WYMOGI DLA PERSONELU WYKONAWCY
1. Zapewnić personel należycie wykwalifikowany.
2. Zapewnić personel z aktualnymi badaniami lekarskimi (w tym badaniami dopuszczającymi personel
do kontaktu z żywnością) oraz uprawnieniami do pracy na wysokościach.
3. Zapewnić bezpośredni nadzór nad wykonywaniem usługi poprzez imiennie wyznaczone osoby:
 wyznaczenia osoby zarządzającej w imieniu Wykonawcy wykonywaniem usługi na terenie Szpitala
(Kierownik obiektu),
 zapewnienia stałego kontaktu z osobą zarządzającą: bezpośredni w godzinach 7.00-15.00 i
telefoniczny przez całą dobę,
 zapewnienia stałego kontaktu z pracownikiem Transportu Wewnętrznego poprzez telefon komórkowy
lub bezprzewodowy,
13
4. Personel uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany jest do:
 zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usług na
terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego
na szkodę,
 poszanowania godności pacjentów,
 zwrotu kierownikowi komórki organizacyjnej Zamawiającego wszystkich przedmiotów znalezionych
w pomieszczeniach szpitala,
 przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu.
5. Przy wykonywaniu czynności obowiązuje bezwzględny nakaz zapewnienia nadzoru w zakresie
przestrzegania wszystkich obowiązujących w poszczególnych oddziałach procedur, instrukcji oraz
odbycia przez każdą osobę szkoleń w zakresie:
 bezpieczeństwa i higieny pracy,
 przepisów p.poż.,
 dezynfekcji i higieny pomieszczeń,
 utrzymania czystości pomieszczeń,
 postępowania z materiałem zakaźnym,
 postępowania w przypadku zanieczyszczenia powierzchni substancjami organicznymi,
 higieny rąk,
 gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów,
 zasad przeprowadzania dezynfekcji powierzchni i bezpieczeństwa przy sporządzaniu roztworów
preparatów dezynfekcyjnych,
6. Doskonalenie personelu będzie odbywać się w dwóch formach:
 szkolenie adaptacyjne – dla nowo zatrudnionych pracowników,
 szkolenia na stanowisku pracy.
7. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad personelem:
 będzie prowadzić pełną ewidencję odbytych szkoleń,
 ewidencje książeczek zdrowia,
 przestrzegać terminów badań profilaktycznych i szczepień ochronnych,
 umożliwi przedstawicielowi Zamawiającego kontrolowanie realizacji tego obowiązku.
8. Wykonawca zapewni personelowi środki ochrony i higieny osobistej w miejscu pracy, właściwe
zaplecze socjalne.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jednakowego umundurowania zawierającego logo firmy
w wystarczającej ilości zmian (rozdział czynności brudnych i czystych).
10. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do :
 znajomości i realizowania celów polityki jakości dotyczących procesów, w których uczestniczą,
 prowadzenia zapisów zgodnie z istniejącymi w szpitalu uregulowaniami (m.in. potwierdzenia
wykonania świadczenia),
 zgłaszania wszelkich stwierdzonych niezgodności,
 dbania o wizerunek szpitala.
11. Wymagany jest stały personel, nie podlegający rotacji w centralnej sterylizatorni, na bloku operacyjnym i
Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej obsługujący pomieszczenia hydroterapii.
Minimalna obsada personelu w poszczególnych komórkach szpitala
Dyżur dzienny
Oddział/godziny
7:00 - 19:00
Oddz. rehabilitacyjny odcinek I
Oddz. rehabilitacyjny odcinek II
Oddz. rehabilitacyjny odcinek III
Oddz. pooperacyjny
OIT
Oddz. neuroortopedii
1
1
1
1
1
1
7:00 - 15:00
w dni
powszednie
1
1
1
1
1
Dyżur nocny
19:00 - 7:00
2
1
1
14
Oddz. Urazowo-ortopedyczny
Urazowa Izba Przyjęć
Rtg, apteka i gabinety Dyrektora
Punkt czystej i brudnej bielizny
Oddz. Chylice - XIII Gl.
Oddz. Chylice -XIII A
Oddz. Chylice- XIII B
Oddz. Chylice -XIII C
Stołówka - Chylice
Portiernia - Chylice
Administracja - Chylice
Przychodnia i Oddział Dzienny „STOCER”
2
1
-
1
1
1
1
-
4
-
2
2
1
-
1
w dni
powszednie
15.00-20.00
1
-
1
-
w dni
powszednie i
sobotę
14.00-21.00
1
w dni
powszednie
8:00-16:00
1
-
Przychodnia - Chylice
Rehabilitacja - Chylice
Blok Operacyjny
Centralna Sterylizatornia
Zakład Rehabilitacji Leczniczej „STOCER”
Transport chorych
Sprzątanie powierzchni poza oddziałami
Maszynowe mycie ciągów
komunikacyjnych
Transport odpadów, bielizny, narzędzi
w dni
powszednie
6.00 – 22.00
1
-
codziennie
8:00-20:00
2
sobota
niedziela
1
codziennie
8:00-20:00
2
w dni
powszednie
7.00-19.00
2
w dni
powszednie
8.00-18.00
1
w dni
powszednie
6.00-14.00
4
14.00-21.00
3
w dni
powszednie
6.00-14.00
1
codziennie
7.00-19.00
1
-
codziennie
20.00-8.00
1
codziennie
20.00-8.00
2
w sobotę
7.00-15.00
2
w dni
powszednie i
sobotę
7.00-15.00
1
w dni
świąteczne
7.00-12.00
1
-
-
w dni
świąteczne
7.00-12.00
1
-
w dni
powszednie
7.00-22.00
1
-
15
Serwis specjalistyczny
-
w dni
powszednie
7.00-15.00
3
-
Personel dodatkowy.
Ponadto dodatkowo Wykonawca zapewni serwis specjalistyczny składający się minimum z 3 osób, pracujący
5 dni w tygodniu, wykonujący bieżące i gruntowne prace porządkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby personelu w celu wywiązania się Wykonawcy
z zapisów SIWZ
VI.
NADZÓR NAD WYKONYWANIEM USŁUGI
1. Usługa będzie podlegała stałemu i szczegółowemu monitoringowi.
2. Monitorowanie czynności odbywać się będzie poprzez prowadzenie kart kontroli.
3. Nadzór ze strony Wykonawcy nad realizacją usługi będą sprawowały osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie.
4. Ze strony szpitala kontrola jakości usługi prowadzona będzie przez pielęgniarki oddziałowe,
epidemiologiczne, dział higieny, dział techniczno-eksploatacyjny.
5. Osoby wyznaczone do nadzoru będą kontrolować na bieżąco prawidłowość wykonania usługi pod
względem utrzymania czystości zgodnie z planem higieny, stanu sprzętu porządkowego, doboru
i sporządzania roztworów środków myjących i dezynfekcyjnych, przestrzegania stref czystości i
harmonogramu prac porządkowych, itp.
6. Nadzór nad całością usługi będzie sprawowany przez Kierownika Działu Higieny, tereny zielone będzie
nadzorował Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego Szpitala.
7. Wykonawca prowadził będzie rejestr zużytych materiałów, preparatów myjących i dezynfekujących w
każdej komórce organizacyjnej szpitala i sporządzał będzie miesięczne sprawozdanie dla Zamawiającego.
16
Download