Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta 1.1 Polityka promocji

advertisement
Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta
1.1 Polityka promocji jako element marketingu-mix.
Integralnym elementem strategii marketingowej jest polityka promocji, zwana też
polityką komunikacji lub komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Obejmuje ona
zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje
charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza i
ukierunkowuje popyt.
Polityka promocji stanowi jedno z głównych - obok polityki produktu, cen i
dystrybucji - narzędzi kierowania przez przedsiębiorstwo rynkiem, koordynacji popytu z
podażą oraz walki konkurencyjnej. Poprzez promocję lansuje się firmę i/lub produkt
zachęca do zakupów określonych dóbr i usług w określonym miejscu i czasie i na
określonych warunkach oraz dąży do zdobycia przewagi nad konkurentami. W realizacji
tych celów polityka komunikacji spełnia bardzo ważną rolę. Wynika ona głównie z jej
funkcji informacyjnych i pobudzających, które zmierzają do wywołania określonych
postaw i zachowań rynkowych nabywców.
Szczególnego podkreślenia wymaga rola promocji jako instrumentu rywalizacji na
rynku. Przejawia się ona w dwóch płaszczyznach. Pierwsza wiąże się z atrakcyjnością i
“siłą przebicia” instrumentów i programów promocji, proponowanych i wykorzystywanych
przez przedsiębiorstwo na rynku. Druga natomiast sprowadza się do możliwości
“zakłócenia” programów promocyjnych emitowanych przez konkurencję. Natężenie tych
zakłóceń wpływa bowiem na sposób percepcji informacji rynkowych i możliwości
częściowej lub całkowitej eliminacji ze zbioru przesłanek decyzyjnych potencjalnych
nabywców, a przez to rzutuje na realizację strategii marketingowej firmy i zajmowanej
na rynku pozycji.
Znaczenie i miejsce polityki promocji w strategii marketingowej przedsiębiorstwa
wynika z faktu, iż szeroko rozumiana atrakcyjność produktu nie stanowi wystarczającego
warunku jego realizacji (sprzedaży). Na rynkach konkurencyjnych warunkiem tym jest
dotarcie do potencjalnego nabywcy i przekazanie mu pakietu informacji
charakteryzujących walory oferowanego produktu, miejsce i warunki zakupu oraz
korzyści związane z jego nabyciem w porównaniu z korzyściami oferowanymi przez
konkurentów. Ten system przekazu informacji, będący główną formą “wypowiedzi” i
łączności z rynkiem, H.Meffert nazywa obrazowo “tubą marketingu”.
Z jej pomocą przedsiębiorstwo tworzy określone użyteczności miejsca, czasu i
posiadania. Poprzez politykę komunikacji zmniejsza się dystans między sprzedawcą a
nabywcą, skraca się czas zakupów i zwiększa się poziom edukacji rynkowej (wiedzy
nabywców o produktach, ich właściwościach , możliwościach wykorzystania, cenach, itp.).
Rola i znaczenie promocji rośnie wraz z rozwojem i dywersyfikacją rynku. Na rynkach
słabo rozwiniętych, narzędziem polityki komunikacji jest głównie sam produkt (w tym
jego cena i opakowanie) oraz kanały dystrybucji. W miarę rozwoju stosunków rynkowych,
rozwoju produkcji masowej, zwiększania się i różnicowania podaży i dróg przepływu
towaru, do przekazywania informacji na rynek nie wystarczają instrumenty
dotychczasowe. Warunki te wymagają bowiem stworzenia celowego, rozbudowanego
systemu instrumentów promocji.
Polityka komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem obejmuje zespół środków o
zróżnicowanych funkcjach i różnej strukturze wewnętrznej. Tworzą one łącznie złożoną
kompozycję promotion-mix, w której dominujące znaczenie posiadają cztery grupy
instrumentów a mianowicie :
1.
reklama będąca bezosobową, płatną i adresowaną do masowego odbiorcy
formą przekazywania
2.
informacji rynkowych,
sprzedaż osobista polegająca na prezentowaniu oferty przedsiębiorstwa
aktywizowaniu sprzedaży za pomocą bezpośrednich kontaktów interpersonalnych
sprzedawców z nabywcami,
3.
promocja dodatkowa obejmująca zespół rodków zwiększających stopień
atrakcyjności produktu dla nabywców i podwyższających ich skłonność do zakupu,
4.
propaganda marketingowa (public relations i Publicity), stanowiąca kompleks
działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec
przedsiębiorstwa i stworzenie atrakcyjnego wizerunku firmy.
O kompozycji elementów polityki promocji decyduje wiele okoliczności zależnych i
niezależnych od przedsiębiorstwa. Wśród nich najważniejsze znaczenie posiadają:
wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, jego cele długo-, średnio- i krótkoterminowe, rodzaj i charakter rynku działania, w tym zwłaszcza siła aktualnych i
potencjalnych układów konkurencyjnych, rodzaj produktu, charakter popytu i stopień
jego elastyczności cenowej i dochodowej, wielkość środków przeznaczonych na promocję,
itp.
Wszystkie komponenty muszą być traktowane łącznie i stanowić harmonijną
całość. Stwarza to konieczność opracowania odpowiedniego programu działań
promocyjnych i zintegrowanie go z pozostałymi elementami strategii marketingowej
przedsiębiorstwa.
1.2
Wybór rynku docelowego.
Polem działalności przedsiębiorstwa mogą stać się grupy konsumentów, których
potrzeby są nie zaspokojone lub zaspokojone niezadowalająco. Ustalenie, czy grupy te
mogą stać się opłacalnym rynkiem zbytu oraz decyzje o nakierowaniu aktywności na
określony segment rynku, nazywamy wyborem lub selekcją docelowych segmentów
rynku (selecting the target market's).
Docelowa grupa nabywców winna przede wszystkim dysponować odpowiednią siłą
nabywczą, zapewniając przedsiębiorstwu właściwy poziom sprzedaży i zysku. Pojemność
segmentu stanowi więc ważną przesłankę oceny opłacalności inwestowania kapitału.
Granice akceptowanej pojemności bywają w praktyce bardzo różne i mogą być rozmaicie
oceniane przez poszczególne firmy. Wąski, specjalistyczny wycinek rynku (np.
podzespoły maszyn) może stanowić dostateczne pole dla działalności małego
przedsiębiorstwa, podczas gdy wielka firma uzna go za zupełnie nieodpowiadający jej
celom i możliwościom.
Przedsiębiorstwo winno unikać nastawienia na obsługę konsumentów, którzy z
jakiś względów mogą okazać się nieosiągalni. Na każdym rynku występuje wiele
czynników ograniczających dostępność do poszczególnych segmentów. Barierami mogą
okazać się pewne regulacje prawne, niewystarczające kwalifikacje personelu, brak
nowoczesnej technologii, wysokie marże pośredników i in. W słabiej rozwiniętych krajach
dostępność rynku ograniczona niedorozwojem infrastruktury (np. Źle rozwinięta sieć
dróg, banków, łączności). Analiza powyższych zagrożeń ma istotne znaczenie dla
realizacji doraŹnych i długofalowych celów przedsiębiorstwa.
Z selekcją segmentów rynku wiąże się możliwość wyboru różnych strategii, a
zwłaszcza strategii podziału rynku.
Marketing niezróżnicowany (masowy) zmierza do oferowania jednego produktu dla
całego rynku, a w każdym razie dla większej jego części. Klasycznym przejawem filozofii
niezróżnicowanego marketingu jest znane powiedzenie Henry Forda na temat słynnego
samochodu “Ford T”: “Każdy Amerykanin może mieć dowolny samochód pod warunkiem,
że będzie to Ford T oraz zażądać go w dowolnym kolorze pod warunkiem, żćeby był to
kolor czarny”. Zaletą strategii polegającej na “przemawianiu do wszystkich”, jest przede
wszystkim jej taniość. Niezróżnicowany marketing wykorzystuje zalety ekonomii wielkiej
skali, a więc masowego wytwarzania, masowej dystrybucji i masowej promocji. Pozwala
to na obniżenie kosztów jednostkowych i stosowanie konkurencyjnych cen. Masowy
marketing jest jednak raczej odzwierciedleniem orientacji na produkt niż na zróżnicowane
potrzeby konsumenta. Można go uprawiać w warunkach słabo zdywersyfikowanego
rynku. Traci rację bytu, gdy rosną fundusze swobodnej decyzji, następuje zróżnicowanie
potrzeb a konsumenci skłonni są płacić za zmiany produktu.
Marketing selektywny stosuje większość dużych i średnich firm. Koncentruje się
on zwykle na kilku segmentach, a w przypadku największych przedsiębiorstw może
obejmować niemal cały rynek branżowy. Selektywny marketing wymaga stosowania
odmiennej mieszanki marketingowej (polityki produktu, cen, dystrybucji i promocji) dla
różnych obszarów rynku (wariant “A” dla jednego segmentu rynku, wariant “B” - dla
innego).
Strategia firmy może też polegać na skierowaniu aktywności na jeden lub kilka
bardzo małych fragmentów rynku (niche marketing). Strategia taka bywa uprawiana
przez drobne przedsiębiorstwa, które z racji ograniczonych zasobów muszą ograniczyć
zasięg i profil swojej działalności. Dodatkową szansą dla wąskiej specjalizacji jest
ignorowanie drobnych segmentów przez wielkie przedsiębiorstwa, które wychodzą z
założenia, że nie jest to obiecujące pole dla uzyskania masowych zysków. Orientacja na
sprzedaż specyficznego produktu przeznaczonego na wąski rynek jest także sposobem
zmniejszenia skutków zagrożenia ze strony niebezpiecznych wielkich konkurentów.
1. 3
Ustalanie celów reklamy.
Celem nadrzędnym wszelkich działań reklamowych jest wzrost poziomu
sprzedaży produktów usług. Jednak w zależności od stopnia świadomości istnienia
produktu i jego pozycji na rynku stosowane są różne techniki komunikacji z klientem.
Spośród zasadniczych celów należałoby wymienić:
-
ułatwienie wejścia na rynek z nowym produktem,
-
wskazanie korzyści z użytkowania produktu,
-
pozyskanie nowych, utrzymanie dotychczasowych i odzyskanie
utraconych klientów,
-
nakłonienie konsumentów do wypróbowania nowego produkty,
-
zachęcenie stałych użytkowników do zwiększenia częstotliwości
zakupu,
-
utrwalenie w świadomości konsumentów znajomości marki
produktu,
-
wspieranie działań sprzedawców i dystrybutorów.
Wybór celu reklamy winien opierać się na całościowej analizie bieżącej sytuacji
rynkowej dotyczącej obszaru, w którym się poruszamy. Na przykład, jeśli produkt jest w
fazie dojrzałości i przedsiębiorstwo jest liderem rynkowym oraz jeżeli popularność marki
wśród konsumentów jest mała, to właściwym celem byłoby spowodowanie wzrostu
korzystania z danej marki. Z drugiej strony, jeżeli produkt jest nowy, a przedsiębiorstwo
nie jest liderem na rynku, lecz jego marka posiada przewagę wobec produktu lidera,
wówczas właściwym celem jest przekonanie konsumentów o wyższości danej marki.
1.4
Wybór mediów.
Opracowując założenia kampanii reklamowej firmy wyrobów należy uwzględnić
zarówno specyfikę oferty klienta, jak i aktualną sytuację rynkową.
Istotnym zagadnieniem jest dobór mediów i nasilenia reklamy. Towar intensywnie
promowany jest chętniej i częściej zamawiany przez dealerów (hurtowników i detalistów)
zarówno ze względu na oddziaływanie na nich jak i swego rodzaju gwarantowanie
szybkiego zbytu.
Niewątpliwie wiodącą rolę gra tu ogólnokrajowa sieć telewizyjna. Na drugie
miejsce wysuwa się prasa (codzienna i magazyny ilustrowane). WyraŹnie mniejsze jest
oddziaływanie radia (choć dla działań regionalnych jest również zasadne ze względu na
wyraŹnie niższe koszty).
Telewizja jest uważana za najskuteczniejszą formę docierania do masowego
odbiorcy. Stwarza również warunki do pełniejszego zaprezentowania wizerunku produktu
poprzez operowanie ruchem, kolorami, muzyką. Obecnie - bardzo wysokie w stosunku do
możliwości rynku - koszty tej reklamy zmuszają do bardzo starannego przygotowania
zarówno materiału emisyjnego jak też planowania kampanii (długości materiału,
częstotliwości i pory emisji). Badania “oglądalności” programów stały się podstawą
opracowania cenników emisji. Można postawić jednak tezę, że dla niektórych ofert
towarów równie istotny jak łączna ilość widzów jest profil widowni (płeć, wiek), co w
niektórych przypadkach czyni zasadnym emitowanie materiału reklamowego w innych
porach.
Prasa codzienna jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości istnienia
produktu na rynku. Periodyki, zwłaszcza magazyny ilustrowane, dzięki wysokiej jakości
poligrafii umożliwiają stworzenie trwałych, pozytywnych skojarzeń u odbiorcy.
W chwili obecnej, przy dużym nasyceniu rynku, największą rolę odgrywa właściwy dobór
tytułów. Najwiźkszy wpływ mają na to:
-
profil i formuła pisma,
-
nakład,
-
faktyczna sprzedawalność dostępność,
-
jakość poligrafii,
-
koszt dotarcia,
-
prestiż i społeczny odbiór tytułu.
W reklamie prasowej warto zwrócić uwagę na dużą nośność i możliwości
wykorzystania krypto reklamy - artykułów sponsorowanych. Przy właściwym
wykorzystaniu profilu pisma forma ta daje często lepsze efekty od klasycznej reklamy.
W reklamie radiowej z uporem lansowany jest “ofertowy”, informacyjny typ
reklamy, mimo że badania stwierdzają jego małą skuteczność (spowodowaną ulotnością brakiem możliwości powrotu do zawartej w niej informacji). Nie mniej przy planowaniu
intensywnej kampanii reklamowej warto skorzystać również z tego medium, zwłaszcza
gdy istnieje wspólny wątek tej reklamy ze ścieżką dŹwiękową reklamy telewizyjnej
(doskonałym przykładem jest reklama gumy do żżucia HOLLYWOOD).
W reklamie “promocyjnej” celowe jest również wykorzystywanie form i mediów o
mniejszym zasięgu, lecz kształtujących u potencjalnych klientów pozytywny obraz i
skojarzenia firmy towaru.
Są nimi:
-
systemy OUTDOOR (plakaty wielkoformatowe, tablice
świetlne, akcje plakatowe - w tym plakaty i standy sklepowe napisy i neony itp.),
-
konkursy i gry promocyjne,
-
sponsorowanie programów radiowych i telewizyjnych,
konkursów, krzyżówek itp.,
-
akcje ulotkowe,
-
gratisy i sprzedaże premiowe,
-
reklama na wideokasetach legalnych dystrybutorów (tańsza,
a niekiedy równie nośna jak telewizyjna),
-
reklama filmowa - kinowa.
Przedstawiona powyżej analiza stanowi bazę dla skonkretyzowanych projektów
kampanii reklamowej firmy produktu. Niewątpliwie właściwe jest skorzystanie ze
wszystkich wymienionych form i mediów. Jedynie wielotorowe działania pozwalają na
wyrobienie świadomości marki produktu. Niestety często budżet ogranicza wybór do
mediów o największym zasięgu.
1.5
Proces podejmowania decyzji.
Myślenie o konsumencie i jego potrzebach jako punkcie wyjścia wszelkich działań
na rynku jest podstawą rozpoczęcia kampanii reklamowej. Znajomość postępowania
konsumentów jest niezbędna do opracowania jakiejkolwiek strategii promocyjnej.
Uprzywilejowane miejsce konsumenta w strategii działania przedsiębiorstwa
pociąga za sobą konieczność zrozumienia, że obecni i przyszli klienci są dla firmy
najważniejsi.
Myślenie kategoriami konsumenta wymaga:
-
poznania i zrozumienia istoty potrzeb konsumentów,
-
określenia, za co konsumenci są skłonni płacić,
-
dostrzegania oraz wykorzystania szans i możliwości będących
rezultatem zmian zachodzących w społeczeństwie,
-
zrozumienia, iż naprawdę konsument płaci pensję wszystkim
zatrudnionym w przedsiębiorstwie i decyduje o tym, gdzie rozpoczyna się i
gdzie kończy biznes.
Postępowanie konsumenta na rynku składa się z pięciu faz:
1.
Uświadomienie potrzeby.
2.
Określenie sposobów zaspokojenia potrzeby.
3.
Ocena możliwości a alternatywy wyboru produktów i usług.
4.
Zakup.
5.
Ocena zakupu.
Na postępowanie konsumentów na rynku składa się wiele decyzji i działań. Na
decyzje te wpływa bardzo wiele czynników, które dają podstawę do wyodrębnienia trzech
podstawowych profilów konsumentów:
Profil demograficzno-ekonomiczny konsumentów to ich ilościowa charakterystyka
związana ze stosunkowo prostymi w identyfikacji, pomiarze i analizie takimi elementami,
jak: liczebność, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status rodzinny, dochody i wydatki,
zawód i wykształcenie. Informacje na ten temat dostarczają liczne Źródła statystyczne.
Profil społeczny konsumentów jest wynikiem wpływu takich czynników, jak: kultura,
warstwy społeczne, grupy odniesienia, liderzy opinii, fazy cyklu żżycia rodziny, wzorce
wydatkowania czasu.
Profil psychologiczny konsumentów jest rezultatem oddziaływania takich elementów, jak:
osobowość, postawy i opinie, dostrzeganie ryzyka, motywacje, innowacyjność. Określa to
podstawowe elementy stylu życia, co jest trudne do zmierzenia. Wiele z tych czynników
ma charakter subiektywny, niektóre są skrzętnie ukrywane przed światem zewnętrznym.
Znajomość każdego z wyodrębnionych profilów konsumentów ma ogromne
znaczenie dla poszukiwania oraz określania możliwości i zagrożeń działania
przedsiębiorstwa na rynku oraz dla opracowania kampanii reklamowej firmy.
Korzyści jakie wynikają z zakupu danego produktu to następny element, który
wpływa na podejmowanie decyzji przez konsumenta.
W rzeczywistości konsumenci wybierają określone produkty ze względu na oferowane
przez nich korzyści i tylko za owe korzyści są skłonni płacić.
Do obszarów potencjalnych korzyści oferowanych przez produkty zaliczamy:
-
właściwości funkcjonalne,
-
cenę,
-
opakowanie,
-
markę produktu,
-
reputację producenta lub sprzedawcy,
-
usługi przedsprzedażowe,
-
usługi posprzedażowe.
Korzyści jakie wynikają z nabycia danego dobra zaspokajają potrzeby
konsumentów. Potrzeby natomiast uruchamiają cały proces zakupu.
Potrzeba oznacza stan braku czegoś, dostrzegania różnicy między istniejącym stanem
rzeczy a stanem pożądanym. Produkty i usługi oferowane na rynku są środkami
zaspokajania odczuwanych potrzeb.
Klient nabywa produkt nie dla samego produktu, ale by zaspokoić brak czegoś,
jednak potrzeby, które mają być zaspokojone, muszą zostać wcześniej uświadomione.
Podstawowymi Źródłami uświadomienia określonej potrzeby są:
-
brak produktu,
-
uzyskanie informacji o nowym produkcie,
-
ujawnienie się nowych potrzeb,
-
pojawienie się nowych potrzeb finansowych,
-
zmiana oczekiwań w stosunku do produktu.
Poszczególne potrzeby mogą być sklasyfikowane z punktu widzenia ich ważności.
Wyróżnione na tej podstawie potrzeby wyższego rzędu mogą być zaspakajane dopiero po
zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. Należy jednak pamiętać, że hierarchia potrzeb w
obrębie poszczególnych grup społecznych może być różna.
W działaniach reklamowych powinno więc chodzić o jak najkorzystniejsze
przedstawienie produktu z punktu widzenia potrzeb, które mają być zaspokojone. Podział
potrzeb według kryterium ich ważności nie wyczerpuje sposobów ich klasyfikacji. Ten
podział ma jednak istotne znaczenie praktyczne w marketingu. Najbardziej znaną
klasyfikacją tego typu jest hierarchia potrzeb Maslowa. W działaniach reklamowych
powinno więc chodzić o jak najkorzystniejsze przedstawienie produktu z punktu widzenia
potrzeb, które mają być zaspokojone.
1.6
Reklama a postępowanie konsumentów na rynku.
Podjęcie przez konsumenta decyzji o zakupie produktu nie jest czymś, co
następuje natychmiast, jest to zazwyczaj proces, który trwa. Można w nim wyróżnić
pewne etapy. W zależności od rodzaju produktu, od sytuacji, a nawet od nastroju
człowieka, etapy te trwają dłużej lub krócej. Generalnie w procesie zakupu rozróżnia się
cztery następujące fazy:
-
uświadomienie potrzeby,
-
rozpoznanie sposobów zaspokojenia potrzeby,
-
ocena dostępnych sposobów zaspokojenia potrzeby,
-
zakup i jego ocena.
Oddziaływanie środków masowego przekazu ma ogromne znaczenie w procesie
kształtowania decyzji konsumentów. Każdy ze środków przekazu ma swoje zalety i wady.
Sztuką jest dobranie odpowiedniego środka przekazu do określonej grupy konsumentów
biorąc pod uwagę również charakter produktu. Spośród środków promocji szczególne
miejsce przypada tu akwizycji i reklamie. Spełniają one dwa podstawowe zadania:
-
informują potencjalnych nabywców o oferowanych produktach,
-
wspierają proces sprzedaży.
Warunki skuteczności reklamy:
-
gdy rynek jest duży i zróżnicowany, a zakupu dokonują odbiorcy
finalni (na ogół konsumenci indywidualni),
-
gdy budżet jest na tyle duży, aby pokrywał wydatki na kosztowną
reklamę w środkach masowego przekazu,
-
gdy produkty są relatywnie proste,
-
gdy konkurenci szeroko wykorzystują reklamę w swoich działaniach
promocyjnych,
-
gdy klienci chętnie korzystają ze sprzedaży samoobsługowej.
Telewizja jest uważana za najskuteczniejszą formę docierania do masowego
odbiorcy. Stwarza również warunki do pełniejszego zaprezentowania wizerunku produktu
poprzez operowanie ruchem, kolorami, muzyką.
Obecnie - bardzo wysokie w stosunku do możliwości rynku - koszty tej reklamy zmuszają
do bardzo starannego przygotowania zarówno materiału emisyjnego jak też planowania
kampanii (długości materiału, częstotliwości i pory emisji). Badania “oglądalności”
programów stały się podstawą opracowania cenników emisji. Można postawić jednak
tezę, że dla niektórych ofert/towarów równie istotny jak łączna ilość widzów jest profil
widowni (płeć, wiek), co w niektórych przypadkach czyni zasadnym emitowanie materiału
reklamowego w innych porach.
Należy pamiętać, że nie wszystkie decyzje podejmowane przez konsumentów są
wynikiem długotrwałego zastanawiania i skomplikowanych rozstrzygnięć. Sytuacje
zakupu różnią się znaczeniem, jakie konsumenci przypisują nabywanym produktom. Z
tego punktu widzenia można wyróżnić:
Sytuacje wymagające niewielkiego zaangażowania konsumentów
Charkteryzują się one:
-
poświęceniem zakupom niewielkiej ilości czasu,
-
ograniczonym zakresem poszukiwania informacji o produkcie,
-
dostrzeganiem niewielkich różnic między oferowanymi markami
produktu,
-
relatywnie krótkim okresem użytkowania produktu,
-
niewielkim ryzykiem niefortunnego zakupu,
-
brakiem dysonansu po dokonaniu zakupu.
Producenci i sprzedawcy powinni jednak pamiętać, że w takich sytuacjach postawy
konsumentów często się zmieniają i w związku z tym mają charakter przejściowy. Zakup
produktu tej samej marki jest często rezultatem przyzwyczajenia co wcale nie oznacza
lojalności. Trzeba też pamiętać, że znaczenie reklamy w takich sytuacjach jest ogromne.
Sytuacje wymagające istotnego zaangażowania konsumentów
Charakteryzują się:
-
poświęceniem zakupom znacznej ilości czasu,
-
aktywnym i intensywnym poszukiwaniem informacji o produkcie,
-
dostrzeganiem znacznych różnic między oferowanymi markami
produktów,
-
częstym dysonansem po dokonaniu zakupu.
W takich sytuacjach producenci i sprzedawcy powinni uwzględniać fakt, iż postawy
konsumentów są zazwyczaj dość trwałe i bardzo trudno jest je zmienić. Zakup jest
najczęściej związany ze zjawiskiem lojalności konsumentów wobec marki. W tych
sytuacjach znaczenia działań reklamowych znacznie spada. Przedmiotem decyzji zakupu
mogą być bardzo różne produkty. Generalnie można rozróżnić trzy grupy.
Produkty częstego zakupu (np. żywność, napoje, gazety). Czas i wysiłek związany z
zakupem tych produktów jest bardzo niewielki. Okres planowania zakupu jest bardzo
krótki. Potrzeba w takich sytuacjach jest zaspokajana natychmiast. Produkty o tym
charakterze zakupuje się bardzo często i mają one niewielkie znaczenie dla konsumenta.
Produkty okresowego zakupu (np. ubrania, meble, art. gospodarstwa domowego).
Konsument wkłada w zakup takich produktów więcej wysiłku i dłużej go planuje.
Zaistniała potrzeba zaspokajana jest w dość długim okresie czasu. Produkty tego typu
zakupywane są dość rzadko i z reguły mają duże znaczenie dla nabywcy.
Produkty epizodycznego zakupu (np. luksusowe samochody, projekty domów,
ekstrawaganckie i drogie stroje). Znaczenie tych produktów jest różne dla różnych
konsumentów. Czas i wysiłek też zależy od osobowości dokonującego zakupu. Małą rolę
odgrywa tu też cena produktu, choć zakup jest planowany relatywnie długo.
W procesie zakupu poszczególnej kategorii produktów można wyróżnić cztery
rodzaje decyzji podejmowanych przez konsumenta:
-
decyzje rozważne,
-
decyzje nierutynowe,
-
decyzje nawykowe,
-
decyzje impulsywne.
Decyzje rozważne są związane z sytuacją, gdzie ujawniają się wszystkie fazy
podejmowania decyzji o zakupie. Dość dużo czasu zajmuje wówczas rozpoznanie
sposobów zaspokajania zaistniałej potrzeby oraz ocena dostępnych możliwości wyboru.
Przedmiotem zakupu są najczęściej drogie, złożone technicznie produkty, wobec których
doświadczenia konsumentów są znikome. Zakupowi towarzyszy wysoki stopień ryzyka,
natomiast czas na podjęcie decyzji jest dość długi. Typowymi przykładami decyzji
rozważnych są te, które dotyczą kupna pierwszego samochodu, ważniejszych artykułów
gospodarstwa domowego.
Z decyzjami nierutynowymi mamy do czynienia wtedy, kiedy w podejmowaniu
decyzji występują wszystkie fazy, choć czas poświęcony każdej z nich nie jest tak długi,
jak w przypadku decyzji rozważnych. Decyzje te zazwyczaj dotyczą produktów, które już
kiedyś były nabywane. Stopień ryzyka związanego z zakupem jest umiarkowany, a
rozpatrując alternatywy wyboru bierze się pod uwagę posiadane doświadczenia, presje
czasu oraz znaczenie produktu dla konsumenta. Decyzje nierutynowe pojawiają się
najczęściej przy zakupie mebli, odzieży, wczasów czy wycieczki, upominku.
Decyzje nawykowe dotyczą sytuacji, w których dominuje rutyna i
przyzwyczajenie. Podejmowanie decyzji o zakupie jest proste i nie obejmuje zazwyczaj
wszystkich faz. Czas poświęcony zastanawianiu jest krótki, a dokonywany wybór w
zasadzie bazuje na własnym doświadczeniu konsumenta. Zakupy takich produktów
często się powtarzają, a dostrzegane ryzyko staje się małe lub w ogóle nie występuje.
Nabywane produkty są na ogół dosyć tanie. Dotyczy to produktów codziennego użytku,
nabywanych niemal codziennie.
Wśród decyzji podejmowanych przez konsumentów szczególne miejsce zajmują
decyzje impulsywne, czyli decyzje podejmowane natychmiast pod wpływem
określonego impulsu. Impulsem może być widok nieznanego produktu, okładka
kolorowego czasopisma, niespodziewana obniżka cen, sugestia sprzedawcy lub też
sprzyjający nastrój samego kupującego. Duży wpływ na takie zakupy ma również
reklama. Cechą charakterystyczną tych decyzji jest to, że nie są one wcześniej
planowane. Jak wykazują badania, produkty kupowane pod wpływem impulsu
charakteryzuje najczęściej:
-
niska cena,
-
masowa dystrybucja,
-
sprzedaż w systemie samoobsługi,
-
intensywna reklama,
-
dobre wyeksponowanie w sklepie,
-
niewielkie rozmiary,
-
łatwość przechowywania.
Skupienie uwagi na nabywcach powinno być punktem wyjścia wszelkich działań
reklamowych. Wiedza o konsumencie i jego postępowaniu na rynku jest konieczna do
opracowania skutecznej kampanii reklamowej. Wszelkie bowiem działania firmy w
zakresie reklamy kierowane są właśnie do konsumentów i przez nich oceniane. O tym czy
firma odniesie sukces decydują właśnie konsumenci. Trudno jest bowiem mówić o
jakiejkolwiek działalności gospodarczej tam gdzie nia ma konsumentów skłonnych
nabywać oferowane produkty lub usługi.
Download