4. Miejsce i termin składania ofert

advertisement
Gdańsk, 08.06.2015
Narzędzia Sp. z o.o.
ul. Generała Hallera 169
80-416 Gdańsk
Do: Wszystkich
zainteresowanych
ZAPYTANIE OFERTOWE 01/06/2015
Dotyczy projektu pt.:
„Systemy pneumatyczne z odzyskiem ciepła, mobilny i stacjonarny serwis pneumatyki
oraz informatyzacja wewnętrzna firmy szansą na zwiększenie pozycji konkurencyjnej
Narzędzia Sp. z o.o.”,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP, 1.1. Mikro, Małe i Średnie
przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa)
na realizację zadania: „Zakup wyposażenia do specjalistycznego samochodu serwisowego”
1. Cel
Celem niniejszego zapytania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania wskazanego w
preambule. Niniejszy dokument zawiera specyfikację przedmiotu zapytania ofertowego, opis
oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.
2. Warunki formalne postępowania ofertowego
NARZĘDZIA SP. Z O .O. dokona wyboru Dostawcy na podstawie ofert złożonych zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. Przez formę
pisemną NARZĘDZIA SP. Z O .O. rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w
sprawach zapytania ofertowego.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi NARZĘDZIA SP. Z O .O. i zostały podane
wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są
własnością NARZĘDZIA SP. Z O .O. Zawartość dokumentu ma charakter poufny i nie może być ujawniona
osobom trzecim bez wcześniejszej zgody NARZĘDZIA SP. Z O .O..
NARZĘDZIA SP. Z O .O. zastrzega sobie prawo do rezygnacji z procesu postępowania ofertowego,
dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do
części lub całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy z więcej, niż jednym dostawcą
wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu
złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Złożona oferta musi obejmować cały przedmiot zapytania ofertowego.
Zaoferowane rozwiązania muszą być fabrycznie nowe
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Każdy z Oferentów otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od projektu.
3. Format oferty
Oferta powinna być kompletna i zawierać wycenę oraz opis przedmiotu zamówienia zgodny ze
specyfikacją wymogów technicznych zapytania ofertowego. Wycena powinna być dokonana w cenach
netto w złotych polskich. NARZĘDZIA SP. Z O .O. dopuszcza składanie ofert również w euro, dolarach
amerykańskich oraz frankach szwajcarskich.
Oferta musi zostać sporządzona na wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w
imieniu oferenta.
W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji oraz warunki płatności.
W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (minimum 90 dni) i dane osoby kontaktowej.
4. Miejsce i termin składania ofert
Oferty prosimy składać email’em lub opcjonalnie w jednym papierowym egzemplarzu do dnia 24.06.2015
roku na adres:
NARZĘDZIA SP. Z O.O.
UL. GENERAŁA HALLERA 169
80-416 GDAŃSK
[email protected]
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie oferty udzielać będzie:
Karolina Labuda, Tel.501-037-027
5. KRYTERIA WYBORU OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OCENY OFERTY.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena oferty
- 100%
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:
P= Co * 100%
Gdzie:



Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 100.
Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania przedmiotu zamówienia.
Ad.1 Dla kryterium "cena oferty" oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia
otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według zaproponowanej
ceny (za każde 1 zł 0,0001 punktu mniej)
Co = 100 + ((Najniższa zaproponowana cena – cena porównywanej oferty) * 0,0001)
6. Przedmiot zapytania ofertowego
1.Zabudowa strony lewej samochodu – zabudowana listwą PCV z pasem mocowania ładunku, listwami
stalowymi z pasami do mocowania ładunków, blachą ALU perforowaną i uchwytem na przewody i węże.
Strona lewa - szafki narzędziowe z szufladami z blatem serwisowym z drewna o długości ok. 2500mm
plus podświetlenie blatu roboczego.
2.Zabudowa strona prawa –zabudowa samochodowa warsztatowa wraz z blatem roboczym,uchwytem na
spray, listwami stalowymi z pasami do mocowania ładunku, blachą ALU perforowaną i oświetleniem
blatu roboczego.
Strona prawa - dół szafki narzędziowe, powyżej perforowana ściana z uchwytami na ok. 10 narzędzi
pneumatycznych, oraz wzorcowa instalacja pneumatyki. z zaworami do podłączenia.
3. Ściana grodziowa i sufit powinny posiadać listwy stalowe z pasami do mocowania ładunku i oświetlenia
przedziału warsztatowego w czterech punktach.
4.Sprężarka śrubowa wraz z wyposażeniem -1 szt.
Sprężarka o wydajności min. 120m3/h; ustawiona poprzecznie za przegrodą kabinową (może być
kaskada dwóch sprężarek śrubowych)
Osuszacz ziębniczy powietrza, stacja uzdatniania powietrza
Zbiornik wyrównawczy 270l;
Wyposażona w falownik
Mocowanie na podłodze z możliwością przeniesienia na zewnątrz.
Samochód powinien być wyposażony w instalacje pneumatyczną z zaworami i szybkozłączkami
5.Komplet narzędzi do samochodu serwisowego w skład , którego wchodzą
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Zestaw narzędzi podstawowych -2kpl
Szczypce do pierścieni osadczych ( w skład 1 kpl wchodzi 8 szt. szczypiec) – 2 kpl.
Klucz dynamometryczny -2 szt.
Zestaw kluczy ampułkowych -2kpl
Zestaw ściągaczy -2kpl
Zestaw ściągaczy wewnętrznych -2 kpl.
Zestaw wkrętarek -4 kpl
Laserowy tachometr optyczno-stykowy -1 szt
Zestawy pomiarowe do badania efektywności energetycznej sprężarkowi w zakładach
przemysłowych – 1 kpl
Imadło obrotowe -1 szt.
6.Wózek narzędziowy (serwisowy) wyposażony w :
a). Zestaw do kalibracji kluczy dunamometryvcznych i udarowych o zakresie od 0-4 Nm do 1200 Nm
(gniazda robocze sześciokąt 1/4", kwadrat 1/4", 3/8" i 1/2") w komplecie wraz z mobilna stacją
komputerową (laptop, drukarka, instalacja) umożliwiająca wydruk protokołów.
b) Miernik uniwersalny
c) Miernik do pomiaru izolacji narzędzi elektrycznych wraz z oprogramowaniem
Cena oferty powinna zawierać również usługę montażu całości
Wyposażenie będzie montowane w samochodzie marki Mercedes Sprinter 316 CDI Furgon 3665 mm ,
Baumuster 9066331
7. Warunki realizacji
Oferowany towar musi być fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Sugerowana data dostarczenia oferowanych narzędzi i urządzeń nie powinna przekroczyć 60dni
roboczych od momentu złożenia zamówienia, chyba, że strony ustalą inaczej. Po wcześniejszych
ustaleniach istnieje możliwość dostawy oferowanych narzędzi w kilku transzach.
8. Specyfikacja wyceny
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków cenowych i harmonogramu płatności z
wybranymi Oferentami.
Download