Rozstrzygnięcie - część 2 - LED-POL

advertisement
Bielsko-Biała, dnia 19 czerwca 2017 r.
Dot. Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Dostawa: systemu ERP, relacyjnej bazy danych, narzędzia
programistycznego umożliwiającego generowanie skomplikowanych zapytań do baz danych i prezentację
wyników w postaci graficznej, narzędzia programistycznego umożliwiającego uzyskiwanie dostępu do serwera,
jak również realizacja usług doradczych związanych z analizą przedwdrożeniową i wdrożeniem systemu ERP oraz
przeprowadzeniem testów procesów i przygotowaniem bazy produkcyjnej, a także usługi szkoleń operatorskich
z funkcjonowania modułów ERP” znak: ZO/01/06/2017.
LED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA z siedzibą w BielskuBiałej (43-300) przy ul. Gen. J. Kustronia 40 (Zamawiający) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa: systemu ERP, relacyjnej bazy danych, narzędzia
programistycznego umożliwiającego generowanie skomplikowanych zapytań do baz danych i prezentację
wyników w postaci graficznej, narzędzia programistycznego umożliwiającego uzyskiwanie dostępu do serwera,
jak również realizacja usług doradczych związanych z analizą przedwdrożeniową i wdrożeniem systemu ERP oraz
przeprowadzeniem testów procesów i przygotowaniem bazy produkcyjnej, a także usługi szkoleń operatorskich
z funkcjonowania modułów ERP” w zakresie Części 2 – Relacyjna baza danych.
Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w treści zapytania ofertowego
jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę:
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA
Al. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego
i nie podlega odrzuceniu. Wyboru oferty dokonano ze względu na Kryterium nr 1: cena – 70 %, Kryterium nr 2: Czas
realizacji zamówienia - 30%
Oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów - 100 pkt, w tym za:
1) Kryterium nr 1: 70 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.1. Rozdziału 2 zapytania ofertowego,
2) Kryterium nr 2: 30 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.2. Rozdziału 2 zapytania ofertowego
oraz według zasad określonych w pkt 9.2.2.1. – 9.2.2.3 Rozdziału 2 zapytania ofertowego,
Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.
Download