UMOWA nr SG - Sąd Okręgowy w Koninie

advertisement
UMOWA nr SG. 153-1/15
na świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz Sądu
Okręgowego i Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Koninie
zawarta w dniu ………………… r. w Koninie
pomiędzy:
Sądem Okręgowym w Koninie, ul. Energetyka 5, 62-510 Konin,
reprezentowanym przez p.o. Dyrektora – Ewę Kamińską
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez ……………………………………………...
zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy tj.: wykonywanie
badań lekarskich i profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Sądu Okręgowego
i Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Koninie.
2. Zakres badań lekarskich i profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmuje:
2.1 wykonywanie badan wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy
i wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 30 maja
1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm) w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
2.2 ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia pracownika i zagrożenia
występujące w miejscu pracy.
3. Badania profilaktyczne będą dotyczyć w szczególności badań:
3.1 okulistycznych (w tym komputerowe badanie wzroku),
3.2 diagnostycznych (EKG, RTG klatki piersiowej),
3.3 laboratoryjnych (morfologia z rozmazem, OB., mocz, cukier, cholesterol).
Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe
specjalistyczne badania konsultacyjne oraz inne badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy
termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że
jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub
pracownika. Badania te zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy
dołączonym do faktury VAT.
4. Organizacja świadczenia usług lekarskich:
4.1 badania wstępne, okresowe, kontrolne, Wykonawca przeprowadzi na podstawie skierowania,
4.2 na skierowaniu Zamawiający wypisze czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe dla zdrowia
występujące na danym stanowisku,
4.3 rejestracja pracowników do lekarza medycyny pracy odbywać się będzie w godzinach pracy
gabinetu. Rejestracji na konkretną godzinę można będzie dokonać osobiście, telefonicznie, a także
za pośrednictwem innej osoby,
4.4 rejestracja pracowników do lekarza medycyny pracy pod numerem …………………w dniach
………………..
4.5 wyniki badań laboratoryjnych powinny być gotowe do odbioru w dniu pobrania materiału.
5. Badania pracowników Zamawiającego dla pięciu i więcej osób odbywać się będą w gabinecie
lekarskim w siedzibie Sądu Okręgowego w Koninie, a w przypadkach indywidualnych w siedzibie
Wykonawcy poza obowiązującą w przychodni kolejnością.
6. Wykonawca zapewni wykonywanie wszystkich zleconych badań w jednej placówce.
§2
1. Wykonawca po zakończeniu profilaktycznego badania lekarskiego osoby kierowanej,
niezwłocznie przekaże tej osobie jeden egzemplarz orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia
lekarskiego wraz z wynikami badań), a drugi prześle Zamawiającemu.
Orzeczenie musi jednoznacznie stwierdzać czy istnieje/ą:
a) brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy,
b) konieczność dostosowania stanowiska pracy do szczególnych wymagań zdrowotnych
pracownika,
c) konieczność pracy pracownika w okularach korekcyjnych podczas obsługi monitora
ekranowego,
d) utrata przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,
e) konieczność przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego
wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika,
f) objawy u pracownika wskazujące na powstawanie choroby zawodowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej osób
objętych badaniami lekarskimi, o których mowa w § 1 ust. 2 przez okres obowiązywania umowy.
3. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże dokumentację medyczną, o której mowa
w ust. 2, wskazanej przez Zamawiającego jednostce organizacyjnej służby medycyny pracy i w
terminie przez niego określonym.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31 stycznia 2016 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie profilaktycznych badań lekarskich ustala się według
zaakceptowanej oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca
gwarantuje, że ceny jednostkowe poszczególnych badań nie ulegną zmianie w czasie
obowiązywania umowy.
2. Wykonawca sporządza raz w miesiącu imienny wykaz przebadanych osób wraz ze wskazaniem
wykonanych usług medycznych, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.
3. Faktury VAT wystawiane będą na Sąd Okręgowy w Koninie.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury VAT.
§5
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację
przedmiotu umowy są:
- ze strony Zamawiającego - …………………, tel. ………………,
- ze strony Wykonawcy
- ……………..……, tel. ……………..,
§6
1. Do kwestii nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, w szczególności dotyczące realizacji dostawy,
zapłaty kar, odszkodowań, odsetek, a także związane z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji lub
rękojmi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Zmiany postanowień umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.
Załączniki:
Nr 1 –
Oferta Wykonawcy z dnia
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards