aktywa

advertisement
AKTYWA
PASYWA
A.
Aktywa trwałe
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Wartości materialne i prawne
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
2. Wartość firmy
(wielkość ujemna)
3. Inne wartości niematerialne i prawne
III. Udziały (akcje) własne wielkość ujemna
4. Zaliczki na wartości materialne i prawne
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
II. Rzeczowe aktywa trwałe
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
1. Środki trwałe
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
a) Grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
gruntu)
VIII. Zysk (strata) netto
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
c) urządzenia techniczne i maszyny
(wielkość ujemna)
d) środki transportu
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
e) inne środki trwałe
I. Rezerwy na zobowiązania
2.
Środki trwałe w budowie
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3.
Zaliczki na środki trwałe w budowie
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
III. Należności długoterminowe
- długoterminowa
1. Od jednostek powiązanych
- krótkoterminowa
2. Od pozostałych jednostek
3. Pozostałe rezerwy
IV. Inwestycje długoterminowe
- długoterminowe
1. Nieruchomości
- krótkoterminowe
2. Wartości niematerialne i prawne
II. Zobowiązania długoterminowe
3. Długoterminowe aktywa finansowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) w jednostkach powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
b) w pozostałych jednostkach
a) kredyty i pożyczki
4. Inne inwestycje długoterminowe
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
c) inne zobowiązania finansowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
d) inne
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
B.
Aktywa obrotowe
I. Zapasy
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
1. Materiały
- do 12 miesięcy
2. Półprodukty i produkty w toku
- powyżej 12 miesięcy
3. Produkty gotowe
b) inne
4. Towary
2. Wobec pozostałych jednostek
5. Zaliczki na dostawy
a) Kredyty i pożyczki
II. Należności krótkoterminowe
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1. Należności od jednostek powiązanych
c) inne zobowiązania finansowe
2. Należności od pozostałych jednostek
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
III. Inwestycje krótkoterminowe
- do 12 miesięcy
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
- powyżej 12 miesięcy
a) w jednostkach powiązanych
e) zaliczki otrzymane na dostawy
- udziały i akcje
f) zobowiązania wekslowe
- inne papiery wartościowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
- udzielone pożyczki
świadczeń
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
h) z tytułu wynagrodzeń
b) w pozostałych jednostkach
i) inne
- udziały i akcje
3. Fundusze specjalne
- inne papiery wartościowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
- udzielone pożyczki
1. Ujemna wartość firmy
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- długoterminowe
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- krótkoterminowe
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA RAZEM
BILANS
Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym, zawierającym informacje o stanie
majątku i kapitałów oraz sytuacji materialnej organizacji. Bilans sporządza osoba
odpowiedzialna za księgowość, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych. Bilans jest
prezentowany w formie tabeli, w której po lewej stronie wykazywane są AKTYWA(majątek
jakim dysponuje przedsiębiorstwa), a po prawej stronie PASYWA(źródła finansowania
aktywów). Suma aktywów i suma pasywów musi się bilansować, czyli kwoty te muszą być
identycznie. Zarówno pasywa jak i aktywa wykazywane są w bilansie w dwóch wartościach na początek i na koniec roku obrotowego. Zazwyczaj bilans sporządza się za dany rok
obrotowy. Rokiem obrotowym może być rok kalendarzowy, albo tez można przyjąć inny zakres
np. od września do września.
Bilans winien być opracowany po zaksięgowaniu wszystkich zdarzeń dotyczących danego
okresu, po przeprowadzeniu weryfikacji sald majątku trwałego i obrotowego oraz sald
kapitałów i zobowiązań.
Łączna wartość wszystkich składników majątku musi być równa wszystkim składnikom źródeł
ich pochodzenia, ponieważ każdy składnik majątku winien być finansowany z określonego
źródła. Ogólna suma aktywów równa się więc w bilansie ogólnej sumie pasywów.
:
.
AKTYWA- bilansu to różnego rodzaju składniki majątkowe, różniące się między sobą
postacią, cechami fizycznymi i użytkowymi, okresem eksploatacji i stopniem zużycia, są to
kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe
w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści
ekonomicznych. W aktywach znajdują się składniki, które przedstawiają wartość gospodarczą.
Wartości niematerialne i prawne -są to prawa majątkowe nadające się do
gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, np. prawa autorskie,
prawa do projektów, wynalazków, znaków towarowych, koszty organizacyjne, patenty
itd.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się także nabyta wartość firmy oraz
koszty zakończonych prac rozwojowych.
Rzeczowe aktywa trwałe- np. środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok np., nieruchomości (grunty, prawo użytkowania
wieczystego gruntu, budowle i budynki, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego ,maszyny ,
urządzenia, środki transportu i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych,
oraz inwentarz żywy). Każdy tzw. środek trwały o wartości jednostkowej powyżej 3,500
zł. - np. sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe - jest elementem rzeczowych
aktywów trwałych. Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe, kompletne , zdatne do
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Środki trwałe w budowie-zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich
budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
II. Należności długoterminowe -należności z tytułu dostaw i usług, które stają się
wymagalne powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
IV. Inwestycje długoterminowe -nie użytkowane przez organizację, a nabyte dla
osiągnięcia korzyści nieruchomości, a także udziały, akcje czy inne papiery wartościowe,
udzielane pożyczki, itd.
Inwestycje są to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie
odsetek, dywidend(udziałów w zyskach)lub innych pożytków w tym również w transakcji
handlowej.
aktywa finansowe - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty
kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu
prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany
instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach,
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - kwoty pieniężne należne organizacji,
od osób fizycznych lub prawnych z tytułu rozliczeń z odbiorcami oraz z tytułu rozliczeń z
pracownikami i z budżetem.
B. Rzeczowe aktywa obrotowe-materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby,
wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe(wyroby i usługi)zdatne
do sprzedaży, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie
nieprzetworzonym, są to także środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie,
należności od dostawców, zapasy czy inne należności. Majątek ten wchodzi bezpośrednio
do procesu gospodarczego i podlega stałym przemianom, dokonując obrotu i wraca do
postaci wyjściowej – środków pieniężnych.
ZAPASY-na zapasy składają się materiały zużywane w toku produkcji, towary
przeznaczone do handlu w przedsiębiorstwach, które tym się zajmują, jak i wyroby
gotowe, wyprodukowane i czekające na sprzedaż. Zapasy wyceniane są albo w cenach
zakupu, jeżeli odnoszą się do towarów i materiałów albo w kosztach wytworzenia w
odniesieniu do wyrobów gotowych.
II Należności krótkoterminowe- ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub
część należności z innych tytułów nie zaliczanych do aktywów finansowych, a które stają
się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne - np. banknoty i monety pozostające w kasie, środki pieniężne
pozostające na rachunkach bankowych - również na rachunkach lokat, czeki i weksle.
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - koszty poniesione w okresie
sprawozdawczym, a dotyczące późniejszego okresu np. organizacja wykupiła roczną
polisę ubezpieczeniową na okres od lipca do lipca. Polisa w całości zostanie zapłacona w
momencie zawarcia umowy czyli w lipcu. Do kosztów (w znaczeniu rachunkowym)
danego roku będzie zaliczona wartość polisy za okres od lipca do grudnia. Do rozliczeń
międzyokresowych czynnych będzie zaliczona kwota polisy za okres od stycznia do lipca
kolejnego roku. Kwota ta będzie wykazana w bilansie.
PASYWA- Są to źródła finansowania środków gospodarczych: fundusze własne, rezerwy,
zobowiązania długo i krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów.
A. Fundusze własne- przedstawiają prawo właścicieli , wkład właścicieli do majątku
przedsiębiorstwa
I. Fundusz statutowy- stanowi wartość funduszu założycielskiego, który może być
powiększany z dodatniego wyniku finansowego.
V . Fundusz z aktualizacji wyceny - wartość funduszu z aktualizacji wyceny środków
trwałych
IX Wynik finansowy netto za rok obrotowy - to różnica między przychodami i kosztami.
Wynik ma wartość dodatnią w przypadku, gdy przychody są większe niż koszty (nadwyżka
przychodów nad kosztami) lub wartość ujemną w przypadku, gdy koszty są większe niż
przychody.
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA-wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
wiarygodnie określonej wartości , które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych aktywów jednostki.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - np. z tytułu udzielonych
gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania
sądowego, na podatek dochodowy, itd.
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne- na zobowiązania
krótkoterminowe składają się wyemitowane przez spółkę bony komercyjne, zaciągnięte
krótkoterminowe kredyty i pożyczki, zobowiązania budżetowe( np. podatki ZUS ) jak
również zobowiązania wobec dostawców towarów i materiałów używanych do produkcji i
zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego. jest to ogół zobowiązań z tytułu
dostaw i usług, które staja się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania finansowe - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do
wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną
jednostką, na niekorzystnych warunkach,
3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania - rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania.
REZERWY-zobowiązania których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
IV. Rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów - rozliczenie przychodów - rozliczenie
przychodów podlegających rozliczaniu w czasie
2.Inne rozliczenia międzyokresowe.
Uproszczona struktura bilansu
AKTYWA
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Suma bilansowa aktywów
Sposób zaangażowania
Kapitałów
PASYWA
Kapitały własne
Kapitały obce
długoterminowe
krótkoterminowe
Suma bilansowa pasywów
Źródła pochodzenia
Kapitałów
AKTYWA
PASYWA
A.
Aktywa trwałe
I. Wartości materialne i prawne
5. Koszty zakończonych prac rozwojowych
6. Wartość firmy
7. Inne wartości niematerialne i prawne
8. Zaliczki na wartości materialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Środki trwałe
f) Grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu)
g) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
h) urządzenia techniczne i maszyny
i) środki transportu
j) inne środki trwałe
4.
Środki trwałe w budowie
5.
Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
4. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
5. Nieruchomości
6. Wartości niematerialne i prawne
7. Długoterminowe aktywa finansowe
c) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
d) w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
8. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4. Inne rozliczenia międzyokresowe
B.
Aktywa obrotowe
I. Zapasy
6. Materiały
7. Półprodukty i produkty w toku
8. Produkty gotowe
9. Towary
10. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne wielkość ujemna
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
e) kredyty i pożyczki
f) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
g) inne zobowiązania finansowe
h) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
c) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
d) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
j) Kredyty i pożyczki
k) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
l) inne zobowiązania finansowe
m) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
n) zaliczki otrzymane na dostawy
o) zobowiązania wekslowe
p) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
q) z tytułu wynagrodzeń
r) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA RAZEM
Download