UMOWA Nr

advertisement
UMOWA Nr.........../20.....
o świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy
zawarta w dniu ................................
w Warszawie pomiędzy:
m.st. Warszawa, pl. Bankowy 3/5 w Warszawie 00-950, NIP 525-22-48-481 reprezentowane
przez:
............................................................................................ – dyrektora
.............................................................................. na podstawie pełnomocnictwa nr
................................................ Prezydenta m.st. Warszawy z dnia .............................. zwanym
dalej Zleceniodawcą,
a
nazwa/siedziba..............................................................................................................................
..............
CEIDG/KRS ..................................................NIP .....................................................................,
Regon ................................................................ reprezentowany/a przez:
.......................................................................... - .....................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
Umowa na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (DzU z 2015 r., poz. ..................... z późn. zm.) została zawarta poza trybem
ustawy.
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
zgodnie z art. 229 § 1, 2, 5 kodeksu pracy oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich (...) DzU z 1996r.
Nr
69,
poz.
332
dla
pracowników
zatrudnionych
w
................................................................................................... z siedzibą w Warszawie przy
ul. .................................................oraz kandydatów do pracy.
§2
1. Przedmiot umowy w szczególności obejmuje wykonywanie badań wstępnych,
okresowych, kontrolnych wymaganych przez Kodeks pracy i wykonywanych przez
lekarza z zakresu medycyny pracy.
2. Przedmiot umowy wykonywany będzie w siedzibie Wykonawcy przy ul.
........................................................ w Warszawie, tel. .......................................... przez
lekarzy spełniających wymogi kwalifikacyjne określone przepisami ogólnie
obowiązującymi.
1
§3
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) świadczenia usług medycznych dla pracowników zatrudnionych przez Zleceniodawcę
zgodnie z zakresem świadczeń oraz w terminach przyjęć lekarzy określonych w
załączniku nr 1 do umowy,
2) prowadzenia ewidencji osób skierowanych przez Zleceniodawcę,
3) wykonywania indywidualnych badań w terminach określonych z lekarzem,
4) wydawania zaświadczeń o zdolności do pracy osobom, których dotyczą badania w
celu przekazania ich Zamawiającemu.
§4
1. Wykonawca będzie przyjmował pracowników kierowanych na badania na podstawie
skierowania wydanego indywidualnie dla każdej osoby przez Zleceniodawcę.
2. Skierowanie będzie zawierać:
a) określenie rodzaju badania,
b) dokładne dane osoby kierowanej na badanie (imię, nazwisko, datę urodzenia, Pesel,
adres zameldowania),
c) dane miejsca pracy,
d) opis stanowiska pracy, na którym pracownik jest lub będzie zatrudniony, w tym
informację o czynnikach szkodliwych i warunkach uciążliwych występujących na
danym stanowisku pracy.
§5
Zleceniodawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny
warunków pracy,
b) przekazywania informacji nt. występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uciążliwych wraz z wynikami badań i pomiarów tych czynników,
c) udostępniania dokumentacji wyników kontroli w części dotcyzącej ochrony zdrowia.
§6
1. Wykonawca, w zależności od wyniku badania wyda odpowiednie orzeczenie lekarskie –
zaświadczenie, o którym mowa w art. 43, 55, 179, 201, 230, 231 kodeksu pracy oraz cyt.
wyżej rozporządzenia z 30 maja 1996 r. Wzór zaświadczenia określają przepisy ogólnie
obowiązujące – załącznik nr 2 do rozporządzenia MziOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
..................................
2
2. Wykonawca zaświadczenie przekazuje
..................................................................... .
pracownikowi
i
(nazwa
szkoły)
§7
1. Za należytą realizację przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie obliczone wg cen podanych w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie płatne na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT oraz dołączonej specyfikacji wg wzoru określonego w załączniku
nr 3 do umowy.
3. Rozliczenie za okres od stycznia 2017 r. do listopada 2017 r. będzie następować na
podstawie faktur VAT wystawionych do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
płatnych przez Zleceniodawcę w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
4. Faktura za grudzień 2017 r. zostanie wystawiona do 24. dnia miesiąca i zapłacona do 31
grudnia 2017 r.
5. Zapłata nastąpi przelewem na konto ..................................................................
6. Za datę zapłaty uważa się datę sporzadzenia polecenia przelewu przez Zleceniodawcę.
7. Nabywcą jest m.st. Warszawa , pl. Bankowy 3/5 dane jak wyżej.
8. Płatnikiem/odbiorcą jest ...................................................................................
§8
Osoby do kontaktów:
Wykonawcy: ....................................................... tel. ..........., mejl ..........................
Zleceniodawcy ……………………………… tel …………………… mejl…………………
§9
1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku
nierozpoczęcia badań w terminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia się
pracownika z prawidłowo wystawionym skierowaniem w wysokości
10 złotych.
2. Zleceniodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższajacego karę umowną do pełnej wysokości szkody.
§ 10
1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3
3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Zleceniodawca zalega z zapłatą wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
4. Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca rażąco niewykonuje przedmiotu umowy.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w
szczególności dane indentyfikujące przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (DzU z 2016 r., poz. 1764).
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie cyt. ustawy zawartych w niniejszej
umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, a także
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dane w zakresie firmy.
§ 13
1. Wszelkie kwestie sporne pojawiające się na tle realizacji niniejszej umowy, strony
zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych uzgodnień i porozumień.
2. W przypadku nieosiągnięcia kompromisu, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby odbiorcy faktury.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym, dla każdej ze
stron.
Zleceniodawca
Wykonawca
4
Załącznik Nr 1 do umowy (przykładowy) treść tego załącznika powinien ustalić wykonawca ze
szkołą
Zakres świadczeń:
1. badania profilaktyczne wykonywane przez lekarza uprawnionego:

wstępne,

okresowe,

kontrolne,
2. przeprowadzanie badań:

laryngologicznych,

okulistycznych,

neurologicznych,

innych lekarzy specjalistów, w zależności od zajmowanego stanowiska pracy,

laboratoryjnych,

radiologicznych,

innych diagnostycznych,
3. badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego,
4. prowadzenie ewidencji osób kierowanych przez Zamawiającego,
5. wydawanie zaświadczeń i orzeczeń lekarskich, o zdolności do pracy osobom kierowanym
przez Zamawiającego.
TERMINY PRZYJĘĆ:
5
Załącznik nr 2
Cennik
UWAGA !!!!
DO UMOWY NALEŻY DOŁĄCZYĆ CENNIK JAKO ZAŁĄCZNIK NR 2
6
Załącznik Nr 3 do umowy
Specyfikacja wykonanych usług
Lp. Imię i Nazwisko osoby
PESEL
Data badania
Rodzaj usługi
Cena usługi w zł
kierowanej na badania
1.
2.
3.
RAZEM
7
8
9
Download