omianki, dnia 21

advertisement
Łomianki, dnia ……….. r.
UMOWA WARUNKOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI USŁUGI
W RAMACH PROGRAMU WZÓR NA KONKURENCJĘ
Koherentna z regulaminem konkursu ogłoszonym w roku 2016, w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”
Zawarta w Łomiankach, dnia …………… r. pomiędzy:
Podmiotem: PZ Cormay S.A.
05-092 Łomianki
ul. Wiosenna 22,
reprezentowaną przez pełnomocników
- Prezes Zarządu Janusz Płocica
- Wiceprezes Zarządu Wojciech Suchowski
zwanym dalej: „Zamawiającym”
a
Podmiotem: …………….
ul. ………………………………
…………… ………………
Reprezentowanym przez:
- …………………………………………………….
zwanym dalej: „Wykonawcą”.
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej
na audycie wzorniczym, na bazie załączonej oferty Wykonawcy do postępowania
ofertowego i dokumentacji szczegółowych warunków zamówienia - SIWZ PZ Cormay
S.A. – postępowanie „Wzór na Konkurencje w trybie zapytania ofertowego (SIWZ) z
dnia 20.09.2016.
Strona 1 z 7
2. Każda ze stron zobowiązana będzie do świadczenia obowiązków określonych
postanowieniami niniejszej umowy pod warunkiem uzyskania informacji o
dofinansowaniu na realizację usługi w ramach programu PARP Etapu I działania 1.4
„Wzór na konkurencję” POPW przez Zamawiającego i zgodnie z „Harmonogramem
realizacji audytu wzorniczego”.
3. W przypadku nie przyznania dofinansowania lub rezygnacji przez Zamawiającego z
otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie
do dnia 30.07.2017r. niniejsza umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią
inaczej.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu żadnej ze stron nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia związane z postanowieniami niniejszej umowy.
5. Miejscem realizacji umowy są oddziały firmy PZ Cormay S.A. Lublin 20-150 ul.
Rapackiego 19 abc oraz Marynin 61a, 21-030 Motycz, gmina Konopnica woj. Lubelskie.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii
wzorniczej ujęty został w harmonogramie realizacji audytu wzorniczego, będącym
załącznikiem do umowy.
§2
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych
dokumentów jak i przekazania wszelkich niezbędnych informacji związanych i
niezbędnych do realizacji usługi wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
a) Szczegółowe wskazanie zakresu przedmiotu umowy,
b) Szczegółowe wyspecyfikowanie oczekiwań, efektów, funkcjonalności itp.
c) Przekazanie wszystkich danych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
d) Udzielenie bieżących informacji związanych z realizacją projektu bez zbędnej
zwłoki.
e) Udzielenie dostępu za autoryzacją do zasobów Zamawiającego i miejsc
wykonywania działalności gospodarczej, niezbędnych do wykonania przedmiotu
audytu przez Wykonawcę.
f) Wskazanie osób ze strony Zamawiającego do współpracy przy realizacji audytu i
opracowania strategii wzorniczej.
3. Zamawiający zobowiązany jest do realizacji swoich obowiązków w terminie 30 dni
licząc od dnia przystąpienia Zamawiającego do realizacji zadania, zgodnie z § 1 ust. 2,
ust.3 niniejszej umowy.
§3
OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Strona 2 z 7
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a. Opracowanie i wykonanie przedmiotu usługi opisanego w Załączniku 1 do
umowy zwanego SIWZ PZ Cormay S.A. – postępowanie „Wzór na Konkurencje
w trybie zapytania ofertowego (SIWZ) z dnia 20.09.2016 w szczególności w
punkcie 2 „Opis i wymagania przedmiotu zamówienia” w korelacji z wnioskiem
o dofinansowanie w ramach programu PARP do Etapu I działania 1.4 „Wzór na
konkurencję” POPW, a także zgodnie z zatwierdzonym przez strony
„Harmonogramem realizacji audytu wzorniczego”,
b. Przygotowania raportu z wykonanej usługi zgodnie z obowiązującym,
uzgodnionym przez strony wzorem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji swoich obowiązków w terminie do 30 dni
od daty przystąpienia Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z
§ 1 ust. 3 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu
Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do
Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;
4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z
wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na
konkurencję” POPW;
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z
Zamawiającym;
6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej
zgłoszonych przez instytucję pośredniczącą PARP i wykonania zaleceń pod rygorem
nienależytego wykonania umowy;
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami
działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.
8. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności pozwalające
mu na świadczenie usług objętych niniejszą umową.
9. Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności w wykonywaniu umowy oraz do
zachowania tajemnicy, co do faktów, o których dowiedział się przy wykonywaniu tejże
umowy zarówno podczas jej trwania jak i po jej zakończeniu.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z najwyższą
starannością, z wykorzystaniem wszelkich posiadanych umiejętności.
11. Wykonawca wykona usługę wyłącznie przez ekspertów wymienionych w złożonej
ofercie wraz z przypisaniem osób do poszczególnych działań.
a) Imię i Nazwisko …………….. – zadania ………………………………….
b) Imię i Nazwisko …………….. – zadania ………………………………….
c) Imię i Nazwisko …………….. – zadania ………………………………….
Strona 3 z 7
§4
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. ….. miesięcy, licząc od dnia jej podpisania
z ograniczeniami zawartymi w Par. 1.
2. Terminy realizacji przedmiotu umowy określać będzie Harmonogram ustalony z
Zamawiającym, który stanowi załącznik do umowy. Planowany termin realizacji
określony harmonogramem może zostać każdorazowo przesunięty na wniosek
Zamawiającego.
3. Umowa może zostać zmieniona w każdym czasie za zgodą stron, o ile zmiany nie
naruszają istotnie postanowień zapytania ofertowego (SIWZ) postępowania
ofertowego i regulaminu konkursu.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym terminem
wypowiedzenia.
5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
WYNAGRODZENIE
1. Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy w
wysokości ………….. zł netto (słownie: ………………….. złotych) powiększone o podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. kwotę brutto ……………,00zł (słownie:
………………………….. złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w terminie w niej wskazanym, po przyjęciu przez obie
strony protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w
projekcie i programie Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.
§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca wynikiem realizacji umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do Dzieł/a bez żadnych ograniczeń geolokalizacyjnych, nieograniczonych w
czasie na wszelkich znanych i nieznanych polach eksploatacji, a w szczególności na
następujących:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek
techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
Strona 4 z 7
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. wykorzystywania dzieła w zakresie wszelkich działań gospodarczych,
promocyjnych Zamawiającego samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym
utrwalania czy eksponowania Dzieła na wszelkich nośnikach a w przypadku
działań marketingowych na bilbordach, reklamach, znaczkach, plakietkach,
plakatach, lub innych technikach publikacyjnych.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i
przeróbek Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia
z innymi dziełami.
3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem, nazwą podmiotu Wykonawcy. Wykonawca
upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
4. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy, zbyć nabyte prawa lub upoważnić
osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
5. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone
wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od
żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności oryginału
egzemplarza/y Dzieł/a.
7. Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z
praw do dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot
niniejszej umowy.
8. Zamawiający może według własnego uznana dokonywać modyfikacji lub poprawek
dzieła nabytego na mocy niniejszej umowy.
9. Wykonawca i w jego imieniu eksperci, zrzekają się praw do zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
10. Wszelkie przekazane przez Wykonawcę do Zamawiającego nośniki danych zawierające
dzieło stają się własnością Zamawiającego z chwilą ich przekazania.
11. Przeniesienie praw własności Dzieła i praw autorskich do Dzieła na określonych polach
eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym
w niniejszej umowie następuje nieodpłatnie.
12. Wykonawca oświadcza, iż dzieło stanowić będzie w całości utwór oryginalny, nie
narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz
nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania
Strona 5 z 7
dzieła, a także nie udzielił żadnej osobie trzeciej licencji uprawniającej do korzystania z
Dzieła oraz nie będzie udzielał takich licencji osobom trzecim w przyszłości, a
dodatkowo, iż posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i
korzystanie z powstałych opracowań Dzieł/a.
13. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich
zaspokojenia i zwalnia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
14. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń
wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie
zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich
czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej
umowy jest Sąd ogólnej właściwości rzeczowej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
każdej stron.
4. Integralną częścią umowy są dokumenty postępowania ofertowego, a w szczególności
zapytanie ofertowe (SIWZ), oferta Wykonawcy, oświadczenia Wykonawcy,
Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Dane upoważnionych osób do realizacji wszystkich obszarów formalnych i
merytorycznych, a także wyniku realizacji przedmiotu umowy:
a. Zamawiający: Dariusz Żwak, Dyrektor Marketingu i Strategii Produktowej, ul.
Puławska 303, 02-785 Warszawa, mail: [email protected], Tel. 663 224
368
b. Wykonawca: ………………………….., ul. …………………., ………………, mail:
…………………., tel. ……………………….
6. Wykonawca nie wnosi sprzeciwu i akceptuje bez zastrzeżeń:
a. regulamin konkursu „Wzór na konkurencję” działanie 1.4 POPW ogłoszonego
w 2016.
b. Szczegółowe warunki zamówienia (SIWZ).
7. Wynagrodzenie wymienione w paragrafie 5, obejmuje wszystkie pola eksploatacji
objęte niniejszą umową i wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy
wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
8. Z tytułu nienależytego wykonania zamówienia lub umowy np. z tytułu opóźnień z winy
Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania
zamówienia, nie uwzględnienia i wykonania uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych
Strona 6 z 7
przez instytucję pośredniczącą PARP (w tym np. nieprzestrzegania warunków rękojmi)
Zamawiającemu przysługują kary umowne na zasadach uzyskanych w toku
postępowania sądowego, jednakże nie mniejszych niż różnica pomiędzy wartością
przyznanego dofinansowania przez jednostkę pośredniczącą PARP a zatwierdzonym i
otrzymanym od PARP świadczeniem pieniężnym na dzień zerwania przez
Zamawiającego niniejszej umowy z powyższych przyczyn, bez zachowania terminu
wypowiedzenia.
9. Wykonawca nie może podzlecić wykonania usługi osobom i podmiotom trzecim pod
karą:
a. Zerwania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także
b. Zatrzymania wyników przedmiotu usługi bez prawa do wynagrodzenia,
c. a także,
d. Utraty prawa do wynagrodzenia za przekazanie praw i wyrażenie zgody na
wykonanie przez Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wszelkich
polach eksploatacji opisanych w niniejszej umowie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby
trzeciej wierzytelności przysługujących od Zamawiającego z niniejszej umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia z
przyczyn nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, jak i
pozyskania informacji przez Zamawiającego o podzleceniu przez Wykonawcę całości
lub części przedmiotu usługi osobom lub podmiotom trzecim. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa do roszczeń z tytułu wynagrodzenia i przekazania
majątkowych praw autorskich na bazie warunków niniejszej umowy.
12. W przypadku potrzeby zmiany ekspertów Wykonawcy wymienionych w niniejszej
umowie, delegowanych do wykonania zamówienia, Wykonawca zaproponuje inną
osobę o kompetencjach i warunkach zobowiązań nie mniejszych niż określone w
warunkach postępowania ofertowego opisanych w zapytaniu ofertowym (SIWZ), która
musi zostać jednakże zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Nie przedstawienie
przez Wykonawcę niezwłocznie zastępcy, lub zaproponowanie eksperta nie
spełniającego wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym (SIWZ), może zostać
uznane przez Zamawiającego za nienależyte wykonanie umowy.
Załączniki do umowy:
1. SIWZ PZ Cormay S.A. – postępowanie „Wzór na Konkurencje w trybie zapytania
ofertowego (SIWZ) z dnia 20.09.2016.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Harmonogram realizacji audytu wzorniczego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 7 z 7
Download