formularz informacyjny dotyczący kredytu

advertisement
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU
KONSUMENCKIEGO
Data wystawienia formularza
Produkt: POŻYCZKA GOTÓWKOWA
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna
Centrum Operacji Detalicznych
ul. Tomasza Zana 32A
20-601 Lublin
Adres: (siedziba)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Numer telefonu:
Infolinia:
801 302 302
(+48) 81 535 65 65
Serwis telefoniczny iPKO
801 307 307
(+48) 81 535 60 60
Adres poczty elektronicznej:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
www.pkobp.pl
www.ipko.pl
Pośrednik kredytowy: *
Nie dotyczy
Adres: (siedziba)
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU
KONSUMENCKIEGO
Data wystawienia formularza
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu
Pożyczka gotówkowa
Całkowita kwota kredytu
…zł (słownie złotych:…………………………………………..)
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną
Pani/Panu udostępnione
Terminy i sposób wypłaty kredytu
Wypłata pożyczki nastąpi w dniu zawarcia umowy
jednorazowo przelewem na rachunek bankowy
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan
środki pieniężne
Środki pieniężne zostaną przelane na rachunek bankowy
niezwłocznie po podpisaniu umowy pożyczki przez obie
strony
Czas obowiązywania umowy
……… miesięcy
Zasady i terminy spłaty kredytu
1.
Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w ……….
miesięcznych ratach równych.
2.
Wysokość raty kapitałowo- odsetkowej na dzień
wystawienia formularza wynosi …zł (słownie
złotych:…………………………………………..)
3.
Spłaty rat będą dokonywane przez potrącenie
przez PKO BP SA wymagalnych należności ze
środków pieniężnych na rachunku bankowym
Pożyczkobiorcy zgodnie z harmonogramem
spłaty pożyczki
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które
kredytodawca udostępnia Pani/Panu oraz wszelkie
koszty, które zobowiązana/y będzie Pani/Pan ponieść w
związku z umową o kredyt
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności *
… zł (słownie złotych:…………………………………………..)
Nie dotyczy
- opis towaru lub usługi:
- cena:
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Nie dotyczy
Zabezpieczenie, jakie będzie Pani/Pan musiała/musiał
przedstawić w związku z umową o kredyt
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję
spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej
podstawie*
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt,
płatności dokonywane przez Panią/Pana nie są zaliczane
do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą
wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i
na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w
umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje
gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej
na jej podstawie
Nie dotyczy
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU
KONSUMENCKIEGO
Data wystawienia formularza
3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany
Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy
procentowej, obowiązującej w PKO BP SA, która w dniu
wydania formularza wynosi ..........% w stosunku rocznym.
Oprocentowanie może ulegać zmianom w przypadku,
gdy nastąpi zmiana:
1) którejkolwiek ze stóp procentowych NBP ustalanych
przez Radę Polityki Pieniężnej, lub
2) stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej przez
Radę Polityki Pieniężnej, lub
3) zmiany stawek dla depozytów rynku
międzybankowego.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: …….%
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez
konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym
przedstawiona aby pomóc Pani/Panu w porównaniu
oferowanych kredytów
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Nie dotyczy
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez
Panią/Pana umowy dodatkowej w szczególności umowy
ubezpieczenia lub innej umowy
Koszty, które zobowiązana będzie Pani/Pan ponieść w
związku z umową o kredyt*
1. Opłata przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku o
udzielenie pożyczki, przygotowanie i zawarcie umowy
pożyczki, w wysokości …zł
2. Prowizja za udzielenie pożyczki, w wysokości …zł
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu
dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*
Nie dotyczy
Koszty korzystania z kart kredytowych*
Nie dotyczy
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść
w związku z umową*
Nie dotyczy
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt
mogą ulegać zmianie*
Za czynności wykonane na zlecenie
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy, PKO BP SA pobiera
prowizje i opłaty bankowe przewidziane w „Taryfie
prowizji i opłat bankowych w Powszechnej Kasie
Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”, które
mogą ulegać zmianom w zależności od:
1) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do
publicznej wiadomości przez Główny Urząd
Statystyczny,
2) zmiany kosztów obsługi pożyczki/kredytu, w
szczególności zmiany cen połączeń
telekomunikacyjnych, usług pocztowych rozliczeń
międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w
związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem
przedsiębiorców/firm współpracujących z PKO BP
SA oraz w wyniku prowadzenia nowych przepisów
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU
KONSUMENCKIEGO
Data wystawienia formularza
prawnych.
Opłaty notarialne*
Nie dotyczy
Skutek braku płatności
W przypadku nie spłacenia raty w terminie, PKO BP SA
pobiera od kwoty zaległej raty pożyczki odsetki według
zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w PKO BP SA
w okresie utrzymywania się zaległości, dla kredytów
przeterminowanych i kredytów postawionych, po
upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej
wymagalności. W dniu wydania formularza/przekazania
umowy Pożyczkobiorcy stopa procentowa dla kredytów
przeterminowanych wynosi …….. % w stosunku rocznym.
Skutki braku płatności mogą być dla Pani/Pan
następujące:
4. Inne ważne informacje
Odstąpienie od umowy
Tak
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pani/Pan
prawo do odstąpienia od umowy:
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Tak
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do spłaty całości
lub części kredytu przed terminem określonym w umowie
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za
spłatę kredytu przed terminem*
Nie dotyczy
Sprawdzenie w bazie danych
Nie dotyczy
Jeżeli kredytodawca odmówi Pani/Panu udzielenia
kredytu konsumenckiego na podstawie informacji
zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie
zobowiązany jest przekazać Pani/Panu bezpłatną
informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać
bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Tak
Ma Pani/Pan prawo do otrzymania, na wniosek,
bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki,
jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pani/Pan warunki
do udzielenia kredytu konsumenckiego
Czas obowiązywania formularza*
Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty
wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności
warunków cenowych.
5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
1. Dane kredytodawcy
Kredytodawca: *
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Centrum Operacji Detalicznych
ul. Tomasza Zana 32A
20-601 Lublin
Adres:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU
KONSUMENCKIEGO
Data wystawienia formularza
(siedziba)
02-515 Warszawa
Numer telefonu:
Infolinia:
801 302 302
(+48) 81 535 65 65
Serwis telefoniczny iPKO
801 307 307
(+48) 81 535 60 60
Adres poczty elektronicznej:
Numer faksu:
Adres strony internetowej: *
www.pkobp.pl
www.ipko.pl
Rejestr*
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000026438
Organ nadzoru*
Komisja Nadzoru Finansowego,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2. Dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*
1. Prawo do odstąpienia od umowy: tak
2. Sposób odstąpienia od umowy:
1) termin: 14 dni,
2) forma pisemna, poprzez przesłanie na adres
korespondencyjny Banku, podpisanego przez
Kredytobiorcę Oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
3) skutki: brak kosztów związanych z odstąpieniem od
umowy z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty
kredytu do dnia spłaty kredytu.
Wybór prawa właściwego*
polskie
Do zawartej z Panią/Panem umowy o kredyt będzie
miało zastosowanie prawo:
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa
właściwego*
Nie dotyczy
Język umowy*
W okresie obowiązywania umowy o kredyt strony będą
porozumiewać się w języku polskim
3. Dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów:
tak
Zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania
sporów udostępnione zostały na stronach internetowych:
1) Bankowy Arbitraż Konsumencki
http://www.zbp.pl/site.php?s=MDAwODY5
2) Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich
http://www.zbp.pl/site.php?s=MDAwMTg3
3) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU
KONSUMENCKIEGO
Data wystawienia formularza
http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.html
*) Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego
kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards