wersja edytowalna

advertisement
Załącznik nr 1
Znak sprawy ZP/155/2017
Pieczęć Wykonawcy
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Nazwa i adres WYKONAWCY
Nazwa/Imię, nazwisko Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
ulica ......................................................................................... nr domu ...............................................
kod............................................................ miejscowość.........................................................................
powiat ..........................................województwo .....................................................................................
NIP/PESEL ............................ Bank/Nr konta: ……………...........................................................................
numer telefonu: ……................. , Numer faksu: ………………………….... e-mail:.......................... ......................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..........................................................................
OFERTA dla części nr ………
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z
języka niemieckiego w …………………………………………………………………………………………………………….
(wpisać nazwę szkoły)
w roku szkolnym 2016/2017 w ramach realizacji projektu pt. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji
– zajęcia dla uczniów katowickich szkół” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymogami zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu za następującą cenę brutto:
Cena za 1 godzinę (45 minut) świadczenia usług ………………… zł brutto.
(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………….……….)
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
1. Niniejszym oświadczam, że osobą do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za świadczenie usług będzie*):
Imię i nazwisko
Doświadczenie w pracy jako
nauczyciel języka
niemieckiego
(wpisać ilość w latach)
Stopień awansu zawodowego
2.
Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 23.06.2017r.
3.
Oświadczam że:
a)
Zapoznałem się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i nie wnoszę do nich
żadnych zastrzeżeń.
b)
Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
c)
d)
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
………………………………………… dnia …….…………..
( Miejscowość)
...........................................................
(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do
występowania w imieniu wykonawcy)
*) – dla osoby wskazanej w pkt. 1 należy wypełnić załącznik nr 4 i/lub 5 – wykaz osób.
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.
297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.
Załącznik nr 2
.................................................................
Nazwa wykonawcy
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPWOWANIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
dodatkowych z języka niemieckiego w roku szkolnym 2016/2017 w ramach realizacji projektu pt. „Wędrówki
szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół” oświadczam/y, że:
1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej z
przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych,
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust 1b, tj:
o
o
o
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolności technicznej lub zawodowej.
…...................................... , dnia ........................................
Miejscowość
Data
........................................................
Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.
297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.
Załącznik nr 3
.................................................................
Nazwa wykonawcy
OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
dodatkowych z języka niemieckiego w roku szkolnym 2016/2017 w ramach realizacji projektu pt. „Wędrówki
szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół” oświadczam/y, że nie jestem(eśmy)
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
…...................................... , dnia ........................................
Miejscowość
Data
........................................................
Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.
297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.
Załącznik nr 4
NIE DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH
WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Imię i nazwisko
osoby prowadzącej zajęcia
Lp.
W której/których
częściach zamówienia
weźmie udział
Podstawa
dysponowania osobą
1
2
3
4
…...................................... , dnia ........................................
Miejscowość
Data
........................................................
Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
Załącznik nr 5
CV OSOBY dla części nr …………..
KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Imię i nazwisko
1.
osoby wyznaczonej
do realizacji
zamówienia
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
)
2. Wykształcenie *** : …………..……………………….……………………………………………..
Nazwa szkoły, wydział, kierunek
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…..…………………….…………………………………
…………….……… ….………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
Posiadanie przygotowania pedagogicznego: :
3.
tak /
nie
Wykształcenie uzupełniające (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………
Kursy, szkolenia:
Studia podyplomowe:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
4. Doświadczenie zawodowe: (wpisać gdzie zdobyte zostało DOŚWIADCZENIE w pracy jako nauczyciel języka
niemieckiego)
Okres zatrudnienia:…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa miejsca zatrudnienia: ……………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………..………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………
miejscowość i data
…………………………….
podpis
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.
297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.
Załącznik nr 6
Wykaz i opis części zamówienia od 1-4:
Część 1
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu języka niemieckiego w Gimnazjum nr 10 w Katowicach
przy ulicy Słowiańskiej 1, dla grupy I.
Min. 12 godzin max. 24 godziny w okresie od zawarcia umowy do czerwca 2017r.
Część 2
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu języka niemieckiego w Gimnazjum nr 11 w Katowicach
przy ulicy Deszczowej 14, dla grupy I.
Min. 12 godzin max. 24 godziny w okresie od zawarcia umowy do czerwca 2017r.
Część 3
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu języka niemieckiego w Gimnazjum nr 13 w Katowicach
przy ulicy Brynicy 7, dla grupy I.
Min. 12 godzin max. 24 godziny w okresie od zawarcia umowy do czerwca 2017r.
Część 4
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu języka niemieckiego w Technikum nr 8 w Katowicach
przy ulicy Mickiewicza 16 , dla grupy I.
Min. 8 godzin max. 15 godzin w okresie od zawarcia umowy do czerwca 2017r.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards