Wst*p do prawoznawstwa

advertisement
Wstęp do prawoznawstwa
Ewa Niemiec
[email protected]
Literatura
• A. Bator, W. Gromski, A. Kozak „Wprowadzenie
do nauk prawnych – leksykon tematyczny”
Lexis Nexis
• A. Bator … „Wstęp do prawoznawstwa testy
egzaminacyjne”
Nauka
humanistyczne
• Jedność przedmiotu i
podmiotu badania – obiekt
badań jest tworzony przez
badacza
przyrodnicze
• Odrębność przedmiotu i
podmiotu badania – badacz
bada to, co nie jest od niego
zależne
• Kultura i wytwory ludzkie
• Otaczający nas świat
• np: nauki o sztuce,
prawoznawstwo
• Np. medycyna, fizyka
Prawoznawstwo
Prawoznawstwo = wszelkie „znawstwo” prawa, w
tym:
1. Nauki prawne:
a) Dogmatyki prawnicze
b) Nauki historycznoprawne
c) Teoria i filozofia
2. Praktyka prawnicza (to, jak prawo i prawnicy
działają na codzień)
Modele prawoznawstwa
1. Tradycyjny dogmatyczny – prawo jest ścisłe: norma + stan
faktyczny = orzeczenie, brak miejsca na filozofię
2. Nowoczesny dogmatyczny – prawo daje zbiór rozwiązań, z
których wybieramy najlepsze: norma + stan faktyczny =
zbiór akceptowalnych rozwiązań, np. musimy ukarać
złodzieja, ale wysokość kary możemy wybrać sami
3. Antynaturalistyczny – prawo to efekt działania prawnika,
a nie jakieś normy. Efekt ma być sprawiedliwy i słuszny, a
niekoniecznie zgodny z ustawą
4. Integracyjny – pomiędzy 1 a 2: prawo daje zbiór
akceptowalnych rozwiązań, które wybiera prawnik, ale nie
może wybrać któregokolwiek, lecz decyzję uzasadnić
aksjologicznie.
Prawoznawstwo, a inne nauki
• Ujęcie naturalistyczne (nie mylić z prawem
natury!!!) – prawo można badać metodami
właściwymi dla nauk przyrodniczych
(„szkiełkiem i okiem”). Cechuje się
antykognitywizmem.
• Ujęcie antynaturalistyczne – metody
przyrodnicze nie wystarczą, bo pomijają stronę
znaczeniową. Cechuje się kognitywizmem.
Czy norma ma wartość poznawczą?
• Antykognitywizm: nie, nie ma. Norma nie jest ani
prawdziwa, ani fałszywa, więc nic się z niej nie
dowiemy. Tylko zdania które można określić jako
prawdziwe albo fałszywe mają taką wartość.
• Kognitywizm: tak, ma. Norma, podobnie jak
ocena, w pewien sposób opisuje obiektywną
rzeczywistość. Mówi nam np. o wspólnie
wyznawanych wartościach.
Nauczanie prawa
1. Dyscypliny prawnicze – podział na potrzeby
akademickie na katedry, instytuty itp. Wynika z
potrzeby organizacji nauczania.
2. Metodologia – to, jakimi sposobami badamy prawo,
jakich pojęć używamy, w jaki sposób sprawdzamy
wyniki badań.
3. Integracja wewnętrzna – mimo rozbicia na
poszczególne dyscypliny, używa się w nich podobnych
metod badań i terminów (np. pojęcie podmiotowości
prawnej będzie miało podobne znaczenie i w prawie
karnym, i cywilny, i w teorii prawa).
Prawoznawstwo, a inne nauki
• Integracja zewnętrzna – „współpraca”
prawoznawstwa z innymi, pomocniczymi
naukami:
• Nauki pomocnicze – nie są to nauki prawne,
ale pomagają prawu. Np. faktyczne działanie
prawa karnego byłoby niemożliwe bez pomocy
nauk przyrodniczych. Są to np. kryminalistyka,
medycyna sądowa.
Norma
• Norma: pewien wzorzec
• Norma postępowania: wskazanie określonego
sposobu postępowania w formie nakazu albo
zakazu.
-
Wyrażenie językowe
Określone podmioty
Nakaz/zakaz
Określone okoliczności
System normatywny
Zbiór norm stanowiący spójną całość zasad
regulujących zachowania ludzkie.
Systemy normatywne:
- Moralny (etyka)
- Religijny
- Obyczajowy
- Estetyczny
- Prawny
- itp.
Dlaczego norma obowiązuje?
• Obowiązywanie aksjologiczne – bo takie
zachowanie jest
dobre/porządane/akceptowane
• Obowiązywanie tetyczne – bo tak nakazuje
nam podmiot, który ma prawo nam
nakazywać (np. prawodawca)
Co się stanie, jeśli nie będziemy
stosować normy?
• Sankcja rozproszona – spontaniczna, trudna do
przewidzenia. Np. za naruszenie normy moralnej
będziemy mieć wyrzuty sumienia, za naruszenie
normy obyczajowej sąsiedzi nie będą nas lubić.
• Sankcja skupiona – zorganizowana,
przewidywalna, wymierzana przez kompetentny
do tego podmiot. Np. za naruszenie normy prawa
karnego sąd wymierzy nam karę więzienia.
Język w prawie
• Język prawny – język aktów prawnych.
Zawiera przepisy. Jest sformalizowanym
rejestrem języka naturalnego.
• Język prawniczy – metajęzyk (język służący do
mówienia o języku), służący do rozmawiania o
prawie. Posługują się nim głównie prawnicy
mówiąc o prawie. Również jest oparty na
języku naturalnym.
Język naturalny a sztuczny
• Język naturalny – język w użyciu, który został
stworzony przez jakąś zbiorowość w celu
rozmawiania ze sobą, wyrażania myśli itd. Np.
język polski, język niemiecki itp.
• Język sztuczny – język stworzony przez osobę
lub grupę osób w celu innym, niż zwykła
komunikacja. Np. język logiki formalnej, języki
komputerowe html, c++.
Wyrażenie normy prawnej
• Norma (wzór zachowania) jest wyrażona
przepisem.
• Przepis - zdanie w tekście aktu
prawotwórczego. Podstawowa jednostka
języka prawnego. Ma formę zdania.
• Jak wyróżnić przepis? - Zaczyna się od wielkiej
litery i kończy kropką.
Norma a przepis
W jednym przepisie (zdaniu) może być
zakodowanych wiele norm i odwrotnie – jedna
norma może być zakodowana w wielu
przepisach.
- Rozczłonkowanie normy w przepisach
- Skondensowanie norm w przepisach
Rozczłonkowanie normy w przepisach
• Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8,
karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze
dożywotniego pozbawienia wolności.
• Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w
obronie koniecznej odpiera bezpośredni,
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro
chronione prawem.
Skondensowanie norm w przepisach
Art. 148.§ 2. Kto zabija człowieka:
ze szczególnym okrucieństwem,
w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo
rozbojem,
w wyniku motywacji zasługującej na szczególne
potępienie,
z użyciem materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie
krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności
albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Elementy normy
• Adresat: osoba fizyczna, osoba prawna, tzw.
ułomna osoba prawna
• Hipoteza – okoliczności
• Dyspozycja – jak ma się zachowywać
• Sankcja – co, jeśli jednak się tak nie zachowa
• Zakres zastosowania normy – okoliczności, w
których stosujemy daną normę
• Zakres normowania normy – zachowania
nakazane lub zakazane przez normę
Budowa normy dwuczłonowa
Art. 415 k.c. Kto z winy swej wyrządził
drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej
naprawienia.
H
Ktoś wyrządził ze swojej
winy szkodę innej osobie
D
Ten ktoś musi tę
szkodę naprawić
Budowa normy trójczłonowa
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego
wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
H -> D albo S
Pod wpływem
silnego wzburzenia
usprawiedliwioneg
o okolicznościami
Nie wolno zabić
człowieka
Kara pozbawienia
wolności od roku
do lat 10
Koncepcja norm sprzężonych
Norma 1: sankcjonowana (dla podmiotu)
„ Kto zabija człowieka pod wpływem silnego
wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami” - nie wolno zabijać pod
wpływem silnego wzburzenia
Norma 2: sankcjonująca (dla organu)
„ podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10” – na zabijającego trzeba nałożyć określoną
sankcję.
Download