Prawo lekarza do ochrony czasu pracy

advertisement
PRAWO LEKARZA DO OCHRONY
CZASU PRACY
ADW. LESŁAW ŚWISTUŃ
Kraków, 16.12.2008 r.
Źródła prawa pracy:
• Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
• Kodeks pracy
• Dyrektywa dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy
• Wewnątrzzakładowe akty prawne (regulaminy)
Rozstrzyganie sprzeczności pomiędzy aktami
prawnymi.
Który akt prawny
jest ważniejszy?
Dyrektywa
Ustawa o zakładach
opieki zdrowotnej
Kodeks pracy
Punkty krytyczne
•
•
•
•
Dobowa norma czasu pracy
Tygodniowa norma czasu pracy
Dyżur medyczny
Dyżur pod telefonem
Dobowa norma czasu pracy
• 7 h i 35 min
• 12 h równoważny czas pracy
Tygodniowa norma czasu pracy
• 37 h i 55 min
• 48 h
Tygodniowa norma czasu pracy 37h i 55 min czy 48 h
Co oznacza przeciętnie w okresie rozliczeniowym
Dyżur medyczny
• Czy to praca w godzinach nadliczbowych ?
• Ile godzin tygodniowo 48, 78 lub 65 ?
• Czy obowiązuje limit 150 nadgodzin ?
• Jaki wpływ dyżur medyczny ma na dobowy i tygodniowy
odpoczynek.
Dyżur pod telefonem
Czy to praca ?
Czy wpływa na
prawo do
odpoczynku?
Organy ochrony pracowników
Sąd Pracy
PIP
Prokuratura
Co może PIP?
• kontrola przestrzegania prawa pracy
• decyzja nakazująca
• wykroczenie (naruszenie przepisów o czasie pracy do 30.000 PLN
lub nie prowadzenie odpowiedniej dokumentacji)
Co może Prokuratura?
Uporczywie lub
złośliwie narusza prawa
pracownika
pozbawienie wolności
do lat 2
Co może Sąd Pracy?
NIC
Naruszenie dóbr osobistych
Bunt – czy można powiedzieć nie?
prawo
deontologia
Sposoby uelastycznienia czasu pracy
• Równoważny czas pracy
• Kontrakty
Kierunki zmian prawa pracy
Aktywny i nieaktywny czas dyżurów
Ograniczenia w stosowaniu klauzuli opt out.
Skuteczne metody ochrony
• dokumentowanie czasu pracy
• próby zmiany dyrektora
• silny związek zawodowy
Plac Szczepański 8
31-011 Kraków
Tel. 012 422 44 59
Fax. 012 422 49 39
[email protected]
www.gsw.com.pl
Download