Załącznik nr 3 do SIWZ Numer postępowania: ZP/43/2013

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
Numer postępowania: ZP/43/2013
…………………., dnia ………………… 2013r.
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy :………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:…………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………….. i ……………………………..
( telefon )
( fax. )
NIP…………………………………….. Regon ……………………………
Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane przez Zamawiającego Poczta Polska S.A. składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na świadczenie usług przewozów ładunków pocztowych drogą lotniczą.
(sygnatura zamówienia: ZP/43/2013);
niniejszym:
1
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami SIWZ i jej wszystkimi załącznikami, za cenę:
I.
Cena netto: …………………zł
Słownie: …………………………………………………………złotych .…/100
VAT………%
Cena brutto: ………………..zł
Słownie: …………………………………………………………..złotych .…/100
II.
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
przewozów ładunków pocztowych drogą lotniczą, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w poniższym
formularzu:
1
Trasa 1
2
Lotnisko
3
Przylot
-
Trasa 2
Katowice Pyrzowice
Warszawa Okęcie
Katowice Pyrzowice
Lotnisko
Gdańsk Rębiechowo
-
Przylot
4
Odlot
Odlot
5
6
7
Łączny czas Cena
jednostkowa Maksymalna
ładowność
przelotu - t1 netto za 1 godzinę powietrznego w kg
przelotu – C1
Łączny czas Cena
jednostkowa Maksymalna
ładowność
przelotu – t2 netto za 1 godzinę powietrznego w kg
przelotu – C2
2
statku
statku
1
3
4
Trasa 3
2
Warszawa Okęcie
Gdańsk Rębiechowo
Lotnisko
Przylot
Odlot
-
Trasa 4
Wrocław Strachowice
Warszawa Okęcie
Wrocław Strachowice
Lotnisko
-
Trasa 5
Szczecin Goleniów
Poznań Ławica
Warszawa Okęcie
Poznań Ławica
Szczecin Goleniów
Lotnisko
-
Trasa 6
Bydgoszcz
Szwederowo
Warszawa Okęcie
Bydgoszcz
Szwederowo
Lotnisko
Rzeszów Jasionka
Kraków Balice
Warszawa Okęcie
Kraków Balice
Rzeszów Jasionka
-
Przylot
Przylot
Odlot
Odlot
5
6
7
Łączny czas Cena
jednostkowa Maksymalna
ładowność
przelotu – t3 netto za 1 godzinę powietrznego w kg
przelotu – C3
statku
Łączny czas Cena
jednostkowa Maksymalna
ładowność
przelotu – t4 netto za 1 godzinę powietrznego w kg
przelotu – C4
statku
Łączny czas Cena
jednostkowa Maksymalna
ładowność
przelotu – t5 netto za 1 godzinę powietrznego w kg
przelotu – C5
statku
Łączny czas Cena
jednostkowa Maksymalna
ładowność
przelotu – t6 netto za 1 godzinę powietrznego w kg
przelotu – C6
statku
Przylot
Odlot
-
3
RAZEM CENA OFERTY NETTO
(C) (należy podać w PLN, z
dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku)
Cenę oferty netto (C) należy wyliczyć wg następującego wzoru:
C = (C1 x t1 + C2 x t2 + C3 x t3 + C4 x t4 + C5 x t5 + C6 x t6) x 864
gdzie liczba 864 oznacza iloczyn 48 miesięcy świadczenia usługi, średnio przez 4,5 tygodnia miesięcznie oraz 4 dni świadczenia usługi tygodniowo.
Czasy przylotów i odlotów (kolumna 3 i 4) muszą być podane w godzinach i minutach, z dokładnością do 1 minuty (np. 22:55).
Czas przelotu (t1 ÷ t6 w kolumnie 5) na każdej trasie musi być podany w godzinach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (np.: 1
godzina i 15 minut winna być podana jako: 1,25 h). Za czas trwania przelotu uznaje się czas upływający od momentu zamknięcia drzwi samolotu
po zakończeniu załadunku na lotnisku początkowym, do momentu otwarcia drzwi samolotu na lotnisku docelowym.
Cena jednostkowa netto za 1 godzinę przelotu (C1÷ C6 w kolumnie 6) musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Przykładowe wypełnienie tabeli:
Trasa 5
Lotnisko
Przylot
Odlot
Szczecin Goleniów
Warszawa Okęcie
Szczecin Goleniów
21:55
0:05
21:00
22:55
-
Łączny czas Cena
netto
za Maksymalna
ładowność
przelotu
1 godzinę przelotu
powietrznego w kg
2,08
10 000,00
6 300
4
statku
III. Oświadczamy, że:
1.
Akceptujemy sposób indeksacji cen jednostkowych netto za 1 godzinę lotu zawartych w SIWZ.
2.
Umowę będziemy wykonywać przez okres 48 miesięcy - zgodnie z projektem umowy, chyba że wcześniej wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
Umowy osiągnie wartość maksymalną - w takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem, w którym wynagrodzenie należne Wykonawcy
osiągnęło maksymalną wysokość i stało się wymagalne.
3.
Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz jej wszystkimi załącznikami, w tym z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
4.
Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ i jej załącznikami, w terminach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ.
5.
Akceptujemy wzór umowy bez zastrzeżeń, w tym w szczególności określony w nim termin płatności wynoszący 21 dni od doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury i w razie uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę na warunkach
przedstawionych w ww. wzorze, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6.
Złożona przez nas oferta jest kompletna i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w ofercie za wskazane w niej ceny
(uwzględniające wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego zakresu zamówienia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ.
7.
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od daty, w której upłynął termin składania ofert.
8.
Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części zamówienia objętego ofertą/ zamierzamy powierzyć
podwykonawcom następujące części zamówienia:**
Lp.
Część zamówienia powierzona podwykonawcy
1
2
5
3
**W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreślić zbędną część oświadczenia i nie wypełniać tabeli.
UWAGA: Zamawiający działając na podstawie art. 36 ust. 5 Ustawy Pzp. dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
9. Informacje zawarte w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:***
Lp Oznaczenie
informacji
rodzaju
(nazwy)
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
Od
do
*** niepotrzebne skreślić
10. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty wskazane w SIWZ.
11. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy nr:…….
6
Załącznikami do oferty są następujące dokumenty :
1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................
8. .......................................................................................................................................
9. .......................................................................................................................................
10 .......................................................................................................................................
...........................................
(data, miejscowość)
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards