Ochrona roślin w gospodarstwach ekologicznych

advertisement
SYLABUS
1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu OCHRONA ROŚLIN W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH
Kod przedmiotu/ modułu*
Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)
Biologiczno-Rolniczy
Nazwa jednostki
realizującej przedmiot
Katedra Agroekologii
Kierunek studiów
Rolnictwo
Poziom kształcenia
Drugi stopień
Profil
Ogólnoakademicki
Forma studiów
Stacjonarne
Rok i semestr studiów
Rok I, sem. 1
Rodzaj przedmiotu
Specjalnościowy
Koordynator
dr hab. prof. UR Zbigniew Czerniakowski
dr hab. prof. UR Zbigniew Czerniakowski (w)
dr inż. Tomasz Olbrycht (ćw.)
dr inż. Agata Tekiela (w, ćw.)
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
prowadzących
1.2. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł. Ćw. Konw.
Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne (jakie?)
14
Liczba pkt ECTS
30
3
1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/modułu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
Zaliczenie z oceną
2. WYMAGANIA WSTĘPNE
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z ochrony roślin, mechanizacji, ogólnej
uprawy roli i roślin, agroekologii,
3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY
DYDAKTYCZNE
3.1. Cele przedmiotu/modułu
Zapoznanie studentów z najważniejszymi chorobami i szkodnikami roślin rolniczych,
C1
warzywniczych, sadowniczych, stanowiącymi zagrożenie w gospodarstwach ekologicznych
Zapoznanie studentów z możliwościami zapobiegania i zwalczania chorób i szkodników roślin
C2
oraz oddziaływaniem stosowanych metod na środowisko
C3
Zapoznanie studentów z najnowszymi tendencjami w ochronie roślin w gospodarstwach
ekologicznych
3.2. Efekty kształcenia dla przedmiotu/ modułu (wypełnia koordynator)
EK (efekt
Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu
kształcenia)
(modułu)
EK_01
EK_02
EK_03
EK_04
EK_05
EK_06
Student zna najważniejsze gospodarczo choroby i szkodniki
roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych
Student potrafi przewidywać skutki obniżenia ilości i jakości
plonu na podstawie występowania agrofagów, warunków
środowiskowych i meteorologicznych
Student właściwie dobiera metody i techniki zwalczania
chorób i szkodników roślin dopuszczone do stosowania w
rolnictwie ekologicznym
Student przygotowuje i przedstawia prezentację z zakresu
sposobów zapobiegania, występowania i metod zwalczania
agrofagów w rolnictwie ekologicznym
Student wykazuje odpowiedzialność za podejmowanie
właściwych decyzji o zwalczaniu agrofaga na podstawie
danych: o nasileniu choroby lub szkodnika, działaniu
preparatu, analizy ekonomicznej (kosztów) i ekologicznej
konsekwencji zabiegu
Student przestrzega zasad dotyczących warunków
bezpieczeństwa stosowania różnych metod i technik ochrony
roślin w rolnictwie ekologicznym
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K_W08
K_W08; K_W11
K_U07
K_U12
K_K06
K_K05
3.3. TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Zwalczanie agrofagów w gospodarstwach ekologicznych (podział metod i technik).
Dynamika rozwoju agrofagów w gospodarstwach ekologicznych.
Szkodliwość agrofagów w gospodarstwach ekologicznych.
Znaczenie preparatów pochodzenia naturalnego w rolnictwie ekologicznym
Uwarunkowania prawne ochrony roślin w gospodarstwach ekologicznych
B. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych
Treści merytoryczne
Szkodliwość grzybów powodujących choroby roślin rolniczych, warzywniczych,
sadowniczych w gospodarstwach ekologicznych. Prezentacje multimedialne.
Innowacje metody mechanicznej w zapobieganiu i zwalczaniu agrofagów w rolnictwie
ekologicznym. Prezentacje multimedialne.
Innowacje metody agrotechnicznej w zapobieganiu i zwalczaniu agrofagów w rolnictwie
ekologicznym. Prezentacje multimedialne.
Innowacje metody hodowlanej w zapobieganiu i zwalczaniu agrofagów w rolnictwie
ekologicznym. Prezentacje multimedialne.
Innowacje metody biologicznej w zapobieganiu i zwalczaniu agrofagów w rolnictwie
ekologicznym. Prezentacje multimedialne, obserwacje makroskopowe folderów i opakowań
po biologicznych preparatach ochrony roślin.
Innowacje metody chemicznej w zapobieganiu i zwalczaniu agrofagów w rolnictwie
ekologicznym. Prezentacje multimedialne, obserwacje makroskopowe folderów i opakowań
po chemicznych środkach ochrony roślin.
Metoda integrowana stosowana w zapobieganiu i zwalczaniu agrofagów w rolnictwie
ekologicznym. Prezentacje multimedialne.
Charakterystyka najważniejszych organizmów pożytecznych występujących w
agrocenozach. Prezentacje multimedialne, obserwacje makro i mikroskopowe zbiorów
entomologicznych.
Sposoby i możliwości wytwarzania preparatów pochodzenia naturalnego w gospodarstwie
ekologicznym oraz zasady ich stosowania. Prezentacje multimedialne.
3.4. Metody dydaktyczne
Wykład: wykład problemowy/wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: Analiza tekstów z dyskusją. Praca w grupach. Dyskusja. Obserwacje makroskopowe
wybranych objawów chorób. Obserwacja mikroskopowa wybranych sprawców chorób. Obserwacje
makro i mikroskopowe zbiorów entomologicznych. Obserwacje makroskopowe uszkodzeń
powodowanych przez szkodniki, wykonanie prezentacji.
4. METODY I KRYTERIA OCENY
4.1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu
Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
EK_01
Kolokwium, prezentacja
EK_02
Kolokwium, prezentacja
EK_03
Kolokwium, prezentacja
EK_04
Kolokwium
EK_05
Kolokwium, prezentacja, dyskusja
EK_06
Kolokwium, prezentacja, dyskusja
EK_07
Kolokwium, prezentacja, dyskusja
Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
w, ćw.
w, ćw.
w, ćw.
ćw.
ćw.
ćw.
ćw.
4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych:
wykonanie prezentacji, kolokwium.
Wykład: zaliczenie z oceną. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich
założonych efektów kształcenia. O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych
punktów z zaliczenia (>50% maksymalnej liczby punktów): O zaliczeniu decyduje ilość
uzyskanych w trakcie zajęć punktów za kolokwia i za prezentację. Ocena dostateczna =50-60%, dst plus
=61-70%, db =71-80%, db plus =81-90%, bdb =91%- 100%
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH
EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS
Aktywność
Liczba godzin/ nakład pracy
studenta
godziny zajęć wg planu z nauczycielem
44
przygotowanie do zajęć
15
udział w konsultacjach
5
czas na napisanie referatu/eseju
5
przygotowanie do kolokwium
15
SUMA GODZIN
84
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS
3
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk
-
7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
1. Błażej J. (red.). Kompendium rolnictwa ekologicznego. Wyd. UR. Rzeszów
2011
2. Tomalak M., Sosnowska D. (red.) Organizmy pożyteczne w środowisku
rolniczym. IOR-PIB. Poznań 20089
3. Kochman J., Węgorek W. Ochrona roślin. Wyd. Plantpress, Kraków. 1997.
4. Boczek J. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wyd. SGGW, Warszawa.
2001.
Literatura uzupełniająca:
1. Borecki Z. Nauka o chorobach roślin. PWR i L, Warszawa. 2001.
2. Hani i In. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. Wyd. PWRi L.
1998
3. Bednarz B., Błażej J. (red.). Przewodnik rolnictwa ekologicznego. Wyd. Diec.
w Sandomierzu. Chmielnik 2003
4. Zalecenia ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin - PIB, Poznań
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej
Download