Sprawozdanie z działalności KIS za 2013r.

advertisement
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
„AKTYWNI”
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ZA ROK 2013
MIŃSK MAZOWIECKI 2014
1
Klub Integracji Społecznej „Aktywni” został utworzony na podstawie Uchwały
Nr
XXVII/280/13
Rady
Miasta
Mińsk
Mazowiecki
z
dnia
11
marca
2013r.
KIS „Aktywni” został wpisany do Rejestru klubów integracji społecznej województwa
mazowieckiego pod numerem 11 od dnia 08 kwietnia 2013 r. KIS „Aktywni” został
utworzony w ramach
projektu
„Czas
na aktywność w Mińsku Mazowieckim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Klub funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku
Mazowieckim.
Głównym zadaniem KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale
bezrobotnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, korzystających z pomocy społecznej,
poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawę sytuacji
życiowej uczestników oraz ich rodzin. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności
życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie
z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.
Reintegracja społeczna jest rozumiana jako działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie u osoby umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienia
ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu. Reintegracja zawodowa to działania
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy
na rynku pracy. KIS „Aktywni” starał się budować w uczestnikach utracone poczucie
wartości, by mimo trudności, problemów domowych, zawodowych, ciągłych niepowodzeń
mogli znaleźć pracę.
Działania KIS „Aktywni” w pierwszych miesiącach koncentrowały się na
zagadnieniach
organizacyjnych.
Opracowane
zostały
niezbędne
dokumenty
do
funkcjonowania KIS oraz dokonano naboru uczestników.
W KIS „Aktywni” w 2013 r. uczestniczyło 15 osób, w tym 14 kobiet i 1 mężczyzna,
z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. Zajęcia w KIS „Aktywni” prowadzone były
w formie grupowej i indywidualnej.
Działania w KIS „Aktywni”, realizowane były poprzez:
1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe.
2. Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe.
3. Poradnictwo prawne indywidualne i grupowe.
4. Praca socjalna - spotkania z pracownikiem socjalnym.
5. Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
2
Program projektu został podzielony na II etapy.
W I etapie beneficjenci uczęszczali na warsztaty ze specjalistami:
1.
Psychologiem – celem warsztatów było dążenie do samoakceptacji, wiary we własne
siły oraz uaktywnienie w sobie motywacji do działania, pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, udzielanie informacji, wskazówek
i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, ustalanie działań
zmierzających do zaspokojenia potrzeb społecznych, psychicznych i biologicznych,
nabycie umiejętności interpersonalnych i rodzicielsko-wychowawczych, zwiększenie
umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności życiowych,
nabycie umiejętności komunikowania i skutecznego porozumiewania.
2.
Doradcą zawodowym – celem warsztatów było zwiększenie motywacji do podjęcia
aktywności w poszukiwaniu pracy, upowszechnienie wiedzy o rynku pracy, zasadach
poruszania się po nim, oczekiwaniach pracodawców wobec potencjalnych
pracowników, nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy,
wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby, podniesienie
aktywizacji zawodowej, wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, przełamanie
niechęci do pracy i poczucia bezradności, podjęcie zatrudnienia.
3.
Prawnikiem – celem warsztatów było rozwiązanie problemów prawnych m.in.:
poznanie podstawowych praw i obowiązków pracownika, pracodawcy, obywatela
w zakresie prawa pracy, spraw socjalnych. Poruszane były kwestie zadłużeń, spraw
alimentacyjnych i rozwodowych, majątkowych.
Specjaliści pracując z beneficjentami wpływali na ich sferę motywacyjną, podnosili ich
samoocenę, pomagali określić i nazwać swoje potrzeby, zainteresowania oraz predyspozycje
zawodowe.
Pracownik socjalny, motywował i zachęcał zarówno do uczestnictwa w zaoferowanych
formach wsparcia, jak również do zmiany postaw życiowych.
W II etapie beneficjenci kierowani byli na szkolenia zawodowe zgodnie z własnym
wyborem, zainteresowaniami, predyspozycjami zawodowymi z uwzględnieniem potrzeb
rynkowych wyłonionych dzięki pracy specjalistów w I etapie realizacji projektu.
Poprzez uczestnictwo w KIS uczestnicy zwiększyli swoją szansę na uzyskanie
zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez wyposażenie w nowe uprawnienia
i kwalifikacje. Przeprowadzone zostały następujące kursy:
3
1. Kurs „Opiekunka dziecięca”- 80 godz. – 1 osoba. Celem kursu było uzyskanie przez
uczestników przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy w charakterze
opiekunki dziecięcej. Program kursu obejmował m.in. następujące zagadnienia:
anatomię i fizjologię dziecka, dietetykę
i żywienie dziecka, pierwszą pomoc
przedmedyczną, pielęgnowanie dziecka, dziecko niepełnosprawne w rodzinie,
psychologię rozwojową wieku dziecięcego, psychologię wychowawczą, twórcze
wychowanie dziecka, zastosowanie gier i zabaw stosownie do wieku dziecka,
literaturę dziecięcą, profilaktykę zdrowotną.
2. Kurs „Florystyka i bukieciarstwo”- 80 godz. – 1 osoba. Celem kursu było
uzyskanie przez uczestników przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy
w
zawodzie
florysta.
Program
kursu
obejmował
następujące
zagadnienia:
bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie florysty, zasady tworzenia kompozycji we
florystyce, materiały, narzędzia dekoratorskie, podział i przegląd roślin ozdobnych
znajdujących się w użyciu dla potrzeb dekoratorskich, trendy we florystyce, techniki
tworzenia układów kompozycyjnych z roślin żywych, suszonych, florystyka
pogrzebowa i okazjonalna, florystyka ślubna, biżuteria kwiatowa.
3. Kurs „Opiekun osoby starszej”- 80 godz. – 5 osób. Celem kursu było uzyskanie
przez uczestników przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy z osobami
starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Program kursu obejmował m.in. następujące
zagadnienia: rola i zadania opiekuna osoby starszej, sposoby komunikowania się
i bariery w komunikacji, charakterystyka procesu starzenia się (choroby wieku
podeszłego), zmiany zachodzące w układach narządowych w okresie starzenia się,
problemy osób w podeszłym wieku, czynniki wpływające na zdrowie człowieka,
pielęgnacja i higiena chorych w podeszłym wieku, zasady prawidłowego żywienia
i karmienia, organizacja czasu wolnego, zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
4. Kurs „Profesjonalny sprzedawca z prawem jazdy i kasą fiskalną” - 120 godz. –
8 osób. Celem kursu było uzyskanie przez uczestników przygotowania teoretycznego
i praktycznego do pracy na stanowisku sprzedawcy oraz zdobycie uprawnień do prowadzenia
samochodu osobowego. Program kursu z zakresu sprzedawca obejmował m.in. następujące
zagadnienia: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w obiekcie handlowym,
elementy prawa, elementy towaroznawstwa, skuteczna i efektywna sprzedaż, obsługa kas
fiskalnych, gospodarka magazynowa i fakturowanie.
4
Uczestnicy KIS otrzymali pomoc finansową w formie zasiłków celowych na łączną
kwotę 17 850 zł, która stanowiła wkład własny w 2013r. do projektu „Czas na aktywność
w Mińsku Mazowieckim”. Podczas zajęć uczestnicy KIS mieli także zapewniony gorący
posiłek oraz serwis kawowy w trakcie przerw.
Program uczestnictwa w KIS obejmował łącznie 135 godzin szkoleniowych na
1 Uczestnika, a w przypadku ukończenia kursu „Profesjonalny sprzedawca z prawem
jazdy i kasą fiskalną” 175 godzin szkoleniowych na 1 Uczestnika. Łączna kwota
przeznaczona na działania KIS „Aktywni” w ramach kontraktów socjalnych wyniosła
60 660 zł.
Na zakończenie uczestnictwa w KIS „Aktywni” zorganizowane zostało spotkanie przy
Wigilijnym stole. Spotkanie pełne było życzliwości i uśmiechów, które zbliżyło do siebie
uczestników KIS i wprowadziło świąteczną atmosferę. Na koniec spotkania rozdane
zostały zaświadczenia.
5
6
7
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards