Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu ........... 2015 r

advertisement
Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór umowy
zawarta w dniu ........... 2015 r. w Turawie pomiędzy Skarbem Państwa- PGL LP
Nadleśnictwem Turawa zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
1.
mgr inż. Grzegorza Bieleckiego – Nadleśniczego
a
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1..............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
§1
1.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., ) Zamawiający
zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu mebli biurowych oraz elementów
wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Zamawiającego do dobudowanej i modernizowanej
części budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa w Turawie, ul. Opolska 35.
2.
Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych
oraz fabrycznie nowych elementów wyposażenia pomieszczeń do pomieszczeń w budynku
dobudowanej i modernizowanej części budynku administracyjnego Zamawiającego przy ul.
Opolskiej 35 w Turawie, a także usługę ich konfiguracji i montażu w pomieszczeniach.
3.
Szczegółowy wykaz mebli biurowych oraz elementów wyposażenia pomieszczeń,
znajduje się w formularzach wyceny – załącznikach nr 1A i 1B do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia /dalej SIWZ/, stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej
umowy.
4.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy
do obiektów określonych w ust. 2, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego
opisanych w załączniku nr 9 A i 9 B SIWZ traktowanych jako załączniki do umowy niniejszej.
5.
Konfiguracja przedmiotu umowy we wskazanych pomieszczeniach następuje wg
konfiguracji określonej w załączniku nr 10 do SIWZ, traktowanym jako załącznik do umowy
niniejszej
6.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych, dopuszczony do obrotu i stosowania, wyprodukowany nie wcześniej niż 2015
roku oraz zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.
7.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
który przyjmuje wraz z podpisaniem umowy niniejszej, zasadami współczesnej wiedzy,
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§2
1.Wykonawca zrealizuje całe Zamówienie w dwóch etapach.
2.Termin wykonania umowy:
a/ etap I: dostawa do dobudowanej części budynku administracyjnego
Nadleśnictwa Turawa w Turawie, ul. Opolska 35
- dostawa wyposażenia wyszczególnionego w formularzu wyceny - Załącznik nr
1A do SIWZ, odpowiadającego opisowi technicznemu wg Załącznika nr 8 do
SIWZ wraz z rozmieszczeniem i montażem wg podziału na pomieszczenia wg
Załącznika nr 9a do SIWZ oraz projektu aranżacji wnętrz – Załącznik nr 10 do
SIWZ ;
 termin zakończenia realizacji zamówienia:
40 dni od daty podpisania umowy
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy nieutrudnionego
dojazdu do budynku i dostępu do pomieszczeń, w których nastąpić ma montaż
wyposażenia w godzinach od 7:15 do 20:00. Budynek może znajdować się w
ciągłym użytkowaniu przez Zamawiającego.
b/ etap II: dostawa do modernizowanej części budynku administracyjnego
Nadleśnictwa Turawa w Turawie, ul. Opolska 35
- dostawa wyposażenia wyszczególnionego w formularzu wyceny - Załącznik nr
1B do SIWZ , odpowiadającego opisowi technicznemu wg Załącznika nr 8 do
SIWZ wraz z rozmieszczeniem i montażem wg podziału na pomieszczenia wg
Załącznika nr 9b do SIWZ oraz projektu aranżacji wnętrz – Załącznik nr 10 do
SIWZ.
- modyfikacja istniejącej zabudowy kuchennej w pom. Nr 2.2 polegająca na
zmniejszeniu jej wymiarów w celu dostosowania do wymiarów pomieszczenia,
które uległy zmianie po wykonanych pracach budowlanych.
 termin zakończenia realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia montażu: 4.01.2016
Termin zakończenia montażu: 25.01.2016
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy nieutrudnionego
dojazdu do budynku i dostępu do pomieszczeń, w których nastąpić ma montaż
wyposażenia od 4 do 25 stycznia 2016 roku w godzinach od 7:15 do 20:00.
3.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w dostarczonym wyposażeniu,
Zamawiający nie dokona odbioru.
4.
Dzień odbioru wyposażenia po usunięciu wad jest terminem wykonania każdego z
etapów umowy .
5.
Umowa jest wykonana po dostawie i zamontowaniu całego zamówionego przedmiotu
umowy
i podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru całości
wyposażenia przez co rozumie się protokół odbioru w I etapu i protokół odbioru II etapu
zamówienia.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy ponadto do:
1)
zagospodarowania ewentualnych odpadów - w uzgodnieniu z właścicielem obiektu
oraz zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U.z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
2)
posiadania dla dostarczanego wyposażenia atestów i badań wyszczególnionych w
opisie technicznym;
3)
uporządkowania pomieszczeń po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy;
4)
codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania prac;
5)
przy wykonywaniu robót oraz przemieszczaniu materiałów i sprzętu do zabezpieczenia
pomieszczeń przed uszkodzeniami.
§4
1.
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w
łącznej wysokości …………… złotych brutto (słownie: …………………………………
złotych), w tym należny podatek VAT.
2.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawcę po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy
oddzielnie po wykonaniu każdego z etapów i jego odbiorze przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń.
3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur po uprzednim dokonaniu
bezusterkowego protokólarnego odbioru każdego z etapów przedmiotu umowy,
potwierdzonego podpisami upoważnionych przedstawicieli Stron.
3.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawca ma prawo do naliczenia
ustawowych odsetek.
4.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto podane na
fakturze w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
5.
Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku
Zamawiającego.
§5
1.
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące
kary umowne:
1)
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, z
zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz okoliczności określonej w 4 ust. 6 niniejszej umowy.
2)
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:
a)
odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
umowy,
b)
niedotrzymania terminów wykonania umowy określonych w § 2 ust. 2, w wysokości
0,1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, przy czym
strony zgodnie postanawiają, że jeżeli opóźnienie wykonawcy w dostarczeniu elementów
umowy nie przekroczy łącznie 3% wartości wynagrodzenia przewidzianego za dany etap, kary
umownej nie nalicza się,
c)
niedotrzymania terminów podjęcia naprawy lub/i wykonania naprawy wyposażenia w
ramach gwarancji jakości, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy
za każdy dzień opóźnienia .
2.
W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawcę przez okres przekraczający
10 dni od umówionych terminów, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy za
dwudniowym okresem wypowiedzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.
3.
Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy.
4.
Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych
tytułów.
5.
W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych,
może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.
6.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.
7. W przypadku gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie dokonuje na wezwanie
Zamawiającego niezbędnych napraw / usunięcia usterek w terminie przewidzianym w par. 6
ust. 3 p.2, Zamawiający uprawniony jest do wykonania niezbędnych napraw z na własny
koszt i następnie obciążenie Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji co do jakości dostarczonego
przedmiotu umowy wraz z montażem, liczonej od dnia odbioru końcowego każdego z etapów
dostawy i montażu objętych umową na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
2. Za dzień, o którym mowa ppkt. 1 uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego
odbioru każdego z etapów przedmiotu umowy bez wad i usterek.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w
ppkt 1, jeżeli roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Dostawca dokonał istotnych napraw to
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy tj. od dnia ich odbioru. Termin
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wad nie mógł z
przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.
5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wszelkie koszty związane z
wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym zastąpienia i zdemontowania uszkodzonych
rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej jak również dostarczenia rzeczy do
miejsca, w którym usterka została ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy lub rzeczy
wolnych od wad ponosi Wykonawca.
6. W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy
materiałów, urządzeń lub sprzętu objętych gwarancją producenta, okres gwarancji równy
będzie okresom gwarancji udzielonym przez producentów, licząc od dnia bezusterkowego
odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego
przekaże Zamawiającemu wszelkie związane z nimi dokumenty gwarancyjne.
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
bezpłatnego usunięcia wad fizycznych elementów przedmiotu zamówienia, jakie
wystąpią w okresie gwarancji,
2)
podjęcia naprawy w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia usterki i wykonania
naprawy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia usterki do punktu serwisowego;
zgłoszenia usterek dokonywane będą do punktu serwisowego faksem lub pocztą
elektroniczną, w tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu oraz adres e-mail dostępny w
godzinach pracy Zamawiającego; zgłoszenia przesłane po godzinach pracy serwisu
traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie otwarcia punktu
serwisowego,
3) wymiany elementu wyposażenia na nowy i wolny od wad w przypadku dokonania trzeciego
zgłoszenia reklamacyjnego uznanego przez gwaranta dotyczącego tego samego elementu.
§7
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) w trakcie trwania umowy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT w zakresie prac
lub materiałów objętych umową z tym że wówczas cena netto nie ulega zmianie
a
zastosowanie znajdzie nowa urzędowa stawka VAT,
2) wystąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, których nie można było przewidzieć - Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia,
3) okaże się, że zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania - Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, głównie poprzez zapisy dotyczące rozwiązań
technicznych/technologicznych innych niż wskazane w dokumentacji projektowej,
4) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie
wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
5)
wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających
dokonanie
uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla
Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone.
2. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu zamówienia,
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł, przy czym strony uregulują wzajemne zobowiązania w formie aneksu do umowy.
3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron
uzasadnionego wniosku i jego akceptacja przez obie Strony w formie aneksu do umowy.
§8
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
zobowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie.
§9
1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę ………..zł. / słownie: ………złotych.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ……………
3. Strony ustalają, że:
- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest na
pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
- 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwolnione w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
4. Bieg terminu zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpocznie się po
usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.
5. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w proporcjonalnej wysokości w stosunku do wykonanych
robót, natomiast pozostałą kwotę zabezpieczenia zwróci na konto Wykonawcy.
§ 10
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 12
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie wymienione w umowie niniejszej załączniki do
SIWZ traktowane są jako załączniki do umowy niniejszej stanowiące jej integralną część.
§ 13
Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 14
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Zamawiający
Wykonawca
Download