Szablon pisma po polsku

advertisement
Społeczna odpowiedzialność biznesu ATM S.A.
Poza konsekwentnym realizowaniem wszelkich wymogów formalno-prawnych wynikających z charakteru
i specyfiki działalności spółki, w funkcjonowanie ATM S.A. jako spółki giełdowej i jednego z czołowych
operatorów centrów danych w Europie Środkowo-Wschodniej wpisane są opisane niżej elementy koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
1. Realizacja strategii i budowanie wartości spółki
ATM S.A. istnieje na rynku ponad 20 lat i zrealizowała wiele pionierskich i trudnych projektów teleinformatycznych, które zbudowały jej pozycję i przewagę rynkową. Konsekwentnie inwestując w rozwój kluczowych
aktywów operacyjnych, ATM realizuje cele strategiczne i finansowe, mając na uwadze wartość spółki dla
akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. Jako spółka akcyjna ATM jest przejrzystą firmą, przestrzegającą dobrych praktyk i zasad ładu korporacyjnego, która terminowo, rzetelnie i zgodnie z wymogami organów kontrolnych dostarcza informacji na temat swojej działalności i wyników finansowych. W ten obszar
odpowiedzialności społecznej wpisuje się także kontrola skutków decyzji podejmowanych w organizacji
oraz odpowiedzialności za działania realizowane poprzez elektroniczne systemy wewnętrzne.
2. Uczciwe praktyki rynkowe
Pozycja lidera na rynku usług kolokacji w Polsce szczególnie zobowiązuje ATM do prowadzenia działalności w sposób otwarty i uczciwy oraz zgodnie z prawem ochrony konkurencji. ATM generuje zyski poprzez
sprzedaż usług za uczciwą cenę, bez stosowania dumpingu i zmów cenowych. Przez prowadzenie przejrzystych działań promocyjnych i marketingowych spółka informuje o swoich przewagach rynkowych oraz
legalnie pozyskuje dane na temat rynku i konkurencji. Klienci korzystający z usług ATM mają pełen dostęp
do informacji handlowych i technicznych oraz do instrukcji i regulaminów powiązanych z produktami
i usługami oferowanymi przez ATM S.A.
3. Relacje z klientami i partnerami biznesowymi
Każdy klient ATM jest ważny i traktowany w jednakowy sposób i z należytym szacunkiem. Pracownicy
ATM nastawieni są na sprawną i efektywną komunikację ze swoimi klientami wiedząc, że tylko w ten sposób są w stanie poznać i dobrze zrozumieć potrzeby klientów. Uczciwe prowadzenie działalności usługowej,
elastyczne podejście do wymagań klientów oraz dbałość o podtrzymywanie dobrych relacji z klientami
znajdują się wśród priorytetów firmy. Spółka świadczy usługi, które mają pomagać klientom w realizacji ich
zamierzeń biznesowych. W procedury ISO ATM S.A. wpisane jest badanie i podnoszenie satysfakcji klienta z oferowanych przez firmę usług i produktów.
Dostawcy i producenci najlepszych urządzeń na rynku są dla nas podstawą budowania konkurencyjnych
usług. Firma korzysta ze sprawdzonych rozwiązań, cieszących się dobrą opinią o bezawaryjności i niezawodności. ATM nie faworyzuje żadnego dostawcy czy producenta, dokonując wyboru urządzeń i systemów wyłącznie na podstawie opinii o jakości oferowanych produktów oraz mając na względzie wpływ ich
działania na środowisko naturalne.
4. Etyka pracy i kultura organizacji
W kodeks wartości i zachowań ATM wpisane zostały zasady poszanowania godności oraz uczciwego
i zgodnego z prawem postępowania wobec współpracowników. Firma nie zatrudnia nieletnich, zapewnia
pracownikom bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia warunki pracy i przestrzega przepisów prawa o bezpieczeństwie i higienie pracy. W ATM nie stosuje się przymusu pracy, przymusu fizycznego bądź psychicznego ani innych form nacisku czy presji w stosunku do swoich pracowników. Każdy pracownik ma
swobodny dostęp do utrzymywanych w wysokim standardzie pomieszczeń socjalnych i jadalnych. Spółka
uznaje prawo pracowników do zawiązywania stowarzyszeń. Wprowadzony w firmie system elektronicznej
ewidencji czasu pracy służy przestrzeganiu przepisów regulujących czas pracy i daje każdemu pracownikowi możliwość skorzystania z przysługującej mu przerwy w pracy.
5. Wyrównywanie szans
ATM S.A. jest otwarta na zatrudnianie obywateli różnych narodowości, nie toleruje żadnych przejawów
dyskryminacji pod względem płci, rasy, wyznania, światopoglądu czy sprawności fizycznej. Pracownicy
obdarzają się zaufaniem i traktują z szacunkiem. Firma zatrudnia i awansuje pracowników wyłącznie na
podstawie ich umiejętności, osiągnięć i zdobytych kwalifikacji, a zatrudnieni są zachęcani do korzystania
z możliwości rozwoju własnej ścieżki zawodowej.
6. Budowanie zaangażowania i lojalności pracowników oraz pozyskiwanie nowych talentów
Pracownicy są jednym z najważniejszych elementów sprawnego funkcjonowania organizacji, który wpływa
na wartość firmy i możliwość jej rozwoju. Celem ATM jest budowanie organizacji o wysokich kompetencjach technologicznych, której kluczowym elementem jest kadra inżynierska, zapewniająca rozwój firmy
zgodnie ze światowymi trendami i utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku centrów danych. Poprzez
liczne aktywności wewnętrzne skierowane do pracowników i dostawców ATM dąży do rozwoju organizacji
w ramach spójnej kultury organizacyjnej opartej na wartościach korporacyjnych spółki. Jednym z ważniejszych elementów polityki w tym zakresie jest zarządzanie oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
oraz usprawnianie bieżących procesów w organizacji, w czym biorą udział zarówno kierownicy poszczególnych jednostek biznesowych, jak i szeregowi pracownicy ATM. Ponadto od kilku lat spółka przyjmuje
praktykantów rekrutujących się ze studentów wyższych uczelni technicznych w Polsce, umożliwiając im
poprzez praktyki pracownicze bezpośredni dostęp do zaawansowanych technologii teleinformatycznych
oraz udział w realizacji ciekawych projektów technologicznych.
7. Dbałość o środowisko naturalne
ATM S.A. jako dostawca usług telekomunikacyjnych we własnych centrach danych dokłada starań, by
wywiązywać się ze zobowiązań względem środowiska naturalnego i żeby standardy jakości spółki stanowiły punkt odniesienia dla innych. Mając świadomość, że wpływ operatora data center na środowisko jest
przede wszystkim związany z użytkowaniem energii elektrycznej w obiektach serwerowych, ATM S.A.
podejmuje działania skierowane na obniżenie zużycia energii. Dlatego tam, gdzie to możliwe, ATM stosuje
technologie znacząco zwiększające wydajność centrów danych w zakresie energii elektrycznej i chłodzenia:
2
Korzystanie z naturalnych warunków środowiska zewnętrznego
ATM stosuje w swoich systemach klimatyzacyjnych technologie typu free cooling, które umożliwiają chłodzenie centrów danych wykorzystując niską temperaturę zewnętrznego powietrza.
Dzięki temu zmniejsza się zależność od energochłonnych urządzeń chłodzących.
Optymalizacja wykorzystania czynników chłodzących
ATM stosuje w swoich obiektach rozwiązania zapewniające optymalne wykorzystanie powietrza
chłodzącego pomieszczenia serwerowe. Te rozwiązania w konsekwencji podwyższają wydajność
systemów chłodzenia i obniżają zużycie energii elektrycznej.
Power Usage Effectiveness (PUE)
ATM używa standardowych dla rynku centrów danych wskaźników efektywności, takich jak PUE
(Wskaźnik Efektywności Energetycznej), by móc porównać się do najwyższych światowych standardów, a optymalizując swoje działania i modernizując infrastrukturę, stale dbać o poprawę
efektywności.
8. Zaangażowanie społeczne
Jednym z istotnych obszarów, na który spółka zwraca szczególną uwagę, są działania społeczne. Obejmują one zarówno akcje charytatywne, jak i aktywność sponsorską.
Ochrona dzieci przed przemocą
Jako Ambasador Fundacji Dzieci Niczyje Spółka promuje misję i działania prowadzone przez Fundację, informując o kampaniach FDN na rzecz bezpieczeństwa dzieci i ochrony ich przed przemocą,
a także zachęcając do aktywnego zaangażowania się w pomoc Fundacji np. poprzez wolontariat.
Walka z niedożywieniem wśród dzieci i młodzieży
Niedożywienie negatywnie wpływa na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka, na jego zdolności
uczenia się, a także w jaki sposób przyczynia się do jego izolacji od społeczeństwa. Skali problemu
niedożywienia dzieci i młodzieży w naszym kraju jest ogromna, dlatego ATM S.A. od 2003 roku
regularnie wspiera finansowo Fundację „Pożywienie — Darem Serca” w realizacji jej szczytnych
celów. Wspólnie niesiemy codzienną pomoc przede wszystkim tym dzieciom, które nie zostały objęte żadnymi programami pomocowymi oraz nie mogą skorzystać z państwowych dotacji w zakresie
bezpłatnego dożywiania. Mowa przede wszystkim o dzieciach i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
i patologicznych, rodzin wielodzietnych oraz rodzin rozbitych. Są to dzieci przebywające w świetlicach środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkołach specjalnych.
Wspieranie domów dziecka
Dzieci otoczone właściwą opieką rozwijają wspaniale swoje zdolności. Udział ATM S.A. w corocznej akcji UNICEF i GPW „Uwierz w Świętego Mikołaja” jest wyrazem zaangażowania w pomoc
dzieciom z domów dziecka. Wierzymy, że obdarowane mikołajkowym podarunkiem odnajdą radość świąt Bożego Narodzenia, który ze względu na tradycję spędzania go w gronie rodziny, jest
dla nich czasem niezwykle trudnym. Ponadto w okresie przedświątecznym spółka organizuje wśród
pracowników zbiórkę pieniężną na rzecz Domu Dziecka w Równem. Kwota uzyskana ze zbiórki
jest podwajana przez zarząd ATM S.A.
3
Szachy — inteligentna rywalizacja
W odróżnieniu od innych firm z branży teleinformatycznej ATM S.A. nie podejmowała dotąd działań promujących dyscypliny typowo sportowe, jednak odpowiedzieliśmy pozytywnie na potrzebę
wsparcia tak szlachetnego sportu, jakim są szachy. Od 2006 r. jesteśmy partnerem technologicznym
Fundacji Szachowej (dawniej: Fundacji na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie). Dyscyplina
ta stale cieszy się dużym zainteresowaniem i jest uprawiana przez przedstawicieli różnych środowisk i branż rynkowych — również wśród dzieci i młodzieży. Dzięki pomocy ATM Fundacja może
propagować swoje działania w Internecie, gdzie wszyscy mogą śledzić online najważniejsze rozgrywki szachowe w Polsce i mecze międzynarodowe.
Wspomaganie edukacji lokalnych społeczności
ATM S.A., która szczyci się pionierskimi osiągnięciami w dziedzinie teleinformatyki na polskim
rynku, od lat podejmuje inicjatywy społeczne wspierające zastosowanie innowacyjnych technologii
w nauce, by umożliwić kształcącej się w kraju młodzieży korzystanie z najnowszych rozwiązań
informatycznych. W 2008 spółka zaangażowała się w projekt wdrażania nowoczesnych technologii
IT w praskich szkołach średnich, którego jednym z beneficjentów jest XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Warszawie. Celem projektu było wdrożenie platformy umożliwiającej optymalne wykorzystanie Internetu do celów edukacyjnych, a także podłączenie szkoły do
sieci ATMAN i późniejsza adaptacja pracowni komputerowych na potrzeby zajęć dydaktycznych.
Wkład w rozwój wiedzy inżynierskiej w obszarze informatyki
ATM S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w kontaktach biznesowych z sektorem edukacyjnym, a wielu pracowników wyższego szczebla kierowniczego firmy wywodzi się ze środowiska
akademickiego. Również pierwsze projekty integracyjne firmy z zakresu budowy sieci teleinformatycznych i dostaw superkomputerów realizowane były w sektorze naukowym. Z myślą o dodatkowym
zwiększeniu wkładu w rozwój polskiej nauki i propagowanie jej sukcesów w świecie, firma postanowiła otoczyć opieką sponsorską najzdolniejszych polskich programistów. W latach 2005–2010
wspieraliśmy drużynę studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, która rokrocznie zajmowała czołowe miejsca w najważniejszych konkursach programistycznych na świecie, takich jak TOP Coder czy ICPC (International Collegiate Programming
Contest). W ramach tych działań ATM S.A. ufundowała także trzy roczne stypendia dla członków
drużyny reprezentującej Uniwersytet Warszawski na mistrzostwach ICPC.
Kontakt do osoby koordynującej obszar CSR:
Magdalena Domisiewicz
kierownik Działu Marketingu
tel. 22 51 56 366, email: [email protected]
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards