Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na

advertisement
Priorytet III Wysoka jakość oświaty
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Personel zarządzający i merytoryczny projektu
Koordynatorka projektu: Anna Bajor
Asystentki: Lidia Sokulska-Tłok, Lucyna Rach
SORE: Grażyna Maciaszek, Irena Tatarewicz, Krystyna Wojtera
Koordynatorzy sieci: Aleksandra Kabat – sieć humanistyczna
Sławomir Kulpinski – sieć dyrektorska
Grażyna Maciaszek – sieć wychowawcza
Mirosław Tłok – sieć matemat.- przyrodnicza
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel główny projektu
Podniesienie funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/lek
w powiecie sępoleńskim poprzez opracowanie i wdrożenie
Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli
w obszarach wymagających szczególnego wsparcia
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli
powiatu sępoleńskiego w obszarach wsparcia opartych na diagnozie placówek.
2. Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół i przedszkoli
powiatu sępoleńskiego w kontekście planowania działań w obszarach wymagających
szczególnego wsparcia.
3. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli
oraz nauczycieli w powiecie sępoleńskim poprzez organizację i funkcjonowanie
czterech sieci współpracy i samokształcenia.
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Główne założenia projektu

Zadanie 1
Opracowanie i wdrożenie w 17 szkołach i 3 przedszkolach
Rocznych Planów Wspomagania

Zadanie 2
Uruchomienie i funkcjonowanie w powiecie sępoleńskim
4 sieci współpracy i samokształcenia

Zadanie 3
Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Planu Wspomagania
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolenia w projekcie

W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 30 godzin wykładów
i 150 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów
dla 15 grup szkoleniowych nauczycieli/lek (236 osób).

W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano 30 godzin wykładów
i 150 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów
dla 15 grup szkoleniowych nauczycieli/lek.
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gimnazjum im. Janusza Korczaka w
Sośnie
Temat doskonalenia:
,, Uczeń – aktywny uczestnik procesu
uczenia się”
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel doskonalenia :
- doskonalenie systemu organizowania procesów edukacyjnych w
kontekście warunków sprzyjających uczeniu się i uczestnictwa uczniów
w doskonaleniu procesów edukacyjnych realizowanych prze szkołę
- pozyskanie przez nauczycieli wiedzy o warunkach sprzyjających
procesowi edukacyjnemu, np. wykorzystywanie odpowiednich metod
pracy
- wypracowanie przez nauczycieli planu działania służącego angażowaniu
uczniów w doskonalenie procesów edukacyjnych
- opanowanie przez nauczycieli, a następnie wdrożenie metod pracy z
uczniami, zwiększających aktywność uczniów w procesach
edukacyjnych
- opracowanie przez nauczycieli i sukcesywne wdrażanie przez
dyrektora strategii zarządzania szkołą służącej utrwaleniu zmian w
praktyce szkolnej nauczycieli
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wskaźniki realizacji RPW :
- w ramach szkolenia odbyły się 3 spotkania, szkolenie składało się z 2godzinnego wykładu i dwóch 5-godzinnych warsztatów
- uczestniczyło w nich łącznie 14 nauczycieli/lek
- łączna frekwencja podczas szkoleń wyniosła 92,85 %
- został wypracowany plan zaangażowania uczniów w doskonalenie
procesów edukacyjnych
- zostały wypracowane scenariusze lekcji wychowawczych dotyczące
motywowania ucznia do nauki
- poszerzono kompetencje w obszarze stosowania metod aktywizujących
- nowo nabyta wiedza i umiejętności wprowadzono do praktyki szkolnej
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prowadzący: Wiesława Stafiej
Wykład – „ Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się”
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prowadzący: Wiesława Stafiej
Warsztat - ,, Zaangażowanie uczniów w planowanie,
organizowanie i realizację procesów edukacyjnych”
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prowadzący: Wiesława Stafiej
Warsztat - ,, Opracowanie planu zaangażowania uczniów w
doskonalenie procesów edukacyjnych”
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podsumowanie:
- realizacja Rocznego Planu Wspomagania umożliwiła osiągnięcie celów,
jakie wyznaczyli sobie nauczyciele, przystępując do projektu
- zasadniczo został zrealizowany cel ogólny, nowo nabyta wiedza,
umiejętności oraz doświadczenie zdobyte podczas szkoleń, realizacja
poszczególnych zadań pozwoliły na zwiększenie wiedzy i umiejętności
w zakresie pracy dydaktycznej, jak i w obszarze współpracy z uczniem
- łącznie frekwencja podczas szkoleń wyniosła 92,85%
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rekomendacje na rok szkolny 2014/2015
- należy wzmacniać nauczycieli w tematyce wynikającej z analizy
diagnozy potrzeb szkoły oraz wyników jakości pracy szkoły,
ukierunkować na tematykę rozszerzającą umiejętności we współpracy
ze środowiskiem lokalnym
- należy również wspomóc nauczycieli w budowaniu dobrych relacji z
rodzicami opornymi na współpracę ze szkołą, wykorzystując metody
oparte na technikach Gordona
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sieć humanistyczna
Członkowie sieci: 19 nauczycieli w tym 18 kobiet i 1 mężczyzna.
W roku 2013/14 realizowano temat: PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI
TIK (ROK I) – BEZPIECZNY INTERNET
Osiągnięte cele:
1.Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami różnych szczebli.
2.Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
3.Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.
4.Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.
5. Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.
Działania w ramach moderowania siecią:
- 6 spotkań członków sieci (w realu).
- Praca na platformie: zamieszczanie plików, dobrych praktyk; wymiana
doświadczeń
i informacji drogą elektroniczną.
- 3 szkolenia z ekspertem
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sieć dyrektorska
Członkowie sieci: 20 dyrektorów szkół, z tego 17 kobiet i 3 mężczyzn
W roku 2013/14 realizowano temat: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora
szkoły
Osiągnięte cele:
1.Organizacja i integracja członków sieci współpracy i samokształcenia.
Diagnoza potrzeb
2.Doskonalenie wypełniania obowiązków tworzenia prawa wewnątrzszkolnego
przez Dyrektora
3.Doskonalenie wypełniania obowiązków pracodawcy przez Dyrektorów
4.Doskonalenie wypełniania obowiązków zarządcy nieruchomości przez
Dyrektora
Działania sieci:
-
5 spotkań członków sieci,
-
3 spotkania warsztatowe prowadzone przez ekspertów,
-
korzystanie z platformy internetowej Projektu (wymiana doświadczeń na
forum dyskusyjnym,
publikowane pliki z materiałami tematycznymi,
wymiana informacji pocztą elektroniczną)
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sieć wychowawcza
Członkowie sieci: 17 nauczycielek i 4 nauczycieli
W roku 2013/14 realizowano temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
Osiągnięte cele:
1.Nawiązanie kontaktów pomiędzy nauczycielami – członkami sieci
wychowawczej.
2.Wymiana doświadczeń między uczestnikami i analiza dobrych praktyk.
3.Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby pracy dydaktycznej.
4.Pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia eksperta
prowadzącego szkolenia
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podsumowanie:
1. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów towarzyszy pracy pedagogicznej
nauczycieli, ale nie na wszystkich przedmiotach nauczania.
2. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia są mało doceniane jako sposób
rozwijania potencjału intelektualnego uczniów.
3. Doskonalenie nauczycieli w obszarze rozwijania twórczego myślenia dało
zadowalające efekty.
4. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach realizacji projektu pozwolą
nauczycielom/lkom na sprawne komunikowanie się i wymianę doświadczeń za
pośrednictwem Internetu oraz poprawę znajomości metod i technik rozwijania
kreatywności uczniów.
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sieć matematyczno-przyrodnicza
Członkowie sieci: 22 nauczycielek/li przedmiotów ścisłych, w tym 16 kobiet i 6
mężczyzn
W roku 2013/14 realizowano temat:
Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet
Osiągnięte cele:
1.Organizacja i integracja członków sieci współpracy i samokształcenia.
Diagnoza potrzeb
2.Nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami uczestniczących w projekcie
3.Tworzenie rozwiązań na potrzeby uczestniczących w projekcie
4.Poszerzenie kompetencji uczestników sieci matematyczno-przyrodniczej
Działania sieci:
- 3 spotkania członków sieci,
- 3 spotkania warsztatowe prowadzone przez ekspertów,
- korzystanie z platformy internetowej Projektu (wymiana doświadczeń na
forum dyskusyjnym, publikowane pliki z materiałami tematycznymi,
wymiana informacji pocztą elektroniczną)
Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards