w celu instalacji systemu tetra

advertisement
Projekt technologiczny przygotowanie Obiektu
dla instalacji systemu TETRA ENERGA – OPERATOR SA
Załącznik nr 7 do wzoru umowy
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
PROJEKT TECHNOLOGICZNY
PRZYGOTOWANIE OBIEKTU
……NAZWA OBIEKTU (przyjęta u Wykonawcy)……
W CELU INSTALACJI SYSTEMU TETRA
ENERGA-OPERATOR SA
Adres Obiektu:
Współrzędne
geograficzne WGS84:
Nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, nr budynku
Szerokość geograficzna
Układ dziesiętny XX.XXXXXX°
Długość geograficzna
Układ dziesiętny XX.XXXXXX°
Wykonawca zgodnie
z Umową:
Dane identyfikacyjne Wykonawcy (zgodnie z umową z EOP):
nazwa, adres w formacie jak adres Obiektu
Właściciel Obiektu:
Dane identyfikacyjne właściciela Obiektu: nazwa, adres w
formacie jak adres Obiektu
Opracował:
Data opracowania:
Nr Projektu:
Wersja Projektu
Data opracowania
Imię i nazwisko opracowującego dokumentację
DD-MM-RRRR
1, 2, …
Nazwa Obiektu
1
Projekt technologiczny przygotowanie Obiektu
dla instalacji systemu TETRA ENERGA – OPERATOR SA
Załącznik nr 7 do wzoru umowy
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Spis treści
1
Cześć opisowa.................................................................................................................................. 3
1.1
Lokalizacja Obiektu .................................................................................................................. 3
1.2
Dostęp do Obiektu................................................................................................................... 3
1.3
Lokalizacja / podłączenie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA na Obiekcie ....................... 3
2
Część rysunkowa ............................................................................................................................. 3
3
Dokumentacja fotograficzna ........................................................................................................... 4
4
Załączniki ......................................................................................................................................... 4
Data opracowania
Nazwa Obiektu
2
Projekt technologiczny przygotowanie Obiektu
dla instalacji systemu TETRA ENERGA – OPERATOR SA
Załącznik nr 7 do wzoru umowy
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
1 Cześć opisowa
1.1 Lokalizacja Obiektu
- Opis dotyczący lokalizacji Obiektu;
- Opis dojazdu do Obiektu z wybranej najbliższej miejscowości spośród wyszczególnionych: Gdańsk,
Elbląg, Olsztyn, Płock, Toruń, Kalisz, Słupsk, Koszalin;
1.2 Dostęp do Obiektu
- Zasady/sposób dostępu do Obiektu 24/7 (masterkey, całodobowa ochrona, system alarmowy, key
box – gdzie umieszczony);
1.3 Lokalizacja / podłączenie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA na
Obiekcie
- Opis dot. części rysunkowej – szczegóły, których Wykonawca nie mógł zamieścić na rysunkach;
- Opis jednoznacznie wskazujący miejsce/pole instalacji na szynie odbiorów niekrytycznych w siłowni /
rozdzielni 48V DC Wykonawcy zabezpieczeń Zamawiającego w celu podłączenia urządzeń systemu
TETRA.
- Opis jednoznacznie wskazujący miejsce/port w konkretnym urządzeniu teletransmisyjnym
Wykonawcy w celu podłączenia urządzeń systemu TETRA Zamawiającego do sieci teletransmisyjnej
Wykonawcy.
- Opis jednoznacznie wskazujący miejsca przyłączenia / zrównoleglenia łączy dla następujących
alarmów środowiskowych i alarmów dot. zasilania (możliwe wskazanie miejsc wpięcia w
dokumentacji fotograficznej): dwa progi temperatury w pomieszczeniu/kontenerze technologicznym wysoka i niska temperatura, wykrycie pożaru, brak trzech faz, dwa progi niskiego poziomu napięcia
baterii - niskie napięcie baterii #1, niskie napięcie baterii #2, agregat – start (dla przypadku agregatu
stacjonarnego na Obiekcie), agregat – stop (dla przypadku agregatu stacjonarnego na Obiekcie).
Łącza alarmowe zestawione będą między czujnikami alarmowymi Wykonawcy (lub łączówkami, na
które wyprowadzone zostały powyższe alarmy) a wejściami alarmowymi w urządzeniach systemu
TETRA Zamawiającego.
2 Część rysunkowa
a) Widok pionowy części wieży / masztu (skala ≤ 1:150) z zaznaczeniem umiejscowienia anten
Zamawiającego wraz z wysięgnikami zapewniającymi min. 3-metrową separację
międzyantenową – miejsce (wysokość) wynikające z planowania radiowego;
b) Przekrój poziomy wieży / masztu (skala ≤ 1:50), na poziomie instalacji anten wynikającym z
planowania radiowego, z zaznaczeniem umiejscowienia anten Zamawiającego wraz z
wysięgnikami zapewniającymi min. 3-metrową separację międzyantenową;
c) Przekrój poziomy drogi kablowej (skala ≤ 1:10) ze wskazanym miejscem instalacji okablowania
5
Zamawiającego: feeder 1 8 "- 3szt; kabel sygnałowy anteny GPS RG-8 (lub kabel o zbliżonych
parametrach) - 1 szt.
Data opracowania
Nazwa Obiektu
3
Projekt technologiczny przygotowanie Obiektu
dla instalacji systemu TETRA ENERGA – OPERATOR SA
Załącznik nr 7 do wzoru umowy
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
d) Widok pionowy (widok od zewnątrz) przepustu kablowego (skala ≤ 1:10) ze wskazaniem
wolnych otworów dla instalacji okablowania z ppkt. b) i dodatkowo kabli typu LY35mm2 - 3szt.
prowadzonych między szyną uziemiającą przy przepuście kablowym a odgromnikami
instalowanymi wewnątrz kontenera/pomieszczenia technicznego .
e) Przekrój poziomy pomieszczenia/kontenera technologicznego (skala ≤ 1:50) ze wskazanym
miejscem instalacji szafy systemu TETRA o wymiarach podstawy 600mmx600mm.
Rysunki zamieścić na stronach w formacie A4. Rysunki powinny być zwymiarowane oraz posiadać
tabelę informacyjną zawierającą m.in. tytuł rysunku oraz skalę .
3 Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja fotograficzna winna składać się z opisanych zdjęć (o rozdzielczości minimum 640 x 480
pikseli) zawierających minimum:
- ogólny widok Obiektu,
- widok miejsca przeznaczonego na posadowienie szafy sprzętowej TETRA Zamawiającego,
- widok drogi kablowej w pomieszczeniu / kontenerze technologicznym między miejscem instalacji
planowanych urządzeń TETRA Zamawiającego a przepustem kablowym,
- widoki przepustu kablowego od wewnątrz oraz od zewnątrz pomieszczenia / kontenera
technologicznego potwierdzające możliwość wprowadzenia planowanego okablowania
Zamawiającego,
- widoki poziomej oraz pionowej zewnętrznej drogi kablowej potwierdzające możliwość instalacji
planowanego okablowania Zamawiającego,
- ogólne widoki wieży (z czterech stron),
- widoki konstrukcji wieży/masztu (z minimum czterech stron) w miejscach planowanych na instalację
anten/wsporników antenowych,
- widok miejsca instalacji zabezpieczeń zamawiającego w siłowni / rozdzielni 48V DC Wykonawcy,
- widok urządzenia teletransmisyjnego Wykonawcy, z którego wyprowadzona zostanie teletransmisja
do stacji bazowej TETRA Zamawiającego,
- widok czujek alarmowych (alarmów środowiskowych i alarmów zasilania) i/lub łączówek i/lub
centralek alarmowych do których zamawiający podłączy / zrównolegli łącza do wejść alarmowych w
stacji bazowej TETRA.
- widok elementów dostępu do Obiektu m.in. manipulatora systemu alarmowego, skrytek na klucze
itp. w zależności od rozwiązania zastosowanego na Obiekcie.
4 Załączniki
Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy
Data opracowania
Nazwa Obiektu
4
Projekt technologiczny przygotowanie Obiektu
dla instalacji systemu TETRA ENERGA – OPERATOR SA
Załącznik nr 7 do wzoru umowy
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Załącznik nr 2 - Raport z testu łącza teletransmisyjnego
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy
Miejscowość, data
Oświadczenie
Oświadczam, że infrastruktura budowlana zlokalizowana na Obiekcie …nazwa Obiektu... spełnia
wymagania wymagane Prawem Budowlanym oraz wymagania Zamawiającego (zawarte w Opisie
Przedmiotu Zamówienia) dla instalacji oraz użytkowania anten, okablowania i urządzeń
telekomunikacyjnych TETRA Zamawiającego.
…………………………………………
Podpis Wykonawcy (Koordynatora Umowy)
Data opracowania
Nazwa Obiektu
5
Download