Gda*sk, 19 stycznia 2017 r - muzeum archeologiczne w gdańsku

advertisement
Zamawiający:
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk
tel. +58-322-21-12, fax: +58-322-21-11
www.archeologia.pl
Nasz znak: DAG.2261.02.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI, WRAZ Z ANALIZĄ POPYTU,
ORAZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO
DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Zamówienie o wartości poniżej progu kwotowego 30.000 euro,
o którym mowa w art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sygnatura sprawy: PP/02/2017
19.01.2017r.
1 z 13
Zapytanie ofertowe
Dotyczy: postępowania nr PP/02/2017 o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium
wykonalności, wraz z analizą popytu, oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu planowanego do
aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –
2020, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
1.
Informacje o Zamawiającym.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 80-833 Gdańsk, tel. 58 322 21 12
Dane kontaktowe: e-mail: [email protected]; tel. 602 611 047
2.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dla projektu o roboczym tytule: „Modernizacja wystawy stałej
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”, planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1. Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, następujących opracowań:
1) studium wykonalności, wraz z analizą popytu na przyszłe usługi (ankiety lub inny rodzaj
badań wykonane przez podmiot zajmujący się badaniem rynku). Do studium zostanie załączona
tabela ze wskazaniem gdzie w dokumentacji znajdują się informacje pozwalające dokonać oceny
według poszczególnych kryteriów wyboru projektów.
2) wniosek aplikacyjny w generatorze wniosków
2.1. Projekt obejmuje modernizację wystawy stałej prezentowanej w budynku Muzeum przy ul.
Mariackiej 25/26 w Gdańsku oraz lepsze dostosowanie obiektu do potrzeb zwiedzających.
Przewidywane nakłady inwestycyjne projektu to ok. 18.000.000 zł. brutto. Studium wykonalności
należy opracować zgodnie z wytycznymi do przygotowania studium wykonalności – projekty w
ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 aktualnymi dla naboru prowadzonego dla działania
8.1. przez Ministerstwo Kultury w II kwartale 2017 roku. Wniosek winien być sporządzony w
aktualnym generatorze wniosków POIiŚ. Według aktualnego harmonogramu naborów wniosków
planowany termin naboru w Działaniu 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury to 1-30 kwietnia 2017. W związku z tym Zamawiający zakłada następujące etapy realizacji
zamówienia:
1) Etap 1. Opracowanie studium wykonalności, wraz z analizą popytu na przyszłe usługi wykonaną
przez podmiot zajmujący się badaniem rynku, oraz wniosku aplikacyjnego w generatorze
wniosków w oparciu o wytyczne dla działania 8.1. POIiŚ obwiązujące dla naboru w II kwartale
2017 roku opublikowane przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego).
2) Etap 2. Aktualizacja (uzupełnienia/korekty) studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego
w trakcie oceny formalnej/merytorycznej projektu, przeprowadzanej przez Instytucję
Zarządzającą.
2.2. Opracowania należy dostarczyć w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch
egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w plikach (.pdf), (.doc), (.gwp) lub
równoważnych, analiza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel (.xlsx) lub
równoważnym.
3.
Termin wykonania zamówienia.
1) Etap 1 : Opracowanie studium wykonalności, wraz z analizą popytu na przyszłe usługi wykonaną
przez podmiot zajmujący się badaniem rynku, oraz wniosku aplikacyjnego w generatorze
wniosków w oparciu o wytyczne dla działania 8.1. POIiŚ obwiązujące dla naboru w II kwartale
2017 roku opublikowane przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego: w terminie do 10.04.2017r. wersja elektroniczna dokumentów, po uwzględnieniu
uwag Zamawiającego – wersja ostateczna w terminie do 26.04.2017r.
2) Etap 2: Aktualizacja (uzupełnienia / korekty) studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego
w trakcie oceny formalnej / merytorycznej projektu, przeprowadzanej przez Instytucję
2 z 13
Zarządzającą - każdorazowo w terminie 3 dni od przekazania uwag IZ. Etap 2 kończy się wraz
z zakończeniem procesu oceny wniosków w ramach Działania 8.1. POIiS i podaniem informacji
do wiadomości publicznej przez Instytucję Zarządzającą.
4.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący:
1) Doświadczenia: ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o wykaz
opracowanych studiów wykonalności, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zapytania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
opracował co najmniej jedno studium wykonalności na rzecz instytucji kultury, dla projektu
infrastrukturalnego, który uzyskał dofinansowanie ze źródeł unijnych lub funduszy
norweskich/EOG.
2) zdolności technicznej lub zawodowej: ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w
oparciu o wykaz osób, stanowiący załącznik 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby, które
posiadają następujące doświadczenie, w tym:
a) 1 osobę, która wykonywała (w ciągu ostatnich 5 lat); część finansowo-ekonomiczną do
studiów wykonalności dla nie mniej niż trzech (3) projektów infrastrukturalnych, które
stanowiły część dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne/ norweskie/EOG ;
b) 1 osobę, która wykonywała (w ciągu ostatnich 5 lat);
część ogólną do studiów
wykonalności dla nie mniej niż trzech (3) projektów infrastrukturalnych, które stanowiły
część dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne/ norweskie/EOG.
5.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy załączyć do oferty.
5.1. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub uprawomocnione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, będący jednocześnie oświadczeniem, że wykonawca akceptuje
warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy, a w razie wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej, również do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w
miejscu i terminie wyznaczonych przez zamawiającego (załącznik nr 1).
5.2. Wykaz usług na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. wykaz
opracowanych przez wykonawcę studiów wykonalności, na rzecz instytucji kultury dla projektu
infrastrukturalnego, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł unijnych lub funduszy
norweskich/EOG wraz z dowodami poświadczającymi należyte wykonanie (załącznik nr 2).
5.3. Wykaz osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, z podaniem zdobytego
doświadczenia tych osób (załącznik nr 3).
5.4. Wykaz usług tj. wykaz opracowanych przez wykonawcę studiów wykonalności dla projektów
infrastrukturalnych w okresie ostatnich 5 lat, wraz z dowodami poświadczającymi należyte
wykonanie (załącznik nr 3).
5.5. Odpis z KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
6.
Opis sposobu obliczenia ceny oraz wynagrodzenie wykonawcy.
Wykonawca określa cenę całkowitą realizacji zamówienia (cenę ryczałtową) poprzez wskazanie
w formularzu oferty ceny netto, stawki podatku VAT oraz ceny brutto odpowiednio dla poszczególnych
części zamówienia:
1)
studium wykonalności, wraz z analizą popytu na przyszłe usługi
2)
wniosek aplikacyjny w generatorze wniosków
Cena powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
7.
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie papierowej w terminie do 30.01.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie
3 z 13
Zamawiającego tj. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 80-833 Gdańsk, sekretariat (III
piętro).
8.
Kryteria oceny ofert.
8.1. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im
odpowiednią wagę punktową:
a) cena całkowita oferty brutto [K1]: 60 pkt, gdzie
K1 – kryterium cena,
Cn – najniższa cena brutto
Cb – cena oferty badanej
Liczba punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej formuły: K1 = (Cn / Cb) x 60%.
b) doświadczenie wykonawcy [K2]: 40 pkt. Podstawą do przydzielenia punktów w tym kryterium
będzie załączony do oferty wykaz usług, wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich
5 lat wraz z dowodami poświadczającymi należyte wykonanie (załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania). Liczba punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej
formuły:
Doświadczenie wykonawcy
w zakresie liczby przygotowanych studiów wykonalności
dla projektów infrastrukturalnych
1–4
5–7
8 – 10
11 i więcej
Liczba
punktów
10
20
30
40
c) łączna liczba punktów [K ] wyliczona zostanie zgodnie z formułą: K1 + K2
8.2. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
8.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane wyżej kryteria wyboru (uzyska najwyższą liczbę punktów).
9.
10.
11.
Zamawiający przewiduje możliwość
z wykonawcą umowie w sytuacji:
dokonania
następujących
zmian
w
zawartej
9.1.
zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub
wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub pośredniczącej,
9.2.
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
9.3.
zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
9.4.
zmian koniecznych z przyczyn niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia przez
zamawiającego i wykonawcę.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, na zasadach
określonych w 6.5.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Uwagi końcowe.
11.1. Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia (opracowania analizy
popytu) podwykonawcy.
11.2. Ewentualne pytania dotyczące zamówienia należy kierować do p. Marty Sroczyńskiej,
4 z 13
tel.: 602611047, e-mail: [email protected]
11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert,
b) żądania wyjaśnień i uzupełnień złożonej oferty,
c) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy,
d) odrzucenia ofert niezgodnych z warunkami zamówienia,
e) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12.
13.
Sposób oceny ofert
12.1.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz wezwania
Wykonawców do uzupełnienia złożonych oświadczeń i dokumentów, w szczególności
dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia.
12.2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty, której cena przekracza
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.3.
Zamawiający dokona w pierwszej kolejności określenia dla każdej ze złożonych ofert - liczby
punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. Następnie, oferta z największą ilością punktów
zostanie przez Zamawiającego zbadana pod względem formalnym, w tym pod względem
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wyjaśnień i uzupełnień względem badanej oferty.
12.4.
Jeżeli oferta z największą liczbą punktów zostanie pozytywnie zweryfikowana pod względem
formalnym, oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający poinformuje o tym
fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści zawiadomienie o wyniku
postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.
12.5.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni
od daty opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego zawiadomienia o wyniku
postępowania.
12.6.
Po zawarciu umowy, na stronie internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczone ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy. W przypadku niezawarcia
umowy, na stronie internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczone ogłoszenie
o nieudzieleniu zamówienia.
Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 - Wykaz usług na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. wykaz
opracowanych przez wykonawcę studiów wykonalności, na rzecz instytucji kultury dla projektu
infrastrukturalnego, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł unijnych lub funduszy norweskich/EOG.
Załącznik nr 3 - Wykaz osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. wykaz
osób skierowanych do realizacji zamówienia z podaniem zdobytego doświadczenia tych osób.
Załącznik nr 4 - Wykaz usług tj. wykaz opracowanych przez wykonawcę studiów wykonalności dla
projektów infrastrukturalnych.
Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
5 z 13
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Wykonawca:
Nazwa ..................................................................................................
…...............................................................................................
Adres …...............................................................................................
tel.
…...............................................................................................
fax
…..............................................................................................
e-mail …...............................................................................................
NIP
..................................................................................................
Regon ..................................................................................................
Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby do kontaktu ……………………
Zamawiający:
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk
Nawiązując do zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności, wraz z analizą popytu,
oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, składam ofertę o następującej treści:
1. Cena oferty:
Studium wykonalności, wraz z
analizą popytu na przyszłe
usługi
Wniosek aplikacyjny w
generatorze wniosków
Łącznie
Cena netto [zł]:
VAT [zł]:
Cena brutto [zł]:
2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym PP/02/2017 oraz zdobyliśmy niezbędne
informacje konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w
szczególności w punkcie 2 Zapytania ofertowego.
4. Oświadczam, że znane są nam warunki umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia
w/w postępowania i potwierdzam gotowość jej zawarcia w przypadku wyboru naszej oferty, na
warunkach określonych we Wzorze umowy.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej nierozerwalną część są:
1.
2.
3.
4.
Wykaz usług na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. wykaz
opracowanych przez wykonawcę studiów wykonalności, na rzecz instytucji kultury dla projektu
infrastrukturalnego, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł unijnych lub funduszy
norweskich/EOG.
Wykaz osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. wykaz osób
skierowanych do realizacji zamówienia z podaniem zdobytego doświadczenia tych osób.
Wykaz usług tj. wykaz opracowanych przez wykonawcę studiów wykonalności dla projektów
infrastrukturalnych.
Odpis z KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Data oferty
......................................................................
Podpis przedstawiciela Wykonawcy
......................................................................
Pieczęć firmowa Wykonawcy
......................................................................
6 z 13
Załącznik nr 2
WYKAZ USŁUG
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
tj. wykaz opracowanych przez wykonawcę studiów wykonalności, na rzecz instytucji kultury dla
projektu infrastrukturalnego, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł unijnych lub funduszy
norweskich/EOG
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat - studiów wykonalności na rzecz instytucji kultury, dla
projektu infrastrukturalnego, który uzyskał dofinansowanie ze źródeł unijnych lub funduszy
norweskich/EOG
L.p.
Przedmiot usługi
Data wykonania
Rozpoczęcie /
zakończenie
Podmiot, na rzecz
którego wykonano
usługę
Rodzaj dowodu czy usługa
została wykonana (jest
wykonywana) należycie*
1
*Uwaga:
Wykonawca składa wykaz - wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Podpis przedstawiciela Wykonawcy
......................................................................
Pieczęć firmowa Wykonawcy
......................................................................
7 z 13
Załącznik nr 3
WYKAZ OSÓB
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
tj. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
z podaniem zdobytego doświadczenia tych osób
……………………………………
Wykonawca:
……………………………………
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Doświadczenie z okresu ostatnich 5 lat
L.p.
1
2
Imię
i nazwisko
Nazwa projektu, dla
którego opracowane
zostało studium
wykonalności oraz
nazwa studium
Data
wykonania
Podmiot, na
rzecz
którego
wykonano
usługę
Zakres
wykonywanych
czynności:
część
finansowoksięgowa /
część ogólna
Prawo do
dysponowania
osobą
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Podpis przedstawiciela Wykonawcy
......................................................................
Pieczęć firmowa Wykonawcy
......................................................................
8 z 13
Załącznik nr 4
Wykonawca:
WYKAZ USŁUG
tj. wykaz opracowanych przez wykonawcę
studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych
……………………………………
……………………………………
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat - studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych:
L.p.
Przedmiot usługi
Data wykonania
Rozpoczęcie /
zakończenie
Podmiot, na
rzecz którego
wykonano
usługę
Rodzaj dowodu czy
usługa została
wykonana (jest
wykonywana)
należycie*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*Uwaga:
Wykonawca składa wykaz - wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Podpis przedstawiciela Wykonawcy
......................................................................
Pieczęć firmowa Wykonawcy
......................................................................
9 z 13
Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY
UMOWA NR …..
na wykonanie opracowań dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1. Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
zawarta w dniu……………………. w Gdańsku pomiędzy:
Muzeum Archeologicznym w Gdańsku z siedzibą przy ul. Mariackiej 25/26, 80-833 Gdańsk, wpisanym do
Rejestru Instytucji Kultury Województwa Pomorskiego pod nr 4/99, NIP 583-000-88-26, REGON 000276848
reprezentowanym przez …., zwanym w treści Umowy: „Zamawiającym”
a
………………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
została zawarta Umowa następującej treści:
§ 1.
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dla Projektu o roboczym tytule:
„Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku”, planowanego do
aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014 – 2020, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
opracowania:
a. studium wykonalności, wraz z analizą popytu na przyszłe usługi (ankiety lub inny rodzaj
badań wykonane przez podmiot zajmujący się badaniem rynku). Do studium zostanie
załączona tabela ze wskazaniem gdzie w dokumentacji znajdują się informacje pozwalające
dokonać oceny według poszczególnych kryteriów wyboru projektów;
b. wniosek aplikacyjny w generatorze wniosków.
Studium wykonalności należy wykonać zgodnie z wytycznymi do przygotowania studium
wykonalności – projekty w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 aktualnymi dla naboru
prowadzonego dla działania 8.1. przez Ministerstwo Kultury w 2017 roku. Wniosek winien być
sporządzony w generatorze wniosków POIiŚ aktualnym na dzień składania wniosku.
3. Strony dopuszczają zlecenie przez wykonawcę części usług tj. analizy popytu na przyszłe usługi,
innemu podmiotowi.
4. Wykonane opracowania (analiza popytu, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny) należy
dostarczyć w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w formie
elektronicznej na płycie CD/DVD w plikach (.pdf), (.doc), (.gwp) lub równoważnych, analiza
ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel (.xlsx) lub równoważnym.
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego własność egzemplarzy, na których utwór utrwalono, jak również autorskie prawa
majątkowe do utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy na wszystkich znanych w dniu
podpisania Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
2.
10 z 13
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
§ 2.
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację Umowy są:
a. z ramienia Zamawiającego: ……………………………….
b. z ramienia Wykonawcy: …………………………………
2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem przedmiotu umowy, przekazywane będą
pisemnie lub e-mailem i zatwierdzane przez ustanowione w ust. 1 osoby.
§ 3.
Według aktualnego Harmonogramu planowanych w roku 2017 naborów wniosków o dofinansowanie
projektu w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
planowany termin zakończenia naboru w Działaniu 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury to 30 kwietnia 2017. W związku z tym Zamawiający zakłada następujące etapy realizacji zamówienia:
1) Etap 1: Opracowanie studium wykonalności, wraz z analizą popytu na przyszłe usługi wykonaną
przez podmiot zajmujący się badaniem rynku, oraz wniosku aplikacyjnego w generatorze
wniosków w oparciu o wytyczne dla działania 8.1. POIiŚ obwiązujące dla naboru w II kwartale
2017 roku opublikowane przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego):
- w terminie do 10.04.2017r. wersja elektroniczna dokumentów, po uwzględnieniu uwag
Zamawiającego – wersja ostateczna w terminie do 26.04.2017r.
2) Etap 2: Aktualizacja (uzupełnienia / korekty) studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego
w trakcie oceny formalnej / merytorycznej projektu, przeprowadzanej przez Instytucję
Zarządzającą:
- każdorazowo w terminie 3 dni od przekazania uwag IZ; etap 2 kończy się wraz z zakończeniem
procesu oceny wniosków w ramach Działania 8.1. POIiS i podaniem informacji do wiadomości
publicznej przez Instytucję Zarządzającą.
§ 4.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów
i informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w § 1 umowy w terminach umożliwiających realizację
przedmiotu umowy.
§ 5.
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanej usługi.
2. Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 usługi zapewnia niezbędne materiały i sprzęt.
3. Wykonawca gwarantuje, iż złożony wniosek, obejmujący zakresem całość niezbędnych informacji
podlegających ocenie, zostanie zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej.
§ 6.
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu prace wykonane w ramach niniejszej Umowy do odbioru
w etapach, o których mowa w § 3 Umowy.
2. Zamawiający dokona weryfikacji przedmiotu Umowy lub jego części. W przypadku, gdy Zamawiający
będzie miał uwagi do przedmiotu Umowy lub jego części, Wykonawca zobligowany jest niezwłocznie
je usunąć, nie później jednak niż w terminie 2 dni od otrzymania uwag przez Zamawiającego.
Zamawiający może powstrzymać się z odbiorem przedmiotu Umowy do czasu usunięcia uwag przez
Wykonawcę.
3. Odbiór przedmiotu Umowy lub jego części wymaga sporządzenia pisemnego protokołu podpisanego
przez Strony.
11 z 13
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie Umowy lub jego części w terminie
określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia zastępczego
usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zlecenia zastępczego wykonania przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub do natychmiastowego odstąpienia od
umowy, żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia z ustawowymi odsetkami.
§ 7.
1. Wykonawcy przysługuje z tytułu należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
wynagrodzenie w kwocie:
Wartość netto zł:
……………...
VAT zł:
……………….
Brutto zł:
………….……
słownie brutto: ………….……
2. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w następujących
częściach:
1) 85% wynagrodzenia – po wykonaniu etapu 1, o którym mowa w paragrafie 3 umowy,
2) 15% wynagrodzenia – po wykonaniu etapu 2, o którym mowa w paragrafie 3 umowy.
3. Zamawiający przewiduje fakturowanie po zakończeniu etapu 1 oraz po zakończeniu etapu 2.
Na fakturze odrębnie zostaną wyszczególnione pozycje dotyczące wykonania studium wykonalności
wraz z analizą popytu na przyszłe usługi oraz dotyczące wykonania wniosku aplikacyjnego
w generatorze wniosków.
4. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury i po odbiorze bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego każdego z wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu etapów wykonania Umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy, w związku
z czym nie podlega zmianie w żadnych okolicznościach, nawet w przypadku, gdy Wykonawca nie
mógł przewidzieć zakresu prac. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności i koszty poniesione
przez Wykonawcę, niezbędne do wykonania Umowy.
§ 8.
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy zaistnieją poniższe
okoliczności:
1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub wytycznych i zaleceń Instytucji
Zarządzającej lub pośredniczącej,
2) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów
i usług (VAT),
3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia,
4) zmiany wynikające z przyczyn niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Zmiany postanowień niniejszej Umowy nastąpią w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 9.
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, na zasadach
określonych w 6.5.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2. Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy na zamówienie uzupełniające, która będzie zgodna
z głównymi postanowieniami niniejszej umowy.
12 z 13
§ 10.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:
1) niedotrzymania terminu na wykonanie etapu 1 zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad
przedmiotu Umowy - w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy
dzień opóźnienia,
2) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego albo
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
3) W przypadku, gdy wniosek złożony przez Zamawiającego do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, którego część stanowi dokumentacja opracowywana na podstawie
niniejszej umowy, zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, leżących po stronie Wykonawcy 50% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
za dotychczas wykonane i odebrane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego prace.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych
określonych w ust.1.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji
o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Niezależnie od przypadków przewidzianych
w Kodeksie cywilnym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca opóźnia się z dotrzymaniem któregokolwiek z terminów określonych w niniejszej
Umowie o 7 dni,
2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy lub któregokolwiek z jego etapów tak
dalece, że nie jest możliwe, aby dotrzymał terminów wykonania przedmiotu Umowy lub
któregokolwiek z jego etapów.
3) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja w sposób nienależyty, pomimo wezwania
Wykonawcy do podjęcia wykonywania Umowy lub do zmiany sposobu jej wykonywania w
terminie
2 dni od otrzymania wezwania w tym zakresie.
4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy.
§ 11.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Finansach Publicznych oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
13 z 13
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards