Projekt logistyczny – Zaopatrzenie w wyroby gotowe

advertisement
Projekt logistyczny – Zaopatrzenie w
wyroby gotowe
Obowiązuję od dnia:
Dokument zmieniany:
Autorzy:
Data:
Podpis:
Cel:
Celem procedury jest zapewnienie wymaganego poziomu obsługi działu produkcji. Terminowość i
jakość obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą i wprowadzeniem wyrobów gotowych do
magazynu ze źródeł zew. (kooperacja) ich bezpośrednim składowaniem i przemieszczaniem oraz
wprowadzeniem do operacji zajmującej się wytworzeniem wyrobu finalnego, przy możliwych do
przyjęcia kosztach.
Dane wejściowe:
W opracowanie procedurze wykorzystywane są następujące informacje:
Zakupy obrót magazynowy dotyczą elementów składowych (silniki, korpusy, łożyska, elementy
elektryczne, noże) w dalszym procesie wchodzących w skład wyrobu finalnego, jakim są obrabiarki
uniwersalne i specjalne.
Asortyment i ilość wyrobów gotowych potrzebnych na zakup jest ewidencjonowana na dwóch
dokumentach wew.:
- harmonogram dyspozycji wyrobów (przy produkcji ciągłej)
- karta realizacji zlecenia dodatkowego (przy produkcji sezonowej)
W/w dokumenty są dzienno-miesięcznymi wewnątrzzakładowymi planami zaopatrzenia wydziałów i
oddziałów przedsiębiorstwa, przekazywanymi z komórki planowania produkcji (szef produkcji).
Określają one odstępy czasu między wydawaniem poszczególnych partii wyrobów jednocześnie
uzupełniają brakujący zapas magazynu.
Dokumenty związane z procedurą:
Spis czynności objętych procedurą:
1.0 Przygotowanie harmonogramów dostaw wyrobów gotowych (z kooperacji)
1.1 Harmonogram zakupów i dyspozycji wyrobów gotowych.
2.0 Przewóz wyrobów gotowych od dostawcy
3.0 Rozładunek i wstępna kontrola wyrobów gotowych (strefa przyjęć)
3.1 Administracyjne przyjęcie wyrobów gotowych na magazyn (strefa przyjęć)
4.0 Pobranie wyrobu ze strefy przyjęć, złożenie wyrobów w strefie składowania.
5.0 Pobranie wyrobu ze strefy składowania.
6.0 Przekazywanie towaru na środek transportu.
Opis 1.0.
Dokumenty związane z 1.0.
- Kz karta zakupu
- Hdwg harmonogram dyspozycji wyrobów gotowych.
- Zua Zarządzenie w sprawie umów oraz akceptacji dowodów zewnętrznych.
Skróty i definicje dot. 1.0
- DP dyrektor pionu produkcyjnego
- DL dyrektor ds. logistyki i zakupów
- KMWG kierownik magazynu wyrobów gotowych (WG)
- KP komórka planowania
Odpowiedzialność i uprawnienia: zgodnie z zarządzeniem DL jest odpowiedzialny za nadzór nad
prawidłową realizacją procedury w zakresie dot. Jego działalności oraz za określenie kryteriów doboru
i kwalifikacji kooperantów wyrobów gotowych. DL wyznacza odpowiednio pracowników
odpowiedzialnych za prawidłową realizację procedury w zakresie zakupów.
Wyznaczenie pracownicy są obowiązani do dokonywania zakupów zgodnie z niniejszą procedurą oraz
do uaktualniania kart zakupów o dodatkowe elementy składowe.
Tryb postępowania 1.0:
Pracownik dokonujący zakupu wyrobów stosuje się do następujących zasad:
1.1 Na podstawie harmonogramu dyspozycji pracownik analizuje ilościowe potrzeby wyrobów a
następnie przygotowuje zestawienia w formie kart zakupu.
1.2 Wysłanie zapytań ofertowych do kooperantów.
1.3 Przy korzystaniu z kooperantów sezonowych, sprawdzenie firm pod względem:
- wymogów stawianych przy produkcji (atesty, pochodzenie, źródło materiałów z których
są produkowane wyroby)
- możliwości produkcyjne
- możliwości dostaw transportem kooperanta do magazynu.
1.4 Akceptacja ofert przez KMWG a następnie przez DL.
1.5 Zakupy powinny być dokonywane u kooperantów zakwalifikowanych na podstawie zawartych
umów kooperacyjnych zatwierdzonych przez DL.
Zamówienie ma mieć formę pisemną, wysłaną drogą elektroniczną lub faksem. Dane dot.
zamówienia powinny precyzyjnie określać asortyment, ilości (dane techniczne, normy, atesty) oraz
cenę zgodną z zawartym uprzednio porozumieniem.
1.6 Po wysłaniu zamówienia, składający zamówienie ma obowiązek podwiesić potwierdzenie
przyjęcia zamówienia od kooperanta oraz archiwizować je przez okres określony w zarządzeniu.
1.7 Przekazanie kart harmonogramu dyspozycji wyrobów oraz ewentualnych kart realizacji zleceń
dodatkowych do strefy przyjęć oraz powiadomienie o wysłaniu zamówienia.
Opis 2.0.
Dokumenty związane z 2.0.
- Lp list przywozowy od kooperanta
- Lprz list przekazujący w przypadku, gdy WG przekazywany jest prosto z produkcji
- Mm dowód wystawiany w przypadku przesunięć międzymagazynowych.
Skróty o degfinicję dot. 2.0.
- DL dyrektor ds. logistyki i zakupów
- PM pracownik magazynowy
- KMWG kierownik magazynu wyrobów gotowych
- MWG magazyn wyrobów gotowych
- PM pracownik magazynowy
- PAMWG pracownik administracyjny magazynu WG
Tryb postępowania 2.0.
Przewóz wyrobów gotowych jest wykonana przez jednostkę produkująca WG (kooperant lub
produkcję) Pod żadnym wypadku MWG nie organizuję transport WG do magazynu.
2.1. Kooperant produkujący WG informuje KMWG o daty dostawy na magazyn. KMWG sprawdza
możliwości przyjęcia dostawy, potwierdza kooperantowi oraz podwiesza na magazyn awizację
dostawy.
2.2. W dzień dostawy, kierowca melduje się w biurze KMWG i przekazuję Lp. KMWG podbija
pieczątką o dopuszczenia do rozładunku na zasadach kolejności zgłoszeń oraz wcześniejszych
awizacji. Bez tej pieczątki, kierowca nie może podstawić się na rozładunek.
2.3. W przypadku gdy WG są przykazywane przez produkcję, PM dostarcza z produkcji do strefy
przyjęć MWG towar, następnie przekazuje KMWG lub odpowiedzialny PAMWG dowód
przekazujący Mm z informacjami o dostarczone WG.
Opis 3.0.
Dokumenty związane z 3.0.
- Pz przyjęcie wyrobu, będący jednocześnie dowodem przekazania wyrobów od dostawcy do
magazynu
- Hdwg harmonogram dyspozycji wyrobów gotowych
- Pd dokument depozyt magazynowy
- Ps protokół szkodowy
Skróty i definicje dot. 3.0.
- DKJ dział kontroli jakości
- SP strefa przyjęć
- DZ dział zaopatrzenia
- DM depozyt magazynowy (określona ilość WG postawiona do dyspozycji dostawcy)
Tryb postępowania 3.0.
Proces magazynowy w SP związany będzie z rozładunkiem środków transportu zewnętrznego,
przyjęciem ilościowym i jakościowym wewnątrz SP oraz przeformatowaniem jednostek
transportowych na jednostki magazynowe. PM odpowiedzialni są za prawidłowe wykonywanie
następujących zasad:
3.0.1 sprawdzenie dokumentów dostawy (podbity Lp, dowód dostawy lub kopii faktury)
3.0.2 wyładunek dostawy ze środka transportu zewnętrznego przez PM i przemieszczenie
poszczególnych jedn. transp. Do SP na stanowisko identyfikacji i kontroli.
3.3 Kontrola stanu zewnętrznego j.ł. przesyłki (kompletności, kształtu, skuteczność zabezpieczenia) W
przypadku różnicy między stanem faktycznym dostarczonych wyrobów a dokumentami
przewozowymi, PM powinien udokumentować to protokołem szkodowym Ps, , którego sporządzenie
należy do obowiązków przewoźnika i odnotowanie winno być na Lp. Dokument ten stworzony w
magazynie wraz z Ps i stanowi podstawę do odpowiednich działań reklamacyjnych.
3.1. Administracyjne przyjęcie wyrobów gotowych na magazyn
3.1.1 Kontrola ilościowa i jakości elementów składowych zgodnie z dokumentacją dostawy i Hdw.
Kontrola może być dokumentowana przez PM, lub przez specjalne wyznaczone osoby z DKJ. W
przypadku stwierdzenia w czasie odbioru jakościowego wad oraz braków PM wraz z pracownikami z
DKJ sporządzają odpowiedni protokół zaakwestionowane wyroby powinny być składowane
oddzielnie jako depozyt magazynowy i wprowadzony w dokument Pd. Za prawidłowe
udokumentowanie szkód i wad przyjmowanych wyrobów odpwiedzialny jest obok PM dział jakości
DKJ.
3.1.2 Wprowadzenie danych o dostawie z dowodów dostaw i z dokumentu Pz do systemu
komputerowego oraz Hdw (nazwy WG, kody kooperantów, ilości, termin dostawy itp.)
3.1.3. Wydruk etykiet identyfikacyjnych (określających kod miejsca składowania) dla wszystkich
WG.
Opis 4.0.
Dokumenty związane z 4.0.
- Ls lista składowania wydawana przez PAMWG
Tryb postępowania 4.0.
Pobranie WG ze SP może nastąpić tylko i wyłącznie po administracyjnym wprowadzeniu dostawy do
systemu informatycznego przez PAMWG, oraz przekazywanie przez niego do PM listę składowania
Ls oraz etykiet identyfikacyjnych. Po tym , PM odpowiedzialny jest za następujące czynności:
4.1. Oznakowanie WG etykietami
4.2. Odpowiednimi środkami składowania
4.3. Przemieszczenie dostawy do strefy składowania na stanowiska okładcze zgodnie z kodem
lokalizacyjnym figuryjący na etykietach oraz listy składowania Ls.
4.4. Podpisywanie oraz umieszczaniu na Ls pieczątki składającego WG na stanowiska okładcze, oraz
przykazywanie Ls do biura MWG.
Opis 5.0.
Dokumenty związane z 5.0.
- Lk lista kompletacji wysyłki dla PM
- Lkon lista kontrolna wysyłki dla pracownika DKJ
Skróty i definicje dot. 5.0.
- SW strefa wydań
Tryb postępowania 5.0.
Proces pobrania wyrobu ze strefy składowania nastąpi wtedy, kiedy jest zamówienie ze strony
klienta na WG składowany na MWG. W tym procesie PAMWG odpowiedzialny jest za
następujące czynnosći:
5.1. Przyjęcie od klienta zamówienie na WG, oraz kontrola ilośc zamówionych a ilość
rzeczywista na magazynie. W przypadku brak możliwości wykonania zamówienia z powodu
braków, uszkodzeń zgłoszonych podczas kompletacji zamówienia, PAMWG powinien
kontaktować się z klientem by uzgodnić z nim realizacji zamówienia częściowego lub nie
realizacji zamówienia dopóki nie będzie na stanie brakujący towar.
5.2. Przekazywanie PM listę kompletacji Lk, oraz przekazywanie listę kontrolnej wysyłki oraz
etykiety transportowe pracownikowi DKJ.
Z kolei PM oraz pracownik DKJ są odpowiedzialni za nestępujące czynności:
5.3. Kompletowanie wysyłki i umieszczanie jej do strefy wydań SW. W razie stwierdzenia braków,
wad, uszkodzeń podczas kompletacji wysyłki, PM powinien utworzyć Ps oraz powiadomić KMWG
lub PAMWG, którzy dokonują odpowiednie kroki w systemie informatycznym.
5.4. Na podstawie Lkon pracownik PKJ dokonuję kontrolę ilościowo-jakościowa skompletowanej przez
PM wysyłki. W razie niezgodności, pracownik DKJ przekazuje informację PM aż do skutku.
5.5. Pracownik DKJ przekazuje Lkon do biura MWG podpisaną wraz z imieną pieczątką.
Opis 6.0.
Dokumenty związane z 6.0.
- Wz dokument wydania towaru z magazynu
- Lp list przewozowy
- Lład lista ładunkowa
Skróty i definicje dot. 6.0.
- ŚTW środek transportu
- DT dział transportu
Tryb postępowania 6.0.
Procedura przekazanie towaru na ŚTW związana będzie z załadunkiem towaru na wcześniej
zaplanowany do załadunku ŚTW oraz kontrola jakościowo-ilościowa załadowanego towaru.
Odpowiedzialni za tą procedurę są:
6.1. PAMWG za drukowanie Wz po otrymaniu Lkon od pracownik aDKJ i przekazywanie dane dot.
miejsc dostawy do DT.
6.2. Pracownik DT za planowanie trasy na podstawie danych oraz Wz otrzymane od PAMWG i
przekazywanie Lp i Lład do pracownika DKJ.
6.3. Pracownik DKJ za kontrolowanie załadunek na środek transportu wewnętrznego i podpidysanie
Lład. Po załadunku, pracownik DLK zwraca do DT Lład podpisaną przez pracownika DKJ oraz
kierowcy ST.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards