Hedonistyczne podejście do natury ludzkiej. Podstawowe

advertisement
Hedonistyczne podejście do natury ludzkiej.
Podstawowe twierdzenia teorii atrybucji.
Dynamika wpływu społecznego.
Mechanizmy tworzenia się norm w grupach nieformalnych.
Sposoby definiowania małych grup społecznych.
Facylitacja a próżniactwo społeczne.
Postawy a uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja.
Wywieranie wpływu a teorie społecznego uczenia się.
Sposoby wyjaśniania zachowań prospołecznych.
Modele porozumiewania się.
Podstawowe rodzaje komunikatów niewerbalnych i związane z nimi
prawidłowości.
Techniki ingracjacji i przesłanki ich skuteczności.
Sposoby radzenia sobie z uprzedzeniami.
Prawidłowości dysonansu poznawczego i ich wykorzystanie w procesie
oddziaływania na zachowanie.
Rodzaje komunikatów niewerbalnych wyróżnione przez Argyle'a.
Strategie perswazji wyróżnione przez Petty'ego i Cacciopo.
Czynniki biorące udział w kształtowaniu i zmianie postaw.
Rozwój emocjonalny dziecka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
Etapy rozwoju funkcji lokomocyjnych u dziecka w okresie niemowlęcym.
Podstawowe pojęcia w teorii Piageta.
Stadia rozwoju intelektualnego według koncepcji Piageta z uwzględnieniem
ograniczeń i osiągnięć typowych dla danego stadium.
Rozwój moralny na podstawie teorii poznawczo-rozwojowej Piageta i
Kohlberga.
Rozwój spostrzegania w okresie średniego dzieciństwa.
Dojrzałość szkolna dzieci 6 letnich z uwzględnieniem czterech podstawowych
kryteriów dojrzałości (fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej, społecznej i
poznawczej).
Znaczenie grupy rówieśniczej w poszczególnych okresach rozwojowych.
Koncepcje myślenia postformalnego.
Problemy wieku średniego.
Teorie adaptacji do starośc.i
Porównaj na przykładach teorie cech osobowości i poznawcze teorie
osobowości.
Pojęcie tożsamości narracyjnej.
Przykłady zasad wpływu społecznego.
Przykłady atrybucji interpersonalnych i międzygrupowych.
Korelacyjny i eksperymentalny schemat badawczy: różnice, wady i zalety.
Poznawcze koncepcje inteligencji.
Etapy rozwoju dorosłego człowieka.
Heurystyki wydawania sądów społecznych i związane z nimi błędy poznawcze.
Geneza i skutki wyuczonej bezradności.
Rola emocji i wartościowania w procesach poznawczych.
Przejawy „Ja” w rzeczywistości społecznej.
Związek postaw i zachowania.
Tworzenie sądów klinicznych.
Naukowe kategorie psychologii rozwoju człowieka.
Wielowymiarowość kategorii „człowiek”.
Zadania psychologii rozwoju.
Łączniki psychologii rozwoju człowieka z innymi naukami oraz praktyką.
Struktura wieku.
Dynamika wieku. Periodyzacja rozwoju człowieka w ciągu życia.
Podstawowe metody badawcze psychologii rozwoju człowieka.
Podstawowe prawa psychicznego rozwoju człowieka.
Prawa nierównomierności rozwoju.
Prawa rozwoju wyższych funkcji psychicznych.
Okresy krytyczne rozwoju człowieka.
Rozwój prenatalny.
Rozwój społeczny w okresie niemowlęcym.
Rozwój psychiczny we wczesnym dzieciństwie.
Psychologiczna gotowość dziecka do nauki w szkole .
Problemy wieku dorastania, ich charakterystyka.
Etapy dojrzałości.
Psychologiczne problemy starości.
Metody subiektywne i obiektywne w psychologii.
Specyfika psychoanalizy w stosunku do innych kierunków psychologicznych.
Narodziny i rozwój psychologii humanistycznej.
Narodziny i rozwój psychologii poznawczej.
Charakterystyka procesów spostrzegania.
Podstawowe zasady uczenia się.
Psychologiczne modele pamięci.
Myślenie a rozumowanie.
Proces rozwiązywania problemów.
Proces emocjonalny, mechanizmy wzbudzania i wyrażania emocji.
Zależność między emocjami i poznaniem.
Mechanizmy leżące u podstaw motywacji w różnych ujęciach teoretycznych.
Typy motywacji.
Tajemnica zawodowa psychologa.
Etyka psychologicznych badań naukowych.
specjalność : psychologia społeczna
Koncepcja przedsiębiorczości J. Schumpetera.
Właściwości osób przedsiębiorczych z uwzględnieniem cech osobowości,
motywów działania oraz procesów poznawczych.
Funkcje reklamy.
Wpływ przekazów racjonalnych vs emocjonalnych na skuteczność reklamy .
Etapy analizy stanowiska pracy.
Rodzaje i metody rekrutacji pracowników.
Podstawowe metody selekcji pracowników.
Teoria Perspektywy A.Tverski`ego i D.Kahnemana.
Ryzyko - czym jest i jak ludzie je spostrzegają (wg koncepcji P. Slovica).
Postawy jawne i ukryte – różnice.
Teorie stylów kierowania.
Złudzenia w spostrzeganiu własnych szans oraz kontroli.
Modele postaw wobec pieniądza.
Psychologiczne metody stosowane w jakościowych badaniach rynku.
Utajone poznanie społeczne i jakie są jego elementy.
Teoria dysonansu poznawczego.
Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej.
Trójczynnikowa koncepcja miłości Sternberga.
Konformizm informacyjny a normatywny..
Reguła niedostępności jako sposób wywierania wpływu.
Efekt Galetei i efekt Golema.
Strategia księżyca (świecenia odbitym blaskiem) i usuwania się z cienia
porażki.
Przemoc a agresja.
Fobie społeczne.
Zachowania prospołeczne.
Psycholog społeczny w zespołach pomocowych.
Obszary działań psychologii społecznej w kształtowaniu skutecznej reklamy.
Reklama a perswazja.
Techniki działań ingracjacyjnych.
Komunikaty niewerbalne przydatne w procesie zdobywania sympatii.
Syndrom grupowego myślenia.
Sposoby zapobiegania grupowemu myśleniu.
Sposoby radzenia sobie z uprzedzeniami.
specjalność: psychologia kliniczna
Znaczenie ICD-10 i DSM-IV-TR dla procesów diagnozy psychologicznej.
Przedmiot i zadania psychologii kryminalno-sądowej.
Specyfika diagnozy sądowo-psychologicznej.
Poznawcze, emocjonalne i behawioralne reakcje człowieka na przewlekłą
chorobę somatyczną.
Obszary działań psychologa klinicznego w pracy z chorym somatycznie.
Psychologiczne aspekty kontaktu: zespół terapeutyczny – pacjent chory
somatycznie.
Specyficzne trudności w uczeniu się.
Psychiczne zaburzenia okresu adolescencji.
Rola rodziny w prewencji i terapii zaburzeń okresu wczesnoszkolnego.
Specyfika (geneza, przebieg, konsekwencje) uzależnienia od alkoholu u kobiet
i mężczyzn.
Charakterystyka uzależnień XXI wieku.
Obraz psychopatologiczny zaburzeń lękowych i afektywnych.
Typy diagnozy neuropsychologicznej.
Rodzaje podejść w diagnozie neuropsychologicznej.
Charakterystyka zaburzeń neuropsychologicznych.
Konsekwencje poznawcze, emocjonalne i behawioralne
nowotworowej.
Problematyka chorych dzieci i ich rodzin.
Porozumiewania się w opiece paliatywnej.
Neurobiologiczne podstawy emocji.
Neurobiologiczne podstawy snu.
Neurobiologiczne podstawy mowy.
Neurobiologiczne podstawy łaknienia i pragnienia.
Neurobiologiczne podstawy uczenia się i pamięci.
Neurobiologiczne podstawy widzenia.
Neurobiologiczne podstawy słuchu.
Neurobiologiczne podstawy węchu i smaku.
Depresja – objawy, różnicowanie, zasady postępowania.
Schizofrenia – objawy, różnicowanie, zasady postępowania.
Paranoja – podział, zasady postępowania.
Nerwice – podział, różnicowanie, zasady postępowania.
Urojenia – omamy – spojrzenie psychologa.
Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego.
Zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego.
w chorobie
Psychologiczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej.
Neuropsychologiczny zespół płata czołowego.
Neuropsychologiczny zespół płata skroniowego.
Neuropsychologiczny zespół płata ciemieniowego.
Neuropsychologiczny zespół płata potylicznego.
Download