Bez tytułu slajdu

advertisement
• Wadą wzroku nazywamy niezdolność
oka do tworzenia prawidłowo
zogniskowanego obrazu na plamce
żółtej lub centralnej części siatkówki,
co w efekcie daje nieostry obraz.
Istnieje również wiele zaburzeń
widzenia barwnego jak np. daltonizm,
jednak nie mają one związku z wadami
wzroku, ponieważ ogniskowanie w tych
przypadkach jest prawidłowe.
• Krótkowzroczność jest jedną
z najczęściej spotykanych
wad wzroku polegająca na
nieprawidłowym skupianiu
promieni świetlnych przez
soczewkę oka. W
prawidłowo akomodującym
oku obrazy ogniskowane są
na siatkówce, a u
krótkowidza przed
siatkówką.
Krótkowzroczność koryguje
się przy pomocy soczewek
rozpraszających.
•
Nadwzroczność
(dalekowzroczność) jest drugą
obok krótkowzroczności
najczęściej spotykaną wadą
wzroku. Jest wynikiem zbyt
krótkiej gałki ocznej w stosunku do
siły łamiącej lub niewystarczającą
siłą załamującą, co może być
spowodowane np. zbyt płaską
rogówką w stosunku do długości
gałki ocznej. U osób cierpiących na
dalekowzroczność obraz powstaje
za siatkówką, a więc do korekcji
wady stosuje się soczewki
skupiające promienie świetlne.
•
Astygmatyzm (niezborność rogówkowa) jest
wadą polegającą na zniekształceniu widzenia
wskutek niesymetryczności rogówki oka.
Jeżeli promień krzywizny rogówki oka w
płaszczyźnie pionowej jest inny niż w
płaszczyźnie poziomej, to promienie świetlne
padające na różne części rogówki
załamywane są w różnym stopniu. Powoduje
to, że obraz widziany przez pacjenta jest
nieostry. Często zdarza się, że gdy pokazuje
się pacjentowi znak krzyżyka, on widzi ostro
tylko jedno jego ramię - pionowe lub
poziome. Taki astygmatyzm nazywa się
regularnym, a oko takie posiada dwie
ogniskowe. Aby skorygować taką wadę
stosuje się okulary z soczewkami
cylindrycznymi. Oko ludzkie posiada zwykle
tzw. niezborność fizjologiczną o wartości do
0,5D, która nie wymaga korekcji. Poniższy
rysunek przedstawia bieg promieni w oku z
astygmatyzmem regularnym.
•
Ślepota barw – zwana też
zaburzeniem rozpoznawania barw
(często ogólnie i mylnie nazywana
daltonizmem), u ludzi jest
niezdolnością do spostrzegania
różnic pomiędzy niektórymi lub
wszystkimi barwami, które
normalnie są dostrzegane przez
inne osoby. Ślepota barw jest
zazwyczaj wadą wrodzoną,
uwarunkowaną genetycznie,
dziedziczoną recesywnie w
sprzężeniu z chromosomem X. Z
tego też powodu znacznie częściej
dotyczy mężczyzn (ok. 1,5%) niż
kobiet (ok. 0,5%).
• Jaskra (łac glaucoma) – choroba
oczu prowadząca do
postępującego i
nieodwracalnego uszkodzenia
nerwu wzrokowego i komórek
zwojowych siatkówki i co za
tym idzie pogorszenia lub utraty
wzroku. Do uszkodzenia nerwu
wzrokowego najczęściej
dochodzi w wyniku
nadmiernego wzrostu ciśnienia
wewnątrz gałki ocznej.
• Na jaskrę choruje na świecie
ok. 67 mln osób, ponad 7 mln
jest z tego powodu całkowicie
niewidomych.
•
•
•
•
•
Oko ludzkie przystosowane jest do widzenia barw światła o
długości fali w zakresie od około 400 nm (barwa fioletowa) do
około 700 nm (barwa czerwona).
Jedną z wad wzroku jest daltonizm polegający na złym
rozpoznawaniu barw. Nazwa wady pochodzi od nazwiska
angielskiego fizyka i chemika J.Daltona, który jako pierwszy
opisał ślepotę na barwy zieloną i czerwoną. Może być to wada
wrodzona lub nabyta. Daltonizm wrodzony jest wadą
dziedziczną, na którą cierpi w różnym stopniu 8% mężczyzn i
0,5% kobiet. Daltonizm nabyty może być wynikiem przejścia
choroby siatkówki lub drogi wzrokowej.
Wada ta jest często definiowana jako ślepota na barwę
czerwono - zieloną. Występuje także ślepota na barwę
czerwoną, rzadziej zieloną i bardzo rzadko na fioletową. W
większości przypadków osoby źle rozróżniające barwy od
urodzenia nie zdają sobie sprawy z istnienia tej wady, gdyż
ostrość wzroku jest zwykle u nich prawidłowa. Całkowita
ślepota na barwy jest wynikiem niedorozwoju czopków
siatkówki i łączy się ze znacznym obniżeniem ostrości wzroku i
trudnością przystosowania się do światła.
Wadę tę wykrywa się na podstawie specjalistycznych badań
przy użyciu tablic barwnych pseudoizochromatycznych. W
razie konieczności wykonania dokładniejszych badań
wykorzystuje się przyrząd nazywany anomaloskop. Pacjent
badany anomaloskopem ma za zadanie porównanie dwóch
barw.
Przykładowe tablice barwne służące do diagnozowania
daltonizmu umieszczone są obok. Osoby posiadające wadę
daltonizmu powinny zobaczyć na pierwszej tablicy liczbę 21
zamiast prawidłowej 74. Na drugiej tablicy przedstawiona jest
liczba 89.
•
•
•
•
•
•
•
Oczopląs (łac. nystagmus) – objaw wrodzony lub
wywołany niektórymi chorobami lub lekami,
polegający na mimowolnych, rytmicznych
oscylacjach gałek ocznych w płaszczyźnie
poziomej lub elipsoidalnej, które występują w
następstwie fizjologicznego lub patologicznego
pobudzenia komórek receptorowych narządu
przedsionkowego. Drgania mogą być stałe lub
zmieniać się zależnie od kierunku spojrzenia.
Oczopląs związany jest z uszkodzeniem
sensorycznym (obustronne bardzo słabe
widzenie, np. achromatopsja) lub motorycznym
(zez). Ze względów praktycznych za oczopląs
należy uważać każdy ruch drgający gałek
ocznych w odpowiedniej płaszczyźnie.
Oczopląs posiada następujące cechy:
postać – poziomy, pionowy, obrotowy, skośny;
kierunek – oznaczany wg fazy szybkiej ruchu;
szybkość – wolny, średni, szybki;
natężenie – określane w trójstopniowej skali;
typ – rytmiczny lub wahadłowy.
•
•
Zez jest wadą oczu objawiającą się
osłabieniem mięśni ocznych, co
powoduje zmianę kąta patrzenia
jednego oka względem drugiego.
Efektem zeza jest zaburzenie
widzenia stereoskopowego.
Przyczyną zeza mogą być zmiany
w rozwoju ośrodków
kojarzeniowych kory mózgowej,
także zmiany wewnętrznego
aparatu (w przypadku zespołu
Marfana zwłaszcza nieprawidłowe
funkcjonowanie mięśni
okoruchowych). Zeza można
zniwelować za pomocą
odpowiednich okularów i ćwiczeń,
lub chirurgicznie.
• Tritanopia – wada
wzroku polegająca na
nierozpoznawaniu barw
żółtej i niebieskiej.
Wada dotyczy około
0,0015% (0,002%
mężczyzn i 0,001%
kobiet) populacji. Wada
ta jest wynikiem braku
czopków czułych na
barwę niebieską.
•
•
•
Protanopia – wada wzroku polegająca na
nierozpoznawaniu barwy czerwonej (lub
myleniu jej z barwą zieloną). Objawia się to
obniżeniem percepcji jaskrawości barwy
czerwonej, pomarańczowej i żółtej. Ponadto
percepcja jaskrawości może być obniżona do
stopnia, w którym czerwony staje się ciemno
szarym, wręcz czarnym kolorem. Brak jest
również percepcji składowej czerwonej, co
prowadzi do odbioru różu i fioletu jako
niebieski.
Wada ta dotyczy około 1% mężczyzn i 0,02%
kobiet i wynika z całkowitego braku czopków
- światłoczułych receptorów siatkówki oka reagujących na barwę czerwoną.
Wada ta jest szczególnie niebiezpieczna w
przypadku osób poruszających się pojazdami
mechnicznymi, ponieważ nie dostrzegają
świecących się świateł czerwonych i mogą
uznać, że są zgaszone.
• Zaćma, znana też jako katarakta
polega na prowadzącym do
zaburzeń w ostrości widzenia
zmętnieniu soczewki. Jest to
jedna z najczęstszych chorób
oczu. Wśród wielu typów
zaćmy najbardziej
rozpowszechnioną jest odmiana
"starcza" czyli związana z
wiekiem. Szacuje się, ze ok. 10
proc. zachorowań ma podłoże
metaboliczne, genetyczne lub
rozwija się na bazie innych
chorób.
•
Starczowzroczność (presbyopia) (często mylona z
nadwzrocznością starczą) jest pogorszeniem
widzenia na bliskie odległości wynikającym ze
zmniejszenia lub utraty zdolności akomodacji oka.
Jest to proces fizjologiczny wynikający ze starzenia
się organizmu, powodujący zmniejszenie
elastyczności gałek ocznych i dotyczy osób zarówno
z nadwzrocznością, krótkowzrocznością, jak i bez
żadnej z tych wad wzroku. Oko miarowe daje na
siatkówce ostry obraz obiektów w nieskończoności
bez żadnej ingerencji mięśni ocznych. Jeśli jest
inaczej to należy dobrać odpowiednie okulary, aby
skorygować widzenie "do dali". Jednak zarówno dla
oka miarowego jak i ze skorygowanym widzeniem
"do dali" aby widzieć ostro obiekty z bliska (np. przy
czytaniu) należy wprowadzić dodatkową moc
optyczną o sile +3 dioptrii. W tym celu mięśnie
ściskają gałkę oczną, zmieniając jej kształt. Przy
zupełnym zaniku elastyczności gałki ocznej
dodatkową moc optyczną można wprowadzić jedynie
za pomocą okularów o sile o +3 dioptrie większej niż
siła okularów "do dali". W przypadku, gdy gałki
oczne mają tylko częściowo zmniejszoną
elastyczność potrzebna dodatkowa moc optyczna
będzie zawierać się w przedziale od 0 do +3 dioptrii.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards