Załącznik nr 2 - umowa - mops.sosnowiec.bip.info.pl

advertisement
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
UMOWA Nr ………………………..
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie
stosuje się do niniejszej umowy z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro)
zawarta w dniu: ....................................... w Sosnowcu pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec
NIP 644-23-93-212
REGON 003465774
reprezentowanym przez:
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu - Monikę Holewa
zwanym dalej Zamawiającym
a
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
adres ..................................................................................................................................................
tel. ..................................................................................................................................................
działającym na podstawie………….…………………......................................................................
NIP ……….............................. REGON .........................................................................................
reprezentowanym przez:
1 ....................................................................................................................................................
2 ....................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy są do tego
prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.
W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej
w przypadku jakichkolwiek sporów.
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa węgla kamiennego o parametrach wskazanych w ust. 2
dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Sosnowcu.
2. Przez dostawę rozumie się przywóz, rozładunek (zrzucenie) węgla.
3. Węgiel kamienny – sortyment orzech I w ilości 256 ton o poniższych parametrach:
a) wymiar ziarna od 40 mm do 80 mm,
b) wartość opałowa nie mniejsza niż 25 MJ/kg,
c) zawartość popiołu od 3% do 8%,
d) zawartość siarki od 0,3% do 0,6% ,
e) zawartość wilgoci do 15%
– zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy stanowiący jej integralną
część.
4. Jednorazowa ilość przyznanego opału w postaci węgla kamiennego o parametrach określonych w
ust. 3 dla podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu wynosi 1 tonę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości ton węgla wskazanych w ust. 3,
jednakże gwarantuje, iż minimalna ilość węgla do dostarczenia to 246 ton.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
§ 2.
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY
Listy osób, uprawnionych do otrzymania węgla - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sosnowcu - wraz z niezbędnymi danymi będą przekazywane Wykonawcy
sukcesywnie. Pierwsza lista zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 3 tygodni od dnia
zawarcia umowy.
Dane osób o których mowa w ust. 1 w szczególnie uzasadnionych przypadkach (tj.: zgon
uprawnionego do odbioru węgla, długotrwały pobyt uprawnionego do odbioru węgla w szpitalu
lub w innej jednostce, zmiana miejsca zamieszkania uprawnionego do odbioru węgla, zmiana
sytuacji dochodowej itp. ) mogą ulec zmianie.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 osoba uprawniona wskazana w pierwotnej liście zostanie
zastąpiona inną osobą uprawnioną do odbioru węgla. Informację o zmianie osoby Zamawiający
prześle e-mailem w terminie do 5 dni roboczych, po uprzednim natychmiastowym telefonicznym
powiadomieniu o zaistnieniu sytuacji.
W razie stwierdzenia przez Wykonawcę dwukrotnej nieobecności uprawnionego do odbioru
węgla w miejscu zamieszkania Wykonawca zaistniałą sytuację niezwłocznie, zgłasza e-mailem
przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 1.
W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 termin dostarczenia węgla do takiej
osoby Wykonawca ustali indywidualnie z przedstawicielem Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany udokumentować dostarczenie węgla do osoby uprawnionej do
odbioru węgla. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać potwierdzenie odbioru na
liście, o której mowa w ust. 1 od osoby uprawnionej do otrzymania węgla, a w przypadku
odbioru węgla przez osobę upoważnioną pisemnie przez podopiecznego – podpis tejże osoby.
Niezależnie od potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu prawidłowo sporządzony i wypełniony dokument dostawy wyrobów węglowych
określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie dokumentu
dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2015 poz.
2285).
Wykonawca w dokumencie dostawy, o którym mowa w ust. 7 w rubryce nr 2 – „Nazwa/nazwisko i
imię podmiotu nabywającego/zwracającego wyroby węglowe oraz adres jego siedziby/miejsce
zamieszkania” - wpisuje dane osoby uprawnionej do otrzymania węgla (dane podopiecznego
MOPS w Sosnowcu), natomiast w rubryce nr 7 – „Potwierdzam nabycie i przeznaczenie/ zwrot
wyrobów wymienionych w poz. 5” Wykonawca zobowiązany jest uzyskać podpis osoby
uprawnionej do odbioru węgla.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 winno być dołączone przez Wykonawcę do dokumentu
dostawy wskazanego w ust. 7.
Wszelkie reklamacje co do wymiaru ziarna i ilości opału osoby uprawnione do otrzymania węgla
powinny zgłaszać Wykonawcy w momencie dostarczenia opału. Na potwierdzenie złożenia
niniejszej reklamacji Wykonawca winien sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, drugi dla osoby uprawnionej do otrzymania węgla.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 dni roboczych od momentu spisania protokołu do
dostarczenia do Zamawiającego kopii protokołu reklamacyjnego stanowiącego podstawę do
zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
Zamawiającemu prócz prawa do zgłoszenia reklamacji co do wymiaru ziarna i ilości
dostarczonego opału przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji co do jakości węgla. Prawo
złożenia reklamacji co do jakości dostarczonego opału przysługuje Zamawiającemu w całym
okresie obowiązywania niniejszej umowy. W razie sporu między Wykonawcą a Zamawiającym co
do naruszenia norm opału wskazanych w § 1 umowy, jakość dostarczonego węgla zostanie
poddana ekspertyzie na koszt Wykonawcy. Ekspertyzę przeprowadzi akredytowane laboratorium
badawcze wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszone reklamacje w terminie do 2 dni roboczych od
daty ich zgłoszenia.
W razie uznania reklamacji albo jeżeli ekspertyza wykaże, że przedmiot umowy jest niezgodny z
parametrami wskazanymi w § 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie później
niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego) dokonać
wymiany opału na zgodny z niniejszą umową. Koszt wymiany opału ponosi Wykonawca.
Naruszenie postanowienia ust. 14 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w terminie do 14 dni od przekazania Wykonawcy listy o
której mowa w § 2 ust. 1.
Zakończenie realizacji umowy – do 14.10.2016 r.
§ 4.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ceną określoną w ofercie oraz faktycznie wykonanym
zakresem potwierdzonych dostaw.
Cena za realizację umowy zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy wynosi:
1) za 1 tonę węgla …………….….. zł netto, cena za 1 tonę węgla …………….....zł brutto,
2) stawka podatku Vat …………………………..
3) maksymalna
wartość
umowy
nie
przekroczy
kwoty:
netto
……………….,
słownie:………………………….. i stanowić będzie iloczyn ceny netto za 1 tonę węgla i 256
ton węgla;
brutto ……………………………… zł, słownie:………………………….. i stanowić będzie iloczyn
ceny brutto za 1 tonę węgla i 256 ton węgla,
W przypadku nie wykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu utraconych korzyści, jednakże Zamawiający
gwarantuje, iż minimalna ilość węgla do dostarczenia to 246 ton.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 Wynagrodzenie Wykonawcy
z tytułu realizacji umowy zostanie odpowiednio zmniejszone.
Za
zrealizowanie
przedmiotu
umowy
Wykonawca
wystawi
Zamawiającemu
nie więcej niż 5 faktur/rachunków.
Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest zaakceptowanie przez Zamawiającego
przedstawionej listy, o której mowa w § 2 ust. 6 oraz dokumentu dostawy, o którym mowa
§ 2 w ust. 7.
Zamawiający zaakceptuje dokumenty, o których mowa w ust. 6 w terminie do 3 dni roboczych od
daty dostarczenia ich przez Wykonawcę o czym telefonicznie poinformuje Wykonawcę. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niezgodności w
przedmiotowych dokumentach, zostaną one zwrócone Wykonawcy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku .
Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu
bankowi polecenie przelewu zapłaty na konto Wykonawcy.
§ 5.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
ceny brutto określonej w § 4 ust. 2 pkt 3,
b)
nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto
określonej w § 4 ust. 2 pkt 3 za każdy dzień zwłoki.
2. Strony ustalają, że w razie naliczenia kary umownej Zamawiający potrąci je z wystawionych
faktur/rachunków, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zapłaci naliczoną karę
umowną w terminie do 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§ 6.
PRZEDSTAWICIELE STRON WYZNACZENI DO WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI UMOWY
1. Zamawiający wskazuje: ………………..………… tel. kontaktowy:………………………..
2. Wykonawca wskazuje: ………………...………… tel. kontaktowy:.................................
§ 7.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla
Zamawiającego Sąd powszechny.
§ 8.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922). Szczegółowe warunki
dotyczące
powierzenia
przetwarzania
danych
osobowych
zostały
określone
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
3. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę jej podpisania przez Wykonawcę.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy w przypadkach może nastąpić tylko za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
5. Załącznik do umowy:
1) formularz oferty Wykonawcy,
2) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Zamawiający
_______________________
(data i podpis)
Wykonawca
____________________
(data i podpis)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards