Estetyka literacka i performatywna

advertisement
ESTETYKA LITERACKA I
PERFORMATYWNA
specjalizacja na studiach dziennych
filologii polskiej drugiego stopnia
Zakład
Estetyki
Literackiej
http://www.performlit.amu.edu.pl/
[email protected]
Zakład Estetyki Literackiej:
http://www.estetyka.amu.edu.pl
Estetyka literacka...
...i performatywna
Charakter kultury współczesnej podlega ciągłym
procesom przekształcania,
które można wyrazić jako przejście
od schematu narracyjnego do dramatycznego.
Zmiany w praktyce
artystycznej, interpretacyjnej i krytycznej
wymagają także przekształceń
w zakresie
uczestnictwa w sztuce i jej percepcji
Performatywność
wytwarzanie rzeczywistości w języku / w działaniu
 Odgrywanie / inscenizowanie / przedstawianie
(tekstu, tożsamości, działań, norm, gestów itp.) 
 dramatyczność – niereferencyjność / autoreferencyjność
 ustanawianie sensu w procesie prób
 chwiejność;
niejednoznaczność, zależność od kontekstu
KONIECZNE WYDAJE SIĘ DZISIAJ
•
Sprawne poruszanie się w zakresie szeroko pojętej
wiedzy o kulturze,
a zwłaszcza:
–
–
–
•
literaturoznawstwa
estetyki
refleksji o dramacie
Opracowywanie i stosowanie reguł
performatyki do
badania, krytyki i interpretacji w zakresie
literaturoznawstwa i estetyki
dlatego w ramach edukacji polonistycznej
proponujemy
SPECJALNOŚĆ
Chris Burden
dlatego w ramach edukacji polonistycznej
proponujemy
SPECJALNOŚĆ
ESTETYKA LITERACKA
I PERFORMATYWNA
na studiach dziennych
filologii polskiej drugiego stopnia
Chris Burden
Hermann Nitsch
Franko B.
W RAMACH SPECJALNOŚCI
Przekazujemy wiedzę na temat
nowych kategorii estetycznych
proponujemy WARSZTATOWĄ FORMUŁĘ
prowadzenia większości zajęć
i podejmujemy próby
formułowania sądów
na podstawie
obserwacji
sztuki współczesnej
Banksy
Banksy
Przygotowujemy do pracy m. in. w
• mediach,
• wystawiennictwie,
• reklamie,
• ośrodkach terapii przez sztukę;
• w teatrze,
• w krytyce literackiej, artystycznej i
teatralnej
• w organizacji festiwali
• w redakcjach
Banksy
Pieter Bruegel, Ślepcy
Banksy
Nie zapominamy jednak o
historii:
– prezentujemy przegląd doktryn
estetycznych
– zachęcamy do poznawania i reinterpretacji dawnych
teorii i poetyk tworzenia
– przedstawiamy różne teorie
performatywności,
wiążąc estetykę z koncepcją poznania dramatycznego
Hieronim Bosch, Kuglarz (Kuglarskie sztuczki) I poł. XVI w.
Proponowane przez nas zajęcia WARSZTATOWE będą próbą
przepisania teorii na praktykę (i odwrotnie);
stworzenia
nowego języka dyskursu akademickiego,
który wymaga
wyrażenia przez działanie.
Podstawowe metody pracy opierają się na:
– warsztatowym charakterze wielu zajęć
– ożywieniu dyskursu pomiędzy środowiskiem
akademickim i artystycznym
– dokonywaniu inscenizacji scenicznych i tekstualnych
– interpretacji rozumianej jako współtworzenie dzieła
Uczestnicy zajęć
odnosząc się do pojęć
doświadczenia i przeżycia estetycznego
będą uczyć się metod czytania świata
poprzez reguły sztuki
i mechanizmy charakterystyczne dla
fenomenu teatru.
Proponujemy zajęcia prowadzone przez
– pracowników Zakładu Estetyki Literackiej
– innych pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
– gościnne
wykłady i warsztaty
prowadzone przez specjalistów
(teoretyków i praktyków) różnych dyscyplin:
• dziennikarzy i redaktorów, wydawców;
• artystów, performerów, reżyserów , aktorów, choreografów;
• fotografików, plastyków;
• pracowników muzeów,
kuratorów, kustoszy, konserwatorów
H. Bosch, Leczenie z głupoty
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
I rok, 1 semestr
• WARSZTAT BADAŃ
ESTETYCZNYCH
• WARSZTAT: TEATR i PERFORMANCE
(przyjemność sceny)
• AUTOPREZENTACJA i SZTUKA PR
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
I rok, 2 semestr
• WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH
• ARTETERAPIA
• WARSZTAT BADAŃ NAD TEATREM i
DRAMATEM
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
II rok, 3 semestr
• ESTETYKA FILMU i MEDIÓW
INTERAKTYWNYCH
• WARSZTAT BADAŃ
PERFORMATYWNYCH
• WARSZTAT BADAŃ NAD SZTUKAMI
WIZUALNYMI I PERFORMATYWNYMI
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
II rok, 4 semestr
• WARSZTAT LITERACKI (przyjemność
tekstu)
• KURATORSTWO LITERATURY,
SZTUKI i TEATRU
Warsztaty
Thomas Allen
WARSZTATY
Warsztaty
T. Kantor, Lekcja Anatomii
Warsztaty
WARSZTAT BADAŃ
ESTETYCZNYCH
Warsztatowa analiza i praktyka różnych praktyk estetycznych (np.
estetyka jako teoria poznania, filozoficzna refleksja nad sztuką,
wiedza dotycząca historycznych teorii estetycznych czy praktyczne
wymiary krytyki artystycznej),
• Współczesne „specjalizacje” estetyki (np. estetyka pragmatyczna,
estetyka performatywna, somatoestetyka, neuroestetyka).
• Wybrane kategorie estetyczne
– tradycyjne (np. piękno, wzniosłość, tragizm)
– współczesne (np. absurd, kicz, brutalizm)
WARSZTAT: TEATR i PERFORMANCE
(przyjemność sceny)
• Praktyka funkcjonowania rozmaitych gatunków i stylów działań
performatywnych.
• Warsztatowa prezentacja zasad organizujących najważniejsze gatunki
teatralne i dziedziny twórczości widowiskowej przekraczające
paradygmat teatralny (happening, taniec, performance art, body art, video
performance).
• Narzędzia prezentacji skoncentrowane na ciele aktora / performera i
obejmujące takie płaszczyzny prezentacji, jak scenografia, światło,
przestrzeń, dźwięk i media audiowizualne.
przyjemność sceny
AUTOPREZENTACJA
i SZTUKA PR
Marina
Abramovic,
Art Must Be
Beautiful,
Artist must
Be
Beautiful
M. Abramovic, Ulay
WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH
•
Vito Acconci, Three
Relationship Studies (1970)
WARSZTAT BADAŃ
KULTUROWYCH
• Warsztat prezentujący specyfikę badań nad kulturą, z
wykorzystaniem narzędzi i metod z zakresu antropologii, socjologii,
historii sztuki.
• Istotne ćwiczenie dotyczyć będzie formułowania pytań oraz analizy i
interpretacji różnorodnych tekstów i zjawisk kulturowych.
• Warsztaty przygotowują do zrealizowania projektu badawczego z
pomocą poznanych metod badawczych
• Formą zaliczenia przedmiotu jest własny projekt badawczy
realizowany w czasie całego semestru, a następnie prezentowany i
dyskutowany na forum grupy.
ARTETERAPIA
•
Stelarc, The Third Hand
WARSZTAT BADAŃ
NAD TEATREM i DRAMATEM
WARSZTAT BADAŃ
NAD TEATREM i DRAMATEM
Zajęcia warsztatowe prowadzące do głębszego poznania
praktycznego różnych form dramatu oraz tendencji scenograficznych
w teatrze XX wieku.
Praktycznie badane będą
– najważniejsze kierunki w sztuce (secesja, naturalizm, symbolizm,
ekspresjonizm, kubizm, surrealizm, abstrakcjonizm)
– wpływ wybranych osobowości twórczych na praktykę
dramatyczną i projekty inscenizacyjne (np. S. Wyspiański, A.
Czechow, S. I. Witkiewicz, T. Kantor).
– wpływ kina i fotografii na estetykę sceny
– wpływ nauk psychologicznych na sposoby ukazywania obrazów
w teatrze i prezentację postaci
Pippilotti Rist
ESTETYKA FILMU i MEDIÓW
INTERAKTYWNYCH
WARSZTAT BADAŃ
PERFORMATYWNYCH
WARSZTAT BADAŃ
PERFORMATYWNYCH
Warsztat wykorzystujący pojęcia z zakresu performatywności jako
dziedziny organizującej dyskurs estetyczny i dostarczającej
specyficznych narzędzi badawczych w obszarze kultury.
Proponowane problemy badawcze dotyczyć będą między innymi
sztuki buntu, sztuki krytycznej, autokreacji w sztuce i sztuki
autokreacji, performansu w sieci, architektury ciała, estetyki w
urbanistyce czy land artu.
Pippilotti Rist, Gravity be my Friend
WARSZTAT BADAŃ NAD SZTUKAMI
WIZUALNYMI I PERFORMATYWNYMI
Warsztat wykorzystujący neuroestetykę i związki estetyki z teorią
poznania w procesie wizualizacji. Tematy dyskusji i ćwiczeń to m. in.:
• Doświadczenie wizualne jako poznanie performatywne (pojęcia
obrazu, kultury wizualnej, sztuk wizualnych, sztuk
wykonawczych).
• Refleksje związane z analizami konkretnych obrazów
• Estetyka „tekstów łączonych” (foto-teksty, kolaże, montaże itp.) i
„tekstów splątanych” ( cinemagraphs, dramaty interaktywne,
storytelling, teatr cieni, portrety performatywne itp).
Pokazane i analizowane będą „pułapki umysłu” wytwarzające
anamorfozy, dyskurs synestezyjny, sztuki splątane, obrazy zależne
od przebiegu i charakteru naszej obserwacji.
Pippilotti Rist, Gravity be my Friend
Pippilotti Rist
Warsztat literacki
WARSZTAT LITERACKI (przyjemność tekstu)
Przyjemność tekstu
Byron
Keats
Wilde
Witkacy
KURATORSTWO LITERATURY,
SZTUKI i TEATRU
•
•
•
Zajęcia wprowadzające problematykę animacji i projektowania kultury, jej
obiegów we współczesnym świecie i uwarunkowań rynkowych.
Nacisk położony zostanie na nowe zjawisko zarządzania literaturą
istniejące wobec zmieniających się wyznaczników ontologii literatury
(wyrażanej w odmiennych, często współistniejących, formułach: sieciowej,
drukowanej, plastycznej itp., : wystawianą, wydawaną, wykonywaną,
archiwizowaną itp.)
Ważny zakres tematyczny dotyczyć będzie informacji o źródłach
finansowania, etapach i sposobach przygotowania projektu wydarzenia
artystycznego, zagadnień z zakresu produkcji i zadań kuratorskich.
PRAKTYKI I STAŻE
MUZEA
GALERIE
TEATRY
MEDIA
INSTYTUCJE
FESTIWALE
SPOTKANIA, WYKŁADY, WARSZTATY
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową
do prof. Anny Krajewskiej
[email protected]
Chris Burden
dziękujemy
ZAPRASZAMY
Chris Burden
Zgłoszenia do prof. Anny Krajewskiej
[email protected]
Zakład
Estetyki
Literackiej
http://www.performlit.amu.edu.pl/
[email protected]
Zakład Estetyki Literackiej:
http://www.estetyka.amu.edu.pl
Download