„W projekcie wiele się dzieje”

advertisement
Działania projektowe
Do końca pierwszego kwartału zakończono nabór uczestników do projektu „Większe umiejętności,
lepsze jutro” na 2012r.
Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej
Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W br. przystąpiło do projektu 30 osób (kobiet i mężczyzn), które są bezrobotne, nieaktywne
zawodowo lub pracujące ale zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby te korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej.
W projekcie zaplanowano wiele zajęć o różnorodnej tematyce skierowanych do uczestników
projektu, jak również do ich rodzin.
W okresie marca odbywały się negocjacje, które polegały na tym, że pracownicy socjalni wraz z
psychologiem gościli w domach uczestników projektu, aby pomóc im wybrać zajęcia korzystne dla
ich dalszego rozwoju zawodowego i społecznego. W tym samym okresie odbywały się indywidualne
spotkania uczestników z doradcą zawodowym. Spotkania te miały na celu określenie predyspozycji
zawodowych uczestników oraz ich potrzeby w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji do
wykonywania pracy.
W kwietniu odbył się blok zajęć warsztatowych z psychologiem i doradcą zawodowym. Zajęcia
warsztatowe z psychologiem obejmowały zagadnienia niezbędna w życiu każdego człowieka, tj.
prawidłową komunikację – znajomość jej zasad zapobiega powstawaniu konfliktów i ogólnie pomaga
w życiu.
Poza tym, uczestnicy odkrywali swoje mocne i słabe strony, uczyli się trudnej sztuki motywacji a także
pracowali nad zaakceptowaniem samego siebie.
Równocześnie z warsztatami psychologicznymi odbywały się warsztaty z doradcą zawodowym, na
których uczestnicy „odkrywali” swoje talenty i umiejętności oraz zawody, które pragnęliby
wykonywać. Doradca zawodowy pomagał w „dopasowaniu” zajęcia do uczestnika uwzględniając przy
tym potrzeby rynku.
Na przełomie kwietnia i maja zorganizowano warsztat kreowania wizerunku w miejscu pracy. Jak
wiadomo, na dobre samopoczucie duży wpływ ma fakt, czy czujemy się zadbani
i atrakcyjni – a to podnosi wiarę w siebie i swoje możliwości. Kiedy czujemy się dobrze
w swojej skórze – jesteśmy też lepiej odbierani przez otoczenie, w tym także potencjalnych
pracodawców. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczyli zasady doboru stroju do sylwetki i do okoliczności,
uczyli się eksponować swoje atuty, dbać o cerę i włosy. Ciekawym akcentem tych zajęć było to, iż
wiadomości teoretyczne uzupełniono praktyką – uczestnikom wykonano
zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne.
Przez okres drugiego kwartału odbywało się kierowanie do szkół i na kursy wg indywidualnych
potrzeb uczestników.
Kalendarium po projekcie „Większe umiejętności, lepsze jutro”:
Dla beneficjentów projektu przygotowano warsztat dot. zdrowego żywienia. Odbył się on
w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie, gdzie pod okiem profesjonalistki w świetnie
wyposażonej pracowni uczestnicy poznawali zasady kuchni zdrowej i ekonomicznej. Zajęcia odbywały
się w dwóch grupach: 21.06 oraz 30.06.2012r. Ciekawym rozwiązaniem tych zajęć było połączenie
teorii z praktyką. Podstawy zasad żywienia, ciekawe rozwiązania i przepisy to świetny materiał do
dyskusji. Najwięcej frajdy przysporzyło wspólne gotowanie, w tym także pieczenie chleba a potem
wspólna degustacja.
Od czerwca także ruszył duży blok zajęć przeznaczonych dla rodziców, jako, że znaczna część
beneficjentów projektu wychowuje dzieci. W dwóch grupach (27.06.2012r. i 13.07.2012r.)
zrealizowano warsztat pt. „Super mama/super tata” pomyślany jako swoisty poradnik, jak sobie
radzić z rodzicielstwem. Wszystkim rodzicom dobrze robi wiedza na temat, jak rozmawiać
z dzieckiem, by się porozumieć, jak radzić sobie z emocjami czy też, jak postępować w sytuacjach
konfliktowych. Dobra komunikacja między rodzicem a dzieckiem to atut – dzięki niej poprawiają się
wzajemne relacje i buduje więź, z której czerpią wzajemnie rodzice i dzieci.
Podczas tych warsztatów rodzice mieli także możliwość skonsultowania z prowadzącą
psychoterapeutką indywidualnych, konkretnych przypadków trudności wychowawczych.
Współcześni rodzice spotykają na swojej drodze problemy i zagrożenia, którym muszą stawić czoła.
Dlatego też ważne jest, aby wiedzieli na co narażone są ich dzieci, jak „wychwycić” problem oraz jak
sobie z nim radzić. Temu służył warsztat pod nazwą „W sieci” ,(26.06.2012r.) który dostarczał wiedzy
na temat istoty uzależnienia, współuzależnienia oraz metod wychodzenia z niego. Istotne były
praktyczne wskazówki, jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych a także wskazanie miejsc, gdzie mogą szukać pomocy osoby uzależnione
i współuzależnione.
Kolejne warsztaty poruszały problem przemocy. Warsztat pn. „Prawa dziecka – przemoc w grupie
rówieśniczej”) zrealizowano 28.06.2012r. Jakie objawy wskazują na to, że dziecko może być ofiarą
lub sprawcą przemocy w szkole – te między innymi zagadnienia przybliżał program tegoż warsztatu.
Rodzice zapoznali się także z Konwencją praw dziecka oraz kampanią Rady Europy „Podnieś rękę
przeciwko biciu dzieci”.
3.07.2012r. zrealizowano warsztat wyjazdowy do Kurozwęk dla beneficjentów projektu oraz
członków ich rodzin o charakterze edukacyjnym pt. „Demony i anioły naszych rodzin”.
Uczestnicy dowiedzieli się jak budować satysfakcjonujące relacje między członkami rodziny oraz
jak dbać o atmosferę w domu. Poruszano także problem kształtowania postaw rodzicielskich
opartych na zrozumieniu i akceptacji. Dużym walorem tych zajęć był fakt, że mogli w nich wziąć udział
wspólnie członkowie rodzin. Spędzili razem dzień w atrakcyjnym turystycznie miejscu naszego
regionu, zastanawiając się nad swoją rodziną oraz nad tym, czy można coś w niej zmienić.
5.07.2012r. odbył się warsztat pod nazwą „Rodziny nie tworzy się cyrklem”. Program warsztatu
obejmował problem przemocy w rodzinie i jej wpływu na dziecko w tej rodzinie. Uczestnicy uzyskali
informacje o tym, jak konflikty między rodzicami wpływają na dzieci a także gdzie szukać pomocy
w sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy.
19.07.2012r. Warsztat wyjazdowy do Leśnicy pod nazwą „Praktyczne metody radzenia sobie ze
stresem”.W dzisiejszym świecie stres jest zjawiskiem wszechogarniającym, dotyka wszystkich. Dobrze
więc jest wiedzieć , czym może się objawiać stres i jak sobie radzić z jego skutkami. Dla uczestników
tego warsztatu zaplanowano także praktyczne wskazówki i uczenie się relaksacji. Poruszone będą
zagadnienia związane z gospodarowaniem czasem oraz zmianą sposobu myślenia – z negatywnego
na pozytywny.
Sierpień – trwają indywidualne konsultacje beneficjentów projektu ze specjalistami: psychologiem,
doradcą zawodowym i prawnikiem.
Beneficjenci dokonują wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju – z pomocą specjalistów i w oparciu
o własne predyspozycje wybierają szkolenia i kursy, dzięki którym zdobędą nowe umiejętności
lub podniosą posiadane kwalifikacje.
Wrzesień - ośmioro spośród beneficjentów kontynuuje naukę w szkołach średnich
i ponadgimnazjalnych.
1.09.2012r. zrealizowano warsztat teatralny w plenerze. Udział w nim wzięli beneficjenci
a także członkowie ich rodzin (dzieci i małżonkowie). Impreza odbyła się w Umianowicach, dokąd
uczestników dowiozła Ciuchcia „Express Ponidzie”. Podczas warsztatu rodzice i dzieci wspólnie
odgrywali scenki teatralne z wybranych przez siebie bajek. Poruszano problem wzajemnych relacji
oraz prawidłowej komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Dzieci świetnie się bawiły, natomiast
rodzice mieli okazję popracować nad swoim rodzicielstwem.
We wrześniu pierwsi spośród beneficjentów ukończyli wybrane przez siebie kursy : - kurs pracownika
administracyjno-biurowego, kurs betoniarz-zbrojarz, kurs florysty.
Kolejna tura spośród beneficjentów rozpoczęła zajęcia na kursach dających kwalifikacje:
- kosmetyczki, - sprzedawcy, - grafika komputerowego, - kurs prawa jazdy kat. B, - kurs na przewóz
rzeczy.
Nadal trwają indywidualne konsultacje ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym,
prawnikiem.
Kolejna grupa beneficjentów oczekuje na rozpoczęcie wybranych przez siebie kursów: - kurs
związany z obsługą i pracą na komputerze, - kurs kucharza, - kurs prowadzenia księgowości, fryzjera.
W października planowany jest „Warsztat na temat gospodarowania finansami.”
Wiedza i praktyczne umiejętności na temat racjonalnego wydatkowania pieniędzy przydatne są
każdemu z nas. Warto wiedzieć , jak rozplanować budżet, aby wystarczał na wszystkie zobowiązania.
Podczas zajęć można uzyskać wskazówki, jak i gdzie robić zakupy codzienne, aby było tanio
i ekonomicznie a także na co zwracać uwagę przy zaciąganiu kredytów i pożyczek. Umiejętność
przewidywania i świadome planowanie wydatków - to droga do sukcesu.
Październik – zrealizowano „Warsztat na temat gospodarowania finansami” a także warsztaty
z doradcą zawodowym, podczas których beneficjenci dokonali pierwszych podsumowań obranej
ścieżki rozwoju.
Na bieżąco beneficjenci rozwiązują swoje problemy i trudności podczas indywidualnych konsultacji
z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem.
Mając na względzie fakt, że umiejętności społeczne i interpersonalne pomagają żyć w rodzinie
a także w społeczności zaproponowano beneficjentom projektu warsztat, podczas którego mogli
ćwiczyć te umiejętności. Warto mieć świadomość swoich mocnych stron i pracować nad słabymi
a także znać zasady prawidłowej komunikacji oraz zachowań asertywnych.
Dbałość o własny rozwój to nie tylko praca i nauka ale także umiejętne spędzanie wolnego czasu
i pielęgnowanie zainteresowań. Wychodząc temu naprzeciw zorganizowano dla beneficjentów
zajęcia hobbystyczne. Odbywały się one w kilku grupach i obejmowały m.in. fotografię, technikę
decupage i malowanie na szkle. Zajęcia te stanowiły także świetną okazję do wyciszenia i do
odreagowanie codziennych stresów.
Listopad - to w projekcie czas poświęcony przedsiębiorczości. Zaplanowano zajęcia pod nazwą
„Działalność gospodarcza w ujęciu praktycznym”, podczas których omówiono zalety i wady
prowadzenia własnej działalności. Uczestnicy mieli szansę poznać zasady tworzenia biznesplanów,
które są krokiem niezbędnym do prowadzenia „pracy na własny rachunek”. Można „przećwiczyć”
pisanie biznesplanów w różnych profilach działalności, przedyskutować strategie zarządzania i
prowadzenia firmy, a także zagrożenia i środki zaradcze.
Wykład „Samozatrudnienie” ma przybliżyć uczestnikom tę formę jako sposób na pracę.
Będzie można poznać formalno-prawną stronę zakładania i prowadzenia własnej firmy.
Dobrze jest wiedzieć, jakie urzędy należy odwiedzić oraz jakie dokumenty są niezbędne, najpierw do
założenia a potem do prowadzenia takiej działalności.
Jako kolejny sposób na bezrobocie – uczestnicy poznają zasady działalności spółdzielni
socjalnej. Najlepszym sposobem poznania jest doświadczenie i praktyczny przykład, dlatego też
zaplanowano wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnej do Kielc. Tam, uczestnicy mogą
się przyjrzeć „z bliska” zasadom działania spółdzielni oraz radościom i troskom, jakie nastręcza jej
prowadzenie. Kontakt „twarzą w twarz” z ludźmi tworzącymi spółdzielnię to najlepsze świadectwo, że
można wyjść z kręgu bezrobocia i wielu innych życiowych problemów.
Grudzień - „Czy Mikołaj istniał naprawdę?” to zajęcia zaplanowane na grudzień. Miały charakter
integracyjny, wzięli w nim udział uczestnicy projektu wraz ze swoimi dziećmi. Stworzono okazję do
wspólnej zabawy rodziców z dziećmi oraz integracji dzieci między sobą.
Podczas zajęć zwrócono dzieciom uwagę na pojęcia dobra i zła oraz nagrody od Św. Mikołaja. Św.
Mikołaj przybył na to spotkanie i wręczył wszystkim dzieciom paczki świąteczne. Konkursy i zabawy
prowadzili animatorzy dbając o to, aby wszyscy uczestnicy zabawy czuli się dobrze. Zaaranżowano też
sytuację dającą możliwość do zastanowienia się nad tradycjami związanymi z obchodami Świąt
Bożego Narodzenia.
Na zakończenie spotkania mikołajkowego odbyła się wspólna zabawa przy muzyce.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards