Dostawa filtrów, czyściwa i innych materiałów do obsługi sekcji zlt

advertisement
Ogłoszenie
1z4
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c636d0ab-ab46-4be8-93ba...
Ogłoszenie nr 329743 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.
Malbork: Dostawa filtrów, czyściwa i innych materiałów do obsługi sekcji zlt
dla 22 BLT w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 305218
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, krajowy numer identyfikacyjny 19247126500000, ul.
ul. 17 Marca 20, 82200 Malbork, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 261 536 713, 261 536 216,, faks 261
536 275, 261 536 713, e-mail [email protected]
Adres strony internetowej (URL): www.22blot.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa filtrów, czyściwa i innych materiałów do obsługi sekcji zlt dla 22 BLT w Malborku oraz jednostek
będących na zaopatrzeniu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów chemicznych, materiałów oraz sprzętu eksploatacyjnego
dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu. Szczegółowy opis i
zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym dla poszczególnych części. Zamówienie
obejmuje jednorazową dostawę wraz z rozładunkiem towaru w miejsce wskazane przez odbiorcę. Obowiązki
Wykonawcy: - Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek towaru w miejsce wskazane przez
odbiorcę na terenach wskazanych jak powyżej. Terminy i miejsca dostawy do terminu wskazanego w ofercie,
z możliwością wcześniejszej dostawy. - W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych
2016-10-25 09:08
Ogłoszenie
2z4
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c636d0ab-ab46-4be8-93ba...
Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed
dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy
(należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika) - Zamawiający będzie wymagał zapakowania towaru wg
asortymentu danej służby. Odbiór będzie odbywał się przez uprawnionych przedstawicieli z danych służb Dostawa winna być realizowana w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca –
podstawa: art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2005 roku o opakowaniach i odpadach po opakowaniach
(Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.). - Asortyment dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać okres
przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego -Towar wadliwy nie
zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie
obowiązywania umowy. - Wraz z dostawą towaru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić informację o
okresie przydatności do użycia danego produktu, jeśli nie będzie to wynikało z dostarczonych dokumentów
lub opakowania. - Na preparaty chemiczne będzie obowiązywać gwarancja producenta. Wykonawca
zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów, jeśli takich
udzielił producent. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za
jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego. - W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad produkcyjnych dostarczonego towaru,
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w formie „Protokołu reklamacji” o ujawnieniu wady. W tym przypadku
Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny od wad, w terminie 10 dni od daty otrzymania „Protokołu
reklamacji”. Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru wraz z
„Protokołem reklamacji” (załącznik nr 2 do projektu Umowy) za pokwitowaniem. Koszt dostawy towaru
nowego, wolnego od wad poniesie Wykonawca. - Do każdego produktu chemicznego Wykonawca dostarczy
w wersji papierowej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego w myśl ustawy z dnia 25 luty 2011
roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322). - Zamawiający
wymaga, aby wymienione produkty były dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach
producenta, na których powinny być widoczne informacje dotyczące produkcji, terminu przydatności do
użycia oraz parametrów technicznych. - Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były oznaczone
zgodnie z danymi określonymi w Formularzu cenowym poszczególnych zadań. W przypadku braku takiego
oznaczenia, Wykonawca przy dostawie towaru, zobowiązany jest przedstawić odpowiednią dokumentację (w
języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia wymagania Zamawiającego. Towar,
którego identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie przyjęty. - W przypadku, gdy dostarczony towar (w
części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ – Zamawiający odmówi przyjęcia
towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w
terminie trwania umowy na swój koszt. - Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie
przyjęcia towaru, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego posprawdzaniu ilości, rodzaju i
kompletności przedmiotu zamówienia. - Do czasu odbioru dostawy przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utrata
środków czystości ponosi Wykonawca. - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę
asortymentu równoważnego w stosunku do artykułów opisanych przez Zamawiającego za pomocą nazw
handlowych. Przez artykuły równoważne Zamawiający rozumie te, które posiadają takie same parametry lub
lepsze jak artykuły wskazane przez Zamawiającego. - W przypadku zaoferowania artykułów równoważnych
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do oferty dokumentów potwierdzających, że zaoferowane
artykuły posiadają takie same parametry lub lepsze jak artykuły wskazane przez Zamawiającego. W takich
przypadkach oprócz wpisania w formularzu cenowym nazwy równoważnego produktu, Wykonawca dołączy
do oferty opis techniczny równoważnego artykułu, kartę katalogową lub inny dokument potwierdzający
spełnienie wymagań Zamawiającego. - Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia
może ulec zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z
tytułu dostarczenia mniejszej ilości towaru. - W ramach Wartości zamówienia Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian ilościowych, w trakcie realizacji umowy, w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego
w ramach wartości umowy. - Brak opisu technicznego dla produktów równoważnych skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodne z SIWZ. - Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w
terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą, przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umieścił na fakturze następujące informacje: a)
numer umowy, której dotyczy faktura, b) numer Części zamówienia, której dotyczy faktura, c) nazwę
produktu zgodną z dostarczonym asortymentem. - Wjazd na teren lotniska należy uzgodnić z dwudniowym
wyprzedzeniem pismem skierowanym do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za odbiór wskazanej w
umowie podając: - imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego operatora / kierowcy; - rodzaj pojazdu /
urządzenia oraz numer rejestracyjny. - Dostawca udziela gwarancji na dostarczone materiały na okres
zgodny z okresem
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 24000000-4
Dodatkowe kody CPV: 24920000-6, 19510000-4, 24960000-1, 24963000-2, 31681000-3, 44316000-8,
44512000-2
2016-10-25 09:08
Ogłoszenie
3z4
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c636d0ab-ab46-4be8-93ba...
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa filtrów
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1480.48
Walutapln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MIX Filters Sp. z o.o., , ul. Fabryczna 6B, 39-120, Sędziszów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1084.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1084.86
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3992.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa czyściwa i innych
materiałów
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT13792.68
Walutapln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
2016-10-25 09:08
Ogłoszenie
4z4
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c636d0ab-ab46-4be8-93ba...
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa REN OIL Renata Waligóra, , ul. Podzagonie 15, 34-450,
Grywałd, kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17974.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17974.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17974.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
2016-10-25 09:08
Download