Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie
nr
98888-2016
z
dnia
2016-04-21
r.
Ogłoszenie
o
zamówieniu
Kędzierzyn-Koźle
1.Zagospodarowanie i utrzymanie skweru przy ul. Chrobrego w Kędzierzynie - Koźlu obejmuje: 1) Zakup i wykonanie prac w
zakresie obsadzenia: -Głóg dwuszyjkowy pauls scarlet 14-16 szt. 3, -Tawuła japońska - krzewy z doniczek szt. 850,...
Termin składania ofert: 2016-04-29
Numer ogłoszenia: 101698 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98888 - 2016 data 21.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 40
34 451, fax. 77 40 34 451.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zagospodarowanie i utrzymanie
skweru przy ul. Chrobrego w Kędzierzynie - Koźlu obejmuje: 1) Zakup i wykonanie prac w zakresie obsadzenia: -Głóg
dwuszyjkowy pauls scarlet 14-16 szt. 3, -Tawuła japońska - krzewy z doniczek szt. 850, wielkość C1,5-2 -Róża okrywowa
Schneekonigin biała szt.200, wielkość C1,5-2 -Róża okrywowa Anisade żółta szt. 550,wielkość C1,5-2 -Róża okrywowa Iceberg
biała szt. 35, wielkość C1,5-2 -Bukszpan - krzewy z doniczek szt. 40, wielkość C1,5-2 -Budleja Dawida szt.3, wielkość C1,5-2 Berberys Thunbergia szt.250, wielkość C1,5-2 -Cyprysik Lawsonia Globe szt. 130, wielkość C2-3 -Aksamitka rozpierzchła szt. 144.
wielkość P9-11 Roboty przy nasadzeniach: -Mechaniczne plantowanie gruntu rodzimego kat I-III, 515m2, -ściągnięcie murawy
515 m2, Sadzenie krzewów z doniczek obejmuje: -wykopanie odpowiednich dołków, -zaprawienie dołków ziemią ogrodniczą, posadzenie krzewów, -prace porządkowe i zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, Wyłożenie 515m2 powierzchni pod krzewami agrowłókniną 90g/m2, -ściółkowanie korą średnią powierzchnia 489 m2. Roboty
dodatkowe: -Przeniesienie krzyża z wykonaniem fundamentu, -Ustawienie obrzeży chodnikowych 32 mb, -Wykonanie nawierzchni
z kory kamiennej 26 m2, 2) Utrzymanie terenu obejmuje: -plewienie, podlewanie nawożenie wg potrzeb, -usuwanie obumarłych
liści i kwiatów oraz innych wytworzonych podczas pielęgnacji odpadów, oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach, -uzupełnianie wszystkich obumarłych roślin, przez okres trwania gwarancji, tym samym gatunkiem w terminie 7 dni od
zgłoszenia faktu przez zamawiającego, -uzupełnienie roślin zniszczonych lub skradzionych do 50% ogólnej ilości nasadzonych
roślin w okresie trwania umowy -uzupełnianie kory, -dokonywanie oprysków ochronnych wg potrzeb i w uzgodnieniu z
Zamawiającym (OSR), -cięcie pielęgnacyjne w terminie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszelkie prace mają być
wykonywane zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego (umieszczonym na stronie internetowej) oraz pod jego
bezpośrednim nadzorem. Materiały, rośliny, narzędzia i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia
Wykonawca na własny koszt. 2. Zagospodarowanie i utrzymanie skweru przy ul. Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu obejmuje: 1)
Zakup i wykonanie prac w zakresie obsadzenia: -Głóg dwuszyjkowy pauls scarlet 14-16 szt. 8, -Tawuła japońska - krzewy z
doniczek szt. 480, wielkość C1,5-2 -Róża pomarszczona szt.320, wielkość C1,5-2 -Pięciornik szt. 340, wielkość C1,5-2 -Trzmielina
oskrzydlona szt. 170, wielkość C1,5-2 -Bukszpan - krzewy z doniczek szt. 448, wielkość C1,5-2 -Irga pozioma szt.352, wielkość
C1,5-2 -Berberys Thunberga szt.135, wielkość C1,5-2 -Róża okrywowa Mirato szt. 180, wielkość C1,5-2 -Róża okrywowa
Marathon szt. 390 wielkość C1,5-2 -Aksamitka rozpierzchła szt. 650, wielkość P9-11 -Żurawka szt. 840, wielkość P9-11 -Goździk
pierzasty szt.82. wielkość P9-11 Roboty przy nasadzeniach: -Mechaniczne plantowanie gruntu rodzimego kat I-III, 800m2, ściągnięcie murawy 500 m2, Sadzenie krzewów z doniczek C2 -C3 obejmuje: -wykopanie odpowiednich dołków, -zaprawienie
dołków ziemią ogrodniczą -posadzenie krzewów, -prace porządkowe i zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach, -wyłożenie 780m2 powierzchni pod krzewami agrowłókniną 90g/m2, -ściółkowanie korą średnią
powierzchnia 500 m2. 2) Utrzymanie terenu obejmuje: -plewienie, podlewanie nawożenie wg potrzeb, -usuwanie obumarłych liści
i kwiatów oraz innych wytworzonych podczas pielęgnacji odpadów i zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach, -uzupełnianie wszystkich obumarłych roślin, przez okres trwania gwarancji, tym samym gatunkiem w terminie 7 dni od
zgłoszenia faktu przez zamawiającego, -uzupełnienie roślin zniszczonych lub skradzionych do 50% ogólnej ilości nasadzonych
roślin w okresie trwania umowy -uzupełnianie kory, -dokonywanie oprysków ochronnych wg potrzeb i w uzgodnieniu z
Zamawiającym (OSR), -cięcie pielęgnacyjne w terminie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym Wszelkie prace mają być
wykonywane zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego (umieszczonym na stronie internetowej) oraz pod jego
bezpośrednim nadzorem. Materiały, rośliny, narzędzia i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia
Wykonawca na własny koszt...
 W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zagospodarowanie i
utrzymanie skweru przy ul. Chrobrego w Kędzierzynie - Koźlu obejmuje: 1) Zakup i wykonanie prac w zakresie obsadzenia: -Głóg
dwuszyjkowy pauls scarlet 14-16 szt. 3, -TAWUŁA JAPOŃSKA, LITTLE PRINCESS - krzewy z doniczek szt. 850, wielkość C1,52 -Róża okrywowa Schneekonigin biała szt.200, wielkość C1,5-2 -Róża okrywowa Anisade żółta szt. 550,wielkość C1,5-2 -Róża
okrywowa Iceberg biała szt. 35, wielkość C1,5-2 -Bukszpan - krzewy z doniczek szt. 40, wielkość C1,5-2 -Budleja Dawida szt.3,
wielkość C1,5-2 -BERBERYS THUNBERGIA, ATROPURPUREA szt.250, wielkość C1,5-2 -Cyprysik Lawsonia Globe szt. 130,
wielkość C2-3 -Aksamitka rozpierzchła szt. 144. wielkość P9-11 Roboty przy nasadzeniach: -Mechaniczne plantowanie gruntu
rodzimego kat I-III, 515m2, -ściągnięcie murawy 515 m2, Sadzenie krzewów z doniczek obejmuje: -wykopanie odpowiednich
dołków, -zaprawienie dołków ziemią ogrodniczą, -posadzenie krzewów, -prace porządkowe i zagospodarowanie powstałych
odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, -Wyłożenie 515m2 powierzchni pod krzewami agrowłókniną 90g/m2, ściółkowanie korą średnią powierzchnia 489 m2. Roboty dodatkowe: -Przeniesienie krzyża z wykonaniem fundamentu, Ustawienie obrzeży chodnikowych 32 mb, -Wykonanie nawierzchni z kory kamiennej 26 m2, 2) Utrzymanie terenu obejmuje: plewienie, podlewanie nawożenie wg potrzeb, -usuwanie obumarłych liści i kwiatów oraz innych wytworzonych podczas
pielęgnacji odpadów, oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, -uzupełnianie wszystkich obumarłych
roślin, przez okres trwania gwarancji, tym samym gatunkiem w terminie 7 dni od zgłoszenia faktu przez zamawiającego, uzupełnienie roślin zniszczonych lub skradzionych do 50% ogólnej ilości nasadzonych roślin w okresie trwania umowy uzupełnianie kory, -dokonywanie oprysków ochronnych wg potrzeb i w uzgodnieniu z Zamawiającym (OSR), -cięcie pielęgnacyjne
w terminie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszelkie prace mają być wykonywane zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiającego (umieszczonym na stronie internetowej) oraz pod jego bezpośrednim nadzorem. Materiały, rośliny,
narzędzia i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca na własny koszt. 2.
Zagospodarowanie i utrzymanie skweru przy ul. Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu obejmuje: a) Zakup i wykonanie prac w
zakresie obsadzenia: -Głóg dwuszyjkowy pauls scarlet 14-16 szt. 8, -TAWUŁA JAPOŃSKA, LITTLE PRINCESS - krzewy z
doniczek szt. 480, wielkość C1,5-2 -Róża pomarszczona szt.320, wielkość C1,5-2 -Pięciornik szt. 340, wielkość C1,5-2 -Trzmielina
oskrzydlona szt. 170, wielkość C1,5-2 -Bukszpan - krzewy z doniczek szt. 448, wielkość C1,5-2 -IRGA POZIOMA, SAXATILIS
szt.352, wielkość C1,5-2 -BERBERYS THUNBERGIA, ATROPURPUREA szt.135, wielkość C1,5-2 -Róża okrywowa Mirato szt.
180, wielkość C1,5-2 -Róża okrywowa Marathon szt. 390 wielkość C1,5-2 -Aksamitka rozpierzchła szt. 650, wielkość P9-11 ŻURAWKA, PEACH CRISP LUB PODOBNA szt. 840, wielkość P9-11 -Goździk pierzasty szt.82. wielkość P9-11 Roboty przy
nasadzeniach: -Mechaniczne plantowanie gruntu rodzimego kat I-III, 800m2, -ściągnięcie murawy 500 m2, Sadzenie krzewów z
doniczek C2 -C3 obejmuje: -wykopanie odpowiednich dołków, -zaprawienie dołków ziemią ogrodniczą -posadzenie krzewów, prace porządkowe i zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, -wyłożenie 780m2
powierzchni pod krzewami agrowłókniną 90g/m2, -ściółkowanie korą średnią powierzchnia 500 m2. b) Utrzymanie terenu
obejmuje: -plewienie, podlewanie nawożenie wg potrzeb, -usuwanie obumarłych liści i kwiatów oraz innych wytworzonych
podczas pielęgnacji odpadów i zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, -uzupełnianie wszystkich
obumarłych roślin, przez okres trwania gwarancji, tym samym gatunkiem w terminie 7 dni od zgłoszenia faktu przez
zamawiającego, -uzupełnienie roślin zniszczonych lub skradzionych do 50% ogólnej ilości nasadzonych roślin w okresie trwania
umowy -uzupełnianie kory, -dokonywanie oprysków ochronnych wg potrzeb i w uzgodnieniu z Zamawiającym (OSR), -cięcie
pielęgnacyjne w terminie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym Wszelkie prace mają być wykonywane zgodnie z projektem
dostarczonym przez Zamawiającego (umieszczonym na stronie internetowej) oraz pod jego bezpośrednim nadzorem. Materiały,
rośliny, narzędzia i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca na własny koszt..
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016
godzina 12:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 417, III p 47200 Kędzierzyn-Koźle..
 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok.
417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle..
Download