Wroc*aw, dnia 10 lutego 2014 r

advertisement
SZP.ET.10.47.30.12/2015
Złotów , dnia 30.12.2015r.
Do wiadomości uczestników postępowania
Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie przesyła poniżej odpowiedzi w
związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu
nieograniczonym oznaczonym symbolem 29 /ZP/2015:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wymaga, aby obie dawki leku w pakiecie nr 1 poz. 342 oraz 346 pochodziły od
jednego producenta? Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga, aby leki w pozycjach 342, 346 były zarejestrowane we wskazaniach:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i
jego przydatki? Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 3
Czy dopuścicie Państwo modyfikacje formularza ofertowego i wycenę ( cena jednostkowa) nie
pojedynczych tabl. ,kaps, lub inj. lecz pełnych - zarejestrowanych jako handlowe -opakowań leków i
przeliczenie wymaganych ilości szt. na opakowania handlowe z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Zaokrąglenie ceny pojedynczych tabl. może spowodować błąd w wycenie opakowania
handlowego i niezgodną z umową realizację Państwa zamówień przetargowych? Czy w kolumnie
„Cena jednostkowa brutto” Zamawiający wymaga podania ceny netto brutto za oferowane
opakowanie handlowe? Odpowiedź : Tak
Pytanie nr 4
Poz. 36 Alcohol polivinylicus – krople do oczu 4op. 5ml – opakowaniem handlowym preparatu jest
Alcohol polivinylicus – krople do oczu 2 x 5ml – czy należy wycenić 4 buteleczki, czy 4 x 2
buteleczki preparatu Odpowiedź: Należy wycenić : 4 x 2 buteleczki preparatu
Pytanie nr 5
Poz. 45 Aluminii hydroxydum + Magnesii hydroxydum zawiesina
czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tej pozycji z oferty z powodu braku produkcji tego
leku ? Odpowiedź : Tak
Pytanie nr 6
Poz. 48 Amantadiunum tabl. powl. 100mg – czy należy wycenić Amantadinum hydrochloridum czy
sulfas? Odpowiedź: Należy wycenić sulfas.
Pytanie nr 7
Poz. 124 Carbo medicinalis – tabl. 300mg – brak produkcji – czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako lek Carbo Activ Aflofarm 200mg kaps. Twarde ? Jaką
ilość opakowań należy wycenić? Odpowiedź: Należy wycenić : 44 opakowania / 880 tabl/.
Pytanie nr 8
Poz. 289 Immunoglobuliny niespecyficzne ludzkie 200j.m./2ml – uprzejmie proszę o wskazanie
nazwy handlowej preparatu Odpowiedź: Gamma Anty-HBS ( lub równoważne ) – przykładowa
nazwa handlowa
Pytanie nr 9
Poz. 410 Prothrombin complex concentrate inj. 50j +20ml rozp. – czy należy wycenić Prothrombin
complex concentrate inj. 500j +20ml rozp.? – taki preparat jest dostępny na rynku Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 10
Poz. 507 Salmoterol kaps. 0,05 mg 540dawek – czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu
50mcg/dawkę proszek do inhalacji x 60kaps. – 9op.? Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 11
Poz. 525 Sulfacetamidum krople do oczu – zapotrzebowanie 120 op. 12 szt – czy należy wycenić
120op. x 12szt, czy 10op. x 12szt? Odpowiedź: Należy wycenić : 120 op .x 12 szt.
Pytanie nr 12
Poz. 534 Tamsulosin kaps 0,4mg – lek występuje wyłącznie w formach o przedłużonym działaniu czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu o przedłużonym działaniu? Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 13
Poz. 535 Terlipressinum inj. 100mcg/ ml 2ml – lek nie występuje na rynku w wymienionej dawce czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu dostępnego na rynku w dawce 1mg/8,5ml roztw. X
5amp.? – jaką ilość opakowań należy wyceniC? Odpowiedź: Należy wycenić 7 opakowań
Pytanie nr 14
Poz. 561 Trazodoni hydrochloridum tabl. 150 mg – preparat jest dostępny tylko w postaci o
przedłużonym działaniu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego preparatu
Odpowidź: Tak
Pytanie nr 15.
Poz. 570 Venlafaxine kaps. 37,5 mg – na rynku jest dostępny tylko preparat w postaci kapsułek o
przedłużonym działaniu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę takiego preparatu?
Odpowiedź: Tak
str. 2
Pytanie nr 16
Poz. 584 Macrogol 4000 – czy Zamawiający wymaga aby w tej pozycji był preparat Macrogol 74 g (
PEG 4 litry – fortrans) zgodny ze SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo
Endoskopii Przewodu Pokarmowego ( ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego
oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę :
Zamiast tabletek – tabletki powlekane , kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki ?
Zamiast tabletek powlekanych – tabletki , kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki ?
Zamiast kapsułek – kapsułki twarde , tabletki powlekane , tabletki lub drażetki ?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: ( tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek) – o powolnym uwalnianiu – ( tabletki ,
tabletki powl. Lub kapsułki) – o zmodyfikowanym uwalnianiu?
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 18
Poz. 584 Macrogol 4000 x 1 saszetka 74g Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany został w ofercie preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek
(PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest
preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla
wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?
Odpowiedź:Tak
Czy zamawiający wymaga aby w pozycji nr 584 wyceniony był preparat Makrogol (74 g x 48
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 19
Do § 4 projektu umowy – Ze względu na długi termin realizacji umowy przetargowej prosimy o
odpowiedź czy w przypadku zmian przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na ceny
przedmiotu umowy dot. Zmian stawek podatku Vat i/lub wprowadzenia powszechnie obowiązujących
cen urzędowych ( maksymalnych) na leki refundowane, możliwa będzie zmiana cen brutto produktów
będących przedmiotem umowy? Odpowiedź : Tak
Pytanie nr 20
Do § 8 ust. 7 proszę o dopisanie warunku : „ Na każde żądanie Kupującego …”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu o powyższą treść.
str. 3
Pytanie nr 21
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 307 w
przedmiotowym postępowaniu:
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu
probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym
najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus
rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) i
Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę.
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego preparatu
Pytanie nr 22
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 307 w
przedmiotowym postępowaniu:
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu
probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym
najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus
rhamnosus GG (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) i
Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego preparatu.
str. 4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards