REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

advertisement
Załącznik numer 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego 140/13, z dnia 10.09.2013r.
REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Będziński Inkubator Przedsiębiorczości jest projektem opracowanym przez Samorządowy Zespół
zrealizowany ze środków „Funduszu dla Śląska” oraz Powiatu Będzińskiego. Inkubator to miejsce
rozwoju przedsiębiorczości i nabierania doświadczenia przez podmioty gospodarcze do
samodzielnego funkcjonowania na rynku.
Misją Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest rozwój powiatu będzińskiego
poprzez stworzenie miejsca i warunków dogodnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Jest to forma
zorganizowanego kompleksu gospodarczego, zorientowanego na wspomaganie nowopowstałych
przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność
gospodarczą, usług biurowych, usług doradczych wspierających biznes oraz pomoc w
pozyskiwaniu środków finansowych i organizowanie szkoleń.
Celem Inkubatora jest w szczególności:
-
tworzenie na bazie obiektu i zaplecza technicznego, nowych miejsc pracy dla bezrobotnych
poprzez powstanie nowych i rozwój istniejących firm,
-
wspieranie i stosowanie systemu zachęt celem szybkiego rozwoju nowocześnie zarządzanych
podmiotów,
-
stosowanie odpowiednich kryteriów doboru i kwalifikacji, by uczestnikami korzystającymi
z pomocy Inkubatora stawały się firmy preferujące nowe technologie oraz wdrażające nowe
rozwiązania, a ponadto wykorzystujące tzw. nisze rynkowe i patenty,
-
kreowanie działań zmierzających do powstawania związków kooperacyjnych pomiędzy
różnymi podmiotami w szerokim pojęciu gospodarczym
naukowym, marketingowym,
informacyjnym i ludzkim.
§1
Korzystać z inkubatora może każdy, kto uruchamia własną firmę na zasadach i formach ustalonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub rozszerza jej działalność zatrudniając
jednocześnie osoby bezrobotne.
1
§2
Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:
- wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem
technologii do gospodarki itp.;
- podejmowane przez osoby bezrobotne;
- podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy
działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
- podejmowane przez mieszkańców Powiatu Będzińskiego.
§3
Będziński Inkubator Przedsiębiorczości oferuje podmiotom podejmującym działalność gospodarczą
preferencyjne stawki od wynajmowanej powierzchni, doradztwo, dostęp do infrastruktury
internetowej, usługi biurowe, szkolenia, korzystanie z parkingu i ochronę obiektu.
§4
1. Podstawą wyboru i uczestnictwa danego podmiotu w Inkubatorze jest złożenie wniosku o
przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu, wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia i dokumentami
dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej (zał. nr 2). Oceny złożonych wniosków
dokonuje Pełnomocnik Zarządu d/s Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który ma
prawo zażądać od ubiegającego się o przystąpienie biznes planu. Pisemna opinia
Pełnomocnika jest przedstawiana Zarządowi Powiatu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
daty zakończenia składania wniosków na wolne powierzchnie.
2. Podmioty, które rozszerzają swoją działalność dodatkowo zobowiązane są do przedłożenia
aktualnego:
a. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu
w zapłacie zobowiązań
podatkowych (ważne przez okres jednego miesiąca od daty wystawienia);
b. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na
ubezpieczenie społeczne (ważne przez okres jednego miesiąca od daty wystawienia);
2
c. sprawozdania finansowego z ostatniego półrocza przed terminem przystąpienia do
Inkubatora.
3. W przypadku rozszerzenia lub zmiany profilu działalności na inny niż deklarowany we
wniosku (załącznikach) o przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
podmiot jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Pełnomocnika, który ma prawo
ponownej oceny zasadności przyjęcia podmiotu w poczet Inkubatora.
4. Każdorazowo, gdy podmiot dołącza potwierdzone przez siebie kopie dokumentów
koniecznym jest okazanie Pełnomocnikowi ich oryginałów.
§5
1.
Nadzór nad funkcjonowaniem Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sprawuje
Pełnomocnik
Zarządu d/s zarządzania Będzińskim Inkubatorem Przedsiębiorczości
powołany uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.
2.
Pełnomocnik wypełnia obowiązki polegające na bieżącym zarządzaniu Inkubatorem,
a w szczególności:
a. dobór kandydatów do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
b. oferowanie powierzchni przygotowanej do prowadzenia działalności biurowej,
usługowej, produkcyjnej, i magazynowej nowopowstających firm na terenie Powiatu
Będzińskiego do czasu usamodzielnienia się na rynku,
c. nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów przyjętych w poczet Inkubatora,
d. prowadzenia usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności,
e. pozyskiwania środków finansowych oraz organizowanie w tym zakresie szkoleń,
f. pomoc przy tworzeniu miejsc pracy,
g. zawierania umów najmu sali konferencyjnej na okres do jednego miesiąca
kalendarzowego lub do 30 dni roboczych,
h. bieżące
gospodarowanie
pomieszczeniami
Będzińskiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości na cele związane z realizacją umów najmu i zadań Inkubatora,
w tym przygotowywanie projektów aneksów i porozumień do zawartych umów
najmu.
3
§6
O przyjęciu podmiotu gospodarczego do Inkubatora decyduje Pełnomocnik Zarządu Powiatu
Będzińskiego d/s zarządzania Będzińskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, w wypadku gdy
podpisywana jest również umowa najmu decyzja w sprawie przyjęcia, może nastąpić tylko po
uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Będzińskiego na podpisanie umowy najmu.
§7
1. Z uczestnictwa w Inkubatorze wykluczone są podmioty, które prowadzą działalność:
a. stanowiącą zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b. uciążliwą dla pozostałych podmiotów działających w Inkubatorze,
c. sprzeczną z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,
d. sprzeczną z misją i celami Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
e. nie wypełniają obowiązku sprawozdawczego, wynikającego z zapisów niniejszego
Regulaminu.
§8
1. Korzystanie z powierzchni w Inkubatorze odbywa się na podstawie umowy najmu.
2. Umowy najmu w Inkubatorze zawierane są na czas nieokreślony.
3. Do korzystania z warunków preferencyjnych najmu, uprawnione są przedsięwzięcia:
- wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem
technologii do gospodarki itp.
- podejmowane przez osoby bezrobotne;
- podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy
działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
4. O przyznaniu preferencyjnych warunków najmu każdorazowo decyduje Zarząd Powiatu
Będzińskiego na wniosek Pełnomocnika. Warunki preferencyjne mogą być przyznane
podmiotowi na okres nie dłuższy niż 3 lata. W wyjątkowych przypadkach okres ten może
być przedłużony.
4
§9
Podmiot uczestniczący w Inkubatorze ponosi pełne koszty eksploatacji (w szczególności za wodę,
energię elektryczną i centralne ogrzewanie, telefon, internet ) oraz opłaty z tytułu czynszu najmu
powierzchni według stawek, ustalonych przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą.
§ 10
Podmiot uczestniczący w Inkubatorze jest zobowiązany do składania Pełnomocnikowi sprawozdań
z działalności zgodnie z dostarczonym aktualnym wzorem :
- pierwsze sprawozdanie, stan na dzień przyjęcia do 30 dni od daty podpisania umowy;
- sprawozdanie z pierwszego półrocza do 31 lipca każdego roku kalendarzowego;
- sprawozdanie roczne do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
§ 11
Zarząd Powiatu Będzińskiego może:
1. dokonać zmiany obowiązujących stawek;
2. dokonać zwolnienia podmiotu z opłat za wynajem powierzchni;
§ 12
Stawkę opłat z tytułu najmu sali konferencyjnej określa uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego.
§ 13
Rozwiązanie umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia
może mieć miejsce, gdy
najemca nie przestrzega warunków umowy, został wykluczony z Będzińskiego Inkubatora
5
Przedsiębiorczości, jego działanie jest sprzeczne z obowiązującym prawem lub działa na szkodę
Inkubatora, bądź jego użytkowników.
§ 14
Pełnomocnik
Zarządu
Powiatu
Będzińskiego
d/s
zarządzania
Będzińskim
Inkubatorem
Przedsiębiorczości zobowiązany jest do składania sprawozdania Zarządowi Powiatu Będzińskiego z
bieżącej działalności Inkubatora, w terminach do 31 sierpnia za pierwsze półrocze i do 28 lutego za
cały poprzedni rok kalendarzowy.
6
Download