ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

advertisement
Strona
1
Stron
5
Wydanie
II
Data wydania:
31.12.2006
PROCEDURA 6/3.0.0.
ŚRODOWISKO PRACY
Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2001
Dokonywanie zmian treści niniejszego dokumentu oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia Dyrektora MODR lub Pełnomocnika ds. SZJ jest z a b r o n i o n e.
Opracował: Wojciech Wiszowaty –Specjalista ds. BHP
Zatwierdził: Beata Piekutowska - Dyrektor MODR
SPIS TREŚCI
1.
PRZEDMIOT PROCEDURY ...................................................................................... 2
2.
ZAKRES STOSOWANIA ........................................................................................... 2
3.
DEFINICJE ................................................................................................................ 2
4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ............................................................................................. 2
OPIS POSTĘPOWANIA ............................................................................................. 3
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4
5.5
5.6
5.7
CELE STRATEGICZNE .................................................................................................................................... 3
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM PRACY .......................................................................... 3
BEZPIECZEŃSTWO PRACY ........................................................................................................................... 3
ORGANIZACJA I METODY PRACY .............................................................................................................. 4
MOTYWACJA, ETYKA I ATMOSFERA PRACY .......................................................................................... 4
DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA............................................................................................................................ 4
WYPOSAŻENIE I OTOCZENIE STANOWISKA PRACY ............................................................................. 4
6.
KWALIFIKACJE ....................................................................................................... 4
7.
DOKUMENTY ZWIĄZANE ....................................................................................... 4
8.
ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................ 5
9.
KARTA ZMIAN I AKTUALIZACJI ........................................................................... 5
Strona
2
Stron
5
Wydanie
II
Data wydania:
31.12.2006
PROCEDURA 6/3.0.0.
ŚRODOWISKO PRACY
Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2001
Dokonywanie zmian treści niniejszego dokumentu oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia Dyrektora MODR lub Pełnomocnika ds. SZJ jest z a b r o n i o n e.
1. PRZEDMIOT PROCEDURY
Przedmiotem procedury jest zapewnienie że w całym Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie
zarządza się środowiskiem pracy w sposób stwarzający pracownikom, odpowiednie warunki pracy, niezbędne do
osiągnięcia zgodności realizacji zadań z podstawowymi celami.
2.
ZAKRES STOSOWANIA
Procedura obejmuje swym zakresem wszystkich pracowników MODR, a w szczególności kierownictwo i pracowników
komórek organizacyjnych bezpośrednio zaangażowanych w proces świadczenia usług. Ma zastosowanie dla wszystkich
obszarów działań MODR, gdzie występują warunki środowiska pracy obejmujące czynniki: fizyczne, społeczne i
psychologiczne.
3.
DEFINICJE
Zgodne z normą ISO 9000:2000
Środowisko pracy
zestaw warunków w jakich wykonywana jest praca.
Warunki
obejmują czynniki fizyczne, społeczne, psychologiczne i środowiskowe.
Stanowisko pracy
przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której
pracownik lub zespół wykonuje pracę.
4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dyrektor MODR /Kierownicy Oddziałów/ – odpowiadają za:
stan środowiska i bezpieczeństwa pracy w MODR,
zapewnienie optymalnych warunków BHP w MODR,
współpracę z zewnętrznymi instytucjami nadzorującymi warunki pracy w MODR,
zapewnienie przestrzegania w MODR przepisów prawa odnoszących się do środowiska pracy,
wydawanie poleceń i zarządzeń wewnętrznych dotyczących środowiska, pracy i egzekwowania ich przestrzegania,
właściwą atmosferę pracy, system motywacji pracowników dla zapewnienia osiągnięcia zgodności usług z
wymaganiami i satysfakcją klientów
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – odpowiada za:
opracowanie koncepcji zarządzania środowiskiem pracy w MODR Warszawa,
opracowanie planów poprawy BHP i działań dotyczących środowiska pracy,
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i nadzór nad ich przestrzeganiem
w MODR,
opiniowanie wszelkich instrukcji dotyczących środowiska pracy,
doradztwo w zakresie przepisów i zasad BHP oraz organizacji i metod pracy na stanowiskach,
przeprowadzanie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego BHP,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej środowiska pracy, wypadków, chorób zawodowych.
Kierownicy Działów – odpowiadają za :
organizowanie stanowisk pracy oraz prowadzenie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ergonomii,
wymagań dotyczących środków ochrony indywidualnej,
nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad BHP,
tworzenie właściwych warunków środowiskowych pracy.
Strona
3
Stron
5
Wydanie
II
Data wydania:
31.12.2006
PROCEDURA 6/3.0.0.
ŚRODOWISKO PRACY
Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2001
Dokonywanie zmian treści niniejszego dokumentu oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia Dyrektora MODR lub Pełnomocnika ds. SZJ jest z a b r o n i o n e.
5.
OPIS POSTĘPOWANIA
5.1.
CELE STRATEGICZNE
Jednym z celów strategicznych MODR jest: „spełnienie norm ochrony środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników i klientów ”. Cel ten jak również inne pozostałe cele służą zarówno MODR jak i klientom, a ich realizacja
jest niezbędna do osiągnięcia takiego poziomu jakości usług i obsługi klientów, aby poczuli się wszechstronnie
usatysfakcjonowani.
5.2.
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM PRACY
W Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, właściwe środowisko pracy, oparte jest na wytyczonej metodyce
postępowania, określonej jako sposób zarządzania środowiskiem pracy .
Metodyka ta obejmuje podstawowe czynniki środowiska pracy : fizyczne, społeczne i psychologiczne .
Do aspektów tych zaliczane zostają:
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia,
organizacja i metody pracy,
etyka i atmosfera pracy,
działalność socjalna,
wyposażenie i otoczenie środowiska pracy.
Metodyki i sposoby postępowania w MODR w zakresie praktycznej realizacji i stosowania wymienionych aspektów
środowiska pracy ustalają wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty i akty prawne wymienione w rozdziale 7 niniejszej
procedury.
5.3.
BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Główną uwagę w zarządzaniu środowiskiem pracy w MODR skupia się na zapewnieniu bezpiecznego środowiska
pracy poprzez stosowanie przepisów Kodeksu Pracy, Instrukcję BHP oraz Regulaminu Pracy na wszystkich szczeblach
organizacyjnych.
Podstawowe zadania realizowane w MODR w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy to :
respektowanie wymagań zawartych w obowiązujących przepisach prawnych i normach technicznych,
realizowanie wytycznych określonych w zaleceniach, wystąpieniach, decyzjach i zarządzaniach jednostek
kontrolujących warunki pracy,
identyfikacja występujących zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego,
analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
ustalanie planów działań w zakresie BHP oraz zadań ukierunkowanych na ich osiągnięcie,
monitorowanie warunków pracy , czynników szkodliwych i niebezpiecznych,
przeprowadzanie auditów i przeglądów okresowych środowiska pracy oraz realizowanie wynikających z nich
działań korygujących i zapobiegawczych,
realizacja szkoleń ogólnych, wstępnych i okresowych w zakresie BHP,
organizacja badań medycyny pracy.
Wykaz podstawowej dokumentacji BHP w MODR przedstawia załącznik 6/3.0.1. Zbiór dokumentów z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się u Kierownika Działu Administracyjnego i w Dziale Finansowo –
Administracyjnym Oddziału.
Pracownicy, którzy biorą udział w bezpośredniej realizacji usług przechodzą instruktaż BHP na stanowiskach
pracy. Dane dotyczące tematu przeprowadzonego instruktażu, imię, nazwisko i stanowisko przeszkolonego pracownika
oraz dane osoby przeprowadzającej instruktaż odnotowuje się w Karcie Instruktażu Stanowiskowego 6/3.0.3.
Strona
4
Stron
5
Wydanie
II
Data wydania:
31.12.2006
PROCEDURA 6/3.0.0.
ŚRODOWISKO PRACY
Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2001
Dokonywanie zmian treści niniejszego dokumentu oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia Dyrektora MODR lub Pełnomocnika ds. SZJ jest z a b r o n i o n e.
5.4
ORGANIZACJA I METODY PRACY
W MODR jest jednoznacznie ustalony system powiązań organizacyjnych pomiędzy poszczególnymi szczeblami
zarządzania i komórkami organizacyjnymi.
Ustalone są zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz podległości służbowych dla wszystkich
pracowników.
Powyższe zasady i powiązania reguluje Regulamin Pracy, a także indywidualnie dla każdego pracownika Zakres
Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności, instrukcje stanowiskowe oraz procedury systemu jakości. Metody
organizacyjne i techniczne realizowania procesów pracy w MODR opisane są w następujących dokumentach :
procedury i instrukcje systemu jakości ,
Regulamin Pracy,
zarządzenia i polecenia Dyrektora MODR,
instrukcje stanowiskowe,
5.5
MOTYWACJA, ETYKA I ATMOSFERA PRACY
Zgodnie z ogólnymi zasadami oraz Regulaminem Pracy wszystkich pracowników obowiązuje uczciwość i rzetelność w
podejściu do wykonywanej pracy. Wzajemna życzliwość, szczerość, zaufanie, to podstawy właściwej atmosfery w
pracy, stworzone w MODR na bazie świadomości osiągania wspólnych celów dla MODR
i pracowników określonych w Polityce Jakości.
Regulujące pracę MODR regulaminy, przepisy prawne oraz zasady etyczne zmierzają w celu tworzenia w załodze
poczucia bezpieczeństwa, dają możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, są podstawą motywacji do utożsamiania
się z celami MODR, a także osiągania satysfakcji załogi, jako związanej wspólnymi celami społeczności. W tak
rozumianej atmosferze pracy obowiązuje lojalność wobec zakładu pracy i przełożonych oraz wymóg niepodejmowania
żadnych działań konkurencyjnych wobec głównych zadań MODR.
5.6
DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA
Działalność socjalna w MODR polega na dysponowaniu przez Dyrektora MODR środkami Zakładowego Funduszu
Socjalnego. Zasady dysponowania i rozdziału funduszu socjalnego określa Regulamin działalności socjalnej. Fundusz
socjalny wspiera załogę dodatkowo, uzupełniając środki finansowe lub rzeczowe z różnych okazji, a także w trudnych
sytuacjach życiowych. Przy MODR działa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa.
5.7
WYPOSAŻENIE I OTOCZENIE STANOWISKA PRACY
MODR wykazuje ciągłą dbałość o odpowiednie dla uzyskania wysokiego poziomu pracy:
techniczne wyposażenie,
właściwe materiały,
odpowiednie narzędzia pracy,
właściwe zabezpieczenia i środki ochronne,
optymalne warunki otoczenia,
środki socjalne,
odpowiednie obiekty i instalacje infrastruktury.
Metodykę postępowania w tym zakresie opisują stosowane procedury systemu jakości (pkt.7) oraz przepisy prawa BHP
i ppoż, prawa pracy .
6.
KWALIFIKACJE
Osoby odpowiedzialne za realizację działań opisanych w procedurze powinny posiadać wymagane kwalifikacje,
wykształcenie i niezbędne umiejętności, a także dobrą znajomość aktualnych przepisów prawnych .
7.
DOKUMENTY ZWIĄZANE
Strona
5
Stron
5
Wydanie
II
Data wydania:
31.12.2006
PROCEDURA 6/3.0.0.
ŚRODOWISKO PRACY
Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2001
Dokonywanie zmian treści niniejszego dokumentu oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia Dyrektora MODR lub Pełnomocnika ds. SZJ jest z a b r o n i o n e.
Procedury:
5/1.0.0. Odpowiedzialność kierownictwa
6/1.0.0. Personel i szkolenie
6/2.0.0. Nadzorowanie infrastruktury
Normy:
PN-N-18001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”
Akty prawne:
Ustawa: Kodeks Pracy
Regulacje wewnętrzne MODR:
Regulamin Pracy
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenia i polecenia Dyrektora MODR
8.
ZAŁĄCZNIKI
6/3.0.1 Wykaz dokumentacji BHP
6/3.0.2 Wykaz instrukcji BHP
6/3.0.3 Karta instruktażu stanowiskowego
9.
L.p.
KARTA ZMIAN I AKTUALIZACJI
Treść zmiany / poprawki
Zmianę wprowadził
Data
podpis
Download