Protokół z kontroli problemowej

advertisement
ŚR.VII.WS.6027-2-74-04
Sprawozdanie z kontroli problemowej
przeprowadzonej przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, w dniu 8 oraz 19 lipca 2004 r. w Małopolskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
1. Kontrola obejmowała realizację zadań wynikających Planu Pracy Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego na rok 2004 w zakresie produkcji roślinnej oraz produkcji
zwierzęcej.
2. Kontrolę, stosownie do zakresu upoważnień Wojewody Małopolskiego nr 108/04
i 109/04, przeprowadzili:
- inspektor Oddziału Rolnictwa - Pani Iwona Wolak-Goryczka
- inspektor Oddziału Rolnictwa – Pan Wojciech Skomorucha
3. Jednostką kontrolowaną był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
4. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali oraz udostępniali dokumenty:
-
Pan Henryk Michalski – kierownik działu Technologicznej Modernizacji Rolnictwa
MODR,
-
Pan Teodor Pitala – specjalista MODR, oddział powiatowy w Myślenicach.
5. Szczegółowy zakres kontroli obejmował realizację następujących zadań wynikających
z Planu Pracy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach:
Blok 2.1.1. – produkcja zbóż, kukurydzy i rzepaku – zorganizowano seminarium w dniu
01.07.04 w Polanowicach-Węgrzcach gmina Słomniki na temat: ,,Nowości odmianowe
i technologiczne w uprawach rolniczych”. W seminarium uczestniczyło 140 osób, w tym 131
rolników i 9 pracowników MODR. Wykładowcami byli przedstawiciele: firmy Syngenta
Crop Protection sp. z o.o., Małopolskiej Hodowli Roślin-Polanowice, specjaliści SDOO
Węgrzce oraz specjaliści MODR.W ramach tego seminarium zorganizowano zwiedzanie pól
doświadczalnych, zapoznano z nowymi odmianami oraz wariantami ochrony roślin
przeciwko chorobom grzybowym i chwastom w kolekcji zbóż, kukurydzy, rzepaku,
ziemniaków i roślin warzywniczych.
W aktach znajduje się pełna dokumentacja dotycząca ww. seminarium.
Blok 2.1.3. – założono demonstracje
1) wprowadzenie do produkcji nowych odmian papryki - demonstracje zlokalizowano
w 3 gospodarstwach w miejscowościach: Wawrzeńczyce, Złotniki (2). Demonstracje
nadzoruje Pani Elżbieta Kosak pracownik MODR w Karniowicach.
Wprowadzono do produkcji 3 nowe odmiany – uprawa pod osłonami.
2) międzyrzędowe nawożenie kalafiora metodą przyjazną środowisku – demonstracje
zlokalizowano w 2 gospodarstwach w miejscowościach: Złotniki i Dobranowice.
Demonstracje nadzoruje Pani Elżbieta Kosak pracownik MODR w Karniowicach.
Demonstrację zlokalizowano, wysadzenie rozsady oraz nawożenie nastąpi w I
dekadzie lipca.
3) ochrona kapusty pekińskiej przeznaczonej do przechowywania – demonstracje
zlokalizowano w 2 gospodarstwach w miejscowościach: Złotniki i Wawrzeńczyce.
Demonstracje nadzoruje Pani Elżbieta Kosak pracownik MODR w Karniowicach.
Demonstracje zlokalizowano.
4) zastosowanie bioseptu do zwalczania chorób warzyw – demonstracje zlokalizowano w
2 gospodarstwach w miejscowościach: Złotniki i Dobranowice. Demonstracje
nadzoruje Pani Elżbieta Kosak pracownik MODR w Karniowicach.
Demonstracje zlokalizowano, zastosowanie srodka nastapi w przypadku
występowania choroby k. VI, VII, VIII, IX.
5) ocena jakości zbóż – demonstracje zlokalizowano w 3 gospodarstwach w
miejscowościach: Sobisęki (2) i Barbarka. Demonstracje nadzoruje Pan Józef Kwinta
pracownik MODR w Karniowicach.
Pszenica w pełni wegetacji, zakończone zabiegi agrotechniczne.
Blok 2.1.4. – sadownictwo i krzewy jagodowe – zorganizowano pokazy w dniach 25.04.04.,
07.05.04. i 28.05.04. w miejscowości Damice gmina Iwanowice na temat: monitoring w
zwalczaniu chorób i szkodników w uprawie drzew pestkowych. W ramach pokazów odbyły
się: szkolenie dla sadowników, pokaz stosowania pułapek w sadach na obecność szkodników
oraz pokaz formowania koron drzew pestkowych i rozpoznawanie szkodników w sadach
pestkowych. W pokazach uczestniczyło łącznie 75 osób, w tym 70 rolników. Pokazy
prowadził przedstawiciel MODR Karniowice. W trakcie pokazów sadownicy zapoznali się ze
sposobami prowadzenia monitoringu szkodników i chorób, jak prawidłowo należy
rozmieszczać pułapki na szkodniki oraz jak należy je kontrolować, jak również w jaki sposób
należy prawidłowo formować korony czereśni i śliw oraz rozpoznawać ważne szkodniki i
choroby w sadach czereśniowych i śliwowych.
W aktach znajduje się pełna dokumentacja dotycząca w.w. pokazów.
Założono demonstrację:
6) uprawa maliny odmiana Pollna - demonstracje zlokalizowano w 2 gospodarstwach w
miejscowościach: Trojanowice i Garlica Murowana. Demonstarcje nadzoruje Pani
Zofia Dudek pracownik MODR w Karniowicach.
Maliny zostały sprowadzone z Instytutu w Brzeznej i zasadzone jesienią. Kontrole
prowadzone będą w trakcie wegetacji.
7) uprawa truskawki odmiana Maj - demonstrację zlokalizowano w 1 gospodarstwie w
miejscowości Trojanowice. Demonstarcje nadzoruje Pani Zofia Dudek pracownik
MODR w Karniowicach.
Truskawki zostały sprowadzone jesienią i zasadzone. Kontrola prowadzona będzie
w trakcie wegetacji.
W zakresie produkcji zwierzęcej zostały skontrolowane następujące działania:
Blok 2.2.3. – produkcja drobiarska – zorganizowano konferencje drobiarską w dniu 10.02.04.
w Krakowie na temat: odchowu gęsi ekologicznej. W konferencji uczestniczyło 59 osób, w
tym 50 rolników. Wykładowcami byli: dr Akademii Rolniczej w Krakowie, dyr. ds.
.surowcowych firmy ,,Animex” oraz lekarz weterynarii.
W aktach znajduje się pełna dokumentacja dotycząca ww. konferencji.
2
W ramach tego samego bloku zorganizowano szkolenie specjalistyczne, które odbyło się w
dniu 10.03.04. w miejscowości Goszyce gmina Kocmyrzów-Luborzyca na temat: regulacje
prawne rynku drobiowego i jaj po akcesji do UE oraz odchów przepiórki japońskiej, bażanta i
perlicy , a perspektywy sprzedaży na rynku UE. Wykładowca był pracownik MODR. W
szkoleniu uczestniczyło 16 rolników.
W aktach znajduje się pełna dokumentacja dotycząca ww. szkolenia.
Założono również demonstracje:
1) odchów starych ras drobiu – demonstrację założono w 4 gospodarstwach
zlokalizowanych w miejscowościach: Miłocice – 50 szt., Ryczówek – 100 szt.,
Spytkowice – 50 szt. i Kraków – 75 szt..
2) odchów gęsi kołudzkiej – demonstrację założono w 4 gospodarstwach
zlokalizowanych w miejscowościach: Łososkowice – 10 szt., Maciejowice – 50 szt.,
Przybysławice – 10 szt. i Węgrzce Wielkie – 20 szt..
Założenie demonstracji nadzorowała Pani Anna Surma pracownik MODR w Karniowicach.
W dniu 19.07.2004r. przeprowadzono kontrole w Powiatowym Oddziale Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Myślenicach.
Oddział Terenowy przeprowadził w I kwartale 2004r. szkolenia na temat:
-
-
-
-
-
-
-
uprawa, przechowywanie, konserwowanie ziół przyprawowych i leczniczych – w dniu
04.02.04., w miejscowości Jasienica, przeprowadzone przez pracownika MODR,
uczestniczyło 12 rolników;
ochrona roślin w świetle przepisów prawnych obowiązujących w UE. Obrót
materiałem szkółkarskim, etykietowanie roślin – w dniu 18.02.04., w miejscowości
Raciechowice, przeprowadzone przez pracownika MODR Myślenice oraz pracownika
Inspekcji Ochrony Roślin Myślenice, uczestniczyło 34 rolników;
badanie opryskiwaczy – ochrona środowiska naturalnego w trakcie wykonywania
zabiegów chemicznych. Wymogi stawiane polskim produktom w świetle przepisów
UE – w dniu 19.02.04., w miejscowości Raciechowice, przeprowadzone przez
pracownika MODR Myślenice oraz pracownika Inspekcji Ochrony Roślin Myślenice,
uczestniczyło 23 rolników;
dostosowanie produkcji mleka w małych gospodarstwach do wymagań UE – w dniu
25.03.04., w miejscowości Zawadka gmina Tokarnia, przeprowadzone przez
pracownika MODR, uczestniczyło 24 rolników;
dostosowanie produkcji mleka w gospodarstwie do wymagań UE – w dniu 29.03.04.,
w miejscowości Więcierża gmina Tokarnia, przeprowadzone przez pracownika
MODR, uczestniczyło 34 rolników;
Sektorowy Program Operacyjny ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” i Plan Rozwoju Obszarów
Wiejskich – w dniu 09.02.04., uczestniczyły 43 osoby;
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowy Program Operacyjny – ogólne
informacje. Programy Rolnośrodowiskowe – pakiet rolnictwo ekologiczne – w dniu
09.03.04., w miejscowości Krzczonów gmina Tokarnia, przeprowadzone przez
pracownika MODR, uczestniczyły 23 osoby, w tym 22 rolników i 1 radny powiatowy;
3
-
Programy Rolnośrodowiskowe – cele, zakres przedsięwzięć – kryteria dostępu –
w dniu 29.03.04., w miejscowości Tokarnia, przeprowadzone przez pracownika
MODR, uczestniczyło 34 rolników.
Ponadto pracownicy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzili doradztwo
w gminach w związku z wypełnianiem przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie.
USTALENIA KONTROLI
W trakcie kontroli stwierdzono, iż Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje
działania zgodnie z Planem Pracy na 2004r.
W aktach znajduje się dokumentacja z podjętych działań.
Kraków, dnia 19 lipiec 2004 r.
Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej:
p.o. Dyrektora MODR
(-) Jerzy Jaskiernia
Kontrolujący:
Inspektor
(-) Iwona Wolak-Goryczka
Inspektor
(-) Wojciech Skomorucha
4
Download