protokół nr 17 - Urząd Gminy Lubiewo

advertisement
PROTOKÓŁ NR 17
Z POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA I
LEŚNICTWA
ODBYTEJ W DNIU 01. 02.2008 r.
Posiedzenie komisji otworzył i obradom przewodniczył
Przewodniczący Komisji p. S. Ziegert, który na podstawie listy
obecności stwierdził, że obecni są wszyscy członkowie Komisji.
Wobec powyższego Komisja jest władna do podejmowania
wniosków.
Tematem posiedzenia było :
1. Zdrowie publiczne ludzi, zwierząt i zdrowotność roślin
/bezpieczeństwo pasz, bezpieczeństwo żywności, zdrowotność
roślin/.
2. Sprawy różne.
Zaproszeni goście :
p. Joanna Jastak
Kierownik Biura ODR w Tucholi.
Ad. 1
p. Joanna Jastak - my jako ODR przeprowadziliśmy szkolenie w
tym temacie dla rolników z terenu gminy Lubiewo. Szkolenie to prowadził
p. Michał Mikołajczak – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Może ja w
skrócie powiem co na tym szkoleniu było i tak :
1. Wyszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz. Do przepisów w/w
2
rozporządzenia stosują się wszystkie podmioty prowadzące działalność
w zakresie :
 Produkcji , w tym mieszanie pasz na potrzeby własne ,
 Przetwarzania,
 Przechowywania,
 Transportu zbóż z miejsca produkcji do zakładu,
 Dystrybucji pasz.
Jeżeli chodzi o wytyczne techniczne to one przedstawiają
się następująco:
 Materiały paszowe powinny być przechowywane w sposób
uniemożliwiający zanieczyszczenie środkami ochrony roślin lub
innymi substancjami chemicznymi, których zawartość może
stanowić zagrożenia dla zdrowia zwierząt oraz jakość produktów
pochodzenia zwierzęcego,
 Materiały paszowe powinny być przechowywane w sposób
uniemożliwiający ich zanieczyszczenie mikrobiologiczne w
oddzielnych pomieszczeniach tylko do tego celu przeznaczonych ,
zabezpieczonych przed dostępem zwierząt dziko żyjących ,
gryzoni, ptaków i owadów oraz zwierząt gospodarskich,
 Wytwarzania pasz powinno odbywać się w specjalnie do tego celu
przystosowanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed
dostępem zwierząt dziko żyjących , gryzoni, ptaków i owadów oraz
zwierząt gospodarskich,
 Pomieszczenia do wytwarzania środków żywienia zwierząt należy
dostosować do wielkości produkcji oraz oddzielić strefy przyjęcia i
magazynowania surowców,
 Magazyny przeznaczone do przechowywania środków żywienia
zwierząt należy zabezpieczyć przed dostępem zwierząt dziko
żyjących , gryzoni, ptaków i owadów oraz zwierząt gospodarskich,
 W/w pomieszczenia należy regularnie i kompleksowo czyścić i
dezynfekować, należy wdrożyć system ochrony przed
szkodnikami – stacje trutek,
 Urządzenia do zadawania paszy i pojenia powinny być tak
skonstruowane, aby do minimum ograniczyć zanieczyszczenie
paszy i wody.
2/ Wytyczne dot. prowadzenia dokumentacji
 dokumentacja musi być zachowana przez 3 lata dot. receptur i tak:
 procedury produkcji, przyrządzania, przechowywania, transportu
pasz, receptura sporządzanej paszy,
 dokumentowania każdego przypadku zastosowania środków
ochrony roślin, oraz preparatów biobójczych,
3
 dokumentowanie każdego przypadku stosowania nasion
zmodyfikowanych genetycznie,
 procedury prowadzenia dezynfekcji, deratyzacji/ kontrola
szkodników/,
 dokumentowanie odpowiedniej jakości wody używanej do pojenia
zwierząt – dodatkowe badania przy własnych ujęciach wody,
 dokumentowanie źródła ilości dodatków, mieszanek paszowych
uzupełniających,
 udokumentowane postępowanie z martwymi zwierzętami,
odpadami – utylizacja – „dokument handlowy „ potwierdzający
oddanie do zakładu utylizacyjnego- utylizacja zwierząt znajduje się
w Sępólnie Kr.
3/ ubój gospodarczy – zasada – 24 godziny przed ubojem zgłosić
weterynarzowi w naszym przypadku p. Królakowi celem zbadania mięsa,
4/ cielęta – ubój może być do 6- go miesiąca, zgłoszenie do
Powiatowego Lekarza Weterynarii- zbadanie mięsa,
4/ Choroby – białaczka – tylko w spółdzielniach- choroba zwalczana
z urzędu – odbiorca Piastoszyn ,
6/ Zmieniły się druki oświadczeń na spędy – nie ma tam już
wymienionego lekarza weterynarii, za każdym razem oświadczenie
trzeba oddać przewoźnikowi,
7/ Rada UE zmieniła część przepisów dot. przyznawania
płatności bezpośrednich i tak:
 w dniu 21.01.br Rada UE przyjęła rozporządzenie zgodne , z którym
płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi ,który posiada
grunty rolne na dzień 31maja roku w którym został zgłoszony
wniosek . Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy
zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik
przeniesie posiadane grunty na inną osobę przed 31 maja danego
roku to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych.
 Od 2008r.zostana dodane nowe wymagania dot. dobrej kultury
rolnej, będzie to dot. rolników którzy uprawiają zboża. Pszenica,
żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej
powierzchni nie dłużej niż prze 3 lata .
 Zmieniły się również przepisy wspólnotowe w zakresie definicji
działki rolnej, rolnicy będą mogli otrzymywać płatności do
powierzchni gruntów rolnych mniejszych niż 10 arów .
Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej
powierzchni do płatności bezpośrednich. Oznacza to że od
bieżącego roku płatnościami do gruntów zostaną objęte
przydomowe ogródki, rowy o szerokości do 2 m przylegające do
upraw, oczka wodne do 100m2 znajdujące się na działkach rolnych
4
lub przylegające do tych działek. Są to powierzchnie , które są
częścią upraw roślin i stanowią zwarty obszar gruntu. Te zmiany
wprowadzają nowe zasady zgłaszania we wniosku przez rolników
działek rolnych. Tak jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli
grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności.
Ad. 2
p. S . Ziegert - przedstawił i odczytał pismo od p. Tadeusza Karowa
dot. rozwiązania problemu notorycznej sprzedaży ze straganów zarówno
odzieży jak i towarów spożywczych w m. Lubiewo. /pismo w załączeniu/.
Stanowisko Komisji :
Umożliwić handlującym jaki kupującym dotychczasową formę sprzedaży.
Opłata targowa jest uiszczana do sołtysa.
Reasumując : Komisja nie ma zastrzeżeń do takiej formy sprzedaży ze
straganów jaka jest do tej pory.
Wobec wyczerpania porządku obrad , posiedzenie Komisji
zakończono.
Protokolant
/-/ Barbara Zemke
Przewodniczący Komisji
/- / Stanisław Ziegert
Download