Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

advertisement
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Działania:
132 „Uczestnictwo rolników w systemach
jakości żywności”
133 „Działania informacyjne i promocyjne”
Agnieszka Leszczyńska
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie 132
„Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”
Celem działania jest:
 Poprawa jakości produkcji i produktów
przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
rolnych
 Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości,
 Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej
jakości.
Działanie 132
„Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”
Za co płaci ARiMR
Uczestnikom systemu integrowana produkcja zwraca
się koszty:
 kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty
poświadczające stosowanie integrowanej produkcji
 poniesione
na
uzyskanie
zaświadczenia
o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych
dopuszczalnych poziomów pozostałości środków
ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych
pierwiastków oraz substancji szkodliwych
Działanie 132
„Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”
 składek na rzecz grupy producentów, jeżeli producent
rolny należy do grupy producentów, poniesionych
w okresie, za który jest składany wniosek o płatność
 zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia
upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji oraz
zakupu
pułapek
feromonowych
i
lepowych
zwrot kosztów składki lub publikacji i pułapek do kwoty 750 zł
Łączna wysokość wsparcia wynosi max. 2750 zł
Działanie 133
„Działania informacyjne i promocyjne”
Celem działania jest:
 Zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze
objęte mechanizmami jakości żywności,
 Pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów
objętych mechanizmami jakości żywności,
 Pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości
żywności,
 Wsparcie grup producentów skupiających podmioty
aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.
Działanie 133
„Działania informacyjne i promocyjne”
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70 %
kosztów kwalifikowanych, faktycznie poniesionych na
realizację działań (operacji) informacyjnych lub
promocyjnych.
Koszty kwalifikowalne to koszty poniesione od dnia,
w którym została zawarta umowa do dnia zakończenia
realizacji operacji określonego w umowie.
Koszty kwalifikowalne obejmują podatek od
towarów i usług (VAT), w przypadku
beneficjenta, który nie ma innej możliwości aby
ten podatek odzyskać
Dziękuję za uwagę
Agnieszka Leszczyńska
Wydział Pomocy Nieinwestycyjnej i Spółdzielczości
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Tel. 022 623 14 82
e-mail: [email protected]
Download