Lista pelna inf inz

advertisement
Podstawy Programowania Komputerów
1. Reprezentacja liczb w pamięci komputera.
2. Etapy rozwiązywania zadań z użyciem komputera.
3. Struktury listowe.
4. Struktury drzewiaste.
5. Sposoby przekazywania parametrów do funkcji i procedur w języku Pascal.
Programowanie Komputerów II
6. Typy danych: Konwersje i rzutowanie typów w języku C.
7. Zmienne i stałe: inicjalizacja, operatory i ich priorytety. Instrukcje: warunkowe,
wyboru, iteracyjne, niestrukturalne w języku C.
8. Struktura programu: Zakres i widoczność nazw. Funkcje: prototypy, wywoływanie,
przekazywanie danych i zwracanie wartości w języku C.
9. Biblioteki standardowe: Funkcje biblioteczne. Operacje wejścia-wyjścia w języku C.
10. Preprocesor: Kompilacja rozdzielna i pliki nagłówkowe w języku C.
Programowanie Komputerów III
11. Operatory, przeciążanie operatorów w C++
12. Polimorfizm i metody wirtualne w C++
13. Dziedziczenie wielobazowe w C++
14. Mechanizm wyjątków w C++
15. Szablony w C++
Java i Programowanie w Sieci Internet
16. Definiowanie klas i tworzenie obiektów w Javie
17. Projektowanie GUI z użyciem AWT i Swing w Javie
18. Komunikacja z użyciem strumieni w Javie
19. Testowanie jednostkowe w Javie
20. Podstawowe wzorce projektowe (GoF) i ich realizacja w Javie
Inżynieria Oprogramowania
21. Modele cyklu życiowego oprogramowania, modele zarządzania projektem
informatycznym
22. Szacowanie kosztów wytwarzania oprogramowania
23. Narzędzia CASE – idea, zakres stosowania, typowe składowe, ocena przydatności, ...
24. Sposoby radzenia sobie ze złożonością. Wybrane aspekty oceny jakości
oprogramowania
25. Testowanie oprogramowania – idea, cele, zakres, rodzaje, podejścia/filozofia, dane
wejściowe, ...
Algorytmy i Struktury Danych
26. Złożoność obliczeniowa
27. Paradygmaty "dziel i zwyciężaj" oraz programowanie dynamiczne
28. Sortowanie
29. Algorytmy zachłanne
30. Algorytmy grafowe
Obliczenia równoległe
31. Procesy współbieżne, równoległe, wielkości charakterystyczne algorytmów
(złożoność, przyspieszenie, koszt, efektywność)
32. Modele obliczeń i komputery równoległe
33. Elementarne algorytmy równoległe
34. Prawo Amadahla, Gustafsona i Barsisa, miara Karpa i Flatta
35. Projektowanie algorytmów równoległych
Metody Numeryczne
36. Źródła błędów obliczeń numerycznych. Co to znaczy utrata dokładności podać
przykłady takich operacji arytmetycznych. Co oznacza zadanie źle uwarunkowane
przykłady.
37. Dokładne i iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych-warunki
oznaczoności układu i warunki zbieżności; złożoność czasowa oraz pamięciowa
odpowiednich algorytmów.
38. Metody interpolacji wielomianowej; funkcje sklejane; różnice pomiędzy interpolacją a
aproksymacją.
39. Metody aproksymacji funkcji; wady i zalety aproksymacji za pomocą wielomianów.
40. Metody rozwiązywania równań nieliniowych; równania nieliniowe jako przykład
problemu niemożliwego do rozwiązania bez użycia podejścia algorytmicznego.
Teoria Układów Cyfrowych
41. Algebra układów cyfrowych
42. Funkcjonalne bloki cyfrowe
43. Dynamika układów cyfrowych
44. Struktury sekwencyjnych układów asynchronicznych
45. Struktury układów mikroprogramowanych
Arytmetyka Systemów Cyfrowych
46. Zasady realizacji działań arytmetycznych w systemach liczbowych o podstawie p
47. Arytmetyka liczb dziesiętnych o cyfrach kodowanych binarnie
48. Formaty słów liczbowych w systemach cyfrowych
49. Zasady działań arytmetycznych w arytmetyce stałoprzecinkowej
50. Zasady działań arytmetycznych w arytmetyce zmiennoprzecinkowej
Języki Asemblerowe
51. Procedury i makrodefinicje – podobieństwa i różnice
52. Segmentacja w adresowaniu rzeczywistym i wirtualnym z ochroną. Podział programu
na segmenty.
53. Przekazywanie parametrów do procedur i zwracanie wartości funkcji. Konwencje
wywołań procedur dla różnych języków programowania.
54. Technika SIMD. Przykłady instrukcji wektorowych.
55. Ewolucja procesorów rodziny x86. Podstawowe rejestry 8086 i ich rozszerzenia w
nowoczesnych procesorach 32- i 64-bitowych.
Systemy Mikroprocesorowe i Wbudowane
56. Rodzaje przerwań i ich obsługa
57. Budowa i przeznaczenie pamięci Cache
58. Bezpośredni dostęp do pamięci
59. Magistrale w systemach mikroprocesorowych
60. Struktura i działanie przykładowego mikrokontrolera
Konstrukcja Układów Cyfrowych
61. Podstawowe parametry układów cyfrowych
62. Klawiatury matrycowe
63. Zakłócenia w układach cyfrowych i sposoby ich ograniczania
64. Podstawowe rodzaje pamięci półprzewodnikowych
65. Konwersja danych binarnych z postaci równoległej na szeregową i z szeregowej na
równoległą
Budowa Komputerów
66. Układy reprogramowalne – budowa, struktura wewnętrzna, systemy CAD, HDL
67. Karty mikroprocesorowe – budowa, struktura wewnętrzna, programowanie
68. Metody zwiększania szybkości dostępu do danych w pamięciach operacyjnych i
masowych
69. Sprzętowe metody ochrony przed utratą danych w pamięciach masowych – Backup,
RAID, SFT, UPS
70. Magistrale w systemach komputerowych
Interfejsy w systemach komputerowych
71. Własności portu znakowego: natura transmisji, parametry, protokoły sterowania
przepływem danych; protokoły komunikacyjne i systemy oparte na asynchronicznej
transmisji znakowej.
72. Własności portu USB: topologia systemu, podstawowe parametry, rodzaje transferów,
protokół komunikacyjny, enumeracja, dystrybucja zasilania w systemie, zawieszenie i
wznowienie aktywności urządzenia.
73. Własności portu IEEE 488 (GPIB): topologia systemu, organizacja magistrali,
kontrola szeregowa; protokół wymiany komunikatów zgodnie z IEEE 488.2, język
SCPI.
74. Zakłócenia w systemach komputerowych: ochrona systemów przed sprzężeniami:
pojemnościowym, indukcyjnymi i na wspólnej impedancji.
75. Własności portu IEEE 1394 (FireWire): topologia systemu, interfejs fizyczny i
sygnałowy, rodzaje transakcji, procedury arbitrażowe, w tym Tree_Id oraz Self_Id
(uwaga: pytanie nr 80 będzie obowiązywać dopiero od roku akademickiego 2010/2011)
Przemysłowe systemy czasu rzeczywistego
76. Mechanizmy tworzenia determinizmu czasowego w sieciach przemysłowych.
Zjawisko „dziur” i jego wpływ na opóźnienia.
77. Informatyczne systemy rozproszone: rodzaje i klasyfikacje. Rozproszone systemy
przemysłowe czasu rzeczywistego.
78. Niezawodność systemów scentralizowanych i rozproszonych. Ocena własna i ocena
formalna.
79. Metody integracji podsieci w jednolite struktury rozproszone.
80. Software'owe metody skracania czasu trwania cyklu. Analiza i opis formalny.
Przemysłowe sieci komputerowe
81. Problem buforowania transmisji w sieciach przemysłowych. Korzyści i zagrożenia.
82. Zastosowanie protokołów niedeterministycznych do rozwiązań przemysłowych.
83. Definicje i propozycje szacowania sprawności i przepustowości użytecznej.
Interpretacja fizykalna i użytkowa obu parametrów.
84. Protokoły sieci deterministycznych. Modele formalne i opisy działania. Zastosowania
Ethernet'u.
85. Wykorzystanie struktur redundantnych do przyspieszenia transmisji w sieciach
przemysłowych.
Programowanie Sterowników Przemysłowych
86. Przedstaw istotne cechy sterownika klasy PLC.
87. Język SFC – przeznaczenie języka, rozkazy i zasady składni.
88. Języki programowania urządzeń komputerowych klasy PLC - podział, przykłady,
rozkazy.
89. Przedstaw cykl sterownika klasy PLC oraz tryby jego działania.
90. Przedstaw metody zarządzania wykonywaniem kodu wg normy IEC/PN 61131.
Sieci komputerowe:
91. Co oznacza pojęcie "przezroczystość informacyjna protokołu", podaj przykłady jej
zapewnienia (protokół, metoda)
92. Klasyfikacja, przykłady algorytmów dostępu do łącza
93. Na czym polega mechanizm zbiorczego potwierdzenia, podaj przykłady protokołów w
których występuje
94. Klasyfikacja algorytmów routingu,
95. Metody zapobiegania przeciążeniom sieci, wpływ na wydajność protokołów
komunikacyjnych.
Architektura komputerów
96. Cechy procesorów o architekturach CISC, RISC i superskalarnej
97. Potokowa realizacja rozkazów o zależnych argumentach (hazard danych).
98. Metody przewidywania rozgałęzień przy potokowej realizacji rozkazów
99. Klasyfikacja systemów równoległych
100. Charakterystyka systemów wieloprocesorowych z pamięcią wspólną
Bazy danych I
101. Algebra relacji jako podstawa języków zapytań
102. Więzy referencyjne w bazach danych
103. Zarządzanie transakcjami w bazach danych – blokady i poziomy izolacji transakcji,
dziennik transakcji
104. Mechanizmy bezpieczeństwa w systemach zarządzania bazami danych
105. Normalizacja struktury relacyjnych baz danych
Bazy danych II
106. Fazy obsługi zdania SQL w serwerze bazy danych
107. Wykorzystanie indeksu typu B+tree w fazie realizacji zapytania SQL
108. Poziomy izolacji transakcji w bazach danych
109. Dostęp do baz danych z wykorzystaniem modułów ADO.NET i JDBC
110. Infrastruktura odwzorowania obiektowo-relacyjnego na przykładzie modułu LINQ
to SQL
Podstawy Informatyki
111. Maszyna Turinga - budowa, sposób działania, programowanie
112. Pojęcie translacji na przykładzie translacji wyrażeń arytmetycznych zapisanych
w notacji nawiasowej na odwrotną notację polską
113. Projektowanie układu sterującego komputera na przykładzie komputera W. Rola
sygnałów sterujących.
114. Asemblacja programu zapisanego w języku symbolicznym. Generacja binarnego
kodu wynikowego.
115. Pojęcie zasobów systemu oraz wzajemnej blokady i metody ochrony przed blokadą
wzajemną
Pytania z przedmiotu Systemy Operacyjne
116. Systemy operacyjne – typy, funkcje, budowa, modele komunikacji.
117. Algorytmy szeregowanie procesów w systemach operacyjnych.
118. Synchronizacja procesów – semafory, problem wzajemnej blokady.
119. Algorytmy zastępowania stron w realizacji pamięci wirtualnej.
120. Podstawowe metody alokacji pamięci dla plików na dyskach.
Metody Statystyczne
121. Rozkład empiryczny cechy– definicja, opis graficzny i parametryczny (miary
położenia, rozproszenia, asymetrii i koncentracji)
122. Zmienna losowa – definicja, rodzaje, charakterystyka rozkładu zmiennej:
dystrybuanta, funkcja prawdopodobieństwa, gęstość, przykładowe rozkłady
123. Definicja i przykład estymatora punktowego, jego własności (nieobciążoność,
efektywność, zgodność), błąd estymatora, definicja estymatora przedziałowego,
estymacja nieparametryczna funkcji gęstości– metoda jądrowa
124. Procedura testowania hipotez – etapy, statystyka testowa i obszar krytyczny, błąd
pierwszego i drugiego rodzaju, poziom istotności testu, test istotności dla średniej,
test zgodności chi-kwadrat
125. Klasyczny model regresji liniowej, estymacja jego parametrów metodą
najmniejszych kwadratów, diagnostyka modelu, przykład
Biologicznie motywowane metody sztucznej inteligencji
126. Sztuczne sieci neuronowe a problem separowaności liniowej
127. Gradientowe metody uczenia sieci neuronowych
128. Operatory genetyczne w algorytmach ewolucyjnych
129. Rodzaje reprezentacji chromosomów w algorytmach ewolucyjnych
130. Sieć Hopfielda jako przykład sieci rekurencyjnej
Przedmiot (Makrokierunek Katowice) „ Systemy przemysłowe”
131. Reprezentacja liczb całkowitych ze znakiem i ich arytmetyka.
132. Elementy architektury procesora istotne z punktu widzenia programisty.
133. Organizacja systemu przerwań procesora.
134. Organizacja wymiany danych między procesorem a układami zewnętrznymi.
135. Przeźroczystość protokołów komunikacyjnych. "Interfejsy w systemach
komputerowych":
Download