Algorytmy i struktury danych W - Uniwersytet Ekonomiczny we

advertisement
Sylabus przedmiotu
Nazwa przedmiotu: ALGORYTMY I STUKTURY DANYCH
Forma: Wykład
Forma zaliczenie: zal. na ocenę
Godzin: 15 Semestr: 4 Rok: II
Wydział: ZIF
Kierunek: Informatyka i Ekonometria
Tryb: stacjonarny
ECTS 2
Rodzaj: licencjackie
Specjalność: Tytuł, stopień
dr
Imię i nazwisko lub nazwa katedry
Andrzej Niesler
e-mail
[email protected]
telefon
71 3680403
Pok/bud
605/Z
1.Wymagania wstępne
Matematyka I, Technologia Informacyjna
2. Program przedmiotu
Przegląd i projektowanie podstawowych algorytmów i struktur danych: Techniki konstruowania algorytmów i weryfikowania ich
poprawności; Wykorzystanie struktur danych typu tablica, lista, kolejka, stos, drzewo, mapy bitowe itp. Tworzenie dynamicznie
alokowanych struktur danych; Implementacja wybranych algorytmów rekurencyjnych - silnia, proste struktury spiralne i fraktalne;
Algorytmy sortowania, przeszukiwania struktur drzewiastych, wyszukiwanie wzorców w danych tekstowych; Reprezentacja graficzna
algorytmów - schematy blokowe.
3. Metodyka zajęć
Przedstawienie podstawowych zagadnień merytrycznych w postaci prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie interaktywnych
elementów tj. aplikacje i aplety, ilustrujących poszczególne zagadnienia i problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.
4.Cel dydaktyczny przedmiotu
Zrozumienie podstawowych zagadnień algorytmiki, poznanie najczęściej stosowanych struktur danych i kategorii zadań, w których
znajdują one zastosowanie. Przyswojenie wiedzy potrzebnej do konstrukowania algorytmów, weryfikowania ich poprawności,
rozwiązywania podstawowych problemów algorytmicznych, ich programowania oraz tworzenia reprezentacji graficznej w postaci
schematów blokowych.
Wykaz literatury podstawowej
(do 4 pozycji)
1. Cormen T.H.: Wprowadzenie do algorytmów. WNT, Warszawa 2004.
2. Banachowski L., Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych. WNT, Warszawa 2006.
3. Aho A.V., Hopcroft J.E., Ullman J.D.: Algorytmy i struktury danych. Helion, Gliwice 2003.
4. Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy. Wyd. 3. WNT, Warszawa 1999.
Wykaz literatury uzupełniającej
(do 4 pozycji)
1. Pruchnik R.: O algorytmach, czyli również o schematach blokowych. Wrocław 1999.
2. Harris S., Ross J.: Algorytmy od podstaw. Wprowadzenie do problematyki algorytmów i struktur danych. Helion, Gliwice 2006.
3. Lafore R.: Java. Algorytmy i struktury danych. Helion, Gliwice 2004.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Download